نمونه سوال درس حقوق بین الملی عمومی 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق بین الملی عمومی 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حقوق بین الملل عمومی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق بین الملل، حقوق ۱۲۲۳۰۳۷ ۱- کتاب دریای بسته اثر کدام حقوقدان است ؟
۱. کلوسیوسی ۲. سلدن ۳. بنتام ۴. بینترشو ک
۲- کدام یک از دعاوی زیر در مورد کشتی های خصوصی و تجاری خارجی در آبهای داخلی در صلاحیت کشور ساحلی است؟
۱. دعاوی مدنی خدمه کشتی علیه یکدیگر ۲. دعاوی مدنی ناشی از تصادم کشتی های با تابعیت مختلف
۳. رسیدگی به تخلفات انضباطی خدمه کشتی ۲. دعاوی صرفا مربوط به امور داخلی کشتی ۳- کشور مجمع الجزایری بر آبهای مجمع الجزایری ، بستر و زیر بستر آنجا و منابع موجود در آن مکان و قلمرو هوایی مافوق
آنها چه نوع حاکمیتی دارد؟
۱. حاکمیتی ندارد ۲. حاکمیت مطلق
۳. حاکمیت محدود ۴. حاکمیت ذاتی و انحصاری ۴- قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل مربوط به اجرای بخش یازدهم عهدنامه ۱۹۸۲ در زمینه حقوق دریاها به چه موافقنامه
ای معروف است؟
۱. موافقتنامه بارسلون ۲. موافقتنامه بورکسل ۳. موافقتنامه اسلو ٢. موافقتنامه نيويورک
۵- کدام گزینه در مورد عبور بی ضرر نادرست است؟ ۱. قاعده ای قدیمی و عرفی است. ۲. عبور یک اختیار ساده است نه حق. ۳. عبور باید پیوسته، سریع و مداوم باشد. ۴. عبور در برخی از معاهدات عام و خاص پذیرفته شده است. ۶- کشور ساحلی در منطقه مجاور کدام یک از صلاحیت های زیر را ندارد؟ ۱. صلاحیت مهاجرتی ۲. صلاحیت امنیتی و پلیسی
۳ - صلاحیت مالی و مالیاتی ۰۴صلاحیت مدنی و کیفری
۷- کدامیک از تنگه های بین المللی تابع نظام حقوقی خاصی هستند؟
۱. تنگه هرمز ۲. تنگه بوسفور
۳. تنگه پادوگاله ۴. تنگه داردانل و پادوگاله
γ.γ./). γ. γΥΛΑΛ
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق بین الملل عمومی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق بین الملل، حقوق ۱۲۲۳۰۳۷ ۸- ساده ترین ، معمول ترین و اساسی ترین روش تحدید حدود فلات قاره برای کشورهای مجاور و مقابل دریا چیست؟
۱. خط مبدا مستقیم ۲. خط مبدا عادی ۳. خط مقسم آب ۴. خط منصف ۹- نظریه آزادی دریاها برای اولین بار و بطور کامل توسط چه کسی ابراز گردید؟
۱. گروسیوسی ۲. بینکرشو ک ۳. واتلی ۴. دولاپرادلی ۱۰- کدام یک از تنگه های زیر تابع عبور بی ضرر است؟
۱. تیران ۲. هرمز ٢. جبل الطارق ۴. ماژلان ۱۱- در مورد اصول حقوقی حاکم بر کانال سوئز کدام گزینه درست نیست؟
۱. آزادی کشتیرانی تنها در زمان صلح ۲. مجاز بودن مصر به اخذ حق عبور مناسب از کشتی ها
۳. عدم بسته شدن کانال در زمان جنگ ۴. تکلیف تامین آزادی عبور و مرور در کانال توسط مصر ۱۲- اولین حقوقدانی که نظریه خاصی در مورد ماهیت حقوقی هوا از دید بین المللی ابراز نمود، که بود؟
۱. گروسیوسی ۲. واتلی ۲- سیسرون ". پل فوشيل ۱۳- اولین عهدنامه بین المللی مهم در مورد هوانوردی بین المللی کدام است؟
۱. عهدنامه ۱۹۱۹ پاریسی ۲. عهد نامه ۱۹۴۴ شیکاگو
۳. عهدنامه ۱۹۲۸ هاوانا ۴. معاهده بروکسل ۱۹۶۰ ۱۴- ارکان اصلی سازمان هواپیمایی کشوری کدامند؟
۱. کنفرانس عمومی، دبیرخانه و کمیسیون تخصصی ۲. مجمع عمومی، کارگزار بین المللی و دفتر هوانوردی
۳. مجمع عمومی، شورا و کمیسیون هوانوردی ۲. شورا، دبیرخانه و کمیته حمل و نقل هوایی ۱۵- حقوق فضا یا حقوق بین المللی فضا توسط چه کسی نامگذاری شده است؟
۱. ژرژسلی ٠٢ روسو ۳. ژوکف ۴. کاواره ۱۶- نمایندگان درجه دوم پاپ که نزد روسای کشورها ماموریت می یابند، چه نامیده می شوند؟
۱. نونسی ٠٢ انتر نونس ۳. مقدم السفرا ۴۔ افسیال ۱۷- طبقه بندی کارمندان دیپلماتیک بترتیب اهمیت چگونه است؟
۰۱ وزیر مختار، دبیر، وابسته و رایزن ۲. سفیر، رایزن ، دبیر و کاردار موقت
f
۳. سفیر، رایزن، دبیر و وابسته وزیر مختار، سفیر، دبیر و کاردار دائم
γ.γ./). γ. γΥΛΑΛ
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق بین الملل عمومی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق بین الملل، حقوق ۱۲۲۳۰۳۷
۱۸- کدام مورد از ویژگی های ماموریت ویژه نیست؟ ۱. محدود بودن ۲. موقتی بودن
۳. چند جانبه بودن آن بهره مندی از مصونیت های دیپلماتیک
۱۹- مطابق اصل کلی، محدوده استفاده از مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک، قلمرو کدام کشور یا کشورهاست؟
۱. فرستنده ۰۲ پذیرنده ۳. پذیرنده و ثالث ۴. همه کشورها
۲۰- ماموران کنسولی چگونه انتخاب می شوند؟ ۱. از میان کارمندان اداری وزارت خارجه و توسط وزیر امور خارجه منصوب می شوند.
۲. از میان کارمندان سیاسی وزارت خارجه و توسط مدیر امور اداری آن وزارت منصوب می شوند.
۲. از میان کارکنان محلی و توسط معاون امور خارجه منصوب می شوند.
آ، از میان کارمندان اداری وزارت خارجه و توسط رئیس جمهور منصوب می شوند.
۲۱- دیوان دایمی بین المللی دادگستری در کدام قضیه مقرر داشت که نقضی تعهد ، الزام به خسارت را بشکل متعادلی موجب می شود ؟ ۱. ماوروماتیسی ۲. ماهیگیری دریای شمال
۳. کرفو ۴. کارخانه کورزف
۲۲- برطبق کدام نظریه ، هرگونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوقی بین المللی موجب مسئولیت بین المللی می گردد؟
۱. نظریه خطا ۲. نظریه مسئولیت عینی
۳. نظریه مسئولیت برای اعمال منع نشده حقوق بین المللی ۴. نظریه مسئولیت ذهنی ۲۳- کدام یک از گزینه های زیر از موجبات رافع مسئولیت بین المللی نیست؟
۱. رضایت ャ。 دفاع نامشروع ۳. اضطرار ۴. اشتباه ۲۴- کدام گزینه انصراف صریح از تابعیت محسوب می شود؟
۱. انجام خدمت وظیفه در یک کشور بیگانه ۲. عدم رعایت برخی از تشریفات داخلی کشور بیگانه
۲. اقامت مداوم در یک کشور بیگانه ۴. جلای وطن
γ.γ./). γ. γΥΛΑΛ
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق بین الملل عمومی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق بین الملل، حقوق ۱۲۲۳۰۳۷
۲۵- به شرطی که در برخی قراردادهای منعقده میان کشورها در زمینه هایی چون سرمایه گذاری خارجی ، طرف متعاهد خارجی از توسل به حمایت دیپلماتیک کشور متبوعش منع می شود، چه گفته می شود؟ ۱. شرط معافیت ۲. حق شرط ۳. شرط کالوو ۴. شرط کامله الوداد ۲۶- کدام یک از اختلافات زیر سیاسی است؟ ۱. اختلاف ناشی از معاهدات
آ، اختلاف ناشی از هر موضوعی از موضوعات حقوق بین المللی
۳. اختلاف ناشی از واقعیت هر امری که در صورت ثبوت، نقضی یک تعهد بین المللی محسوب می گردد.
f تعارضی منافع میان تابعان حقوق بین المللی در مورد تغییر یا اصلاح حق موجود ۲۷- کدام گزینه در مورد میانجیگری نادرست است؟
۱. خصوصیات اساسی میانجیگری اختیاری بودن آن است.
ャ。 کشوری که به او پیشنهاد میانجیگری می شود در رد یا قبول آن مختار است.
۰۳طرفین بعد از قبول میانجیگری ملزم به اطاعت از نظر میانجی هستند.
آن در میانجیگری میانجی موضوعات مورد مذاکره را پیشنهاد و خود مستقیما در مذاکرات شرکت می کند. ۲۸- کدام حادثه نقطه عطف تحولی داوری محسوب می شود؟
۱. کارخانه کورزف ۲. آلاباما ۳. کورفو ۴. هایادولاتوره ۲۹- نرمش انعطاف پذیری و محدود بودن از ویژگی های کدام روش مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی است؟
۱. پایمردی ۲. میانجیگری ۳. سازش ۴. مذاکره
۳۰- کدام گزینه ویژگی عملیات حفظ صلح نیست؟
۱. غیر آمرانه بودن عملیات ャ。 توافقی بودن عملیات
*. بیطرفی در عملیات f قاهرانه بودن عملیات
γ.γ./). γ. γΥΛΑΛ
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :