نمونه سوال درس حقوق جزای عمومی 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق جزای عمومی 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۱
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق بین الملل، حقوق جزاوجرم شناسی، حقوق ۱۲۲۳۰۲۱
۱- آمار تعداد محکومیت هایی که در زمان و مکان مفروض از دادگاهها صادر شده است چه نام دارد؟
۱. بزهکاری ظاهری ۲. بزهکاری قانونی ۳. بزهکاری سیاه ۴. بزهکاری حقوقی
۲- کدام یک از اصول زیر جز عوامل درونی بزهکاری است؟
۱. محیط اجتماعی ۲. محیط فرهنگی ۳. عامل ارث ۴. محیط اقتصادی
۳- حقوق کیفری رشته ای از حقوق ................. است .
۱. حقوق عمومی ۲ - حقوق اساسی
۳. حقوق اداری ۴ - حقوق بین الملل عمومی
۴- الزام زوج به ایفای تعهدی که از عقد نکاح سرچشمه گرفته است تکلیفی است که ترک آن اختلال در نظم اجتماعی و جرم تلقی می شود. عبارت فوق بیانگر ارتباط حقوق کیفری با چه شاخه ای از حقوق است؟
۱. حقوق اساسی ۲. حقوق مدنی ۳. حقوق تجارت ۴. حقوق اداری
۵- قواعد و تشریفات رسیدگی از تشکیل پرونده کیفری تا اجرای حکم چه نام دارد؟
۱. حقوق اداری ۲. آیین دادرسی کیفری به معنی اخص
۳. کیفر شناسی ۴ - حقوق اساسی
۶- تشخیصی جعل و اسناد مجعول ، تعیین نوع اسلحه در ارتکاب جرم و ... از جمله زمینه های اصلی تحقیقات چه علمی است؟
۱. پزشکی قانونی ۲. سم شناسی ۰۳ پلیس علمی ۴. کیفر شناسی ۷- پایه گذار جامعه شناسی جنایی چه کسی است؟
| ۱ . کتله ۲. فری ۳. کوهن ٠٢ مرتون ۸- نظریه تعارضی فرهنگی و نظریه فشار ساختار اجتماعی به ترتیب متعلق به چه کسانی است؟
۱. سلین - ساترلند ". سلين- مرتون ". مرتون- سلين ". ساترلند- سلين ۹- با افزایش اقتدار دولت ها به ترتیب گذار از کدام مرحله به کدام مرحله شتاب بیشتری گرفت؟
۱. دادگستری عمومی به دادگستری خصوصی ۲. دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی
۳. انتقام جویی به دادگستری خصوصی ۲. انتقام جویی به دادگستری عمومی
ץ.ץ"ץץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق بین الملل، حقوق جزاوجرم شناسی، حقوق ۱۲۲۳۰۲۱ ۱۰- این جمله عقیده کدام اندیشمند است ؟
منفعت همگانی باید میزان سنجش در قانونگزاری قرار گیرد.
۱. بنتام ۲. کانت ۰۲ فون لیست ۴. افلاطون ۱۱- رساله مشهور جرایم و مجازات ها متعلق به کیست؟
۱. کوهن ۲. بنتام ۳. بکاریا ۴. کانات ۱۲- توجه به اصل عدالت و سودمندی در اجرای کیفرها از اصول کدام مکتب است؟
۱. اصالت تحصلی ۲. نئوکلاسیک ۳. کلاسیک " . عدالت مطلق ۱۳- بنیانگذار مکتب اصالت تحصل کیست؟
٠١ لومبروزو ۲. فری ۳. کانات ۴. بنتام ?ţ– در کدام مکتب ، ارتکاب رفتار ضد اجتماعی ، پدیدآورنده حق کیفر برای جامعه نیست بلکه منشا تکالیفی برای دولت است
که به موجب آن هر فرد حق دارد سازگاری خود را با دیگران از دولت بخواهد ؟
۱. اصالت عملی ۲. اصالت تحصلی ۳. دفاع اجتماعی جدید ۴. کلاسیک ۱۵- کدام یک از مکاتب ذیل قاطعانه در برابر پیش گزارده های مکتب اصلالت تحصل ایستادگی کرد؟
۱. اصالت عملی ۲. دفاع اجتماعی جدید
۳. پسا دفاع اجتماعی جدید ۴. نئوکلاسیک ۱۶- تعریف جرم به تعرضی به احساسی اخلاقی بشر متعلق به کدام اندیشمند است؟
۱. کارارا ۲. گاروفالو ۰۳ کین برگ ۴. هوگو ۱۷-فعلی که من غیر حق زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند در اصطلاح حقوقی چه نام دارد؟
۱. جرم مدنی ۲. جرم کیفری ۳. جرم انتظامی ۴: جرم سیاسی
۱۸- کدام اندیشمند تحقق جرم را علاوه بر عناصر سه گانه به وجود عنصر چهارمی به نام عنصر ناحق مشروط می داند؟
じー
۱. گاروفالو ۲. گارو ۳. کانات ٠٢ مرتون
۱۹- ماده ۲ قانون مجازات اسلامی با این مضمون که هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. مبین کدام اصلی می باشد؟ ۱. اصل قانونی بودن جرم و مجازات ۲. عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری ۳. اصل قانونی بودن مجازات ۲. اصل مشروعیت
ץ.ץ"ץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۵
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۱ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق بین الملل، حقوق جزاوجرم شناسی، حقوق ۱۲۲۳۰۲۱ ۲۰- مجموع آراء و احکامی که دادگاه ها در موضوع خاصی صادر می کنند چه نام دارد؟ ۱. آراء وحدت رویه ۲. رویه قضایی ۰۳رای اصراری · عرف ۲۱- کدام یک از منابع زیر جز ء منابع مکمل حقوق کیفری هستند؟
۱. قانون ۲. معاهدات بین المللی ۳. عرف ۴. آیین نامه ۲۲- در کدام روش بر این که منطوق قانون مرزی است که مفسر نباید بدون دلیل جدی از آن تجاوز کند، پافشاری می شود؟
۱. تفسیر لفظی ۲. تفسیر قیاسی ۳. تفسیر غایی ۴۔ قیاس صوری ۲۳- کدام دسته از قوانین کیفری ماهیتی در تعارض با قوانین حاکم در زمان وقوع جرم به گذشته عطف نمی شوند؟
۱. قانون خفیف ۲. قانون مساعد ۳. قانون جرم زا ۴. قانون جرم زدا ۲۴- وصف رفتار شخصی که چندین رفتار مجرمانه را در یک فاصله زمانی مرتکب شده، بدون آن که حکم محکومیت قطعی
درباره آن ها صادر شده باشد در اصطلاح حقوق جزای عمومی چیست؟
۱. تکرار جرم ۲. تعداد واقعی جرم ۳. مرتکب به عادت ۴. مجرم خطرناک ۲۵- کدام یک از جرایم ذیلی در دسته جرایم به عادت قرار دارند؟
۱. توقیف غیر قانونی ۲. دیوار کشی و نهر کشی در املاک متعلق به غیر
۳. قتلی ۴. حرفهٔ معامله اموالی مسروقه ۲۶- کدام یک از موارد ذیل جزء اسباب شخصی عدم مسئولیت است؟
۱. دفاع مشروع ۲. جنون ۳. اضطرار ۴. امر آمر قانونی ۲۷- عبارت الضرورات تبیح المحظورات از جمله ادله فقهی کدام یک از عوامل موجهه است؟
۱. دفاع مشروع ۲. اضطرار ۳. امر آمرقانونی ۴. رضایت مجانی علیه
۲۸- مراد قانون مجازات اسلامی از اولیای قانونی در ماده ذیل کیست؟ اقدامات والدین و اولیا قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می شود مشروط بر ....
۱. پدر، مادر و جد مادری ۲. پدر، مادر و جد پدری
۳. پدر، جد پدری و عمو ۲. پدر، جد پدری، وصی منصوب از طرف آنها و قیم
ץ.ץ"ץץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق بین الملل، حقوق جزاوجرم شناسی، حقوق ۱۲۲۳۰۲۱
۲۹- طبق ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود دیه بر عهده چه کسی است؟
۱. آمر ۲. مامور
۳. بیت المالی ۲. بین آمر و مامور تقسیم می شود.
۳۰- کدام گزینه شرط تحقق دفاع مشروع نیست؟
۱. رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
۲. دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
۳. خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت گرفته باشد.
۲. توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد.
۳۱- در دفاع مشروع کدام گزینه می تواند موضوع تجاوز باشد؟
۱. نفسی ، عرضی " نفس، مال، ناموس
" نفس، مال، ناموس، عرض ۰۴ نفس، مال، ناموس، عرض و آزادی تن
۳۲- زمانی که پزشک از انجام وظیفه خود خودداری می کند و در نتیجه آن جرمی ارتکاب می یابد رفتار وی منطبق با کدام
گزینه است؟
۱. فعلی ۲. ترک فعلی
۳. فعلی ناشی از ترک فعلی ۴. حالت
"ץ"ץ– در کدام یک از جرایم زیر، عنصر مادی جرم ، حالت است؟
۱. قتلی ۲. خودداری از کمک به مصدومین
۳. ولگردی ۴. استنکاف از حق
۳۴- دادگاه صالح در جرایم مستمر چگونه تعیین می شود؟
۱. اولین مکانی که در آن اولین جز رفتار مجرمانه ارتکاب یافته است.
۲. همه دادگاههایی که جرم در قلمرو آن ها استمرار داشته است.
۳. همه دادگاههایی که جرم در قلمرو آن ها استمرار داشته صالح برای رسیدگی شناخته می شود و تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی کرده است.
۴. دادگاه مکانی که در آن رفتار مجرمانه خاتمه پیدا کرده است.
ץ.ץ"ץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۵


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :