نمونه سوال درس ادله اثبات دعوا نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس ادله اثبات دعوا نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : ادله اثبات دعوی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق خصوصی، حقوق ۱۲۲۳۰۶۰ ۱- معمولا در فقه مباحث مربوط به ادله اثبات دعوی در کدام کتاب مطرح شده است؟ ۱. کتاب الحدود ۲. کتاب القضا ۳. کتاب الادله f کتاب البیع ۲- تعریف دلیل در اصطلاح علمای مناطق کدامست؟ ۱. شیئی که از وجود آن به وجود شیئی دیگر می بریم. ۲. دلیل به معنای علت است. ۳. امری که اصحاب دعوا برای اثبات دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند. f به معنای راهنما می باشد. ۳- معمولا ادله در بحث ادله اثبات دعوا از کدام مقوله است؟ ۱. از نوع ادله وضعی ۲. از نوع ادله عقلی ۳. از نوع ادله طبعی ۴. ادله فرعی ۴- در کدام نوع از ادله نقشی قاضی انفعالی است؟ ۱. در ادله اثبات دعوا حکمی و موضو ۲. در ادله موضوعی ۳. در ادله حکمی ۴. قاضی در هیچکدام از انواع ادله نقش انفعالی ندارد و همیشه نقش وی به صورت فعال است. ۵- امارات قضایی از نوع کدام دلیل، به اعتبار منشا تصمیم در آن هستند؟ ۱. دلائلی که منشا تصمیم درآن قاضی می باشد. ۲. دلیلی که منشا تصمیم درآن قانون می باشد. ۳. دلیلی که منشا تصمیم درآن اشخاص ثالث می باشند. ۴. دلیلی که منشا تصمیم درآن اصحاب دعوا می باشند. ۶- کدام نوع تقسیم بندی از دلیل، تقسیم بندی به اعتبار اختیار قاضی است؟ ۱. دلیل حکمی و دلیل موضوعی آ ، دلیل تکمیلی و دلیل تامینی ۲. دلیل قضایی و دلیل قانونی ۴ - دلیل اخباری و دلیل احرازی ۷- دو نفری که با هم اختلاف دارند را چه می نامند؟ ۱. متبایعین ۲. متداعیین ۳. متخاصمین ". مترافعين ۸- طفل ناشی از شبهه چه منعی برای شهادت دارد؟ ۱. منعی ندارد پس از بلوغ ۲. منع طهارت مولد ۳. منع متزلزل در شبهه " . منع طهارت مولد و بلوغ این ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۱۵۹ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۶***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : ادله اثبات دعوی
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق خصوصی، حقوق ۱۲۲۳۰۶۰ ۹- مدعی ، از نظر عملی و در نظام فعلی آیین دادرسی مدنی کیست؟ ۱. کسی است که ابتدا با طرح دادخواست اقامه دعوی کند و صدق عنوان خواهان بر وی صحیح باشد. ۲. کسی است که اگر دعوا را رها کند دعوا رها می شود. ۳. کسی است که قولش مخالف اصلی است. ۴. کسی است که قولش مخالف ظاهر است. ۱۰- زمان اقامه دلیل در یک دعوا چه زمانی است؟ ۱. تا زمان رفع نقصی از دادخواست یا دعوا ۲. تا زمان تقدیم دادخواست و طرح دعوا ۳. تا ابتدای جلسه نخست دادرسی ۴. تا قبل از ختم دادرسی
۱۱- حسب نظر صاحب کتاب آیا می توان دلیل جدید را در مرحله تجدید نظر مورد استناد قرارداد؟
۱. خیر زیرا جهات تجدید نظر به طور حصری در ماده ۳۴۸ اشاره شده و به هیچ وجه شامل دلیل جدید نمی شود. ۲. بله می توان زیرا اساسا مرحله تجدید نظر فرصتی برای اقامه دلیل جدید است. ۳. در صورتی که در مهلت تجدید نظر خواهی باشد اقامه دلیل جدید پذیرفته می شود و اگر بعد از این مهلت باشد امکان ارائه دلیل
جدید فقط از طریق اعاده دادرسی ممکن است. ۴. خیر زیرا در صورت پیدا شدن دلیل جدید مورد از موارد امکان واخواهی است. ۱۲- دلالت اقرار نوعا از کدامیک از انواع دلالات است؟
۱. دلالت طبعی ۲. دلالت عقلی ۰۳ دلالت فرعی ۴ ، دلالت وضعی ۱۳- الف ادعایی مالی علیه ب دارد اگر با تقاضای ختم دعوا به صلح نماید آیا اقرار به حقانیت الف محسوب می شود؟ اگر ادعای
اعسار نماید چطور؟
۱. در فرضی اول اقرار به حقانیت الف است به خلاف فرضی دوم
۲. در هر دو فرض اقرار به حقانیت طرف الف نیست زیرا به صراحت چنین معنایی از مفاد دو جمله فوق مستفاد نمی شود.
۳. در هر دو فرضی اقرار به حقانیت الف محسوب می شود.
۴. در فرضی دوم اقرار به حقانیت طرف الف محسوب می شود بخلاف فرض اول
ף () ו"וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : ادله اثبات دعوی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق خصوصی، حقوق ۱۲۲۳۰۶۰ ۱۴- آیا مطالب بیان شده در خارج از دادگاه که ضبط شده باشد می تواند ارزش اقرار را داشته باشد؟ ۱. خیر زیرا ضبط صوت از گونه ادله ظنیه یعنی امارات است و اقرار که دلیلی قوی است با اماره نمی تواند ثابت شود. ۲. بله می تواند ارزش اقرار را داشته باشد به شرط جزمی بودن، ۳. خیر زیرا اقرار خارج از دادگاه هیچ ارزشی ندارد. ۴. بله، قرار خارج از دادگاه با هر شکلی قابل پذیرش است. ۱۵- کدام مورد از شرائط مقر در اقرار به امور غیر مالی محسوب نمی شود؟
۱. اختیار ۲. عقلی ۳. رشد ۴. قصد
۱۶- اقرار فرد در آستانه ورشکستگی چه حکمی دارد ؟ ۱. با استناد به قاعده من ملک چون قبل از افلاسی بوده و حق تصرف در اموال خود داشته اقرار او منشا اثر می شود. ۲. اقرار او باطل است. ٢. اقرار او غیر نافذ است بدليل تعلق حق ديان نسبت به اموال او .
۲. به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشا اثر نمی شود.
۱۷- در جایی که بین مقر لهم علم اجمالی وجود داشته باشد برای تعیین یکی از انها چه باید کرد؟
۱. باید به سایر ادله برای تحصیل علم تفصیلی متوسل شد و در صورت عدم وجود دلیلی برای امکان مشخص نمودن مقرله راهی برای تعیین وجود ندارد.
۲. باید ابتدا به قرعه متوسل شد.
۳. باید ابتدا به ادله دیگر و در صورت فقدان ادله دیگر به قرعه متوسل شد. آ، باید به قرعه متوسل شد و در صورت عدم امکان قرعه به ادله دیگر متوسل شد. ۱۸- ایا برای اقرار به وقوع نکاح الفاظ خاصی لازم است؟ ۱. بله برای نکاح الفاظ خاصی لازم است. ۲. خیر، زیرا اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن کند. ۲. خیر، زیرا برای هیچ عقدی از عقود لفظ خاص لازم نیست.
آ، بله زیرا اقرار منحصر در اقرار شفاهی است.
ף () ו"וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : ادله اثبات دعوی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق خصوصی، حقوق ۱۲۲۳۰۶۰ ۱۹- کدام اهلیت در مقر له شرط نیست؟ ۱. هیچکدام از اهلیت استیفاء و اهلیت تمتع زیرا وفق صدر ماده ۱۲۶۶ در مقرله اهلیت شرط نیست. ャ。 اهلیت تمتع ۳. اهلیت استیفا ۴. هر دو اهلیت شرط است. - -------- ۲۰- اگر کذب اقرار نزد حاکم اثبات گردد ۱. اقرار موثر است تنها در مقر ۲. اقرار اثری ندارد. ۳. اقرار موثر است تنها در مقر له ۴. اقرار موثر است تنها در صورت پذیرش دادگاه.
۲۱- شاهد مجنون ادواری است معلوم نیست شهادت وی در حالت جنون بوده یا در حالت افاقه ایا شهادت وی قبول می شود؟
۱. اصلی بر جنون است بنا به وحدت ملاک ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، ۲. اصل بر افاقه است لذا مدعی جنون نباید ادعای خود را ثابت کند.
۲. اصل بر جنون است زیرا فقدان عقل حق شهادت را زیر سوال می برد و در مقام شک در امری که شرط تحقق است، اصل عدم حاکم
است.
۲. اصل بر عدم جنون است و لذا مدعی جنون باید ادعای خود را ثابت کند.
۲۲- کدام گزینه در مورد شهادت بر شهادت صحیح نیست؟ ۱. شهادت بر شهادت صحیح است در صورتی که به هر دلیل شاهد اصلی از حضور استنکاف نماید.
۲. شهادت بر شهادت در جایی ممکن است که شاهد اصل منع فیزیکی مثل وفات یا تعذر از حضور به دلیل حبس و بیماری و سفر برای ادای شهادت داشته باشد.
۳. شهادت بر شهادت فقط تا یکبار ممکن است. ۴. شهادت بر شهادت فقط شهادت شاهد اصلی را ثابت می کند ونه چیزی بیشتر از آن را ۲۳- شاهد از شهادت رجوع می کند تکلیف حکمی که بر مبنای شهادت باطل صادر شده چه می شود؟
۱. این مورد از موارد اعاده دادرسی نیست و امکان فرجام خواهی هم نیست.
۲. فقط از موارد اعاده دادرسی است زیرا از مصادیق ارتکاب حیله و تقلب است.
۳. هم امکان اعاده دادرسی است و هم امکان فرجام خواهی.
آ، امکان اعاده دادرسی هست ولی امکان تجدید نظر خواهی نیست.
ף () ו"וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۴ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :