نمونه سوال درس اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : (روش تحقیق (نظری و عملی )، روش تحقیق(نظری
رشته تحصیلی /کد درس :، جغرافیای انسانی (شهری )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۰۵۴ - ، آب و هواشناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۳۹۲
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- کدام شناخت به وسیله علوم تجربی به دست می آید؟
۱. علمی ۲. عقلی ۰۳ تعبدی ۲. شهودی ۲- جغرافیدانان نو در تحقیقات خود بر کدام عامل تأکید دارند؟
۱. کارهای پیمایشی محض ۲. داده های آماری جدید
۳. فضای زندگی انسان ۴. تعیین موضع و موقع ۳- کدام یک از گزینه های زیر، سه رکن اصلی تحقیق جغرافیایی را معرفی می کند؟
۱. کجا - چه وقت - چرا ۲. کجا - چگونه - چرا ۳. چرا-کی - کدام " موقع – موضع مورد ۴- کدام گزینه متغیر کیفی را نشان می دهد؟
۱. فشار ۲، جمعیت " ، رطوبت ۴. سواد ۵- کدام گزینه در مورد موضوع تحقیق صحیح است؟
۱. انتزاعی بودن آ ، کیفی بودن ۳. به هنگام بودن ۴. ایده آل بودن ۶- کدام گزینه در مورد ویژگی مسأله تحقیق صحیح است؟
۱. با جمله خبری مطرح می شود. ۲. کل جمعیت را در بر می گیرد.
۳. قابل اندازه گیری و آزمایش است. ۴. نیاز به متغیرهای تحقیق ندارد. ۷- وقتی هدف تحقیق بررسی نقش ارتفاعات البرز در توزیع بارش سواحل دریای خزر باشد، طرح کدام نوع سؤال بهتر خواهد
بود ؟
).. توصیفی ャ。 رابطه ای « : تفاوتی f تحلیلی ۸- کدام مقیاسی به متغیرهای تفکیک پذیر تعلق دارد؟
۱. اسمی ۲. رتبه ای ۳. فاصله ای ۴. نسبتی " در کدام گزینه دامنه ی ضریب فی " به صورت صحیح معرفی شده است؟
۱. عدد یک تا نود و نو ۲. صفر تا صد و یازده ۳. منفی ایک تا صفر ۴۔ مثبت تا منفی یک
۱۰- افزودن به مجموعه ی دانش موجود در یک زمینه ی خاصی جزو اهداف اساسی کدام نوع تحقیق است؟
) ... تحقیق بنیادی Y. تحقیقِ کاربردی .Y . تحقیقِ f تحقیقِ مرورى
የ\\ሃጸል•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴
***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روش تحقیق (نظری و عملی )، روش تحقیق(نظری)
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای انسانی (شهری )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۰۵۴ - ، آب و هوا شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۳۹۲
۱۱- وقتی محققی به بررسی روند تحقیقات جغرافیایی در ایران می پردازد، از کدام روش تحقیق استفاده می کند؟
۱. توصیفی ٠٢ مرورى ۰۳ پیمایشی ۴. مقطعی ۱۲- در بررسی اثر تکرار سفر به یک شهر توریستی بر میزان رضایت گردشگران خارجی، کدام روش تحقیق مناسب تر است؟
۱. همبستگی ۲. مقایسه ای ۳. تاریخی ۴. میدانی ۱۳- کدام علوم به مردم نشان می دهد که جامعه آن ها چگونه عمل می کند و مردم می توانند در تحولات جامعه خود دخالت
کنند ؟
۱. علوم تجربی کاربردی ۲. علوم نیمه تجربی ۳. علوم تحلیل انتقادی ۴ - علوم تحلیلی تجربی ۱۴- روش جامع تحلیل های اقلیمی کدام است؟
۱. قیاسی آ، توصیفی ۰۳ دینامیک ۴. سینوپتیک ۱۵- مطالعه ی رابطه ی علت و معلولی پدیده ها از طریق کدام تحلیل امکان پذیر است؟
۱. کمی ۰۲ فضایی ۳۔ کیفی ۴. استقرایی ۱۶- کدام گزینه در مورد پرسشنامه صحیح است؟
۱. تنظیم سؤالی کوتاه و مورد علافه محققان ۲. جالب بودن پرسشنامه برای پاسخ دهنده
۰۳طولانی و تشریحی بودن سوال پرسشنامه ۲. کم بودن سوالات و سوالات بسته پاسخ ۱۷- میزان دقت یک تحقیق به کدام عامل بستگی دارد؟
۱. اعتبار یا پایایی ابزار اندازه گیری ۲. هماهنگی نهادهای کارفرمایی
*. هماهنگی دستگاههای اجرایی f تعیین حوزه های کاملا وسیع
۱۸- در کدام گزینه شیوه صحیح تعیین توانایی ابزار اندازه گیری برای سنجش صفت یا ویژگی مورد نظر در تحقیق، معرفی شده
است ؟
۱. اعتبارسنجی اطلاعات جدید ۲. شاخصی شماری نتایج اولیه
۰۳روایی ابزار اندازه گیری ۴. تعیین همبستگی نتایج የ\\ሃጸል•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۲ از ۴
***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روش تحقیق (نظری و عملی )، روش تحقیق(نظری)
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای انسانی (شهری )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۰۵۴ - ، آب و هوا شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۳۹۲
۱۹- اگر بخواهیم از بین ۴۰۰۰ نفر دانشجو ۵۰۰ نفر را از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب کنیم، در اولین مرحله چه اقدامی
لازم است ؟
۱. محاسبه مقدار احتمالی ۲. محاسبه سهم شته ها ۳. انتخاب نمونه نخست ۴. تعیین فاصله نمونه ها
۲۰- اگر بخواهیم یک نمونه تصادفی از جامعه ده هزار نفری انتخاب کنیم، چنانچه واریانس آن ۲، ۰ و خطای معیار آن ۰،۰۱۶ باشد، اندازه نمونه چقدر خواهد بود؟
γγ γ.Δ . * γΛ.Υ ΥΔ . Υ Λγγ.ΥΔ.Υ γΛ γ.ΥΔ. ۲۱- کدام فرضیه دو دامنه ای است؟ ۱. میزان رضایت استادان دانشگاه پیام نور نسبت به دانشگاه آزاد بیشتر است. ۲. میزان رضایت استادان دانشگاه پیام نور با دانشگاه آزاد متفاوت می باشد. ۳. میزان رضایت استادان دانشگاه پیام نور نسبت به دانشگاه آزاد کمتر است. ۲. میزان رضایت استادان دانشگاه پیام نور با دانشگاه آزاد برابر است.
۲۲- وقتی داده های حاصل، با استفاده از مقیاس فاصله ای و نسبتی اندازه گیری شده باشد، برای محاسبه رابطه بین متغیرها، استفاده از کدام گزینه مناسب تر است؟
۱. ضریب همبستگی معمولی آن ضریب همبستگی اسپیرمن ۳. ضریب تعیین و تشخیصی ۴. ضریب همبستگی پیرسون
۲۳- در آمار استنباطی سطح معنی داری در چه دامنه ای تغییر می کند؟
۱. عدم پذیرش فرضی صفر در سطح تعیین شده ۲. پذیرش فرض صفر توسط محقق در سطح معین ۳. پذیرش یا عدم پذیرش فرض صفر در سطح معین ۲. پذیرش یا عدم پذیرش فرض صفر در سطح فرضی
۲۴- در آزمون t در چه صورت می توان فرض صفر را رد کرد؟ ۱. وقتی مقدار قدر مطلق t به دست آمده از مقدار t جدول بیشتر باشد. ۲. وقتی مقدار قدر مطلق t به دست آمده از مقدار t جدول کمتر باشد. ۳. وقتی مقدار منفی یا مثبت از مقدار t جدول استاندارد بیشتر باشد.
۴. وقتی مقدار t به دست آمده از مقدار مورد نظر محقق بیشتر باشد.
صفحه ۳ از ۴
የ\\ሃጸል•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روش تحقیق (نظری و عملی )، روش تحقیق(نظری)
رشته تحصیلی /کد درس : جغرافیای انسانی (شهری )، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ۱۲۱۶۰۵۴ - ، آب و هوا شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۳۹۲
۲۵- در کدام تحلیل اختلاف میان همبستگی ها مورد توجه قرار می گیرد؟
١ء واریانس ۲. رگرسیون ۳. عاملی ۴. خوشه ای ۲۶- در کدام نوع تحلیل به بررسی متغیرها و تشابه و یا عدم تشابه آنها پرداخته می شود؟
۱. واریانسی ۲. رگرسیون ۳. شکلی ۴. خوشه ای ۲۷- بر اساس کدام آزمون، تحت شرایط فرضیه ی صفر، انتظار می رود نیمی از تفاوتهای بین مشاهدات، مثبت و نیمی دیگر
منفی باشد؟
۱. فیشر ۲. میانه ۳. ویلکاکسون ۴. کروسکال
YA– کاربرد اصلی تجزیه و تحلیل سری های زمانی چیست؟
۱. مقایسه یافته ها ۲. انجام پیش بینی ۳. تعیین خطاها ۴. انحراف داده ها
۲۹- سه قسمت مهم اطلاعات تدوین شده در طرح تحقیق پیشنهادی چیست؟ ۱. گزاره های تحقیق - اهداف تحقیق - شرایط انجام تحقیق ۲. طرح دهنده و همکاران - طرح تحقیق - هزینه و امکانات
t ۳. طرح دهنده و همکاران - اهداف تحقیقا- زمان بندی طرح
اهداف تحقیق - شرایط اجرای تحقیقا- زمان بندی طرح ۳۰- در تدوین گزارش نهایی تحقیق، فصل اول به کدام مورد اختصاصی می یابد؟
۱. روش تحقیق ۲. فهرست مطالب ۳. پیشینه تحقیق ۴. طرح مسأله
የ\\ሃጸል•\•\|•\•\ صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :