نمونه سوال درس اصول اصلاح نباتات نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول اصلاح نباتات نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : اصول اصلاح نباتات
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی علوم کشاورزی ۱۴۱۱۰۸۴ - ، مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۴۱۱۱۸۶
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- علت سازگار شدن جمعیت های ناهمگن بعد از چند نسل چیست ؟
۱. نحوه گرده افشانی ۲. یک ساله بودن ۳. فشار محیطی ۴. گزینش طبیعی
۲- احتمال تولید ژنوتیپ های جدید در گیاهان خود گرده افشان چگونه ممکن است؟
۱. تنوع ژنتیک ۲. جهش ژنی ۳. تنش محیط ۴. آپومیکسی
۳- هر چه وراثت پذیری صفت مورد نظر ................ باشد، راندمان انتخاب ................ خواهد بود.
۴- تعریف لینه خالصی کدام است؟
۱. گروهی از گیاهان هم نسب ۲. نتاج یک فرد
۳. نتاج حاصل از خود باروری یک گیاه هموزیگوت ۴. مجموعه ای از گیاهان دارای والدین یکسان ۵- در تئوری لینه خالصی، واریته های بومی گیاهان خود بارور مخلوطی .............از لینههای ............. را تشکیل می دهند.
۱. همگن، خالصی ۲. همگن ، ناخالصی ۳. ناهمگن ، خالصی ۴. ناهمگن ، ناخالصی
۶- با فرضی ۵ مکان ژنی تعداد نسل لازم برای هموزیگوت شدن ۸۵ درصد افراد جمعیت چقدر است؟ ۱. ۴ نسلی ۲. ۳ نسلی ۳. ۵ نسلی ۴. ۶ نسلی ۷- خود باروری در گیاهی هتروزیگوت در چند مکان ژنی، باعث ایجاد یک جمعیت: ۱. کاملا ناهمگن می شود. ۲. کاملا همگن می شود ۳. نسبتا همگن می شود ۴. نسبتا ناهمگن می شود ۸- در روش گزینش لینه خالصی، واریته حاصل چگونه جمعیتی است؟
۱. ناهمگن و خالصی ۲. ناهمگن و ناخالصی ۳. همگن و خالصی ۴. همگن و ناخالصی
۹- لینه های صد در صد خالص را از چه طریق می توان بدست آورد؟
۱. کشت بافت ۲. تلاقی برگشتی ۳. اصلاح واریته بومی ۴. دابلی هاپلوئید ۱۰- اگر صفتی توسط دو ژن با رابطه غالبیت کنترل شود برای داشتن یک فرد هموزیگوسی با اطمینان ۹۹ درصد حداقل جمعیت
H2 چقدر است؟
入·.* © . . ." ү. ү タ・ 。い ۱۱- کدام روش اصلاحی بیشترین کاربرد را در گیاهان خود بارور دارد؟
۱ . بالک ۲. لینه خالصی ۳. توده ای ۴. شجره ای
וףווץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۱ از ۳
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اصول اصلاح نباتات
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی علوم کشاورزی ۱۴۱۱۰۸۴ - ، مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۴۱۱۱۸۶
۱۲- در روش شجره ای گزینشی بوته ها از کدام نسل شروع می شود ؟
F4 . Y. F3 . Y. F2. γ. F1 . )
۱۳- اولین نسل انتخاب تک بوته در روش بالکا کدام است؟
F3 . Y. F2. γ' F4 . Y. F5 . )
۱۴- بقای هر ژنوتیپ به چه مواردی بستگی دارد؟
۱. تعداد بذر هر ژنوتیپ ۰۲ وزن هر ژنوتیپ
۳. تعداد بذر و نسبت تولید نتاج ۴. وزن بذر و نسبت تولید نتاج
۱۵- کدامیک از روش های اصلاحی زیر آزمون عملکرد بیشتری دارد؟
۱ . بالک ۲. شجره ای ۳. دابلی هاپلوئید .Y . آزمون زودردسی
۱۶- مزیت عمده کشت دانه گرده نسبت به روشهای کلاسیک چیست ؟
۱. جهش ژنی کمتر ۲. هموزیگوسیتی
۳. کاهش طول دوره اصلاحی ۴. تولید لاینهای این برد
۱۷- در گیاهان خود بارور، واریته های هیبرید را چگونه می توان تولید نمود؟
۱. تلاقی چند والد ۲. خود ناسازگاری
۳. نر عقیمی و گرده افشانی با دست ۴. تلاقی برگشتی
۱۸- با فرضی یک مکان ژنی در تلاقی برگشتی سوم چند درصد از لکوسهای در حال تفکیک هموزیگوس می باشد؟
"Λ/Δ . * ΔΛ/ώ. Υ YMy . Y ΛΥ/Δ . Υ
۱۹- درصد یک لاین ایزوژن در مخلوط مولتی لاین نباید از . قارچی در یک مولتی لاین نباید از ................ درصد پایین بیاید.
.... کلی بیشتر باشد و میزان مقاومت نسبت به هر نژاد
۲۵-۶ ۰.۴ %・-YA .Y Q. -YQ . Y. YÒ–ð . . )
۲۰- میزان هتروزیس در کدام مورد بیشتر است؟
۱. هتروزیس نسبی ۲. هتروزیس نسبت به والد برتر
۳. هتروزیس استاندارد ۴. هتروزیسی نسبت به والد مغلوب
וףווץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۳***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اصول اصلاح نباتات
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی علوم کشاورزی ۱۴۱۱۰۸۴ - ، مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۴۱۱۱۸۶
۲۱- میزان این بریدینگ در کدام حالت بیشتر است؟
۱. خود گشنی ۲. تلاقی برگشتی
۳. تلاقی برادر خواهر تنی ۴. تلاقی برادر خواهر ناتنی
۲۲- به تلاقی تعدادی از لینه ها یا کلونها و یا گیاهان منتخب از جمعیت با یک والد مشترک به عنوان آزمون کننده چه می گویند.
۱. دای آللی ۲. تاپ کراسی ۳. پلی کراسی ۴. بک کراسی
۲۳- با فرض ۱۰ والد تعداد تلاقی های دای آلل کامل چقدر است؟
\ . . ; *A . Y. १. . Y \ . . . )
۲۴- با داشتن ۵ لاین اینبرد چند هیبرید دابل کراس می توان بدست آورد؟
YN . Y. \ . . Y. ャ・.Y Υ Δ. Υ
۲۵- نسل صفر واریته سنتتیک کدام است ؟
F4 . Y. F3 . Y. F1 . Y. F2 . )
۲۶- در واریته های سینتتیک عملکردی که در نسل P2 بوجود می آید در سالهای بعد:
۱. کاهش می یابد. ۲. افزایش می یابد.
۳. ثابت می ماند. ۴. بستگی به گونه گیاهی دارد.
۲۷- در انتخاب دوره ای برای ترکیب پذیری خصوصی از یک ............... به عنوان .................... استفاده می شود.
۱. لینه این برد- تست کراسی ۲. واریته بومی-تست کراسی
۳. لینه این برد-تاپ کراسی ۴. واریته بومی-تاپ کراسی
M1 . Y. M3 . Y. M2 . Y. M4 . )
۲۹- حالتی که کروموزوم اضافی یکی از کروموزومهای جفت هموالوگ معین می باشد چه نامیده می شود؟
۱. تری سومی اولیه ۲. تری سومی ثانویه ۳. تری سومی ثالثیه ۴. تری سومی مضاعف
.'Y— کدام یک از حالات زیر نشانگر آلو هگزاپلوئیدی بوده و در کدام گیاه دیدہ می شود؟
\ . AAAAAA .۳ eas - AABBDD Y AJLeg-AAARRR - پنبه ۴. AAAA|BB - چاودار
וףווץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :