نمونه سوال درس متون فقه 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس متون فقه 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : متون فقه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۸۹ ۱- چه کسی برای نکاح، ولایت ندارد؟ ۱. مادر ۲. پدر
۳. جد پدری ۴. وصی پدر و جد پدری ۲- شرط خیار در عقد نکاح و عقد مهریه به ترتیب چگونه است؟
۱. صحیح - باطلی ۲. باطل - صحیح ۳. باطلی - باطلی ۴ ، صحیح - صحیح ۳- اگر دو برادر خواهر خود را به ازدواج دو مرد در آورند کدام عقد صحیح است؟
۱. عقد برادری که زودتر اقدام کرده است.
۲. عقد برادر دوم صحیح است.
۳. عقد برادری که زودتر اقدام کرده مشروط بر اینکه هردو برادر وکالت داشته باشند.
۴. هردو عقد باطل است. ۴- آیا شیر خوردن کودک بعد از دو سالگی سبب حرمت می شود؟
۱. بله سبب حرمت می شود.
۲. خیر سبب حرمت نمی شود.
۳. بله، حرمت رضاعی به دفعات شیر خوردن کودک بستگی دارد.
آ: بله، حرمت رضاعی به واسطه ی گوشت رویاندن کودک از شیر ایجاد می شود. ۵- شهادت به رضاع در چه صورتی پذیرفته می شود؟
۱. زنان شهادت دهند. ۲. شهادت زنان به همراه مردان باشد.
۳. مفصل باشد. ۲. شهادت مردان در این مورد پذیرفته نیست. ۶- اگر مردی با مادر و دخترش در یک عقد ازدواج نماید صحت و بطلان عقد چگونه است؟
۱. هر دو عقد باطل است. ۲. عقد مادر صحیح و عقد دختر باطل است.
۲. عقد مادر باطل و عقد دختر صحیح است. ۴. هر دو عقد صحیح است.
M.).|).). YY AVV صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : متون فقه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۸۹ ۱- چه کسی برای نکاح، ولایت ندارد؟ ۱. مادر ۲. پدر
۳. جد پدری ۴. وصی پدر و جد پدری ۲- شرط خیار در عقد نکاح و عقد مهریه به ترتیب چگونه است؟
۱. صحیح - باطلی ۲. باطل - صحیح ۳. باطلی - باطلی ۴ ، صحیح - صحیح ۳- اگر دو برادر خواهر خود را به ازدواج دو مرد در آورند کدام عقد صحیح است؟
۱. عقد برادری که زودتر اقدام کرده است.
۲. عقد برادر دوم صحیح است.
۳. عقد برادری که زودتر اقدام کرده مشروط بر اینکه هردو برادر وکالت داشته باشند.
۴. هردو عقد باطل است. ۴- آیا شیر خوردن کودک بعد از دو سالگی سبب حرمت می شود؟
۱. بله سبب حرمت می شود.
۲. خیر سبب حرمت نمی شود.
۳. بله، حرمت رضاعی به دفعات شیر خوردن کودک بستگی دارد.
آ: بله، حرمت رضاعی به واسطه ی گوشت رویاندن کودک از شیر ایجاد می شود. ۵- شهادت به رضاع در چه صورتی پذیرفته می شود؟
۱. زنان شهادت دهند. ۲. شهادت زنان به همراه مردان باشد.
۳. مفصل باشد. ۲. شهادت مردان در این مورد پذیرفته نیست. ۶- اگر مردی با مادر و دخترش در یک عقد ازدواج نماید صحت و بطلان عقد چگونه است؟
۱. هر دو عقد باطل است. ۲. عقد مادر صحیح و عقد دختر باطل است.
۲. عقد مادر باطل و عقد دختر صحیح است. ۴. هر دو عقد صحیح است.
M.).|).). YY AVV صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
سری سوال : ۱ یک
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : متون فقه ۲ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۸۹
۷- اگر مردی با زنی که در عده بائن یا عده شبهه به سر می برد ازدواج نماید آیا ازدواج صحیح است؟
۱. اگر نسبت به عده بودن و حرمت چنین ازدواجی آگاهی داشته باشد عقد باطل است.
۲. عقد صحیح است. ۲. عقد در عده بائن صحیح و در عده شبهه باطل است.
۲. عقد در عده بائن باطل و در عده شبهه صحیح است.
۸- اگر مردی که به شکل وجوب یا استحبابی در احرام است زنی را به عقد خود در آورد صحت و بطلان نکاح او چگونه است؟
۳. عقد باطل است و در صورت علم به حرمت چنین عملی، زن بر وی حرام ابدی می شود.
۲. عقد باطل است، و در صورت عدم علم به حرمت چنین عملی، زن بر وی حرام ابدی نمی شود.
مردی که دارای دو همسر دایمی است.
. مردی که هنوز ازدواج نکرده است.
- طلاق یائسه .Y . لعان
۴. نکاح با هووی مادر
مهریه باید حداقلی مهریه مهر المثل باشد.
در متعه مهریه ذکر نمی شود.
. خلع ۴. طلاق وجود ندارد.
لعان ۴. ظهار
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
۹- ذو النصاب به چه کسی گفته می شود؟ ۱. مردی که دارای چهار همسر دایمی است.
۳. مردی که همسر خود را طلاق بائن داده است.
۱۰- کدام مورد موجب حرمت ابدی میان زن و مرد می شود؟
۱. طلاق رجعی ۲. طلاق بائن
۱۱- کدام نکاح بر اساسی اجماع فقها باطل است؟
۱. نکاح موقت ۲. نکاح با قابله و مربی
۱۲- در نکاح متعه، مهریه چگونه است؟ ۱. مهریه از نظر حداقل و حداکثر محدودیتی ندارد. ۳. مهریه باید حداکثر مهریه مهرالمسمی باشد.
۱۳- کدام طلاق در نکاح موقت صحیح است؟
.Y ... )
رجعی بائن ۱۴- در نکاح موقت کدام مورد جاری می شود؟
۱. طلاق ۲. ایلاد
M.).|).). YY AVV***
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
سری سوال : ۱ یک
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : متون فقه ۲ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۸۹
۷- اگر مردی با زنی که در عده بائن یا عده شبهه به سر می برد ازدواج نماید آیا ازدواج صحیح است؟
۱. اگر نسبت به عده بودن و حرمت چنین ازدواجی آگاهی داشته باشد عقد باطل است.
۲. عقد صحیح است. ۲. عقد در عده بائن صحیح و در عده شبهه باطل است.
۲. عقد در عده بائن باطل و در عده شبهه صحیح است.
۸- اگر مردی که به شکل وجوب یا استحبابی در احرام است زنی را به عقد خود در آورد صحت و بطلان نکاح او چگونه است؟
۳. عقد باطل است و در صورت علم به حرمت چنین عملی، زن بر وی حرام ابدی می شود.
۲. عقد باطل است، و در صورت عدم علم به حرمت چنین عملی، زن بر وی حرام ابدی نمی شود.
مردی که دارای دو همسر دایمی است.
. مردی که هنوز ازدواج نکرده است.
- طلاق یائسه .Y . لعان
۴. نکاح با هووی مادر
مهریه باید حداقلی مهریه مهر المثل باشد.
در متعه مهریه ذکر نمی شود.
. خلع ۴. طلاق وجود ندارد.
لعان ۴. ظهار
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
۹- ذو النصاب به چه کسی گفته می شود؟ ۱. مردی که دارای چهار همسر دایمی است.
۳. مردی که همسر خود را طلاق بائن داده است.
۱۰- کدام مورد موجب حرمت ابدی میان زن و مرد می شود؟
۱. طلاق رجعی ۲. طلاق بائن
۱۱- کدام نکاح بر اساسی اجماع فقها باطل است؟
۱. نکاح موقت ۲. نکاح با قابله و مربی
۱۲- در نکاح متعه، مهریه چگونه است؟ ۱. مهریه از نظر حداقل و حداکثر محدودیتی ندارد. ۳. مهریه باید حداکثر مهریه مهرالمسمی باشد.
۱۳- کدام طلاق در نکاح موقت صحیح است؟
.Y ... )
رجعی بائن ۱۴- در نکاح موقت کدام مورد جاری می شود؟
۱. طلاق ۲. ایلاد
M.).|).). YY AVV***
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : متون فقه ۲ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۸۹
۱۵- آیا عقد نکاح دائم بدون ذکر مهریه صحیح است؟
۱. خیر - مهریه از ارکان نکاح است. ۲. بله - اگر قبل از نکاح لفظی بیان کرده باشند. ۳. بله- عقد نکاح دائم بدون ذکر مهریه منعقد می شود. ۲. خیر - مهریه از شروط صحت نکاح است.
۱۶- اگر ضمن عقد نکاح، شرطی شود که خلاف شرع باشد، اثر شرط و عقد نکاح و مهریه چگونه است ۱. شرط باطل و عقد نکاح و مهریه صحیح است. ۲. شرط باطل و عقد نکاح صحیح و مهریه باطل است. ۳. شرط باطل و عقد نکاح و مهریه هم باطل است.
۴. شرط باطل و عقد نکاح باطل اما مهریه باید پرداخت گردد.
۱۷- کدام جنون، مجوز فسخ نکاح را فراهم می سازد؟
۱. جنون مطبق آ ، جنون غیر مطبق ۳. جنون قبل از عقد ۲. هر نوع جنونی موجب فسخ نکاح است.
۱۸- چه شرایطی از طلاق در فسخ نکاح جاری است؟
۱. همه شرایط طلاق در فسخ نکاح هم جاری است. ۲. بستگی به نوع عیبی دارد که موجب فسخ نکاح شده است. ۳. فسخ نکاح طلاق محسوب نمی شود. ۴. در فسخ نکاح همانند طلاق نصف مهریه تعلق می گیرد.
۱۹- قسمت در نکاح با کدام مورد از بین می رود؟ ۱. لعان ۲. ایالاد .Y . ظهار f نشوز
۲۰- زمانی که کراهت از سوی زن و مرد باشد چه چیزی صورت گرفته است؟
۱. نشوز ۲. شغار ۳. شقاق f قسم
۲۱- کدام گزینه جزء عاملی و سبب نفقه نمی باشد؟
۱. زوجیت ۲. خویشاوندان ۳. ملکیت ۴. نشوز
۲۲- نفقه گذشته زوجه و خویشاوندان چگونه است؟
۰۱قضا می شود- قضا نمی شود. ۰۲قضا می شود- قضا می شود. *. قضا نمی شود - قضا نمی شود. f نفقه جزء عبادات نیست قضایی نمی شود. M.).|).). YY AVV نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴***
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : متون فقه ۲ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۸۹ ۲۳- آیا طلاق شخصی که سهوی طلاق می دهد یا اشتباهی طلاق می دهد اعتبار دارد؟
۱. صحیح است- باطل است. ۲. صحیح است - صحیح است.
۳. اعتبار ندارد - اعتبار ندارد. ۰۲صحیح نیست - صحیح است. የf– کدام گزینه جزع طلاق واجب است؟
۱. طلاق مردی که همسر خود را ایلاء یا ظهار کرده است. ۰۲طلاق سنی
۳. طلاق رجعی ۰۴طلاق زنی که در نفاس باشد. ۲۵- اگر مرد بیمار همسرش را طلاق دهد در کدام طلاق از یکدیگر ارث می برند؟
۱. طلاق بائن ۲. طلاق رجعی ۰۳طلاق سنی ۴. طلاق واجب ۲۶- زنی که شوهرش فوت کرده است باید در تمامی مدت عده چه چیزی را رعایت کنند؟
۱. ازدواج ۲. میزان نفقه ۳. حداد ۴. ایمان ۲۷- صیغه ظهار باید به چه صورتی باشد؟
۱. منجز ۲. معلق به صفت " : معلق به وصف " معلق به شرط ۲۸- لعان در نزد چه کسی واقع می شود؟
۱. نزد ولی زن ٢. نزد وکیل زن
۰۳ نزد حاکم یا کسی که از سوی حاکم منصوب شده است. ۰۴ نزد وصی زن ۲۹- اگر مرد در خلال اجرای لعان سخن خود را تکذیب کند چه چیزی بر او ثابت می شود؟
۱. حد قذف ۲. کفاره ۳. طلاق ۴۔ تعزیر ."Y— عقد شخصی مست چگونه است؟
۱. صحیح است اگر بعدا آن را اجازه دهد. ۰۲ باطل است هرچند بعدا آن را اجازه دهد.
۳. باطل نیست اما اگر بعدا راضی نباشد باطل است. ۲. باطل نیست.
M.).|).). YY AVV صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :