نمونه سوال درس حقوق بشر در اسلام نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق بشر در اسلام نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : حقوق بشر در اسلام رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۱۸۶ ۱- کدام گزینه نشان دهنده فردگرایی هستی شناختی است؟ ۱. جدایی انسان از جهان ۰۲ تاکید بر تجربه فردی و گروهی ۳. جدایی انسان ها از یکدیگر ۲. اجتماع مالکی ۲- در بینش اسلامی مالکیت از آن کیست؟ ۱. خود فرد ۲. اجتماع ۳. فرد ۴. خداوند
۳- حقوق بنیادین را در قالب کدام گزینه می توان یافت؟
۱. اعلامیه جهانی حقوق بشر ۲. دادگاه عالی حقوق بشر
۲. شورای اروپایی حقوق بشر ۲. دادگاه استراسبورگ
۴- در اندیشه طرفداران حقوق بشر مدرن کدام گزینه مطلق و بنیادی است؟
۱. حق آموزش ۲. حق آزادی ۳. حق حیات ۴. حق آزادی بیان ۵- گزینه صحیح کدام است؟
۱. حق حیات در نظام حقوقی اسلام مشروط به شروط خداوند است.
آ ، حق حیات در نظام حقوقی اسلام مطلق است،
۳ - حق حیات در نظام حقوقی اسلام بنیادی است،
۴ - حق حیات در نظام حقوقی اسلام مادی است، ۶- « در نظام حقوق بشر مدرن » ، « حق حیات ». با کدام گزینه هماهنگ است؟
۱. مطلق و ناشی از میل ذاتی انسان به صیانت نفسی است. ۲. مشروط به شروطی است که خداوند تعیین کرده است.
۳. مطلق و ناشی از ارادہ انسان است. آن در اختیار سیستم حقوقی است. ۷- عبارت « بریئا » در ایات قران به کدام گزینه نزدیک است؟
۱. توجه قران به اصلی برائت ۲. امر معروف
۸- سرسخت ترین مکتب مدافع آزادی کدام است ؟
۱. لیبرالیسم ۲. سوسیالیسم ۳: کمونیسم ۴. اسلام
)・い・ハ・Y・YYのVA
صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق بشر در اسلام رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۱۸۶ ۹- سهیم شدن در اداره امور جامعه از کدام آزادی ناشی می شود؟
۱. ازادی سیاسی ۲. آزادی مدنی ، ازادی فرمانروایی ۴. آزادی فردی
۱۰- «مرز آزادی اندیشه » در اسلام کدام است؟
۱. تغییر مذهب ۲. کفر و الحاد ۲. دستورات قران ۴. صرفا مذهب قانونی ۱۱- کدام گزینه نشان دهنده محدودیت آزادی بیان در اسلام است؟
۱. بیان احکام الهی ۰۲ اعلام دستورات خداوند
۳. ذلیل و خوار کردن خود ۰۴ بیانی به مصلحت دین ۱۲- بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی - سیاسی «حاکمیت سیاسی » بر اساس کدام عامل تعیین می شود؟
۱. اراده ملی ۲. آزادی ۳. برابری ۴. استقلال ۱۳- بر اساس ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر کدام گزینه صحیح است؟
۱. افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.
۲. افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ اخلاق و حقوق با هم برابرند.
*. افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ تفکر و حقوق با هم برابرند.
۲. افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ مذهب و عقیده با هم برابرند. ۱۴- تقسیم بندی ارسطو از عدالت چگونه است؟
۱. عدالت توزیعی / عدالت تعویضی ۲. عدالت توزیعی عدالت تقسمی
۳۔ عدالت تعویضی اعدالت تقسمی ۲. عدالت منشوری عدالت توزیعی ۱۵- مفهوم « عدالت اجتماعی » با کدام نظریه آغاز شده است؟
۱. نظریه هیوم ۲. نظریه دارکون ۳. قرارداد توافقی ۴. قرارداد اجتماعی ۱۶- عبارت «گناهان خصوصی ، منافع عمومی » از کدام اندیشمند باقی مانده است؟
۱. ماندویلی ٠٢ رسو ۳. کانات ۴. مانیل ۱۷- تفسیر عدالت در منابع دینی به کدام گزینه بستگی دارد؟
۱. پیش فرضهای برون دینی و مبانی کلامی ۲. اعتقادات پیروان ان مذهب
۳. برداشتهای فلسفی هر مذهب ۴. عملکرد پیروان آن مذهب
)・い・ハ・Y・YYのVA
صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق بشر در اسلام رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۱۸۶ ۱۸- وجه اصلی تشریع مالیات و انفاق در اسلام کدام گزینه است؟
۰یکسان سازی سطح معیشت مردم ۰۲یکسان سازی سطح درآمد مردم
۳. تامین مخارج دولت اسلامی ۴. تامین مخارج جهاد ۱۹- از نظر اسلام چند نوع مالکیت وجود دارد؟
۱. مالکیت خصوصی و عمومی ۲. صرفا مالکیت عمومی
۳، صرفا مالکیت خصوصی ۴. مالکیت صرفا از آن خداست
۲۰- شهید مطهری ایجاب کننده طبیعی و غریزی مالکیت را در چه می داند؟
).. کار و ایجاد / تملیک و بخشش ャ。 تلاش عادلانه و بخشش
۳. کار و روزی حلال ۴. مردانگی و کار
)・い・ハ・Y・YYのVA
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :