نمونه سوال درس حقوق مدنی 7 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق مدنی 7 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : ( حقوق مدنی ۷عقودمعین قسمت (ب رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۴ ۱- اگر طرفین عقد مزارعه با توافق میان خود، سهم غیر مشاع برای معامل و مزارع تعیین نمایند، این توافق چه اثری دارد؟ ۱. عقد از قالب مزارعه خارج می شود. ۲. تأثیری در مزارعه نخواهد داشت.
۳. ضرر در مزارعه نیز مشاع خواهد بود. " موجب بطلان عقد خواهد شد.
۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوضی هم تسلیم متهب شده باشد، واهب در چه صورت اجازه رجوع دارد؟ مواهب چنین حقی را از دست می دهد. تنها در صورت جبران خسارت متهب. "، تنها در صورت عین معین بودن، مال موهوبه. " در صورت بقای عین مال موهوبه.
۳- در کدام یک از عقود ذیل، عامل می تواند بدون جلب رضایت مالک، با دیگری شریک شود؟
۱. مساقات ャ。 مزارعه .Y . شرکت .Y . جعاله
۴- در صورت تلف عین مرهونه توسط شخص ثالث، کدام یک از احکام ذیل صحیح می باشند؟ ۱. متلف باید بدل آن را بدهد. " عقد رهن منفسخ می گردد. ۲. عقد تا جایگزین شدن مال مرهونه، معلق می گردد. آبراهن وظیفه جایگزین کردن بدل را بر عهده دارد. ۵- وضعیت عقد مضاربه در صورتی که پس از انعقاد ، مال التجاره ای که مورد توافق و مدنظر طرفین بوده، بهدا هیچ عنوان یافت نگردد، چگونه خواهد بود؟ ۰ مضاربه منحل می گردد. آن اثری در عقد مضاربه نخواهد داشت. " مالک موظف به تهیه مثل است. طرفین موظف به تهیه مثل هستند. ۶- اگر کفیل، مکفولی را در زمان و مکانی که تعهد کرده بود، حاضر ننماید، چه ضمانت اجرایی در مورد (کفیلی) اجرا خواهد شد؟ ۱. بازداشت و حبس خواهد شد. آن باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت است، برآید. " ضمانت اجرای قطعی درباره کفیل وجود ندارد. آن به مجازات کیفری مربوط به مکفول ، محکوم می گردد. ۷- هر گاه دین اصلی دارای رهن و وثیقه باشد، و در اثر انعقاد عقد حواله، دین از داین به محال علیه منتقل گردد، تکلیف رهن و وثیقه چه خواهد بود؟
۱. زایل می گردند. آن زایل نمی گردند.
۰۳ در حواله اصولا رهن، وجود ندارد. ۲. بطور مشروط و با رضایت محیل باقی خواهند ماند.
W זA"וץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۶

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق مدنی ۷عقودمعین قسمت (ب ) رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۴ ۸- اگر شرکای متعدد به طور مستقل، مأذون در اقدام باشند، و همگی در چند تاریخ متفاوت، به یک اقداممشابه در مورد مال مورد شرکت، دست زنند، عمل کدام شریک معتبر است؟ ۱. تفاوتی در ارزش حقوقی عمل شرکا نیست. آن عمل همه شرکا باطل است. ۳: عمل شریک مقدم در عمل. "عمل شریکی که سهم بیشتری دارد. ۹- در مورد مال الشرکه ای که غیرقابل تقسیم است و در عین حال هزینه هایی دارد و بعضی شرکا سهم خود را در هزینه ها پرداخت نمی کنند و به همین دلیل هم تقاضای تقسیم مالی را دارند، دادگاه چه تصمیمی می گیرد؟ - رأی به تقسیم اجباری خواهد داد. - رأی به اجبار به پرداخت هزینه توسط فرد ممتنع می دهد. رأی به اسقاط سهم شریک ممتنع می دهد. f رأی به انحلال شراکت می دهد. ۱۰- مطابق حکم قانون امور حسابی، اگر شرکا، بعد از تعدیل سهام مساوی، تراضی نکنند، تکلیف تقسیم مال مورد شراکت چه خواهد بود؟ ۰ اجبار شرکاء پذیرش سهام از سوی دادگاه آن تعدیل تکرار می گردد. ۳. تقسیم متوقف می گردد. " . استقراع ۱۱- در کدام یک از موارد ذیلی، فرد الف می تواند به فرد ب که تنها تحصیلات مهندسی دارد، وکالت دهد و این وکالت از نظر حقوقی نیز معتبر باشد؟ ۱. فروش خودروی الف ۲. طرح دعوای الف در دادگاه ۳. دفاع از الف در دادگاه پیگیری پرونده الف در دادسرا
۱۲- شرط قبض مال مورد توافق، در عقد ودیعه، مطابق قانون مدنی، چه حکمی دارد؟
ا: شرط صحت عقد است. آن شرط صحت عقد نیست.
" قبض، ید امانی ایجاد می کند. "نقبض ید ضمانی ایجاد می کند. ۱۳- آقای الف به آقای ب وکالت داده تا حیازات مباحات کند اگر وکیل قبل از اجرای این خواسته موکل، سفیه شود،
وضعیت عقد وکالت میان طرفین چگونه خواهد بود؟
۱. باطلی " : صحیح
۲. عقد منفسخ می گردد. ۲. عقد وکالت فسخ می گردد.
W זA"וץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۶


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق مدنی ۷عقودمعین قسمت (ب )
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۴
۱۴- در ماده ۶۲۶ قانون مدنی که می گوید اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد، ودیعه به فوت امانت گذار باطل می
گردد... منظور از به کارگیری واژه ابطال در این ماده، چیست؟
۱. انفساخ آ ، بطلان " عدم نفوذ " . فسخ ۱۵- اگر در قرارداد وکالت، هیچ اشاره ای به مخارجی که وکیل برای انجام وکالت انجام می دهد، نشده باشد، پرداخت
این مخارج در نهایت به عهده چه کسی خواهد بود؟
) ... وکیل ャ。 موکل
٢: موکل و وکيل به طور مساوی آ، وکیل و موکل با نظر دادگاه ۱۶- شخصی که بر اساس حکم دادگاه ممنوع المعامله شده، معاملات خود را با استفاده از کدام ابزار حقوقی می تواند به
انجام رساند؟
۱. وکیل اختیار کند.
آن شریک او، معاملاتش را به انجام رساند.
۳. تنها باید وکیل با پروانه وکالت دادگستری، برای خود تعیین کند.
f تا بر طرف نشدن ممنوعیت، حق معامله ندارد. ۱۷- اگر کسی، دیگری را بدون قید و شرط و برای تمام امور اداری و مالی خود وکیل کرده و تمام اختیارات و اقتدارات
خود را به وکیل تفویضی نماید، چگونه عقد وکالتی روی داده است؟
۱. وکالت عام آ : وکالت مطلق ۳۔ وکالت باطل ۴: وکالت صوری
۱۸- اگر مستعیر، صغیر غیرممیز باشد، مسئولیت تلف مال، بر عهده چه کسی قرار می گیرد؟
۱. معیر " مستعير "ولی صغیر غیرممیز
* مودع ۱۹- ضمان تبرعی در کدام حالت ایجاد شده است؟ ۱. ضمان موجب برائت ذمه ضامن آن ضمان با سررسید سابق
" ضمانت ضامن بدون اذن مديون " ضمانت بدون عقد قرارداد معلق ۲۰- ضامن ضامن، حق رجوع به چه کسی را ندارد؟ ۱. کلیه مسوولین پرداخت بدهی مضمون عنه خود
"مدیون اصلی " حق رجوعی را از دست نمی دهد.
W זA"וץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۶


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق مدنی ۷عقودمعین قسمت (ب ) رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۵۴ ۲۱- طبق مفاد ماده ۷۷۴ قانون مدنی اموالی نظیر سرقفلی و حق التالیف را چگونه می توان به رهن گذارد؟ ۱. غیر قابل رهن سپاری هستند. آن تنها با رضایت راهن "، تنها با رضایت راهن و مرتهن تنها برای بدهی ناشی از معامله دین ۲۲- به کدام دلیل اموالی که مورد : عمری، رقبی و سکنی هستند را می توان به رهن گذارد؟ ۱. به دلیل انتقال حق به ثالث آن به دلیل وجود حبس موبد
۳. به دلیل عدم خروج مالی از مالکیت مالک ۲. چنین اموالی قابل به رهن گذاشتن نیستند.
۲۳- کدام مورد جزو موارد ممنوعیت تقسیم نیست؟
۱. تقسیم موجب از مالیت افتادن مال باشد. تقسیم مستلزم ضرر فاحش باشد. ۲. تقسیم غیر ممکن باشد. آن تقسیم ملک از وقف باشد. ۲۴- اگر متهبین متعدد باشند و سهم ایشان در عقد تعیین نشده باشد سرانجام عقد چه خواهد بود؟ ۰۱ باطل است. متهابین به تساوی، مالک موهوبه هستند. " رجوع به حاکم می شود. جهت تعیین سهام رجوع به واهب میگردد. ۲۵- فوت طرفین عقد هبه، قبل از قبضی موهوبه، چه اثری بر عقد انجام گرفته، خواهد گذارد در جاییکه واهب اذن در قبضی به متهب داده باشد؟ ۱. اثری ندارد. آن عقد باطل می گردد. " صحت عقد منوط به تنفيذ وراث است. " برای وراث واهب حق فسخ ایجاد می گردد. ۲۶- در کدام گزینه به وجه افتراق عقد هبه و صدقه اشاره شده است؟ اء لزوم عقد صدقه بعد قبض آن صدقه عقد نیست. ۲. ایجاب و قبول آن زمان انعقاد عقد ۲۷- مضاربه مرکب از ترکیب کدام عقود حاصل می شود؟
۰ مضاربه - شرکت ۲. مضاربه - معاوضه " مضاربه - وصیت ۲. مضاربه - ضمانت
۲۸- جعل در عقد مضاربه با کدام مفهوم برابری دارد؟
۱. مورد عقد جعاله ۲. اجرت ۳۔ عمل عامل ٠٢ عمل جاغل
W זA"וץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۶
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :