نمونه سوال درس اصول روش های برنامه ریزی روستایی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول روش های برنامه ریزی روستایی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی روستایی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۱۸ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)۱۲۲۲۲۰۱
۱- در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ راهبرد توسعه در کشورهای جهان سوم بر روی کدامیک از محورهای زیر متمرکز بود؟ ۱. توسعه شهرهای متوسط ". توسعه شهری
۳. توسعه روستایی ۴. توسعه مراکز خدماتی
۲- توسعه به معنای کوششی آگاهانه و مبتنی بر برنامه ریزی برای ترقی اجتماعی و اقتصادی جامعه، از کدام کشور آغاز شد؟
۱. شوروی سابق ャ。 ألمان .Y . فرانسه .Y . انگلستان
۳- کدامیک از گزینه های زیر عامل مهمی در توزیع ثمرات توسعه اقتصادی بشمار می رود؟
۱. وضعیت اقتصادی منطقه ۲. وضعیت اجتماعی منطقه
۳. وضعیت جغرافیایی منطقه ۴. وضعیت سیاسی منطقه ۴- اولین گام در ایران برای توسعه و عمران روستایی در چه سالی برداشته شد؟
ו. 2 \ "ץ \ Y .Y \ "ץ \ "\ . \{ \ "ץ \ f. .ץץ \ ۵- از دیدگاه مایکل تودارو توسعه و رشد کدام بخش به عنوان موتور و محرکه اصلی توسعه روستایی است؟
۱. بخش صنعت ". بخش حمل ونقل
۳. بخش خدمات ۰۴ بخش کشاورزی ۶- از نظر مسیرا کدامیک از الگوها به عنوان مطلوب ترین راهبرد توسعه ی روستایی می باشد؟
۱. الگوی مراکز خدماتی ۲. الگوی قطب رشد
۳. الگوی مراکز رشد ۴. الگوی روستاهای مرکزی ۷- کدامیک از نقشه ها برای عملیات کشاورزی و احیای آن نتایج بسیار خوبی را ارائه می دهد؟
۱. توپوگرافی ۲. توان های محیطی ۰۳ اقلیمی ٠٢ کشاورزی ۸- از نظر اوروین کدامیک از گزینه های زیر از اهداف عمده برای برنامه ریزی روستایی می باشد؟
۱. ریشه کن کردن فقر در مناطق روستایی ۲. تامین امنیت غذایی
۲. ایجاد فرصت های اشتغال در مناطق روستایی ۲. ایجاد اشتغال و درآمد در مناطق روستایی
صفحه ۱ از ۴
γ.γ./), γ.γγΛΥ και نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی روستایی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۱۸ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)۱۲۲۲۲۰۱
۹- دومین قدم در برنامه ریزی بعد از آگاهی از مسائل و مشکلات موجود کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟
۱. تعیین اهداف و مقاصد برنامه ۲. تعیین استراتژیها
۳. اقدامات اجرایی ۴. تأمین اعتبار ۱۰- نخستین نظریه بنیانی در مورد توسعه و توسعه نیافتگی اقتصادی در خلال کدامیک از سال های زیر شکل گرفته است؟
\ q \ . . * \ AA . . Y. \ Аү. Ү \ १%> • . \ ۱۱- در کدامیک از الگوهای نظام بازار روستایی، مراکز سطح پایین، تنها تابع یک مرکز سطح بازار هستند؟
۱. نظامهای بازار روستایی ۲. نظامهای بازار شاخه ای
۳. نظامهای بازار منظومه ای ۴. نظامهای بازار شبکه ای ۱۲- در مواقعی که مرکز شهری در حال توسعه، تولید کشاورزی، در نواحی مجاور خود را تحرک می بخشد کدام مکانیزم بوجود
دهی آید؟
۱. پس روی ۴۔ واپس روی ۳. گسترش ۰۴ واگرایی
۱۳- از نظر بوکه کدامیک از گزینه های زیر جزء ویژگی های سیستم اجتماعی پیشرفته غربی می باشد؟
۰۱ نداشتن قدمت تاریخی زیاد آن پایین بودن سطح زندگی
۲. داشتن روابط تولیدی ابتدائی ۲. ریشه در سنت های اجتماعی داشتن
۱۴- کدامیک از مناطق از قبل وجود داشته و مکانیزم تنظیم و اجرای طرحها را به وجود می آورد؟
۱. مناطق اقتصادی ۲. مناطق اجتماعی ۳. مناطق محیطی ۴. مناطق اداری
۱۵- در کشورهای جهان سوم مهمترین عامل فرا ملی در ایجاد و تشدید فقر کدام گزینه می باشد؟ ۱. فشارهای سیاسی ۲. نقشی کشورهای مرفه ۳.فقر فرهنگی و سیاسی ۰۴ فقر محیطی ۱۶- نسبت جمعیت روستایی بدون زمین در کشور ایران چند درصد می باشد؟ ۱. ۳۱ درصد ۲. ۲۶ درصد ۳. ۱۲ درصد ۴. ۲۰ درصد ۱۷- در کشورهای در حال توسعه معمولاً منابع موجود در کشور، به رشد کدام یک از بخش های زیر اختصاص دارد؟ ۱. بخشی مدرن ۲. بخشی اقتصادی
f
۲. بخش سنتی بخش کشاورزی
صفحه ۲ از ۴
γ. γ./Υ. γ. γΥΛ Υ και نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی روستایی
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۱۸ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)۱۲۲۲۲۰۱
۱۸- پیچیده ترین روش برای اندازه گیری درجه مرکزیت سکونت گاهها استفاده از کدام تحلیل می باشد؟
۱. تحلیل فضایی ۲. تحلیل جغرافیایی
۳. تحلیل اقتصادی ۴. تحلیل شبکه ای ۱۹- کدام کشور به عنوان نمونه کلاسیک تاثیرات رشد جمعیت می باشد؟
۱. بنگلادشی ۲. پاکستان ۳. مالزی ". اندونزی ۲۰- در کشورهای جهان سوم عدم تعادل بین شهر و روستا جزء کدامیک از عدم تعادلهای ناشی از توسعه می باشد؟
۱. عدم تعادل های بخشی ۲. عدم تعادل های اقتصادی
۳. عدم تعادل های اجتماعی ۴. عدم تعادل های منطقه ای ۲۱- سازمان های سیاسی و اداری جزء کدامیک از زیر سیستم های جامعه ی روستایی می باشند؟
) ... سیستم اجتماعی ャ。 سیستم سیاسی .Y سیستم اقتصادی f سیستم فرهنگی ۲۲- برنامه ریزی توسط حکومت ها ابتدا در کدامیک از زمینه ها مطرح شد؟
۱. اجتماعی ۲. فرهنگی
۳. سیاسی ۴. اقتصادی ۲۳- کدامیک از کشورها کمترین میزان جمعیت فعال در بخش کشاورزی را دارند؟
۱. اسپانیا و ایرلند ۲. کانادا و ایالات متحده
۳. آلمان و فرانسه ۴. روسیه و لهستان ۲۴- در بیشتر کشورهای در حال توسعه کدام عوامل موانعی را در راه تحقق اهداف برنامه ریزی شده بوجود می آورند؟
۱. منازعات سیاسی و رشد جمعیت
۲- درگیری های داخلی و نوسان های اقتصاد جهانی
۰۳ نوسان های اقتصاد جهانی و رشد جمعیت
۲. منازعات سیاسی و درگیری های داخلی ۲۵- در کشورهای در حال توسعه بر اساس کدام عامل برنامه ریزی همیشه تمایل شدید از بالا به پایین داشته است؟
۱. عامل اجتماعی ۲. عامل فرهنگی
*. عامل سیاسی f عامل تاریخی
γ.γ./), γ.γγΛΥ και صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی روستایی رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۱۸ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)۱۲۲۲۲۰۱
۲۶- رهیافت برنامه ریزی از پایین به بالا برای توسعه ی کدام مناطق بیشترین اهمیت را دارد؟
۱. مناطق پیرامون ۲. مناطق مرکزی ۳. مناطق رشد ۴. مناطق توسعه ای ۲۷- از نظر توسعه کویر مرکزی و کرانه جنوب شرقی جزء کدامیک از انواع فضاها می باشند؟
۱. فضاهای در حال توسعه ۲. فضاهای توسعه یافته
۳. فضاهای فراموش شده یا بکر ۲. فضاهای متروک شده یا رهاشده ۲۸- کانون های بالاترین سطح کار کرد کدامیک از مناطق را دارند؟
۱. مناطق خرد ۲. مناطق کلان
۳. مناطق میانی ۴. مناطق توسعه ای ۲۹- کدامیک از شهرک ها برای استقرار خدمات بهداشتی و درمانی مناسبترند؟
) ... بخشی ۲. منطقه ای « : ملی to محلی
۳۰- جمعیت یک مرکز خدماتی باید بیشتر از چند نفر باشد؟
Y'ð . . . f Y・・・ .Y ΥΔ . . . Υ Y . . . . )
= صفحه ۴ از ۴
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۸۴۶ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :