نمونه سوال درس حقوق جزای بین الملل ایرانی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق جزای بین الملل ایرانی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : حقوق جزای بین المللی ایران رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۱۸۰ ۱- دولت ها در خصوصی استرداد اتباع خود، چه اقدامی می کنند؟
۱. ملزم به استرداد تبعه خود هستند. ۰۲ نباید مسترد کنند.
۳. می توانند مسترد نکنند. ۴. عدم استرداد منع شده. ۲- اگر فرد دارای تابعیت مضاعف بلژیکی و استرالیایی در مکزیک مرتکب جنایتی شود پس از بازگشت به استرالیا، کدام
کشور صالح به رسیدگی است؟
۱. بلژیک ۲. استرالیا ٠٢ پرو آ، برزیل ۳- قانون هواپیمایی کشوری ایران مصوب ۱۳۲۸ حاوی کدامیک است؟
۱. نحوه استرداد مجرم ۲. جنبه منفی صلاحیت شخصی
۳. صلاحیت جهانی ۴ - صلاحیت واقعی f— عملکرد امام خمینی (ره) در خصوصی سلمان رشدی ، مشمول کدام است ؟
۱. صلاحیت جهانی ۲. تابعیت مضاعف ۳۔ ترک تابعیت ۴. فتوا ۵- آب های آزاد جهان از منظر فقه امامیه ، مشمول کدام است؟
۱. در حکم دارالعاهد ۲. در حکم دارالاسلام ۳. دارالکفر ۴. مشاع ۶- کسی که بر اساس عقد امان در کشور اسلامی سکونت می کند، چه نام دارد؟
۱. امین ۲. مامون ۳. استیمان ۴. مستامن ۷- اگر مأمور سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور مرتکب جرم شود؟
۱. چون از مصونیت برخوردار است اصلاً قابل تعقیب و مجازات نیست.
۲. طبق قوانین کشور محل وقوع جرم مجازات می شود.
۳. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود.
۴. در ایران طبق قانون کشور محل وقوع جرم محاکمه و مجازات می گردد. ۸- در کدام یک از اصول راجع به صلاحیت ، جرم بودن عمل در کشور محل وقوع ، شرط نیست؟
۱. صلاحیت واقعی ۲ - صلاحیت سرزمینی
γ.γ./γ.γ.γ.γγΥ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۳


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق جزای بین المللی ایران
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۱۸۰
۹- چه جرایمی اصولا مشمول شناسایی احکام جزایی بیگانه نیستند؟
. Y.
۱. جرم نظامی ۴: جرم سیاسی جرم مالیاتی ۴. تمام موارد
۱۰- در خصوصی اصلی صلاحیت واقعی ، معیار اساسی چیست؟
۱. رابطه تابعیت ۰۲ وقوع جرم در قلمرو دولت رسیدگی کننده
۳ - نقض نظم عمومی بین المللی ۰۴ وقوع جرم علیه منافع بنیادین دولت رسیدگی کننده ۱۱- جرایم مشمول صلاحیت جهانی کدام گزینه است؟
۱. تمام جرایم آ ، جرائم بین المللی
۳. تنها جرایم علیه امنیت ملی ۲. تنها جنایات مشمول دیوان کیفری بین المللی ۱۲- چنانچه استرداد مجرم مقدور نباشد، صلاحیت رسیدگی با کدام است؟
۱. دولت محل وقوع جرم ۲. دولت محلی دستگیری
۳. دولت متبوع بزهکار ۴. تمام دولت ها ۱۳- در کدامیک از اصولی راجع به صلاحیت، رعایت قاعده جرم مضاعف شرط است؟
۱. صلاحیت جهانی ۲ - صلاحیت شخصی ۳ - صلاحیت واقعی ۴. گزینه های ۱ و ۲ ۱۴- میزان تسری قوانین جزایی از منظر فقه امامیه کدام است؟
۱. کلیه جرائم مسلم آ ، جرائم ذمی
۳. عدم تسری فرامرزی ۴ ، کلیه جرائم مسلم و ذمی ۱۵- چرا استرداد مجرم، نمی تواند جایگزین اصل صلاحیت شخصی شود؟
۱. لزوم وجود قرارداد خاصی در استرداد. ۲. عدم امکان استرداد اتباع خود.
۳. منافات استرداد با عدالت. ۴. گزینه ۱ و ۲ . ۱۶- مطابق قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، محاکمه غیابی مرتکبین جرائم مشمول صلاحیت واقعی چه حکمی دارد؟
۱. به دلیل حق اله بودن، جایز نیست. ۲. مطلقا جایز نیست.
۳. به دلیل حق اله بودن، جایز است. ۴. جایز است.
γ.γ./γ.γ.γ.γγΥ
صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق جزای بین المللی ایران رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۱۸۰
۱۷- کدام مورد برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مشمول صلاحیت واقعی شد؟ ۱. جعل مهر رهبری ۲، جعل امضای رئیس جمهوری .Y . جعل اسکناسی رایج ایران .Y . جعل آرای قضایی
۱۸- موضع قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مورد صلاحیت شخصی کدام است؟ ۱. پذیرش محدود ۲. پذیرش جنبه حمایتی
۳. پذیرش جنبه مثبت ۴. تمام موارد
۱۹- اکتفا به اصل صلاحیت سرزمینی، با کدامیک از اهداف حقوق جزای بین المللی در تعارضی است؟ ۱. جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمان ۲. تعارضی ندارد.
۳، مصونیت دیپلماتیک ۴. کفایت اصل سرزمینی
۲۰- چرا اصل صلاحیت شخصی در عرف بین المللی به طور مطلق پذیرفته نیست؟ ۱. مغایرت با حاکمیت دولت ها ۲. مغایرت با عدالت
۰۳ تامین عدالت ۴. مغایرت با داده های جرم شناسی
ای ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۰۷۷۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :