نمونه سوال درس حقوق اساسی نیمسال دوم 93-92 رشته مدیریت
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق اساسی نیمسال دوم 93-92 رشته مدیریت

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درسی : حقوق اساسی
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۲ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۲۷۳ -، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی)، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری) ۱۲۲۲۳۲۲ - ، مدیریت جهانگردی ۱۲۲۳۰۰۴ -، مدیریت دولتی ۱۲۲۳۰۰۵ - ، مدیریت
بازرگانی ۱۲۲۳۰۱۸ ۱- موضوع اصلی حقوق اساسی چیست؟ ۱. ملت ٠٢ کارمندان دولت ۳. دولت ۴. رابطه کارگر و کارفرما ۲- مصوبات قوه مقننه چه نامیده می شود؟ ۱. قانون اساسی ۲. قانون عادی ۳. بخشنامه ۴. دستورالعمل "— قانون اساسی کدام کشور غیر مدون است؟ ۱. فرانسه ۲. ایران ۳. آمریکا ۴. انگلستان
۴- ملت به چه افرادی اطلاق می شود ؟ ۱. افرادی که دارای فرهنگ مشترک هستند. ۲. کسانی که با هم وابستگی ملی داشته و از نظر سیاسی تابع حکومت معینی هستند. ۲. افرادی که دارای دین مشترک هستند. ۴. کسانی که دارای زبان و نژاد مشترک هستند. ۵- چنانچه بین دو کشور رودخانه غیر قابل کشتی رانی باشد، خط مرزی کدام است؟ ۱. خط وسط عمیق ترین نقطه بستر آب رودخانه ۲. خط تالوگ ۳ - خط مرزی مصنوعی ۴. خط منصف ۶- جلوگیری از آراء متناقضی و ایجاد وحدت رویه قضایی از وظایف کدام مرجع است ؟ ۱. دیوان عالی کشور ۲. دادستانی کل کشور ۰۲ رئيس قوه قضاييه ۲. دیوان محاسبات کشور ۷- کدام اندیشمند دولت را ساخته و پرداخته طبقه اشراف و ثروتمندان می داند ؟
۱. ابو علی سینا ٠٢ روسو ۳. انگلسی ۴. کانات
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۵
γ«Υ /Υ γ«Υ ΥΔΥ
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : حقوق اساسی
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۲ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۲۷۳ -، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی)، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری) ۱۲۲۲۳۲۲ - ، مدیریت جهانگردی ۱۲۲۳۰۰۴ -، مدیریت دولتی ۱۲۲۳۰۰۵ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۲۳۰۱۸
۸- اگر حکومت را مسئولیتی بدانیم که به لحاظ ضرورت بهتر اداره کردن جامعه به تشخیصی مردم به افراد ذی صلاح داده می شود، چه نتیجه ای از این تعریف حاصل می گردد؟
۱. حکومت یک هدیهای شخصی است و حاکم هر طور بخواهد از آن بهره می گیرد. ۲. حقوق و اختیارات حاکم به وسیله قانون محدود می گردد. ۳. حکومت به اعتبار منشا مطلق بوده و دارای حدودی نیست. ۴. اگر حکومت به شخصی که بر حسب امتیازات خود استحقاق آن را داشته واگذار نشود حق او تضییع شده است. ۹- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای چند اصلی می باشد؟ ۱. یکصد و هفتاد و هفت اصلی ۲. یکصد و هفتاد و سه اصلی ۳. یکصد و نود اصلی ۴. یکصد و شصت و سه اصلی ۱۰- نوع حکومت ایران با چه اکثریتی در همه پرسی تعیین شد ؟ ۹۸۰۱ درصد شرکت کنندگان در همه پرسی ۹۲/۸۰۲ درصد ارای کلیه ی کسانی که حق رای داشتند. ۸۷۰۳ درصد واجدین شرایط رای دادن ۹۸/۲۰۲ درصد کلیه ی کسانی که حق رای داشتند. ۱۱- طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت در انحصار کیست؟
۱. خداوند ۲. فرد ۳. گروه خاصی ۴. ملت
۱۲- طبق اصل پنجاه و نه قانون اساسی درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب چه اکثریتی از نمایندگان مجلس
برسد؟ ۱. نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر در جلسه ۰۲ نصف به علاوه یک کلیه نمایندگان مجلس ۳. سه چهارم مجموع نمایندگان مجلس ۴. دو سوم مجموع نمایندگان مجلس
۱۳- طبق قانون اساسی آموزش زبان عربی در کدام مقطع تحصیلی اجباری است ؟ ۱. در تمام مقاطع اختیاری است. ۲. در دوره ی متوسطه و دانشگاه اجباری است.
۳. فقط در مقطع متوسطه اجباری است. ۴. فقط در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اجباری است.
γ«Υ /Υ γ«Υ ΥΔΥ
صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : حقوق اساسی
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۲ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۲۷۳ -، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی)، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری) ۱۲۲۲۳۲۲ - ، مدیریت جهانگردی ۱۲۲۳۰۰۴ -، مدیریت دولتی ۱۲۲۳۰۰۵ - ، مدیریت
بازرگانی ۱۲۲۳۰۱۸
۱۴- مبنای کار ادارات دولتی در ایران کدام تاریخ است؟
۱. هجری قمری
۲ هجری شمسی
۰۳ میلادی
۴ هجری قمری و هجری شمسی هر دو می تواند مبنای کار ادارات دولتی باشد. ۱۵- منظور از اصل تساوی افراد در قانون اساسی چیست ؟
۱. همه ی افراد باید از حقوق مساوی برخوردار کردند.
۲. افراد با امتیازات مختلف از حقوق مساوی بر خوردار کردند.
۳. اتباع خارجی که در ایران هستند با اتباع ایرانی از حقوق مساوی برخودار کردند.
۴. افرادی که دارای شرایط مشابه هستند از حقوق مساوی برخوردار هستند. ۱۶- اقتصاد در کشور جمهوری اسلامی ایران به چند بخش تقسیم می شود؟
۱. خصوصی و دولتی ۲ - دولتی و تعاونی
۳۔ دولتی ، خصوصی و تعاونی ۴ ، خصوصی ومختلط
۱۷- افزایش تعداد نمایندگان مجلس در حال حاضر چگونه است؟ ۱. در هر حوزه به ازای هر ۱۵۰ هزار نفر افزایش جمعیت یک نماینده اضافه می شود. ۲. هر پنج سال پانزده نماینده در کل کشور اضافه می شود. ۳. هر چهار سال پنج نماینده در کل کشور اضافه می شود. ۴. هر ده سال بر اساس ضرورت و عوامل مختلف بیست نماینده می تواند به مجلس اضافه شود.
WA— برای استیضاح وزیر حد اقل امضای چند نفر از نمایندگان لازم است ؟ ۱. ده نفر ۲. نصف به علاوه یک نمایندگان *. پانزده نفر ۴. یک نماینده
۱۹- انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان از اختیارات کیست؟ ۱. رهبری ۲. قوه قضاییه ۳. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۴. فقهای شورای نگهبان
γ«Υ /Υ γ«Υ ΥΔΥ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۵
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : حقوق اساسی
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۲ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۲۷۳ -، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی)، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری) ۱۲۲۲۳۲۲ - ، مدیریت جهانگردی ۱۲۲۳۰۰۴ -، مدیریت دولتی ۱۲۲۳۰۰۵ - ، مدیریت
بازرگانی ۱۲۲۳۰۱۸ ۲۰- تفسیر قانون عادی به عهده کیست؟ ۱. شورای نگهبان ۲. دیوان عدالت اداری ٠٢ ديوان عالی کشور ۲. مجلس شورای اسلامی ۲۱- مدت اعتبار شوراهای محلی چند سال است؟ ۱. دو سالی ۲. چهار سال ۲. شورای ده و دهستان دو سال سایر شوراها چهار سال ۴. شورای عالی استانها شش سال بقیه شوراها چهار سال ۲۲- نحوه انتخاب رهبری در ایران چگونه است؟ ۱. با رای مستقیم مردم آن توسط مجلس خبرگان رهبری ۳. توسط مجلس شورای اسلامی ۴. توسط مراجع تقلید
۲۳- نحوه ی عفو و تخفیف مجازات محکومین چگونه است؟ ۱. با پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه ۲. با موافقت قاضی صادر کننده ی رای محکومیت و موافقت رئیس قوه قضاییه ۳. با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبری ۲. با پیشنهاد رئیس سازمان زندانها و موافقت رهبری ۲۴- اعضای شورای موقت رهبری چه کسانی هستند؟ ۱. رئیس جمهور - رئیس قوه قضاییه - یکی از فقهای شورای نگهبان ャ。 رئيس مجلس شورای اسلامی – رئيس مجلس خبرگان رهبری – رئيس قوه قضاييه ۲. رئیس قوه قضاییه - رئیس مجلس خبرگان رهبری - یکی از فقهای شورای نگهبان - رئيس جمهور – رئيس مجلس – رئيس قوه قضاییه ۲۵- مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در ایران در صلاحیت کدام مرجع است؟ ۱. مجلس شورای اسلامی ۳۔ مجمع تشخیص مصلت نظام
۳. قوه قضاییه ۲. شورای نگهبان
γ«Υ /Υ γ«Υ ΥΔΥ
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :