نمونه سوال درس اقتصاد کلان میانه 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد کلان میانه 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : اقتصاد کلان میانه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : اقتصاد اسلامی، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۲۴ استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- بر اساس نظریه تقاضای پولی کمبریج کدام گزینه صحیح است؟ ۱. پولی به عنوان ذخیره ارزش نگهداری می شود. ۲. سرعت گردش پول عامل اصلی در تعیین شکل تقاضای پول است. ۰۳ کشش تقاضای حقیقی پول کمتر از واحد است.
. با افزایش قیمت ها تقاضای حقیقی پول افزایش می یابد.
t
۲- در نظریه تقاضای پولی کینز کدام گزینه صحیح است؟ ۱. انگیزه مبادلاتی پول تابعی مستقیم از درآمد است. ۲. تقاضای سفته بازی پول تابعی مستقیم از نرخ بهره است.
۲. بازدهی پول همواره مثبت است. .Y . انگیزه مبادلاتی پول تابعی مستقیم از نرخ بهره است.
۳- کدام گزینه بر اساس نظریه تقاضای سفته بازی پولی توبین صحیح نیست؟
۱. از تحلیل اقتصاد خرد بدست می آید. ۲. فرد در مورد نرخ بهره آینده مطمئن نیست. ۳. فرد صرفاً پول یا صرفاً اوراق قرضه نگهداری می کند. ۲. منحنی تقاضای سفته بازی پول فرد، نزولی است.
۴- در نظریه تقاضای معاملاتی با مول - توبین تقاضای پول تابعی از کدام متغیر نمی باشد؟
۱. درآمد آ ، نرخ تورم انتظاری ۳. هزینه کارمزد ۴. نرخ بهره ۵- اگر درامد ماهیانه فرد ۴۰۰۰۰۰۰ تومان، نرخ بهره ماهیانه ۲۰ درصد و هزینه کارمزد ۱۰ تومان باشد، متوسط پول
بهینه ای که فرد برای داد و ستد نگهداری می کند، چقدر است؟
W . . . . . f Y・・・・ .Y \ . . . . . .Y \ . . . . . ) ۶- بر اساس نظریه تقاضای پولی فریدمن، تقاضای پول با کدام گزینه رابطه مستقیم دارد؟
۱. نرخ تورم آ ، نرخ تورم انتظاری ۲. درامد حقیقی
۷- بر اساس اطلاعات زیر حجم پول در اقتصاد چه مقدار خواهد بود؟
с = 0,25 rr = 0.15
er = 0.1 (H =100
\ . . . . Y. *... .Y. Yめ・.Y Y・・ 。い
Vו "וץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۷


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اقتصاد کلان میانه ۲
رشته تحصیلی /کد درس : اقتصاد اسلامی، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۲۴
メー —A اساس اطلاعات زیر مقدار اسکناسی 9 مسکوک در د دست اشخاصی چقدر است؟
с = 0,25 rr = 0.15
er = 0.1 (H =100
A . . Y. \ . . . Yʻ ャ・・。Y Y○・.い
۹- کدام یک از تغییرات زیر سبب افزایش ضریب تکاثر پول می شود؟ ۱. کاهش نرخ بهره ۲. افزایش نرخ ذخیره اضافی
۳. افزایش نرخ ذخیره قانونی ۴. کاهش نسبت اسکناس به سپرده
۱۰- کدام یک از تغییرات زیر باعث افزایش پایه پولی می شود؟
۱. کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی ۲. کاهش ذخایر طلای بانک مرکزی ۳. افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت ۴. کاهش اوراق قرضه دولتی نزد بانک مرکزی d —WW
در صورتی که عرضه حقیقی پول ۲۰۰ و تقاضای حقیقی پول به صورت 200-1000 = باشد، نرخ بهره
تعادلی در بازار پول چقدر است؟
* : * y . r Y.YN . W. 0.25 . ) țY– در نقاط سمت راست منحنی LM کدام یک از حالتهای زیر برقرار است؟
۱. مازاد تقاضا در بازار کالا و خدمات ۲. مازاد تقاضا در بازار پول
| ۳. مازاد عرضه در بازار کالا و خدمات ۴. مازاد عرضه در بازار پول
۱۳- در کدام یک از شرایط زیر منحنی LM افقی است؟ ۱. تقاضای پول نسبت به نرخ بهره کاملا بی کششی باشد ۲. عدم وجود پولی را کد در اقتصاد ۳. شرایط اشتغالی کامل ۴. دام نقدینگی ۱۴- کدام گزینه سبب انتقال موازی LM به سمت راست می شود؟ ۱. افزایش عرضه اسمی پولی ۲. افزایش سطح عمومی قیمت ها
۲. افزایش نرخ بهره ۲. افزایش تقاضای مستقل پول
Vו "וץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۷ =ته
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اقتصاد کلان میانه ۲
رشته تحصیلی /کد درس : اقتصاد اسلامی، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۲۴
Wώ- کدام گزینه نشان دمغاندہ وضعیت نقاط دسامت جاب و پایین منحنی IS می باشد؟
M & M." " Iաք < - ' „a 2 „s * 1 +G< S+ NT .۱۶- قدر مطلق شیب منحنی IS با کدام یک از موارد زیر رابطه مستقیم دارد؟ ۱. میل نهایی به مصرف ۲. نرخ مالیات
۳. حساسیت سرمایه گذاری به نرخ بهره ۴. نرخ بهره
۱۷- طبق اثر پیگو کاهش سطح عمومی قیمت ها سبب:
۱. انتقال IS به سمت چپ می شود. ۲. انتقال LM به سمت چپ می شود.
۳. انتقالی IS به سمت راست می شود. ۲. افزایش شیب IS می شود.
۱۸- معادله IS بر اساسی اطلاعات زیر کدام است؟ C = 800+0.8)'D, T = 50+0.25 y, TR = 300, I = 400–100r, G = 500
y = 2750—250r . t y = 4750—250r .v. y = 275—25r . y y = 475–25r .)
۱۹- در صورتی که در معادله ISمیل نهایی به مصرف ۷۵. و نرخ مالیات ۲. باشد، با افزایش ۴۵۰ واحد در مخارج دولت، میزان انتقال افقی منحنی IS برابر است با:
いャャム . f いャ・・.Y \ \ YN . Y \ \ . . . )
d —Y. гр г با /ه y -در صورتی که عرضه حقیقی پول ۱۰۰ واحد افزایش یابد و معادله تقاضای پول به صورت ماهه ا
باشد، میزان جابجایی عمودی منحنی LM برابر است با: _\ , t \ . Y. _Y Y ャ.い
۲۱- اثر جایگزینی یا برونرانی در اثر اجرای کدام سیاست اتفاق می افتد؟
۱. سیاست مالی انقباضی ۲. سیاست مالی انبساطی
۰۳ سیاست پولی انقباضی ۲. اجرای همزمان سیاست های پولی و مالی انبساطی
Vו "וץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۷

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اقتصاد کلان میانه ۲
رشته تحصیلی /کد درس : اقتصاد اسلامی، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۲۴
۲۲- در شرایط برقراری تعادل همزمان در بازار پول و بازار کالا و خدمات میزان تغییر در درآمد تعادلی در اثر تغییر در نرخ مالیات t، از کدام رابطه بدست می آید؟ –су, f –су, . Y. –су, .Y —cyo ... )
bk bk bk 1-0+)+; 1-0-0+; 1-લા-); 1-c(+1)*
۲۳- بر اساس اطلاعات زیر درامد تعادلی در اقتصاد برابر است با: d s
C = 1200+0.75y, T = 100+0.2y,TR = 500, G = 700, I -soo-oor". –so-oosy-sor." = 400
үe . . . t ーキ・・ .Y Y. . . Y %・・ 。い
۲۴- هر نقطه بالای منحنی LM و پایین منحنی IS بیانگر کدام حالت است؟ ۱. اضافه عرضه در بازار پولی و بازار کالا و خدمات ۲. اضافه تقاضا در بازار پولی و بازار کالا و خدمات ۳. اضافه عرضه در بازار پول و اضافه تقاضا در بازار کالا و خدمات ۴. اضافه تقاضا در بازار پول و اضافه عرضه در بازار کالا و خدمات ۲۵- با اجرای همزمان سیاست مالی انقباضی و پولی انبساطی، در آمد تعادلی و نرخ بهره به ترتیب چه تغییری می کنند؟
۱. افزایش - کاهش ۲. افزایش - افزایش ۳. نامشخصی - کاهش ۴. افزایش - نامشخصی
۲۶- به کدام یک از سیاست های ترکیبی زیر، سیاست تطابق سازی یا همسازی پولی گفته می شود؟ ۱. افزایش هزینه های دولت و افزایش حجم حقیقی پولی ۲. افزایش مالیات مستقل و افزایش پرداختهای انتقالی
۲. افزایش هزینه های دولت و کاهش حجم حقیقی پول ۴. کاهش مالیات مستقل و افزایش پرداختهای انتقالی
۲۷- سیاست پولی هنگامی بیشترین تأثیر را بر درآمد ملی تعادلی دارد که:
۱. S/ عمودی باشد. ۲. IS افقی باشد. ۲. IS نزولی و پرشیب باشد. ۰۴ IS صعودی و پرشیب باشد.
"U s"............... کارایی سیاست مالی ................. و کارایی سیاست پولی K ۲۸- با کاهش مقدار ۱. افزایش - کاهشی ۲. کاهش - کاهشی ۳. کاهش - افزایشی ۴. افزایش - افزایش
صفحه ۴ از ۷
Vו "וץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :