نمونه سوال درس اقتصاد روستایی ایران نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد روستایی ایران نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : اقتصاد روستایی ایران
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۲۴ ۱- با توجه به تحولی که در بخش کشاورزی بوجود آمده، تهیه کالای تجاری متناسب عرضه در بازار، ویژگی کشاورزی روستاهای کدام کشورها است؟ ۱. اروپایی ۰۲ آمریکایی " جهان سوم ". توسعه یافته ۲- کدام مکتب، از اقتصاد به عنوان یک وسیله برای تعالی انسان استفاده می کند؟ ۱. سرمایه داری ٠٢ سوسياليستی ۳. اسلام ۴. کمونیستی ۳- با توجه به اصول کلی اقتصاد اسلامی، مقررات الهی همواره بر چه محوری می چرخد؟ ۱. اقتصاد ۲. عدالت ۳. انسان ۴. آزادی انسان ۴- کدام اقتصاد دان در تألیفات خود بیشتر به اقتصاد کشاورزی پرداخته است؟ ۱. کاتن ۲. دوسر ۰۳ دلس ۴. لوکوتو
۵- اختلاف در آمد و تولید گروهی از کشاورزان با وسعت مزارع تقریباً برابر در یک ناحیه، نتیجه چه عاملی است؟
。ャ
۱. کاردانی تجربه
۳. مدیریت بهره برداری ۰۴ جلوگیری از اتلاف کار و سرمایه ۶- در طی دوره ۱۳۴۴ تا ۱۳۶۲ ضریب سرمایه به تولید به قیمتهای ثابت در کل اقتصاد چقدر بوده است؟
γ/ΔΥ. * γ/γ 2 . γ. *|. Y Δ/Υ. \ ۷- از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۶۵ در چه سالی بخش کشاورزی بیشترین سهم را در تولید ناخالصی به قیمت عوامل (در صد)
داشته است؟
\ የፇል . W \ YO2 . " ད དཔ་དeད་པ. ད་ \ ו. \("ץ"ץ ۸- کدام گروه جزء جمعیت فعال محسوب می شود؟
) ... دانشجویان Y بهار ۵ بگیران
۳. کارکنان خانوادگی که مزد نمی گیرند ۴. سربازان ۹- درصد نیروی کار در بخش کشاورزی کدام کشورها بیشتر است؟
۱. انگلیسی ۲. اروپا " . جهان سوم ۲. پیشرفته
۱۰- در جوامع خود کفا نقشی کودکان در تولید چگونه است؟
۱. حاشیه ای ۲. تهیه هیزم ۰ و جین آ، اساسی
صفحه ۱ از ۳
\•\•|\•\•የ\ጸWም
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقتصاد روستایی ایران
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۲۴ ۱۱- در کدام فعالیت زیر بیشترین درصد اشتغالی به زنان اختصاصی دارد؟
۱. صنایع نساجی آ ، صنایع چوب ۳. تولیدات صنایع دستی ۴. سایر رشته ها صنایع ۱۲- محوریت چه بخشی در توسعه اقتصادی و اجتماعی، توانایی منحصر بفردی در سالم سازی اقتصاد ملی دارد؟
۱. روستا ۲. روستا و شهر ٠٢ کشاورزى آ. صنعت ۱۳- کدام مورد زیر عملاً جزء اساسی ترین نیازهای جامعه روستایی است؟
۱. آموزش ۲. بهسازی فیزیکی ۳. تأمین سوخت ۴. شبکه راهها
۱۴- نقش کدام عامل زیر در تاریخ به عنوان عامل پیشرفت و توسعه و همچنین به عنوان وسیله استعماری مطرح بوده
است؟
۱. زمین ۲. آب ۳. مالکیت .Y . ثروت
۱۵- بیشتر املاک خصوصی شاه در چه نواحی قرار داشت؟
۱. کنارههای دریای خزر ۲. خوزستان ۳. خراسان ۴. ایلام ۱۶- اصطلاح بهره برداری به کدام موارد زیر دلالت دارد؟
۱. عملی ۲. انبار کردن ۳ - نظم و ترتیب ۴. روش
۱۷- کدام اصطلاح سازمان کار زراعی، در مناطق کوهستانی جنوب رایج تر است؟
Y.
۱. بنه ۲. سرجوغ . حراثه
۱۸- نظام بهره برداری دهقانی به عنوان نظام غالب کشور با ویژگیهای جدید، از چه زمانی پا به عرصه نظام بهره برداری کشاورزی ایران گذاشت؟ ۱. رضا خان ץ. ץץ"ץ \ ۳. پس از اصلاحات ارضی ۴. بعد از انفلاب اسلامی ۱۹- کدام نوع بهره برداری دست آورد انقلاب اسلامی می باشد؟ ۱. سهامی زراعی ۲. کشت و صنعت ۳. بهره برداری تعاونی تولید ۰۴ بهره برداری مشاع ۲۰- سرانه اراضی مزروعی در سال ۱۳۷۰ چند هکتار بوده است؟
\ .a .f . It \ . Y. /ΔΥ.Υ /ΔΥץן.
\•\•|\•\•የ\ጸWም
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۳***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقتصاد روستایی ایران
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۲۴ ۲- در سال ۱۳۶۱ چند میلیارد متر مکعب از آب مورد نیاز بخش کشاورزی از آبهای سطحی تأمین شده است؟
Sa . Y. Yジ/○ .Y γΛ/Δ . Υ \ { . ) ۲۲- در خراسان واحد سنجش آب چیست؟
۱. سنگ '''' :29 ۳. طاق ٠٢ سنگ دیوانی ۲۳- رونق فعالیتهای انسانی و حیوانی در کنار دریاچه هامون وابسته به آب کدام رودخانه است؟
۱. هیرمند ۲. حبله رود ۰۲ هلیل رود ۴. سرباز ۲۴- اگر ارزش کاربردی یک نهاده طویل العمر بیش از قیمت خرید آن باشد، آن نهاده را باید چه کار کرد؟
۱. خرید ۲. فروخت ۳. نه خرید نه فروخت ۰۴ بفروشد اما نخرد
۲۵- در قبل از انقلاب اسلامی، نسبت درصد تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی به کلی تسهیلات اعطایی شبکه بانکی
کشور، چند درصد بوده است؟
人.* \r . Y. ΥΔ. Υ Y \ . )
۲۶- یک ماشین درو (کمباین) در یک روز حداقل چند هکتار زراعت گندم را درو می کند؟ ۱. یک ۲. دو ۳. سه ۴. چهار ۲۷- در کشورهای کاملاً صنعتی، چند درصد از افراد ۱۰ تا ۱۴ ساله شاغل هستند؟ **/A . f γλ/γ . Υ ༠ /ད” . ད་ *| \ . ) ۲۸- طبق تعریف بانک مرکزی، از نسبت ارزش افزوده به کل جمعیت شاغل در آن بخش، چه چیزی حاصل می شود؟ ۱. سطح اشتغالی ۲. میزان تولید ". کاردهی سرانه ". بهره وری ۲۹- طبق آمار اولین دوره سرشماری اجتماعی- اقتصادی عشایر کوچنده کشور ، چند درصد از گوسفند و بره آبادیهای
کشور مربوط به عشایر بوده است؟
Y人. f ו. \ "ץ" Y \ . Y \ \ . )
۳۰- با مقایسه آمار صنایع روستایی در سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۶۷ کدام صنعت بیشترین رشد را داشته است؟
) ... صنایع دستی Y. صنایع نساجی .Y . صنایع کانی f صنایع تولیدی
\•\•|\•\•የ\ጸWም
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :