نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی 3 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی 3 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۳ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق خصوصی، حقوق ۱۲۲۳۰۵۳ ۱- صلاحیت ذاتی مبین صلاحیت دادگاه از حیات : ۱. فقط صلاحیت دادگاه های عمومی و اختصاصی است. ۲. فقط صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است. ۰۳ نوع ، صنف و درجه است. ۰۴ فقط صلاحیت مراجع قضایی و اداری است. ۲- ایراد عدم صلاحیت دادگاه از کدامیک از ایرادات ذیل الذکر است؟ ۱. ایراد ناظر به داوری دادرسی خارج از دعوا است. ۲. ایراد ناظر به دادگاه است. ۳. ایراد ناظر به صلاحیت اصحاب دعوا است. ۰۲ ایراد ناظر به صلاحیت خواهان است. ۳- چنانچه خوانده سمتی در دعوا نداشته باشد خواهان چه نوع ایرادی می تواند مطرح نماید؟ ۱. ایراد عدم صلاحیت خوانده ۲. ایراد عدم اهلیت خوانده ۳. ایراد عدم سمت خوانده ۴. ایراد ذی نفع نبودن خوانده ۴- ایراد زمان اقامه دعوا عبارتست از :
۱. در صورتی که نسبت به مرور زمان دعوا ایراد شود.
۲. در ایراد زمان اقامه دعوا ، دادگاه فقط دعوا را نمی شنود ولی حق باقی است. ۳. ایراد زمان اقامه دعوا نسبت به اصل ماهیت حق مورد ادعا است که مطالبه آن در قانون مقید به مهلت خاصی است. ایراد زمان اقامه دعوا نسبت به مرور زمان دعوا مطرح می شود و دادگاه دعوا را نمی شنود. ۵- اقدام قضایی جهت حفظ خواسته که منتهی به توقیف اموال طرف مقابل می شود چه نام دارد؟
۱. دادرسی فوری ۲. دستور موقت ۳. تامین خواسته ۰۴ تامین موقت ۶- تامینی که خواهان دعوا به درخواست خوانده موظف به دادن آن است :
۱. تامین هزینه دادرسی ۰۲ تامین خواسته
۳. تامین در برابر اتباع بیگانه آن دادرسی فوری ۷- در کدامیک از موارد زیر تامین هزینه دادرسی صورت نمی پذیرد؟
۱. دعوا مستند به قرارداد باشد. ۰۲ دعوا مستند به سند رسمی باشد.
۲. دعوا مستند به تصاویر مصدق باشد. ۴. دعوا راجع به امور ترافعی باشد.
የየየየም•\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۳
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق خصوصی، حقوق ۱۲۲۳۰۵۳ ۸- اگر وکیل احد طرفین دعوی استعفا دهد و در دادگاه در این مقطع نیازی به اخذ توضیح از موکل وی نباشد، چه اثری در
رسیدگی قضایی خواهد گذارد؟
۰۱قرار توقف دادرسی صادر میگردد. ۲. مهلتی برای طرفین در نظر گرفته میشود.
۳. تنها به موکلی اطلاع داده میشود. آ، اثری در رسیدگی ندارد. ۹- مهلت اقامه دعوی متقابل کدامیک از موارد زیر است؟
۱. در تمام جریان دادرسی ۲. در پایان ختم دادرسی
۳. تا پایان جلسه اول رسیدگی ۴. در مرحله تجدیدنظر خواهی ۱۰- مطابق مقررات، آیا واخواه حق طرح دعوای جلب ثالث را خواهد داشت؟
۰۱بلی، مشروط به تقدیم دادخواست ظرف ۳ روز
۰۲بلی، مشروط به تقدیم دادخواست ظرف یک هفته
۳. خیر، تنها با جلب نظر موافق دادگاه و طرف دعوی ممکن است.
۲. خیر، جلب ثالث در مرحله واخواهی ممنوع است. ۱۱- دعوای جلب ثالث بوسیله :
۱. تقدیم دادخواست اقامه می شود. آن تقدیم درخواست اقامه می شود.
۳. تقدیم لایحه دفاعیه اقامه می شود. ۴. تقدیم اظهارنامه اقامه می شود. ۱۲- دعوای ورود ثالث در چه زمانی اقامه می شود؟
۱. تا پایان جلسه اول دادرسی ۲. تا ختم دادرسی
۳. در مرحله بدوی ۴ . در مرحله تجدیدنظر ۱۳- اگر هر یک از اصحاب دعوا در جریان دادرسی فوت کند، تکلیف دادگاه کدامیک از موارد زیر است؟
۱. قرار ابطال دادخواست ۰۲قرار رد دادخواست ۰۳قرار رد دعوا ۴. قرار توقیف دادرسی ۱۴- داوری قراردادی عبارت است از:
۱. ارجاع به داوری به حکم قانون باشد.
۲. وقتی که ناشی از توافق طرفین مبنی بر ارجاع قضیه به داوری باشد.
۳. ارجاع به داوری براساس مرکز داوری تجاری باشد.
۴. وقتی که ناشی از اجبار قانون و مراجعه به مرکز داوری تجاری باشد.
\•\•|\•\•የየየየም
صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۳
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق خصوصی، حقوق ۱۲۲۳۰۵۳ ۱۵- اختلافات راجع به روابط و معاملات تجاری بین اشخاصی که در زمان انعقاد موافقت نامه داوری بموجب قانون ایران، تبعه
ایران باشند، چه نام دارد؟
۱. داوری تجاری داخلی ۲ - داوری تجاری بین المللی
۳: میانجی گری داخلی ۴. حکمیت داخلی ۱۶- کدامیک از موارد زیر از شرایط طرفین در تشکیل داوری است؟
۱. خصوصی بودن دو طرف ۲. دولتی و عمومی بودن دو طرف
۳. دولتی و خصوصی بودن دو طرف ۲. خصوصی و عمومی بودن دو طرف ۱۷- چنانچه مدت داوری معین نشده باشد، مهلت آن کدامیک از موارد زیر است؟
۱. مدت بیست روز از زمان ابلاغ به داور است. ۲. مدت سه ماه از زمان ابلاغ موضوع داوری به داور است.
۳. مدت دو ماه از زمان ابلاغ به طرفین دعوا است. ۲. مدت ده روز از زمان ابلاغ به داور و طرفین دعوا است. ۱۸- حق الزحمه داور چگونه پرداخت می شود؟
) ... برعهده دادگستری است. ۲. برعهده مرکز داوری تجاری است.
۳. برعهده طرفین دعوا است. ۰۴ برعهده دولت است. ۱۹- کدام یک از اشخاصی ذیل را، حتی با توافق طرفین نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود؟
۱. کسانی که در دعوا ذینفع باشند. ۲. کارمندان دولت در حوزه ی مأموریت آنان
۳. کارمندان اداری شاغل در مراجع قضایی ۴. کسانی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال تمام باشد. ۲۰- اگر اظهار و ادعا به نحوی باشد که خوانده بخواهد، علاوه بر دفاع در دعوا، دادگاه در مورد دیگری هم به آخذ تصمیم
بپردازد، باید کدام یک از انواع دعوی را طرح نماید؟
۱. تقابلی ٢. جلب ثالث ۳. تأمین خواسته ". ورود ثالث ۲۱- در صورت ارجاع امر به داوری و عدم تعیین داور ، داور بوسیله چه مرجعی انتخاب می شود ؟
۱. بوسیله داور مرضی الطرفین ۲. بوسیله دادگاه صلاحیتدار
۳. بوسیله مرکز داوری اتاق ایران ۴. بوسیله شخص ثالث ۲۲- در اصطلاح فقه امامیه، کدام واژه برای مفهوم «داور» در دعاوی میان افراد، مورد استفاده قرار گرفته است؟
) ... حاکم ャ。 متنازع .Y . متصالح .Y . قاضی تحکی
የየየየም•\•\|•\•\ صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی ۳
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق خصوصی، حقوق ۱۲۲۳۰۵۳
۲۳- چنانچه طرفین در ضمن موافقت نامه داوری به داوری شخصی خاصی توافق کرده باشند باید شخصی مزبور : ۱. دارای مدرک تحصیلی باشد. ۲. عضو حقیقی مرکز داوری باشد. ۳. دارای اهلیت لازم باشد. ۴. دارای ۲۵ سال سن باشد.
۲۴- اگر داوری به گونه ای باشد که آثار آن به اشخاصی غیر از طرفین داوری سرایت کند، داوری از نظر حقوقی چه وضعیتی خواهد یافت؟
۱. ممنوع است. ۲. داوری به سازش تبدیل میگردد.
۳. داوری به دادگاه ارجاع میگردد. آ، اثری در داوری ندارد.
۲۵- تحمیل شرط مراجعه به داور در قرارداد به چه طریق صورت می پذیرد ؟ ۱. توسط دادگاه صلاحیتدار صورت می پذیرد. آن توسط یکی از طرفین دعوا پیشنهاد می شود. ۳. از طریق گنجاندن شرط داوری در قرارداد می باشد. ۰۲ فقط توسط دیوان کشور ممکن است. ۲۶- در صورت ارجاع امر به داوری یا انعقاد قرارداد داوری ، صلاحیت محاکم چگونه است ؟ ۱. صلاحیت محاکم ذاتی است. آ ، صلاحیت محاکم غیرقابل سلب است، ۲. موجب سلب صلاحیت از محاکم می شود.
f دادگاه می تواند به قرارداد داوری ترتیب اثر داده یا رأسا مبادرت به رسیدگی ماهوی نماید.
۲۷- در کدامیک از موارد زیر علیرغم وجود موافقت نامه داوری ، محکمه در موضوع اختلاف مداخله می نماید؟ ۱. در مواردی که اصلی دعوا راجع به منافع حاصله از مالکیت می باشد. ۲. در مورادی که اصل دعوا راجع به مطالبه ضرر و زیان ناشی از فعل مباشر باشد. ۳. در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد.
۴. در صورتی که دعوا مربوط به قراردادهای مقاطعه کاری بین اشخاصی خصوصی بوده باشد.
۲۸- هرگاه نسبت به اصلی قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد : ۱. داور ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می نماید. ۲. دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می نماید. ۳. کارشناسی ابتدا به آن رسیدگی و سپس داور اظهارنظر می نماید.
۴. قرداداد داوری باطل و بلاثر می گردد.
\•\•|\•\•የየየየም
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :