نمونه سوال درس حقوق تجارت 4 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق تجارت 4 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : حقوق تجارت ۴
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۶۱ ۱- طبق قانون تجارت علی الاصول تعداد دیون پرداخت نشده موثر در صدور حکم ورشکستگی چگونه است؟
۱. تعداد دیون پرداخت نشده اصولا موثر در صدور حکم نیست.
۲. با توجه به لفظ «وجوه» در قانون، باید بیشتر از یک دین باشد. ۳. در مورد اشخاصی حقوقی تعداد دیون پرداخت نشده موثر در صدور حکم است. ۴. تعداد دیون به وضعیت تاجر و نظر دادگاه صادر کننده حکم بستگی دارد. Y– آیا حال شدن دیون ورشکسته شامل حال شدن دیوان اشخاص ثالث نیز می شود؟ ۱. در صورتی تاجر براتی را قبولی نوشته، دین کسی که مسئول تادیه وجه برات است حال می شود. ۲. دیون کلیه بدهکاران تاجر با رعایت تخفیفات مقتضیه حال می شود. ۳.فقط بدهی و دیون بدهکارانی که وثیقه ای بابت دین خود به تاجر نداده اند، حال می شود. ۴. در مورد کسانی که با تاجر تعهد تضامنی دارند قابل اعمال است. ۳- مطابق قوانین فرانسه، کدام دسته از اشخاصی ذیل مشمول مقررات ورشکستگی نمی شود؟ ۱. اشخاص حقوقی تابع حقوق خصوصی ۲. کشاورزان ". پیشه وران ٠٢ اشخاص حقوقی تابع حقوق عمومی ۴- حکم معاملاتی که قبل از توقف توسط تاجر برای فرار از ادای دین انجام شده است، چیست؟
۱. اگر متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله باشد قابل فسخ است.
۲. اگر متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله باشد قابل ابطال است. ۲. اگر متضمن ضرری بیش از ثلث قیمت حین المعامله باشد غیرنافذ است. ۲. با توجه به اینکه هنوز تاجر متوقف نشده مطلقا تمام معاملات وی صحیح است. ۵- کدام دسته از معاملات ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی باطل نیست؟ ۱. پرداخت بدهی برخی از طلبکاران. ۲. فروش مالی از اموال تاجر قبل از تسلیم آن به مدیر تصفیه یا خرید آن، ۳. استقراضی - صلح محاباتی یا هبه مال منقول یا غیر منقول،
۴. معاملاتی که تاجر پس از تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان قرارداد مزبور نموده.
γ.γ./). γ. γ. γγΥ
صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق تجارت ۴
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۶۱ ۶- کدام مورد جزو معاملات باطل ورشکسته بعد از توقف تا صدور حکم ورشکستگی نیست؟
۱. کلیه معاملات معوضی ۲. معاملات بلاعوضی
۳. صلح محاباتی و هبه ۰۴ پرداخت دین به وسیله تهاتر
۷- دعوای توقف شرکت تجاری که مرکز اصلی آن در ایران نیست در کدام دادگاه اقامه می شود؟ ۱. در کشوری که مرکز اصلی شرکت در آنجاست. ۲. در دادگاهی که شرکت شعبه یا نماینده ای برای معاملات در حوزه آن دارد. ۰۳ در محل اقامت طلبکاران شرکت.
۲. دادگاه محل اقامت شرکای شرکت.
۸- امر به مهر و موم توسط چه کسی صادر و به وسیله چه کسی اجرا می شود؟ ۱. عضو ناظر - اداره تصفیه ۲. دادگاه - عضو ناظر ۳. دادستان - اداره تصفیه یا عضو ناظر ۴. دادگاه - اداره تصفیه ۹- دفتری که اداره تصفیه مکلف است در آخر هر ماه خلاصه حسابهای دفتر کل را در آن قید کند و رییس اداره و حسابدار زیر آن را امضا کنند، چه نام دارد؟ ۱. نماینده ۲. ترازنامه آزمایشی " صندوق ۴. ماهنامه .W— در مورد اعلان ورشکستگی به وسیله وارث کدام مورد صحیح است ؟ ۱. هر یک از وراث می تواند اعلان کند. ۲. همه وراث که از ورشکسته ارث می برند باید به صورت جمعی اعلان کنند. ۳. هر کدام از وراث که بیشترین سهم را می برد باید اعلان کند.
۴. حداقل باید نیمی از وراث برای اعلان ورشکستگی حاضر باشند.
۱۱- طبق ماده ۴۱۶ ملاک تشخیصی معاملات قابل ابطال یا قابل فسخ تاجر با ثالت چه زمانی است ؟ ۱. تاریخ توقف تعیین شده از طرف دادگاه ۲. تاریخ اعلان توقف توسط دادستان
۳. تاریخ اعلان ورشکستگی ۴. تاریخ تعیین مدیر تصفیه
γ.γ./). γ. γ. γγΥ
صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق تجارت ۴
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۶۱
۱۲- طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت ایران، کدام مورد از آثار منع مداخله تاجر بعد از حکم ورشکستگی نیست؟ ۱. هر گونه چکی که قبل از صدور حکم ورشکستگی صادر شده باشد بعد از حکم حق وصولی ندارد.
۲. از تاریخ حکم هر گونه پرداختی به طلبکاران ممنوع است.
۳. ورشکسته می تواند به نفع طلبکاران بر مالی از اموال خود وثیقه برقرار کند.
۴. هیچ یک از طلبکاران که متقابلا بدهکار ورشکسته هستند حق تهاتر با او را ندارند. ۱۳- در صورت ورشکستگی شرکای تضامنی مختلط، اموال شخصی شرکای ضامن چه حکمی دارد؟
۱. مهرو موم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا حکم جداگانه ای صادر شده باشد.
۲. در صورت درخواست هیات طلبکاران مهروموم خواهد شد.
۰۳ مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه شرکای ضامن، تاجر باشند.
۴. بستگی به نظر دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی دارد. ۱۴- به واسطه ورشکستگی کدامیک از شرکت های زیر اموال شخصی شرکا را می توان مهر و موم نمود؟
۱. در هیچ یک از شرکت ها نمی توان مهر و موم کرد. ۲. در کلیه شرکت های تجاری می توان مهر و موم کرد.
۳. شرکت های تضامنی نسبی و شرکت مختلط ۴. در شرکت های شخصی ۱۵- در زمینه انتصاب و عزل عضو ناظر کدام مورد صحیح نیست؟
۱. تصمیم دادگاه چه در مورد انتصاب و چه در مورد تغییر عضو ناظر قابل شکایت نیست.
۲. عضو ناظر را دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر می کند در حین صدور حکم معین می کند.
۳. دادگاه میتواند هر موقع که مصلحت بداند عضو ناظر را تغییر دهد.
۴. دادگاه میتواند تغییر عضو ناظر را در وقت غیر اداری و تعطیل انجام دهد.
۱۶- طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجری که حیات الفوت در حال توقف بوده تا چه زمانی می توان صادر کرد؟
۱. تا یک سال بعد از فوت ۲. تا یک ماه بعد از فوت ۳. تا یکسالی و یک ماه بعد از فوت ۴. تا شش ماه بعد از فوت ۱۷- کدام یک از گزینه های زیر مشمول ورشکستگی قانون تجارت ایران نیست؟
۱. اتحادیه های حرفه ای و انجمن های ادبی، ۲. شرکت های سهامی،
۲. شرکت های تعاونی تولید و مصرف. ۴. شرکت های تضامنی،
γ.γ./). γ. γ. γγΥ
صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حقوق تجارت ۴
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۶۱
۱۸- دادن گاه صالح برای صدور حکم ورشکستگی کدام دادگاه است ؟ ۱. دادگاه جزایی محل اقامت تاجر یا شرکت تجاری ۲. دادگاه انقلاب محل اقامت تاجر یا شرکت تجاری ۳. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر یا شرکت تجاری ۲. دادگاه تجاری محل اقامت تاجر یا شرکت تجاری ۱۹- طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت تا چه زمانی باید تاجر توقف خود را به دادگاه اعلام کند ؟ ۱. تا سه روز ۲. تا ۳ ماه չ3, Y Ա Y ۴. تا ۱۵ روز ۲۰- اعلام ورشکستگی از طرف تاجر متضمن چه فایده ای است که بیشتر از اعسار می باشد؟ ۱. از بازداشت به علت عدم پرداخت دیوان معاف می شود. ۲. از مجازات های جزایی رهایی می یابد.
۳. از پرداخت دیون معاف می شود.
آموجب می شود که دیون تنها از اموال منقول او پرداخت شود. ۲۱- منظور از توقف در ماده ۴۱۳ قانون تجارت چیست؟ ۱. توقف از نقل و انتقال اموال است. ۲. توقف عملیات تجاری است.
۳. منظور توقف از ادای دیون است. ۲. توقف به دلیل عدم اهلیت است.
۲۲- طبق ماده ۴۱۴ قانون تجارت صورت حساب هایی که تاجر ورشکسته ارائه می دهد کدامیک از موارد زیر را در بر نمی گیرد؟
۱. صورت کلیه پرداخت های تاجر تا قبل از توقف ۲. تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقولی تاجر متوقف به طور مشروح
۳. صورت کلیه قروضی و مطالبات تاجر صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی تاجر را
۲۳- در مورد تقاضای ورشکستگی از طرف طلبکاران کدام گزینه درست است؟
۱. میزان طلب طلبکاران موثر در تقاضا است. ۲. موعد پرداخت دین رسیده باشد. ۳. نوع دین در صورت حکم ورشکستگی تاثیر دارد. ۰۲طلب ممکن است مسلم باشد.
۲۴- طبق ماده ۴۱۵ قانون تجارت اعلام ورشکستگی از طرف کدامیک از گزینه های زیر پذیرفته نیست؟
۱. طلبکار ۲. ورشکسته ۳. دادگاه ۴. ورثه طلبکار
γ.γ./). γ. γ. γγΥ
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :