نمونه سوال درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
نــه ار”، د : ۂ ۔ . ع - آن ها : فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
رشته تححسیلیکش در تدا : عمومی علوم پایه ۱۲۲۹۱۲۷
تعریف زیر مربوط به کدام گزینه است؟ (مجموعه ارزش ها، ایده ها و باورها، اندیشه ها، فن ها یعنی آداب و سنت ها و ....
۱. فرهنگ معنوی ۲. فرهنگ مادی ۳. هویت فرهنگی ٠٢ فرهنگ ملی " پیامبر(ص) بنای جامعه اسلامی را در مدینه بر سه پایه مهم پی افکندند بجز بنای مسجد و عقد برادری مورد سوم کدامیک
از گزینه های زیر می باشد؟
۱. مواخاه اسلامی ۲. حلف الفصول
۰۳ پیمان همکاری میان مسلمانان و غیر مسلمانان ۰۴ جهاد در راه فریضه " - ترکیب اولی الالباب در قرآن مجید به چه معنایی میباشد؟
۱. دانشمندان ۲. خردمندان ۳. مفسران ۴. محدثان " مسلمانان پس از فتح کدام سرزمین با قرطاس یا پاپیروس از ادوات کتابت آشنا شدند؟
ャ ... )
ایران مصر و شام ۳. روم ۴. هند
* در دوره بنی امیه چه مواردی در اولویت بیشتر برای ترجمه قرار میگرفت؟
۱. اسناد اداری ۲. اسناد ملکی ۳. اسناد اقتصادی ۴. اسناد تجاری
" کدامیک از مترجمین زیر در زمان عباسیان به عنوان شیخ المترجمین معروف بود که به زبان های یونانی و سریانی و عربی و پهلوی تسلط داشت؟
۱. حنین بن اسحاق ۲. ابن مقفع " . جيش بن اعسم " . اسحاق بن حنين " " کدامیک از مراکز علمی زیر در گذشته به عنوان کتابخانه های عمومی به حساب می آمدند؟
۱. بیت الحکمهها ۲. دارالعلمها ۰۳ نظامیهها ۲. ربع رشیدی " صاحب کتاب احصاء العلوم کیست و وی با چه نگاهی علوم را طبقه بندی کرده است؟
۱. خوارزمی - علوم شرعی و غیر شرعی ۲. ابن الندیم - بر مبنای تاریخی
۳. فارابی - از منظر خاص فلسفی آ، ابوریحان بیرونی - از نگاه جامعه شناختی " به ترتیب کتب من لایحضره الفقیه و تهذیب از کدامیک از محدثین جهان اسلام می باشند
۱. علامه طباطبایی - ملا محسن فیض کاشانی ۲. سید حسن طباطبایی - علامه مجلسی
۳. شیخ صدوق - محمد حسن طوسی ۲. شیخ مفید - شیخ طوسی
• וו "וץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
نــه ار”، د : ۂ ۔ . ع - ۴-همان "ه" : فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
رشته تححسیلیکش در تدا : عمومی علوم پایه ۱۲۲۹۱۲۷
از میان شخصیت های زیر کدامیک در قالب فقه سنتی به فقه دولت همت گذاشت؟ ۱. مرحوم میرزا حسین نائینی ۲. حضرت امام (ره) ۳. شهید سید محمد باقر صدر ۴. آیت الله طالقانی
نخستین مکتب فقهی اهل سنت توسط کدامیک از گزینه های زیر تاسیس شد؟
۱. مالک بن آنسی ۲. احمد بن حنبلی ۳. محمد بن ادریس شافعی ۴. ابو حنیفه " - کدام یک از گزینه های زیر از جمله وظایف دیوان خراج یا استیفا به حساب میآمد؟
۱. چگونگی گرد آوری خراج ۲. مبارزه با مانعین خراج
۳. گردآوری سلاح برای لشگر ۴. محاسبه دیون " - کدامیک از موارد زیر در یک تقسیم بندی کلی از درآمدهای دیوان بیت المال به حساب میآمد؟
۱. خمسی ۲. غنیمت ۳. درآمد های مردم ۴۔ تولید ناخالص ملی " از میان گزینه های زیر کدام گزینه هنر عرب پیش از اسلام به حساب میآید؟
۱. مینیاتور ۲. خطاطی ۳. سفال سازی ۴. شعر و سرود * در آغاز عهد اسلامی (مشتی) به چه جایی اطلاق می شده است؟
۱. نگارخانه ۲. سرای زمستانی ۳. کاخ تابستانی ۴. کارگاه هنری
* -- - - • * ... • * : * ... - \? از چه زمانی زینت کاری با گچ و گچ بری در جهان اسلام متداول شد؟
۱. اواخر قرن پنجم هجری ۰۲ اواخر قرن چهارم هجری
۰۲ اواسط قرن سوم هجری ۰۲ اواسط قرن هفتم " مسجد گوهرشاد، در کنار آرامگاه امام رضا(ع) در چه دوره تاریخی در ایران ساخته شده است؟
۱. سلجوقیان ۲۔ تیموریان ۳. صفویه ٠٢ غزنويان \入
کدامیک از دانشمندان مسلمان در علم ریاضی به میزان به میزان دقیقی از عدد پی (") را ارائه کرده است؟ ۱. خواجه نصیرالدین طوسی ۲. شیخ بهایی
۳. خوارزمی ۴. فارابی
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۱۱۰ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه " از "
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : .
نــه ار”، د : ۂ ۔ . ع - ۴-همان "ه" : فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
رشته تححسیلیکش در تدا : عمومی علوم پایه ۱۲۲۹۱۲۷
۱ - کدامیک از گزینه های زیر را میتوان در زمینه جغرافیا از خدمات علمی جغرافی دانان مسلمان در حوزه این علم دانست و
به غربیان هم منتقل کرد؟ ۲. اشعار
۱. سفرنامه ها ۳. سیاست نامه ها ۴. کتابهای تاریخی
" در گزینه های زیر کدامیک از موارد از هنرهای اسلامی است که کمتر مورد توجه مسلمانان قرار گرفته است؟
۱. خوشنویسی ۲. معماری ۳. مجسمه سازی ۴. منبت کاری " " کدامیک از گزینه ای زیر را میتوان از جمله سرزمین هایی دانست که توسط مسلمانان از امپراتوری روم شرقی جدا شد؟ ۱. یونان ۲. مصر .Y . لبنان .Y . فلسطین " - کدام جنگ را میتوان جنگ در هم شکستن طلسم شکست ناپذیری مغولان دانست؟ ۴. جنگ غجدوان
۱. جنگ دندانقان ۲. جنگ عین جالوت ۳. جنگ چالدران
ץץ پس از سقوط امویان در اندلسی و در دوران حکومت ملوک الطوایفی کدام حکومت به مدت نیم قرن در اندلسی حکومت کرد؟
۱. حکومت مرابطون ۲ - حکومت موحدون ٠٢ حکومت بنی حمود ۴ - حکومت بنی احمر
ز چه زمانی شیوخ خانقاه اردبیل آرام آرام وارد بازی های سیاسی پس از ایلخانان شدند؟
| - YY ۴. از زمان شاه اسماعیل
۱. از زمان شیخ صفی ۲. از زمان صدر الدین ۳. از زمان شیخ جنید * به ترتیب در زمان شاه اسماعبل اصحاب شمشیر و اصحای قلم به چه کسانی گفته میشد؟ ۲. ترکان - ایرانیان
۱. ایرانیان - ترکان ۴. قزلباشان - آق قوینلوها
۳. قزلباشان - صفویان
" صلح معروف آماسیه در سال ۹۶۲ق در دوره شاه تهماسب میان ایران و کدام کشور منعقد شد؟
۱. عثمانیان ۲. ازبکان ۳. گورکانیان " " اصطلاحا به مجموع ارتباط کشورهای پیشرفته (استعمارگران سابق) با کشورهای استقلال یافته (مستعمره سابق) چه
میگویند؟
۱. امپریالیست ۲. استعمار کهنه ۳. استعمار نو ۲. مشترک المنافع
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ =
• וו "וץ. ו. ון. ו. ו
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
نــه ار”، د : ۂ ۔ . ع - ۴-همان "ه" : فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
رشته تححسیلیکش در تدا : عمومی علوم پایه ۱۲۲۹۱۲۷
• , - 2 . - - - - ... – Ү X بانک های جهانی و صندوق بین المللی پولی بعد از جنگ جهانی دوم به منظور مدیریت امور مالی در سطح بین المللی و پیشگیری از تکرار بحرانهایی به بحران چه دههای به وجود آمدند؟
۱ . بحران دهه ۱۹۲۰ Y بحران دهه ۱۹۳۰
.Y . بحران دهه ۱۹۴۰ .Y . بحران دهه ۱۹۶۰ " در ابتدای امر، هدف اصلی شرق شناسی را می توان مربوط به کدامیک از گزینه های زیر دانست؟
۱. تأمین منابع سیاسی استعمارگران ۲. تأمین منابع اقتصادی قدرتهای غربی
۳. دفاع از فرهنگ و باورهای مسیحی آن روز ۲. دستیابی به حقیقت صرف پژوهش علمی " " به لحاظ تاریخی هرچه به زمان حاضر نزدیکتر میشویم، کدامیک از گرایشهای زیر بر دیگر گرایش ها غالب شده و آنها را به
حاشیه میراند ؟
۱. تمدنگرا - غربگرا ۲. تمدنگرا - اسلامگرا ۳. اسلامگرایی سنتی ۴. اصولگرایی اسلامی
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۱۱۰ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه " از " خدا
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :