نمونه سوال درس حقوق اساسی 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق اساسی 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
芒業 کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درسی : حقوق اساسی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق بین الملل، حقوق ۱۲۲۳۰۲۲
۱- کدام شاخه حقوق عمومی از خصلت حقوق خصوصی نیز برخوردار است؟ ا. حقوق بشر آ ، حقوق مالی
" حقوق تامین اجتماعی ” حقوق کار
۲- مهمترین عنصر دولت که بارزترین محور وحدت و اتحاد مردم است، چه نام دارد؟ \ . حاکمیت Y قدرت سیاسی *. حکومت Y . استقلال ۳- کدام گزینه در مورد تفاوت حقوق اساسی و علوم سیاسی درست است؟ ۱. در حقوق اساسی به شیوه ( بایدی و نبایدی) ولی در علوم سیاسی به شیوه (هست ها و آنچه هست) اشاره می شود. " در علوم سیاسی به صورت بایدی و نبایدی ولی در حقوق اساسی به شیوه هست ها و آنچه هست اشاره می شود. " در علوم سیاسی به صورت بایدها و هست ها ولی در حقوق اساسی به شیوه نبایدها و آنچه هست اشاره می شود.
۲. اصولا تفاوتی ندارند.
۴- واژه حقوق اساسی در زبان فارسی اولین بار توسط چه کسی به کار برده شد؟ ٠١ محمدعلی فروغی آ، سید محمد هاشمی " منصورالسلطنه (مصطفی عدل) ۴ - ابوالفضل قاضی A— رشته حقوق اساسی نخستین بار در کجا مطرح شد ؟ ۱. فرانسه آن کانتون های سوئیس " اطریش جمهوری های ایتالیایی فرارا، پاویاوبولونیا ۶- منظور از دکترین به عنوان یکی از منابع حقوق اساسی چیست؟ ۱. آرای قضایی دادگاه ها " آراء و نظرات حقوقدانان
"رویه قضایی ۲. آداب ورسوم هرجامعه
۷- ریشه شناسایی اصلی تعیین سرنوشت در منشور ملل متحد به کدام سند برمی گردد؟ ۰ منشور کبیر بریتانیا آن اعلامیه حقوق بشر فرانسه
۳. اعلامیه استقلال امریکا ۲: منشور آتلانتیک
اما ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۹۵۲
***
.
芒業 کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : حقوق اساسی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق بین الملل، حقوق ۱۲۲۳۰۲۲
۸- کدام نظریه مبتنی بر محدود کردن دولت بوسیله قانون و مستلزم توازن میان قوای حکومتی و حفظ و حمایت از حقوق و آزادی های افراد است؟ نظریه دستور گرایی آن نظریه کنترل قدرت سیاسی ۳. نظریه عقد اجتماعی ۴ - اصل عدم تبعیض ۹- معادل انگنگلیسی قانون اساسی کدام است؟
policy political Y constitutional Y constitution . ۱۰- کدام گزینه از ویژگی های قانون اساسی شایسته نیست؟

۰ برتر بودن تمام جزئیات را در برداشتن
۰۲ درج ارزش های اجتماعی پذیرش حاکمیت مردم
۱۱- در کدام کشور ابتکار تجدید نظر در قانون اساسی هم به رئیس جمهور و هم به پارلمان اعطاء شده است؟
\ . ایران ャ。 فرانسه .v آلمان *. دانمارک
۱۲- در کدام روش اصول قانون اساسی توسط نمایندگان ملت و شاه یا حاکم وضع می شوند؟
٠١ شيوه مختلط آشیوه غیر مردم سالار ۲. شیوه مردم سالار ٢- شيوه غيرمختلط ۱۳- واژه "StatC در کدام معنای دولت بکار برده شده است؟
\ . حکومت Y طبقه حاکم *. معنای خاصی Y . معنای عام ۱۴- از نظر اندیشمندان فرانسوی چه عواملی در تشکیل گروه انسانی دخیل هستند؟
۱۔ عوامل عینی ٠٢ عوامل ذهنی "عوامل عینی و ذهنی ۴: عوامل معنوی
۱۵- آبهای واقع در پشت خط مبداء دریایی را چه می گویند؟
دریای سرزمینی آدریای ساحلی
.Y . آبهای منطقه انحصاری اقتصادی f آبهای داخلی
۱۶- انتقال و تفویضی اختیارات اداری و اجرایی از سوی مقامات مرکزی به مقامات در سلسله مراتب خود را چه می
نامند؟ دولت بسیط متمرکز آن عدم تمرکز " وحدت انضمامی ۲. عدم تراکم اما ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۹۵۲ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴
***
.
:: کارشناسی و کارشناسی ارشد عمتزاعی سنتی
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : حقوق اساسی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق بین الملل، حقوق ۱۲۲۳۰۲۲
۱۷- هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند بیانگر چه نوع مسئولیتی است؟
جزایی ٠٢ قانونی "مدنی آسیاسی
۱۸- در کدام شیوه به منظور اعلام نظر مردم و دریافت حمایت آنها، مقامات سیاسی تصمیمات اتخاذی خود را به آراء
عمومی می گذارند؟
١. ابتکار عام گزینش گری : پله بیسی همه پرسی ۱۹- کتاب مشهور روح القوانین از چه کسی است؟
ا، روسو ۲. جان لاک - " منتسکیو ۲۰- مصداق بارز رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی کدام کشور است؟
۱. انگلیسی ۲. امریکا ۳. آلمان ". فرانسه ۲۱- کدامیک از گزینه های زیر از ویژگیهای نمایندگی نیست؟
ملی بودن " جزئی بودن " مشارکتی بودن " قائم به شخص بودن ۲۲- کدام گزینه از شرایط مصونیت شکلی است؟
۱. مصونیت مطلق و مداوم
" منع بازداشت نماینده حتی در جرایم مشهود
" محدود بودن به دوره اجلاس یا تقنینیه
آن در صورت ارتکاب جرم یا تخلف، شیوه معمولا توقیف در مورد نماینده اعمال می شود. ۲۳- رئیس جمهور در امریکا چگونه انتخاب می شود؟
۱. یک درجه ای ۲. دو درجه ای ". سه درجه ای مستقیما توسط مردم ۲۴- اجرای احکام و تصمیمات قضایی از وظائف کدام مرجع است؟
۰۱قوه مقننه ۲. محاکم و قضات ٠٢ قوه مجريه ٠٢ قوه قضائيه ۲۵- کدام یک از گزینه های ذیلی از حقوق قبل از محاکمه است؟
۱. حق برخورداری از وکیل قانونی در دادگاه ۲. حق عدم اجبار به شهادت یا اقرار به گناه
" حق محاکمه بدون تاخیر غیرموجه آن حق انتخاب وکیل و اطلاع یافتن از حقوق مدنی خود
\•\•|\•\• የየጫልየ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴
***
.
:: کارشناسی و کارشناسی ارشد عمتزاعی سنتی
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : حقوق اساسی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق بین الملل، حقوق ۱۲۲۳۰۲۲
۲۶- کدام حقوق از حقوق نسل سوم حقوق بشر است؟ ۱۔ حقوق سیاسی آن حقوق مدنی ۳ - حقوق اقتصادی " حق محیط زیست سالم ۲۷- از نظر بیتام دو شرط اساسی ایجاد رژیم دموکراتیک کدامند؟ ۰ نظارت و برابری سیاسی آن مشارکت همگانی و آزادی ۲. برابری و تسامح توزیع قدرت و وجود آزادی ها ۲۸- تقسیم رژیم های سیاسی به دو دسته استبدادی و دموکراتیک از کدام اندیشمند است؟ ۰رودسو ۲. لیکا ک ۳: منتسکیو ۴. ارسطو
۲۹- خود کامگی مصداق چه نوع رژیم سیاسی است؟
٠١ پلوتوکراسی ۲: آریستوکراسی ۳۔ غیردموکراتیک آمونارشی
۳۰- وضعیتی را که دو یا چند کشور پادشاهی ضمن حفظ شخصیت حقوقی - سیاسی خود دارای یک پادشاه باشند را چه می نامند؟
١. اتحاد شخصی ۲ - اتحاد واقعی " کنفدراسیون ۴. فدرالی
\•\•|\•\• የየጫልየ ።
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :