نمونه سوال درس حقوق تجارت 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق تجارت 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : حقوق تجارت ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۰ ۱- در کدام یک از شرکتها قانونگذار برای تعیین نام شرکت تکالیف خاصی مقرر نداشته است؟ ۱. بامسئولیت محدود ". سهامی ۳. تضامنی ۴. نسبی ۲- کدامیک از حقوق متفرقه صاحب ورقه مشارکت است؟ ۱. حق تقدم خرید سهام شرکت ۲. حق استرداد سرمایه ۳. حق اخذ سود آ، حق فسخ قرارداد به طور یکجانبه ۳- مفهوم ادغام شرکتها چیست؟ ۱. شرکتی سهام یا سهم الشرکه شرکتی دیگر را خریداری نماید. ۲. شرکتی شرکت دیگر را در خود حل کند یا چند شرکت در هم حل شده شرکت جدیدی به وجود آورند. دارایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت موجود یا جدید التاسیسی تقسیم شود. آن شرکت بدون محو شخصیت قبلی شکل و قالب نو پیدا کند. ۴- دامنه و حدود شخصیت شرکت تجاری پس از انحلال چگونه است؟ ۱. محدود به امور جاری لازم برای تصفیه است. ۲. نامحدود برای هر امر یا قراردادی که در حدود موضوع شرکت باشد. ۳. محدود به قراردادها و اموری که از قبل وجود داشته است.
۴. محدود به حدود اختیارات مدیران است.
۵- حکم بطلان شرکت سهامی نسبت به عملیات و قراردادهایی که قبل از بطلان منعقد شده اند چگونه است؟ ۱. به جهت حمایت از اشخاص ثالث معاملات کلاً صحیح است. ۲. کلیه معاملات موجب قواعد عام باطل و غیر قابل استناد است. ۳. معاملات کلاً غیر نافذ و منوط به تنفیذ آن از سوی اشخاص ثالث است.
۲. معاملات باطل است اما این بطلان در مقابل اشخاص ثالث غیر قابل استناد است.
۶- قابلیت انتقال سهام در شرکت سهامی خاصی چگونه است؟ ۱. آزاد است اما مجمع عمومی یا اساسنامه می تواند آن را ممنوع کند. ۲. منوط به رضایت سایر سهامداران است ۳. همانند شرکت سهامی عام است و تابع محدودیتی نیست.
۰۴ آزاد است اما مجمع عمومی یا شرکت می تواند آن را محدود کند.
•የ•WÝ•\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق تجارت ۲
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۰
۷- سهم با نام چیست؟ ۱. در ورقه سهم یا در دفتر ثبت سهام شرکت نام صاحب سهم درج شده باشد. ۲. نام مالک در اداره بورسی ثبت گردد. ۳. مزایای صاحب سهم درآن درج شده است. ۴. در دفتر اداره ثبت شرکتها نام صاحب سهم درج شده باشد.
۸- به ماده ۲۲۰ قانون تجارت به نظر نویسنده ، در رابطه با شرکت عملی چه انتقادی وارد است؟
۱. نادیده گرفتن شخصیت حقوقی شرکت عملی، آقایل نشدن شخصیت حقوقی برای شرکت عملی،
۹- در حقوق بین الملل قاعده بین المللی در تعلق شرکت به یک کشور و در نتیجه حمایت دیپلماتیک آن کشور از چنین ۱. محل ثبت شرکت آ ، تابعیت شرکت ۳. محل اقامت شرکت ۴. تابعیت شرکای شرکت
۱۰- طبق ماده ۵ قانون انتشار اوراق ، مشارکت خریداران اوراق مشارکت با چه مکانیسم و روشی مورد حمایت قرار می گیرد؟ ۱. اصولا امکان بروز ضرر و زیان در رابطه با این اوراق منتفی است. ۲. هرچند این اوراق سود و زیان را در پی دارند اما پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری ، تضمین شده است.
۳. این اوراق نام آنها مشارکت است اما در واقع مشارکت نیستند و قرضی محسوب می شوند و در هرحال حق مطالبه اصل و سود دارند.
۰۴ به سرمایه گذاری آنها صرفنظر از پروژه ای که در آن مشارکت می شود سود تعلق می گیرد.
۱۱- مطابق نظامنامه قانون تجارت ، ضمانت اجرای عدم انتشار تغییراتی که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود چیست؟
۱. ضمانت اجرایی ندارد. ۲. بطلان تغییرات اعلان نشده و مسئولیت مدنی مدیران، ۳. مسئولیت مدنی مدیران و غیر قابل استناد بودن در برابر اشخاص ثالث.
آ، مسئولیت کیفری مدیران و بطلان این تغییرات در مقابل اشخاص ثالث.
\•\•|\•\•የ•WÝ•
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۶***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق تجارت ۲
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۰ ۱۲- در صورت فوت یکی از شرکا در شرکت اشخاصی وضعیت شرکت چگونه خواهد بود؟ ۱. شرکت منحل خواهد شد مگر آنکه سایر شرکا و قائم مقام متوفی به بقای شرکت رضایت دهند. ۲. شرکت منحل نخواهد شد و با ورود قائم مقام به اعتبار خود باقی است مگر اینکه او انحلال شرکت را تقاضا کند. ۳. شرکت منحل خواهد شد مگر آن که قائم مقام متوفی به بقای شرکت رضایت دهد. ۴. شرکت منحل نخواهد شد مگر آنکه سایر شرکا و قائم مقام متوفی به انحلال شرکت رضایت دهند. ۱۳- انتقاد و اشکال اساسی وکیلی تلقی نمودن مدیر شرکت (شرکتهای اشخاصی) چیست؟ ۱. عدم امکان مراجعه به شرکت در صورت خروج مدیر از حدود اختیارات آ ، تزلزل حقوقی موقعیت مدیران ۳. امکان مراجعه به شرکت در صورت خروج مدیر از حدود اختیارات ۴. عدم مسئولیت سهامداران ۱۴- در شرکت سهامی اولین اجتماع صاحبان سهام و همچنین اجتماعی از شرکت که می تواند نسبت به کلیه امور شرکت (جز موارد استثنا شده) تصمیم بگیرد، به ترتیب چه نامیده می شوند؟ ۱. مجمع عمومی موسس - مجمع عمومی فوق العاده ۲. مجمع عمومی مختلط-مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ۳۔ مجمع عمومی موسس-مجمع عمومی عادی
۴۔ مجمع عمومی عادی۔مجمع عمومی موسس ۱۵- کدام نوع از سهامداران شرکت حق شرکت در برخی مجامع عمومی شرکت را ندارد؟ ۱. سهامدار سهام بی نام ۲. سهامدار سهام ممتاز ۳. سهامدار سهام عادی ۴. چنین ممنوعیتی وجود ندارد. ۱۶- دار رابطه با حق اطلاع سهام داران شرکت سهامی ، کدام ویژگی نادرست است؟ ۱. به کنترل حسابها محدود است. ۲. ارائه درخواست لازم است.
۳. مستمر است و محدودیت زمانی ندارد. ۰۴ به حضور در شرکت و به هزینه شخصی مشروط است.
\•\•|\•\•የ•WÝ•
صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق تجارت ۲
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۰
۱. تصویب در مجمع عمومی فوق العاده در قالب تغییر مواد اساسنامه. آ: تصویب در یکی از مجامع عمومی و در قالب تغییر مواد اساسنامه.
| ۳. ابتدا تصویب در مجمع عمومی فوق العاده و سپس تصویب آن در هیئت مدیره.
Y . تصویب در هیات مدیرہ.
۱۸- در صورت زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت اشخاص، وضعیت اموال غیر پولی که شرکا به شرکت آورده اند چگونه است؟
۱. شریک آورنده آن مال حق مطالبه بدل آن مال را دارد. ۲. عین و منافع این مالی متعلق به شریکی است که آن مال را به عنوان حصه آورده است. ۳. عین مال متعلق به شریک است که آن را به عنوان حصه به شرکت آورده است.
۴. شریک آورنده آن مال حق مطالبه عین اموال را ندارد.
۱۹- میزان مسئولیت شخصی که بعداً شریک شرکت تضامنی می شود، چگونه است؟ ۱. مسئولیت تضامنی حتی نسبت به قروضی که قبلاً وجود داشته است دارد. ۲. تنها نسبت به قروضی آینده مسئولیت تضامنی دارد. ۳. نسبت به قروضی گذشته تنها در صورتی که تصریح شود مسئولیت تضامنی دارد. ۴. در برابر ثالث، مسئول پرداخت تمامی قروضی گذشته و آینده است مگر اینکه شرط خلاف آن نموده باشد. ۲۰- محدود کردن اختیارات مدیران شرکتهای سهامی به موجب تصمیمات مجامع عمومی یا اساسنامه چه اثری دارد؟ ۱. مدیر رکن شرکت است و این محدودیت درمقابل ثالث، شرکا و شرکت هیچ اثری ندارد. ۲. در صورتی که ثبت و اعلام شود معتبر و قابل استناد است. ۳. در مقابل اشخاص ثالث هر محدودیتی جز در حدود موضوع شرکت بی اثر است.
۴. مدیر وکیل شرکت است و اختیارات وی تابع رابطه وکیل و موکل است.
۲۱- مدیر عامل شرکت سهامی توسط چه رکنی انتخاب می شود؟
۱. هیات مدیره آ مجمع عمومی · شرکا ۴. رییس هیات مدیره
\•\•|\•\•የ•WÝ•
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۶


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :