نمونه سوال درس حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= انش I ه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : حقوق مدنی ۴ الزامات خارج از قراردادها رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۹
۱- طبق قانون مدنی، اسباب مسئولیت مدنی خاصی ( مسئولیت قهری) کدامیک از موارد زیر هستند؟
۱. غصب - تلف آ ، غصب - تلف- تسبیب
۲- بر طبق این نظریه، هر کسی فعالیتی برای جلب سود و منفعت خود ایجاد کند، پاسخگوی خسارات وارده خواهد بود؟ ۱. خطر ۲. تقصی ۳. تقصیر و تضمین ۴. تقصیر و خطر ۳- در کدامیک از نظریه های زیر، به مسئولیت مدنی و مبنای آن از منظر زیاندیده توجه می شود؟ ۱. خطر ۲. تقصی ۳. تضمین ۴. خطر و تقصی
۴- بین مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری چه نوع رابطه ای حاکم است؟
۱. تساوی ۲. عموم و خصوصی مطلق ۳. تباین " . عموم و خصوص من وجه
۵- کدامیک از گزینه های زیر درخصوصی اتلاف و تسبیب در فقه درست است؟ ۱. اتلاف بر دو نوع است اتلاف مستقیم و بالمباشرہ یا بالتسبیب، اولی مستند قاعدہ تسبیب و دومی قاعدہ آتلاف است. ۲. اتلاف بر دو نوع است اتلاف مستقیم و بالمباشره یا بالتسبیب، اولی مستند قاعده اتلاف و دومی قاعده تسبیب است. ۲. اتلاف بر دو نوع است اتلاف مستقیم و بالمباشره یا بالتسبیب، هر دو مستند قاعده اتلاف هستند.
آ، اتلاف بر دو نوع است اتلاف مستقیم و بالمباشره یا بالتسبیب، هر دو مستند قاعده تسبیب هستند.
۶- ارکان مسئولیت مدنی عبارتند از:
۱. ضرر-فعلی زیانبار ۰۲ضرر- رابطه سببیت ۳. ضرر-فعل زیانبار - رابطه سببیت- تقصیر ۰۲ضرر-فعل زیانبار - رابطه سببیت
۷- مطالبه عدم النفع در حقوق ایران به عنوان ضرر چه حکمی دارد؟ ۱. عدم النفع قطعی قابل مطالبه و عدم النفع محتمل غیر قابل مطالبه است. ۲. عدم النفع قطعی غیر قابل مطالبه و عدم النفع محتمل قابل مطالبه است. ۳. عدم النفع قطعی و عدم النفع محتمل هر دو قابل مطالبه هستند. ۴. عدم النفع قطعی و عدم النفع محتمل هر دو غیر قابل مطالبه هستند.
?YY.Y.\,\[ .).\ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حقوق مدنی ۴ الزامات خارج از قراردادها
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۹
۸- اگر علت دیگری غیر از فعل زیانبار زیان زننده در ورود خسارت دخالت و نقش داشته باشد و ضرر وارده رابطه دوری با فعلی زیانبار داشته باشد، ضرر وارده:
۱. مسلم نیست و قابلیت مطالبه از زیان زننده را ندارد. ۲. مسلم نیست ولی قابلیت مطالبه از زیان زننده را دارد.
۳. مستقیم است و قابلیت مطالبه از زیان زننده را دارد. ۴. مستقیم نیست و قابلیت مطالبه از زیان زننده را ندارد. ۹- رای اصراری اخیر دیوان عالی کشور در خصوصی خسارت مازاد بر دیه چیست؟ ۱. قابل مطالبه نیست. ۲. قابل مطالبه است. ۲. در صورت توافق قابل مطالبه است. ۴. در صورت عدم مخالفت زیان زننده قابل مطالبه است. ۱۰-فعلی زیانبار شامل چه مواردی می شود؟ ۱. فعلی ۲. ترک فعلی ۳. فعل و ترک فعلی ۴. فقط فعل عمدی ۱۱- هرگاه پزشکی مریضی را در خیابان در حال خونریزی ببیند و به او توجهی نکند و از کمک و معالجه وی خودداری نماید،
چه مسئولیتی متوجه وی می باشد؟
۱. مسئولیت مدنی ۲. مسئولیت جزایی ۲. مسدوليت قانونی ۴. هیچکدام
۱۲- در بحث تعدد اسباب طولی، کدامیک از نظریه های زیر به میزان تقصیر یا تاثیر اسباب توجهی نمی کند و همه آنها را
۱. سبب پویا ۲. سبب مقدم در تاثیر
۱۳- قاعده «مأخوذ با السوم» در چه مواردی اجرا می گردد؟ ۱. مالی که در دست امین است، تلف گردد. ۲. مالی که غاصب از مالکش غصب کرده در دست وی تلف گردد. ۳. مالی که خریدار برای بررسی از فروشنده گرفته است، تلف گردد. ۴. مالی که در تصرف متعهد است، تلف گردد.
۱۴- سرپرست صغیر و مجنون در چه صورتی مسئول خسارات وارده توسط صغیر و مجنون هستند؟
۱. همه حال هر چند که مرتکب تقصیر نشده باشند. ۲. مشروط بر اینکه در وقوع خسارت دخالت داشته باشند.
۳. تقصیر در نگهداری یا مواظبت. .Y . در هیچ حالتی مسئولیت ندارند. ۱۵- مبنای نظری مسئولیت کارفرما نسبت به خسارات وارده توسط کارگران چیست؟
۱. تقصی ャ。 فرضس تقصی ۳. خطر ۴. تضمین
صفحه ۲ از ۵
?YY.Y.\,\[ .).\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق مدنی ۴ الزامات خارج از قراردادها رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۹ ۱۶- مبنای نظری مسئولیت مالک یا متصرف حیوان چیست؟
۱. خطر ۳. تضمین ۳. تقصی ۰۴ فرضس تقصی ۱۷- کدامیک از موارد زیر جزو شرایط فورسی ماژور (حادثه قهری) نیست؟
۱. خارجی بودن ۲. غیر قابل پیش بینی بودن
۲. غیر قابل اجتناب نبودن آموقتی بودن
۱۸- اگر کسی برای حفظ جان شخص آتش گرفته، پتوی او را بر رویش بیاندازد تا آتش خاموش شود: ۱. بر اساس قاعده احسان مسئول خواهد بود. ۲. بر اساس قاعده اقدام مسئول خواهد بود.
*. بر اساس قاعده احسان مسئول نخواهد بود. f بر اساس قاعده اقدام مسئول نخواهد بود.
4)– در خصوص قاعده اذن کدامیک از گزینه های زیر درست است؟ ۱. اذن در تصرف ملازمه ای با اذن در تلف ندارد ولی اذن در تلف موجب مسئولیت نیست. ۲. اذان در تصرف ملازمه ای با اذن در تلف ندارد ولی اذن در تلف موجب مسئولیت است. ۲. اذن در تصرف ملازمه با اذن در تلف دارد و موجب مسئولیت نیست.
آ، اذن در تصرف ملازمه با اذن در تلف دارد ولی موجب مسئولیت است.
۲۰- کدامیک از موارد زیر جزو شرایط دفاع مشروع است؟ ۱. فعالیت حمله - مشروع بودن حمله - تناسب دفاع با حمله ۲. فعالیت حمله - نامشروع بودن حمله - تناسب دفاع با حمله " بالقوه بودن حمله – مشروع بودن حمله – تناسب دفاع با حمله
" . بالقوه بودن حمله – نامشروع بودن حمله – تناسب دفاع با حمله
)Y— در خصوصی شرط عدم مسئولیت کدامیک از گزینه های زیر درست است؟
۱. معتبر است جز در خسارات بدنی، ۲. معتبر است جز در خسارات بدنی و تقصیر عمدی،
t
۳. معتبر است جز در خسارات بدنی، تقصیر عمدی و سنگین، معتبر نیست.
۲۲- کدامیک از موارد زیر جزو روشهای پولی جبران خسارت است؟ ۱. تعمیر کالا ۲. دادن مثل مالی تلف شده
۳. الزام به انجام عین تعهد " . تقليل ثمن
صفحه ۳ از ۵
?YY.Y.\,\[ .).\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق مدنی ۴ الزامات خارج از قراردادها رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۹ ۲۳- در کدامیک از موارد زیر ضرورتا خسارت از طریق فعل مثبت بروز می نماید؟ ۱. اتلاف آ ، تسبیب ۳. اتلاف و تسبیب ۴۔ اتلاف، تسبیب و غصب
۲۴- اگر کسی مالی خود را به طور عدوانی از دست متصرف خارج کند، عملش چه عنوانی دارد؟ ۱. غصب محسوب می شود چون مال به عدوان از دست متصرف خارج شده است. ۲. غصب محسوب می شود چون مال با رضایت از دست متصرف خارج نشده است. ۳. غصب محسوب نمی شود چون مال به غیر تعلق ندارد. ۲. غصب محسوب نمی شود ولی احکام غصب بر آن مترتب می شود. ۲۵- اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب به اندازه ای افزایش یابد که قیمت مال مغصوب در برابر آن عرفا ناچیز باشد، غاصب چه مسئولیتی خواهد داشت؟ ۱. مالی در حکم تلف محسوب می شود و مالک تنها حق مطالبه مثلی را دارد. ۲. مال در حکم تلف محسوب می شود و مالک تنها حق مطالبه قیمت را دارد. ۳. مال در حکم تلف محسوب می شود و مالک تنها حق مطالبه مثل یا قیمت را دارد. ۴. مال در حکم تلف محسوب نمی شود و مالک حق مطالبه مال را دارد. ۲۶- بر اساس ماده ۳۱۲ ق.م هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید چه قیمتی را به مالک بدهد؟
) ... قیمت زمان غصب ャ。 بالاترین قیمت .Y . پایین ترین قیمت .Y . قیمت زمان اداء
۲۷- غاصبین در قبال اصلی مال و منافع مالی به ترتیب چه مسئولیتی دارند؟
۱. هر دو تضامنی ٢. هر دو نسبي ۳. تضامنی - نسبی ۴. نسبی - تضامنی ۲۸- هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به اصل مالی مغصوب ابراء کند:
۱. حق رجوع به غاصبیان دیگر را ندارد. ۲. حق رجوع به غاصبیان دیگر را دارد.
" : حق رجوع به غاصبين لاحق را دارد. ۴. حق رجوع به غاصبین سابق را دارد. ۲۹- طبق قانون مدنی، استیفاء شامل کدامیک از موارد زیر می شود و اثر آن چیست؟
۱. استیفاع از مال غیر - مسئولیت استفاده کننده ۲. استیفاء از عمل غیر- مسئولیت استفاده کننده
۳. استیفاء از مال و عمل غیر- مسئولیت استفاده کننده ۰۴ استیفاء از مال و عمل غیر-عدم مسئولیت استفاده کننده ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۰۲۶ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :