نمونه سوال درس اصول و فلسفه تربیت بدنی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول و فلسفه تربیت بدنی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
دانشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : اصول و فلسفه تربیت بدنی، اصول و مبانی تربیت بدنی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۵۰۲۱ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته)۱۲۱۵۱۶۱
۱- تصورات معلومی که موجب کشف تصورات مجهولی می شود، چه نام دارد؟
۱. تحلیل ۲. تعریف ۳. تجزیه ۴۔ ترکیب ۲- در کدام دوره از تاریخ، سعی بر آن بود که پرورش جسم متروک شده و عزلت در صومعه ها رواج یابد؟
۱. تمدنهای اولیه ۲. بعد از نوزایش غرب ۳. بعد از پیدایش اسلام آن قرون وسطی ۳- آمپر در کتاب فلسفه خود، علوم را بر حسب موضوع به کدام دو دسته بزرگ تقسیم کرده است؟
۱. علوم نظری - علوم عملی ۲. علوم کلی - علوم تجربی
۳. علوم وسطی - علوم اعلی ۴. علوم جهانی - علوم عقلی ۴- بررسی عوامل موثر بر تکامل قابلیتهای حرکتی پایه در کدام زیرمجموعه از رشته تربیت بدنی می گنجد؟
۱. تربیت بدنی تطبیقی ۲. یادگیری حرکتی
۲. رشد و تکامل حرکتی آ، طب ورزشی ۵- کدام گزینه از حوزه های وابسته به تربیت بدنی و ورزشی نیست ؟
۱. پرورش روحیه قهرمانی ۲. تفریحات سالم
۳. تندرستی ۴. حرکات موزون ۶- دوران تغییرات کیفی حرکت در چه دوره سنی اتفاق می افتد؟
۱. جوانی ۲. بزرگسالی ۳. کودکی ۰۴ نوجوانی ۷- کدام گزینه زیر، جزء منابع مذکور در ((تعریف مبانی تربیت بدنی )) است؟
\ . منابع علمی Y منابع رسانه ای .Y . منابع طبیعی *. منابع هنری
۸- کدام یک از موارد زیر از ویژگیهای انسان به شمار نمی رود ؟
۱. اجبار ۲. قدرت ۳. آگاهی ۴. اختیار
۹- بهترین روش آگاهی انسان، بهره مندی از کدام موارد زیر است؟
۱. وحی، دل ، تجربه و تحصیل آن حس ، وحی ، دال و تمرین ۳۔ وحی ، دل ، عقل و حس ۲. عقل ، تحصیل ، تجربه و دل نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴***
.
دانشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول و فلسفه تربیت بدنی، اصول و مبانی تربیت بدنی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۵۰۲۱ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته)۱۲۱۵۱۶۱
۱۰- در کدام مکتب اعتقاد بر این است که انسان به طور نا آگاهانه تحت کنترل سائقه های غریزی خویش قرار دارد؟
۱. مارکسیسم ۲. سودگرایان ۳. لذت گرایان ۴. فرویدیسم ۱۱- در کدام مکتب اعتقاد بر این است که مذهب امری تعبدی است؟
۱. رئالیسم Y اگزیستانسیالیسم ャ نچرالیسم f مارکسیسم ۱۲- ویژگی جهان از دیدگاه ایده آلیسم چیست؟
۱. تجربه ۲. واقعیت ۳. ذهن ۲. عملگرایی ۱۳- کدام مورد از مراحل کسب معرفت در مکتب ایده آلیسم نمی باشد؟
۱. تحلیل نابسامانی ۲. اغتشاش در ذهن
۳. ارتباط دادن نتایج تحلیلی با تجربه ۴. قضاوت ۱۴- فرایند تدریس - یادگیری در چه مکتبی مطرح شده است؟
۱. پراگماتیسم ۲. رئالیسم ۳. ایده آلیسم ۰۴ نچرالیسم
۱۵- تربیت بدنی از دیدگاه رئالیسم چگونه است؟
۱. تربیت بدنی از طریق تجربه ۲. تربیت از طریق روح
۲. تعلیم و تربیت از طریق بدن آ، تربیت از طریق جسم و ذهن ۱۶- از دیدگاه پراگماتیسم محصول ارتباط انسان و جهان چیست؟
۱. ذهن و روح ۲. طبیعت ۳. معرفت ۴. واقعیت
۱۷- در کدام مکتب ملاک ارزش ها یک امر واقعی و عینی می باشد؟ ۱. رئالیسم اسلامی ۲. ایده آلیسم ۳. نچرالیسم ۴۔ مارکسیسم
۱۸- هدف زندگی و رسیدن به جامعه ایی که در آن مالکیت اجتماعی برقرار باشد، در چه مکتبی مورد تاکید قرار گرفته است؟
١. اگزیستانسیالیسم ۲. مارکسیسم ۳. پراگماتیسم ۴. رئالیسم اسلامی
لنے
W.W. (). Y.Y. f \ .***
.
دانشکاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول و فلسفه تربیت بدنی، اصول و مبانی تربیت بدنی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۵۰۲۱ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته)۱۲۱۵۱۶۱
۱۹- ساختن چهارچوب یک معرفت و قابلیت تفکر در مورد این معرفت و تفسیر آن، در کدام دسته از اهداف پنجگانه تربیت
بدنی قرار دارد؟ ۱. اهداف توسعه اخلاقی ۲. اهداف توسعه عاطفی
۳. اهداف توسعه حرکتی ۴. اهداف توسعه شناختی
۲۰- بر اساس عقاید پیشگامان تربیت بدنی در مورد تقدم و تأخر اهداف پنجگانه، کدام هدف در اولویت اول قرار دارد؟
۱. رشد اجتماعی ۲. رشد شناختی ۳. رشد ادراکی ۴. رشد جسمانی - حرکتی
۲۱- کدام گزینه درخصوصی دیدگاه هگل و مارکسی در خصوصی تاریخ نادرست است؟ ۱. نوابغ و شخصیت ها هیچکاره و همه بازیچه هستند ۰۲ تاریخ هویتی زنده، مشتقل، متحرک و قانونمند است. ۳. هگل متافیزیکی را انکار می کند و مارکس درخصوص تاریخ متافیزیکی سخن می گوید ۴. تاریخ نه اشتباه می کند و نه چیزی او را از مسیرش باز می دارد
۲۲- اولین کشوری که پی به اهمیت شنا برده، کدام است؟
\ . مصر ャ。 جینی Y。 ایران Y . يونان ۲۳- چه کسی در اواسط قرن نوزدهم مدارس ژیمناستیک را در آلمان تأسیس کرد؟
۱. مک لارن ۲. جان برنارد ۳. ادلف اسپیسی ٢. ژان ژاک روسو የf– کدام کشور زادگاه ورزشی های فضای باز شناخته شده است؟
۱. آلمان ۲. فرانسه ۳. ایالات متحده آمریکا ۴. انگلستان ۲۵- دانشسرای مقدماتی تربیت بدنی پسران جهت تربیت مربیان در چه سالی تأسیس شد؟
ו. .ץ "ץ \ y y . Y * \ ץ. . ז'ץ \ ז. "ץ \ץ \ ۲۶- ریاست عالیه اولین انجمن تربیت بدنی را چه کسی برعهده داشت؟
\ . حسین علاء Y محمدرضا پهلوی ャ رضاخان Y . امیر کبیر
لنے
W.W. (). Y.Y. f \ .***
.
کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
دانشکاه پیام نور
مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول و فلسفه تربیت بدنی، اصول و مبانی تربیت بدنی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۵۰۲۱ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته)۱۲۱۵۱۶۱
۲۷- تربیت بدنی به طرق مختلف در روند تکاملی حوزه شناختی تعلیم و تربیت موثر است، کدام گزینه جزء این راه ها نیست؟
۰ تربیت بدنی موجب باور و تصدیق زیبایی می شود ۲. تربیت بدنی در موقعیت تحصیلی و فرهنگی مؤثر است. ۳. تربیت بدنی موجب شناخت بدن انسان می شود. ۴. فعالیت حرکتی با جریان فکری پویا و متعالی در ارتباط است. ۲۸- ارزش ها در کدام قلمرو تربیتی قرار دارد؟ ۱. شناختی ۲. نیازها و وظایف تکاملی .Y . عاطفی f اخلاقی ۲۹- تحولات مثبت در بدن آدمی بر اثر کدام فواید زیستی فعالیتهای جسمانی حاصل می شود؟
۱. کارکردی ۲. بهداشتی ۰۳ درمانی ۴. ساختاری
۳۰- کدام یک از فعالیتهای زیر بیشتر حالت درمانی دارد؟
۱ . ورزش والیبال ۲. ورزش بسکتبال ۳. فعالیتهای بدنی آرام آن فعالیتهای شدید بدنی***
.
کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
دانشکاه پیام نور
مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول و فلسفه تربیت بدنی، اصول و مبانی تربیت بدنی
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران ) ۱۲۱۵۰۲۱ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته)۱۲۱۵۱۶۱
۲۷- تربیت بدنی به طرق مختلف در روند تکاملی حوزه شناختی تعلیم و تربیت موثر است، کدام گزینه جزء این راه ها نیست؟
۰ تربیت بدنی موجب باور و تصدیق زیبایی می شود ۲. تربیت بدنی در موقعیت تحصیلی و فرهنگی مؤثر است. ۳. تربیت بدنی موجب شناخت بدن انسان می شود. ۴. فعالیت حرکتی با جریان فکری پویا و متعالی در ارتباط است. ۲۸- ارزش ها در کدام قلمرو تربیتی قرار دارد؟ ۱. شناختی ۲. نیازها و وظایف تکاملی .Y . عاطفی f اخلاقی ۲۹- تحولات مثبت در بدن آدمی بر اثر کدام فواید زیستی فعالیتهای جسمانی حاصل می شود؟
۱. کارکردی ۲. بهداشتی ۰۳ درمانی ۴. ساختاری
۳۰- کدام یک از فعالیتهای زیر بیشتر حالت درمانی دارد؟
۱ . ورزش والیبال ۲. ورزش بسکتبال ۳. فعالیتهای بدنی آرام آن فعالیتهای شدید بدنی***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :