نمونه سوال درس حقوق تجارت 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق تجارت 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
- - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : (حقوق تجارت (۲)(مبانی فقهی و حقوقی معاملات الکترونیک
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۵
۱- ابن منظور در لسان العرب عمل (معامله) را در لغت به معنای کار و کوشش و .......... می دانند؟) ۱. قرارداد ۲. خدمت ۳. عدلی ۴. حیات
۲- در فقه و حقوق اسلامی عقد صلح را به چه دلیل سید العقود نامیده اند؟ ۱. انعطاف پذیری و قابلیت سرویس دهی به خواستههای گوناگون طرف معامله ۲. اشتمال بر مقررات عمومی لازم برای همه معاملات *. به جهت برتری بر سایرعقود و ایقاعات و لازم بودن آن
۴. به جهت جایز بودن عقد صلح و حقی که برای طرفین وجود دارد
۳- در مبادلات الکترونیک (B2C) علامت اختصاری کدام یک از مبادلات زیر می باشد؟
۱. مبادلات بنگاه با بنگاه ۲. مبادلات مشتری با مشتری ۳. مبادلات بنگاه با مشتری ۴. مبادلات دولت با کارمند
۴- مؤسسات دولتی مثل شهرداریها و دواترمالیاتی، قضایی امنیتی از کدام سیستم استفاده می کنند؟
C2C . Y. Ꮐ2Ꮯ . Ý B2C Y Ꮐ2Ᏼ .Ꮑ ۵- در اوایل قرن نوزدهم ........... موفق به طراحی ماشین تحلیلی شد که با افزایش اتوماسیون و کاهش دخالت کارکنان ، نتایج
مطمئن تری حاصل می کرد ؟
۱. چالز بابج انگلیسی ۲. الکساندر
۳. بلژ پاسکال فرانسوی ۴. پژوهش گر وزارت دفاع آمریکایی ۶- ............. در واقع یک شبکه محلی سازمانی یا یک شبکه حوزه گسترده است که از فناوری ............ استفاده کرده و امنیت
لازم را از طریق فایرول های امنیتی فراهم می کند؟
۱. اینترنت - اینترانت ۰۲ اکسترانت - اینترانت ۰۳ اکسترانت - اینترنت ۴. اینترانت - اینترنت ۷- کدام یک از گزینه های زیر از مهمترین عناصر تشکیل دهنده عقود می باشد؟
۱. قصد - رضا --- ایجاب و قبولی ۲. قصد - رضا - انشاء
۲. ایجاب و قبولی - رضا ۴. ایجاب - رضا - انشاء ۸- عبارت: « العقود تابعهٔ للقصود» بر کدام یک از گزینه های زیر صدق می کند؟
۱. اراده حقیقی ۲. اراده ظاهری ۳ - ارادہ استعمالی ۴. اراده باطنی
صفحه ۱ از ۴
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۰۱۲۴ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق تجارت (۲)(مبانی فقهی و حقوقی معاملات الکترونیک)
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۵
۹- بین عقد و تعهد کدام یک از نسب اربعه زیر حاکم است؟
۱. تساوی أ. عموم وخصوص مطلق " . عموم وخصوص من وجه ۲. تباین کلی
۱۰- کدام یک از عقود زیر از کاملترین و کثیرالابتلاء ترین عقود است؟
۱. صلح ٣. اجارہ " . بيع .Y . مضاربه
۱۱- اراده الکترونیکی به وسیله کدام یک از موارد زیر به مخاطب اعلام می شود؟
۱. داده پیام ۲. اصلی سازه ۳. سیستم اطلاعاتی ۴. رویه ایمن țY– ........... منشاء اصلی داده پیام است که .......... به وسیله او تولید یا ارسال می شود .
۱. مخاطب - اصلی سازه ۲. اصلی سازه - سیستم اطلاعاتی
۳. مخاطب - داده پیام ۰۴ اصلی ساز - داده پیام ۱۳- به نظر کدام یک از فقهای زیر وقوع عقود فصمان و رهن به وسیله کتابت بلامانع است؟
۱. محقق حلی آن شهید اول ۲. شیخ انصاری ۲. شهید ثانی ۱۴- اغاز گر تحولات در اصول و فروع فقهی در اواسط سده سیزدهم کدام یک میباشد؟
۱. علامه حلی ۲. شیخ انصاری ۳. محقق نایینی ۴۔ محقق کرکی
۱۵- به نظر کدام یک از فقها، بیع ظاهراً نه حقیقت شریعه است و نه حقیقت متشرعه، بلکه بر همان معنای عرفی خود باقی
است؟ ۱. شهید ثانی ۲. شیخ انصاری ۲. شیخ طوسی ۴. علامه حلی
۱۶- در متون رسمی فقه ، نخستین نمونه جامع معامله به معنای اخصی ( عقود و ایقاع ) و اولین سخن از ایجاب و قبول در چه کتابی آمده است؟
۱. المقنعه -شیخ مفید ۲. تهذیب الاحکام - طوسی ۳. کافی - ابوصلاح حلی ۴. مکاسب - شیخ انصاری ۱۷- منشاء اعتبار در معاملات الکترونیک کدام است؟
۱. سیره عقلاء ۲. عرف ۳. سنت " عقل و عرف
\•\•|\•\• Y. \Yf
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق تجارت (۲)(مبانی فقهی و حقوقی معاملات الکترونیک) رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۵ ۱۸- در میان ارکان عقود ، رکنی که سبب ساز است یعنی سبب اعتباری معامله را فراهم می کند و به عنوان رکن رکین قرار
دارد کدام است؟
۱. متعاقدین ۲. انشاه " . موضوع عقد ۲. ایجاب و قبول ۱۹- کدام یک از گزینه های زیر پدید آور ماهیت بیع است؟
۱. تصرف ۲. قبول ۳. ایجاب ۴. قبضی ۲۰- علامه نائینی برای بیع سه معنا به کار برده است کدام گزینه جزء این سه معنا نمی باشد؟
۱. بیع به معنای فعلی بایع ۲. بیع به معنای مشتری
۳. بیع به معنای فعل بایع و مشتری آ، بیع به معنای عقد ۲۱- داد و ستد کالا و بهای آن بدون اینکه صیغه لفظی جاری شده باشد، فقها آن را چه می نامند؟
ا. معاطاة ۲. عقد ۳. ایقای ۲. بیع ۲۲- در معاملات الکترونیکی کدام یک از موارد زیر مفهوم تجاری دارد؟
۱. مصرف کننده ۲. اصلی سازه ۳. امضاء الکترونیکی ۴. داده پیام شخصی ۲۳- کدام قانون دلالت بر تساوی اشخاص حقیقی و حقوقی و قوانین هردو شخصی را با عنوان »GåxoPerson می کند؟
۱. قانون تجارت دولتی ۲. قانون تجارت اینترنتی
۰۳ قانون تجارت الکترونیکی ۴. قانون تجارت عرفی ۲۴- قطعات صنعتی ، مواد خام و خدمات در کدام بازار حراجی مجازی عرضه می شود؟
Online . * Market Place . Y. Free market . Y E– Bay . )
۲۵- اولین سایت حراجی که برای نخستین بار برای تفریح و سرگرمی توسط امید یار ساخته شد چه نام دارد؟ Market Place . * Chat rooms . Y. E – Bay Y Online . ) ۲۶- ارتباط با کدام یک از ابزارهای زیر به صورت خارج از خط «Ofline » می باشد؟ ۱. اتاقهای گفتگو ۲. فروشگاه های مجاز ۳. حراجی و مزایده ها ۴. پست الکترونیک ۲۷- اشتراک دو پست عادی و الکترونیک در کدام گزینه دچار آفت تأخیر زمان می شود؟
۱. اطلاع از قبولی ۲. اعلان ۳. ارسالی ". وصول
Y. \Yf •\•\|•\•\ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : حقوق تجارت (۲)(مبانی فقهی و حقوقی معاملات الکترونیک)
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۵
۲۸- در حقوق کدام یک از کشور های زیر هنگامی که قبول از طریق پست ارسال می شود قاعده صندوق پستی حکومت می کند ؟
۱. آلمان ۲. هلند ۳. انگلستان ۴. فرانسه ۲۹- قاعده صندوق پستی در کدام کشور بسیار قدیمی و از پرونده «۱۸۱۸» ناشی شده است؟
) ... آمریکا ۲. انگلستان .Y . آلمان f فرانسه ۳۰- معاملاتی که ایجاب و قبول در آنها بدون فاصله زمانی معتنا بهی به هم پیوسته و عقد را تولید می کند چه می گویند؟
۱. ایقاع ۲. معاملات با درنگ ۳۔ معاملات بی درنگ ۴، معاملات الکترونیک
ای= ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۰۱۲۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :