نمونه سوال درس حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت وراث نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت وراث نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
دانشکاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : حقوق مدنی ۸شفعه ووصیت وارث
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۹
۱- کدامیک از موارد زیر به شرایط اخذ به شافعه اشاره دارد؟ ۱. غیر منقول بودن - غیر قابل تقسیم بودن محدودیت شرکاء به دو نفر در مرحله ایجاد حق ۲. غیر منقول بودن - قابل تقسیم بودن محدودیت شرکاء به دو نفر در مرحله ایجاد حق ۲. غیر منقول بودن - قابل تقسیم بودن محدودیت شرکاء به دو نفر در مرحله ایجاد و اجرای حق
۲. غیر منقول بودن - غیرقابل تقسیم بودن محدودیت شرکاء به دو نفر در مرحله ایجاد و اجرای حق
۲- در صورتی که بایع برای رضایت خاطر مشتری مبلغی به او بدهد:
) ... شفیع نمی تواند آن را از ثمن کسر کند.
۲. شفیع می تواند آن را از ثمن کسر کند.
۳. شفیع مکلف است آن را از ثمن کسر کند.
۴. در صورت عدم مخالفت مشتری، شفیع می تواند آن را از ثمن کسر کند. ۳- در صورتی که ولی سهم مولی علیه را که با خود او شریک می باشد، به دیگری بفروشد:
۱. نمی تواند برای خود اخذ به شفعه نماید.
۲. در صورتی می تواند برای خود اخذ به شفعه کند که زمان بیع قصد خود را به مشتری اعلام کرده باشد.
۳. در صورتی می تواند برای خود اخذ به شافعه کند که مشتری بدان رضایت دهد.
f مطالقا می تواند برای خود اخذ به شافعه نماید.
۴- در صوت جهل شفیع به ثمن بیع:
) ... می تواند اعلام کند که به ثمن معامله اخذ به شفعه کردم هرچند که به آن جاهل باشد.

می تواند اعلام کند که به ثمن معامله اخذ به شفعه کردم هرچند که به آن جاهل باشد مشروط بر اینکه ثمن متعارف باشد. ۳. پس از علم به ثمن می تواند اخذ به شفعه کند. آ، اخذ به شفعه منتفی است و پس از علم به ثمن نیز نمی تواند اخذ به شفعه کند.
۵- اگر کسی به موجب عقد بیعی، سهم مشاع از باغ و خانه خود را بفروشد: ۱. شریک دیگر نمی تواند نسبت به باغ و یا خانه به تنهایی اخذ به شافعه کند. ۲. شریک دیگر می تواند نسبت به باغ و یا خانه به تنهایی اخذ به شفعه کند. ۳. شریک دیگر می تواند نسبت به باغ و یا خانه به تنهایی اخذ به شفعه کند بدون اینکه ملزم باشد از ثمن کل چیزی کسر نماید.
f شریک دیگر می تواند نسبت به باغ و یا خانه به تنهایی اخذ به شفعه کند و می تواند ثمن کل را نصف کرده و نصف آن را ندهد.
ای ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۰۷۶۸ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۷ =

***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق مدنی ۸شفعه ووصیت وارث
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۹
۶- هرگاه تمامی ورثه به غیر از یک نفر از آنان حق شفعه خود را ساقط نمایند:
۱. آن یک نفر می تواند نسبت به حصه خود از مبیع اخذ به شفعه کند یا آن را ترک کند.
ャ。 آن یک نفر می تواند :نسبت به تمامی مبیع اخذ به شافعه کند یا آن را ترک کند.
۳. آن یک نفر ملزم است نسبت به تمامی مبیع اخذ به شفعه کند.
۴. آن یک نفر ملزم است نسبت به حصه خود از مبیع اخذ به شفعه کند.
۷- در صورتی که یکی از دو شریک، سهم مشاع خود را برای فروش به شریک دیگر پیشنهاد دهد و او آن را رد کند و سپس به دیگری بفروشد:
۱. برای شریک حق شافعه ایجاد می شود.
در صورت عدم مخالفت مشتری، برای شریک حق شفعه ایجاد می شود.
۳. در صورت عدم مخالفت بایع، برای شریک حق شافعه ایجاد می شود.
برای شریک حق شافعه ایجاد نمی شود.
۸- در صورتی که یکی از دو شریک سهم خود را به ثالث بفروشد و در آن شرط خیار فسخ برای شریک دیگر بنماید، قبول شریک دیگر چه اثری دارد؟
۱. موجب اسقاط حق شفعه خواهد بود.
۲. در صورت مخالفت مشتری موجب اسقاط حق شفعه خواهد بود | ۳. در صورت مخالفت بایع موجب اسقاط حق شفعه خواهد بود. f موجب اسقاط حق شفعه نخواهد بود.
۹- در صورت وجود (خیار عیب برای مشتری) و (خیار غبان برای بایع) به ترتیب تقدم با کدامیک از آنها خواهد بود؟
۱. خیار - خیار ۲. . غ - Y. a , - A . شافعه - خیار ۴. خیار - شف
۱۰- در صورت جهل مشتری به عیب در زمان بیع و علم شفیع به عیب در زمان اخذ به شافعه:
۱. خریدار نمی تواند از بایع ارش بگیرد.
۲. خریدار می تواند از بایع ارش بگیرد ولی شفیع نمی تواند ارش را از ثمن کسر کند. ۲. خریدار می تواند از بایع ارش بگیرد و شفیع می تواند ارش را از ثمن کسر کند. ۲. خریدار نمی تواند از بایع ارش بگیرد ولی شفیع نمی تواند ارش را از ثمن کسر کند.
^ W•Vም•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۷

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق مدنی ۸شفعه ووصیت وارث رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۹
۱۱- در صورتی که موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد، بعد از فوت: ۱. می تواند آن را قبول کند. ۲. در صورت عدم مخالفت وراث، می تواند آن را قبول کند.
۳. در صورت موافقت وراث، می تواند آن را قبول کند. ۴. نمی تواند آن را قبول کند.
۱۲- قبض موصی به در وصیت چه اثری دارد؟

۱. شرط صحت است.
· شرط لزوم است.
۳. شرط تحقق است. " : شرط صحت و لزوم است. ۱۳- اگر کسی وصیتی بنماید و بعد از آن خود را مسموم ساخته و فوت نماید، وصیتش چه حکمی دارد؟
۱. صحیح است. ۲. باطل است. ۲. غیر نافذ است. ۲. غیر قابل استناد است. ۱۴- هر گاه شخصی مال غیر را به اعتبار مالکیت خود وصیت نماید، عملشی چه حکمی دارد؟
۱. صحیح ۲. باطلی ۳. غیر نافذ ۲. غیر قابل استناد ۱۵- وصیت ورشکسته قبل و بعد از صدور حکم ورشکستگی به ترتیب چه حکمی دارد؟
۱. صحیح - صحیح ۲. باطل - باطلی ۳. صحیح - باطلی ۲. غیرنافذ - باطلی
۱۶- وصیت بر تجهیز و کفن و دفن:
۱. از ثلث محسوب می شود. ۲. از ترکه برداشته می شود و از ثلث محسوب نمی شود هرچند موصی به آن تصریح نموده باشد. ۳. از ترکه برداشته می شود و از ثلث محسوب نمی شود مگر اینکه موصی به آن تصریح نموده باشد.
۴. صرفا باید از ترکه برداشته شود.
۱۷- ترقی و تنزل قیمت موصی به عیان معین بعد از فوت:
۱. موثر در امر است و پایین ترین قیمت برای محاسبه ثلث مبنا قرار می گیرد. ۲. موثر در امر است و بالاترین قیمت برای محاسبه ثلث مبنا قرار می گیرد. ۳. موثر در امر نیست و قیمت تاریخ تصفیه برای محاسبه ثلث مبنا قرار می گیرد. ۲. موثر در امر نیست و قیمت تاریخ فوت برای محاسبه ثلث مبنا قرار می گیرد. ۱۸- اگر موصی زیاده بر ثلث به اموری یک دفعه وصیت کرده باشد و ورثه زائد بر ثلث را اجازه ندهند: ۱. زیاده از همه کسر می شود. ۲. زیاده به ترتیب کسر می شود.
۳. زیاده از آنهایی کم می شود که قیمت آنها بالاتر است. ۴. زیاده از آنهایی کم می شود که قیمت آنها پایین تر است.
\•\•|\•\•W•Vም ^
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۷
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق مدنی ۸شفعه ووصیت وارث رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۹
۱۹- اگر شخصی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت چه حکمی دارد؟ ۱. صحیح ۲. غیر نافذ ۳. باطلی ۲. غیر قابل استناد
۲۰- در صورتی که وصی در اثر گرفتاریهای شخصی یا ناتوانی، قدرت انجام امور محوله را نداشته باشد: ۱. تکلیف از او ساقط می شود. ۲. تکلیف از او ساقط نمی شود. ۲. وصایت باطل می شود. ۴. وصایت منفسخ می شود.
۲۱- در صورتی که موصی چند نفر را وصی قرار دهد که به طور اجتماع عمل به وصیت نمایند و یکی از آنان فوت کند: ۱ . وصی دیگر به تنهایی امور وصیت را انجام می دهد. ャ。 حاکم شخصی را ضمیمه آن که باقی مانده می نماید.
۳. وصایت باطل می شود. ۴. وصایت منفسخ می شود.
۲۲- در صورت وجود مادر برای صغیر، ولی : ۱. می تواند برای نگهداری و تربیت طفل وصی معین نماید.
۲. می تواند برای نگهداری و تربیت طفل و امور مالی او وصی معین نماید.
.Y . نمی تواند برای نگهداری و تربیت طفل وصی معین نماید.
۴. نمی تواند برای نگهداری و تربیت طفل و امور مالی او وصی معین نماید. ۲۳- نظارت بر وصیت: ۱. همیشه اطلاعی است. ۲: همیشه استصوابی است. ۳. گاهی اطلاعی و گاهی استصوابی است. ۲. در صورت فقدان قرینه ای، استصوابی است. ۲۴- کدامیک از موارد زیر درخصوصی وصیت سری الزامی است؟ ۱. نوشته شدن به دستخط موصی ۰۲ امضاء شدن توسط موصی هرچند به دستخط او نباشد. ۰۳ نوشته شدن به دستخط موصی و مهر شدن توسط موصی
آن نوشته شدن به دستخط موصی و امضاء شدن توسط موصی
^ W•Vም•\•\|•\•\ صفحه ۴ از ۷ كدها
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :