نمونه سوال درس حقوق سازمانهای بین الملل نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق سازمانهای بین الملل نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
دانشکاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : حقوق سازمانهای بین الملل رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۵
۱- کدام یک از ویژگیهای مشترک سازمانهای بین المللی نیست؟ ۱ . وجود تشکیلات دائمی برای انجام وظایف به طور پیگیر و مستمر
۲. وجود اساسنامه
۳. عضویت اجباری کشورها در بعضی سازمان های بین المللی
۴. دارا بودن دبیرخانه ۲- « اعضای ناظر » در سازمانهای بین المللی دارای چه حقی هستند؟
۱. حق شرکت در مذاکرات ۲. حق رای دادن در مجامع عمومی
۰۳ حق تدوین صورتجلسات مجامع ۴ - حق وتو در جلسات مجمع عمومی ۳- آیا سازمان ملل متحد می تواند به افراد در « محدوده مقر» پناهندگی اعطا نماید؟
۱. به طور کلی دارد. ۲. به طور کلی ندارد.
۰۳ در شرایطی دارد. آ، بسته به نظر مجمع عمومی سازمان است. ۴- ماموریت اصلی کدام سازمان «کشتیرانی امنتر و اقیانوسهای تمیز تر » است؟
۱. سازمان بین المللی دریانوردی ۲. سازمان بهداشت جهانی
۳. سازمان بین المللی دریاها f سازمان بین المللی ماورا بحار ۵- دبیر کل «آژانس بین المللی انرژی اتمی » با تایید کدام گزینه انتخاب می شود؟
۱. کنفرانسی (عمومی) ۲. هیات حکام ۲. شورای امنیت ۴۔ مجمع عمومی ۶- طبق مقررات سازمانهای بین المللی توشه شخصی کارمندان دیپلماتیک از تفتیش معاف هستند یعنی معافیت از:
۱. عوارضی و مالیاتها ۲- حقوق گمرکی و بازرسی
۳. مقررات بیمه اجتماعی ۲. خدمات شخصی ۷- «اهلیت » هر سازمان بین المللی در انعقاد معاهدات بین المللی ناشی از چیست؟
۱. رویه عمومی سازمان ۲. قصد اعضا
۳. شخصیت حقوقی سازمان ۴. قواعد خاصی سازمان ۸- با توجه به تقسیم بندی سازمانهای بین المللی « سازمان اکو» چگونه سازمانی است؟
۱. نظامی ۲. اقتصادی ۲. سیاسی امنیتی ۴. آموزشی
ایت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۹۵۶ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴
***
.
دانشکاه پیام نور کارشناسی
டிங் உள். مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : حقوق سازمانهای بین الملل رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۵
۹- در سازمانهای بین المللی « تعلیق عضویت » معمولا به چه منظور صورت می گیرد؟ ۰ جهت حفظ حقوق کشور تعلیق شده ۲. به عنوان مجازات انضباطی ۰۲ جهت رعایت حد نصاب مجامع عمومی ۰۴ جهت عضویت اعضای جدید
۱۰- « حفظ صلح و امنیت بین المللی » در دوران جامعه ملل بر عهده کدام گزینه بوده است ؟
۱. شورا و مجمع عمومی به طور مشترک ۲. شورای امنیت به طور خاصی
۲. شورای وزیران ۴. دبیرکل ۱۱- قدرت تصمیم گیری در اتحادیه اروپا ( جامعه اروپا ) به عهده کدام گزینه است؟
۱. پارلمان ۲. دبیرخانه ۲. شورای وزیران ۴. مجمع ۱۲- « ارگانهای جامعه ملل » در کدام گزینه بیان شده است؟
\ . شورا / دبیرخانه / مجمع عمومی ャ مجمع عمومی / ریاست / دبیرخانه
۳. دبیرخانه / ریاست / گروه حکام ۲. شورای اقتصادی / دبیرخانه / مجمع عمومی ۱۳- در کدام سازمان بین المللی، برای اولین بار، «نظام قیمومیت (سرپرستی) سرزمینهای تحت استعمار » شکل گرفت؟ ۰ جامعه ملل از طریق شورای دائمی نظام سرپرستی ۲. سازمان ملل از طریق شورای اقتصادی اجتماعی ۲. دیوان بین المللی دادگستری ۴. اتحادیه اروپا ۱۴- «آئین پذیرش » اعضای جدید در سازمان ملل چگونه است؟ ۱. پذیرش عضویت از طریق مجمع عمومی با اکثریت آرا پذیرش عضویت صرفا از طریق شورای امنیت پذیرش عضویت از طریق مجمع عمومی به اتفاق آرا منوط به تصمیمی است که مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت اتخاذ می کند. ۱۵- وضعیت « خروج » دولتهای عضو از سازمان ملل چگونه است؟ ۱. امکان پذیر نیست. ۰۲ آزاد است مانند خروج از یک عهد نامه بین المللی،
۳. خروج باید با اخراج همراه باشد. ۴. به نظر دبیر کل بستگی دارد.
۱۶- مهمترین وظیفه « شورای امنیت » سازمان ملل چیست؟
۱. حفظ صلح و امنیت بین المللی ۲. کمک به ساختار اقتصادی جهانی ۰۳ کمک به کشورهای کمتر توسعه یافته ۴. تقویت مناسبات بین المللی ایت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۹۵۶ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴
***
.
藥 دانشکاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : حقوق سازمانهای بین الملل رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۵
۱۷- کدام کمیسیون از «کمیسیونهای ششگانه مجمع عمومی » نمی باشد؟
۱. کمیسیون اقتصادی و مالی ۲. کمیسون اجتماعی، حقوق بشر و فرهنگ ۲. کمیسیون اداری و بودجه f کمیسیون حفظ صلح و امنیت بین المللی
۱۸- مدیریت « دبیرخانه سازمان ملل متحد » بر عهده کدام گزینه است؟
۱. مجمع عمومی ۲. دبیرکل
۲. شورای امنیت ۴. دیوان بین المللی دادگستری ۱۹- سازمان بهداشت جهانی چگونه سازمانی است؟
۱. سازمانی تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است. ۲. رکن اصلی سازمان ملل متحد است.
۲. از ارکان شورای امنیت سازمان ملل است. آ، از ارکان مجمع عمومی سازمان ملل است. ۲۰- کدام گزینه از «ارکان فرعی » سازمان ملل متحد محسوب می شود؟
۱. دبیرخانه آء کمیسیون حقوق بین الملل
۰۳ کنفرانس ملل در حال توسعه ۲. بانک جهانی ۲۱- «انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا » با کدام اعلامیه تاسیس شد؟
۱. اعلامیه آسه آن ۲. اعلامیه بانکوک ۰۲ اعلامیه جنوب شرق ۰۴ اعلامیه دمشق ۲۲- رسیدگی قضایی به دعاوی اشخاصی راجع به غیر قانونی بودن اقدامات شورای وزیران و کمیسیون اتحادیه اروپا در کدام
مرجع صورت می پذیرد؟
۱. دیوان دادگستری اروپایی ۲. دادگاه های محلی
۳. پارلمان (مجمع عمومی) اروپایی ۲. دیوان بین المللی دادگستری ۲۳- بالاترین مرجع «اوپک » کدام گزینه است؟
۱. کنفرانسی ۲. سازمان ٫۳ کميسيون ۴. دبیرخانه ۲۴- به موجب ماده ۲۵ منشور ملل متحد تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد برای کشورهای عضو :
١. الزامی است، ۰۲ الزامی نیست. ۲. در پاره ای شرایط الزامی نیست. ۴. فقط در راستای عنوان حقوقی «نقض عملی صلح » الزامی است.
***
.
دانشکاه پیام نور کارشناسی
டிங் உள். مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : حقوق سازمانهای بین الملل رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۵
۲۵- دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی بر اساس «عدم تبعیض و مبادله آزاد کالا و خدمات » وظایف کدام سازمان بین
المللی است؟ ۱. بانک جهانی ٠٢ صندوق بین المللی پول ۲. سازمان تجارت جهانی ۴. اکو
۲۶- کشورها برای عضویت در « بانک جهانی » باید ابتدا به عضویت کدام سازمان بین المللی در آیند؟ ۱. اتحادیه اروپا ٠٢ صندوق بین المللى پول ۳. سازمان تجارت جهانی ۴. هر کشوری می تواند مستقیما در این سازمان عضو شود. ۲۷- مقر «دیوان بین المللی عدل اسلامی » در کدام کشور است؟ ۱. ایران ۲. کویت ۲. عربستان ۴. نیجریه ۲۸- بعد از اعلام دکترین مونرو، کدام سازمان بر پایه این دکترین تاسیس شد؟ ۱. اتحادیه اروپا ۲. اتحادیه عرب
۳. سازمان وحدت آفریقا ۴. سازمان دولتهای آمریکایی
۲۹- کدام عبارت درباره «کمیسیون جامعه های اروپایی » صحیح است؟ ۱. کمیسیون دارای یک رییسی است که توسط شورای وزیران اروپا انتخاب می شود. ۲. دارای وظیفه در حفظ صلح و امنیت اروپا است. ۲. کمیسیون صرفا دارای شخصیتی ملی سیاسی است. ۴. کمیسیون جامعه های اروپایی رکنی مستقل از دولتهای عضو است. ۳۰- «اتحادیه آتلانتیک » بر پایه کدام پیمان شکل گرفته است؟ ۱. پیمان آتلانتیک شمالی ٠٢ پیمان مونرو
۰۳ پیمان الزو آ، پیمان ناتو
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :