نمونه سوال درس تربیت بدنی و ورزش معلولین نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس تربیت بدنی و ورزش معلولین نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : تربیت بدنی و ورزش معلولین
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران) ۱۲۱۵۰۲۰
۱- در توانبخشی چند تیم وجود دارد که در برنامه ریزی بازسازی توان به ترتیب اولویت وارد عمل می شوند؟ ۴۰۱ تیم توانبخشی شامل - تیم های حرفه ای ، پزشکی، اجتماعی و ذهنی ۲۰۲ تیم توانبخشی شامل - تیم های حرفه ای ، پزشکی ۴۰۳ تیم توانبخشی شامل - تیم های حرفه ای ، پزشکی، اجتماعی و جهانی ۳۰۴ تیم توانبخشی شامل - تیم های پزشکی، حرفه ای ، اجتماعی ۲- کدامیک از افراد زیر در بیمارستانی در انگلستان، برنامه پزشکی ورزشی و تمرین فعالیت های ورزشی را برای ضایعه نخاعی به عنوان یک وسیله درمانی ارائه داد؟ ۱. واستون جونز ۲. مال و تیز ۳. نیکولاس آندره ۴. لودویک گاتمن ۳- قرار گرفتن بدن در سرمای شدید که منجر به یخ زدن قسمت هایی از آن شود را چه می گویند؟ FRΟΝΤΑL . * FROSTIBITE . Y TRAUMA . Y DEFORMING . ) ۴- آمپوتاسیون لیس فرانک شامل قطع عضو از کدام ناحیه پا است؟ ۱. قطع کلیه استخوان های مچ و کلیه استخوانهای پا ۰۲قطع کلیه استخوانهای به جزء کلیه استخوان پاشنه و قاپ ۰۳قطع کلیه استخوان های کف پایی و بندهای انگشتان
۴. قطع کلیه استخوان ها از ناحیه بالای قوزک پا
۵- در قطع اندام فوقانی به نام آمپوتاسیون B.E قطع در کدام ناحیه می باشد؟ ۱. قطع در یک سوم تحتانی، یک سوم میانی، یک سوم فوقانی ساعد می باشد. ۲. قطع در یک سوم تحتانی، یک سوم میانی، یک سوم فوقانی بازو می باشد. ۰۳قطع در یک سوم تحتانی، یک سوم میانی، یک سوم فوقانی بالای آرنج می باشد. ۴. قطع در یک سوم تحتانی، یک سوم میانی، یک سوم فوقانی روی آرنج می باشد.
۶- افرادی که در ناحیه زیر مهره چهارم C4 دچار آسیب دیدگی نخاعی می شوند، از چه عضله هایی می توانند استفاده کنند؟
۱. عضلات گردن - دیافراگم - شانه و دوسر بازویی ۲. عضلات دیافراگم و راست کننده مچ پا
۳. عضلات شانه و راست کننده مچ دست ۲. عضلات گردن - دیافراگم
)γ.γ./). γ. γΥγΛ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تربیت بدنی و ورزش معلولین
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران) ۱۲۱۵۰۲۰
۷- واژه پاراپالژی در چه شرایطی بکار می رود؟ ۱. در اشخاصی که سطح فوقانی پشتی 11 تا 19 دچار آسیب دیدگی می شوند. ۲. در اشخاصی که سطح فوقانی پشتی 112 تا T9 دچار آسیب دیدگی می شوند. ۳. در اشخاصی که سطح فوقانی پشتی 110 تا 19 دچار آسیب دیدگی می شوند.
۴. در اشخاصی که سطح فوقانی پشتی 110 تا T14 دچار آسیب دیدگی می شوند. ۸- در خصوصی ضایعات نخاعی، کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی های فلج شل محسوب می شود؟ ۱. کاهش رفلکسی های تاندونی و از بین رفتن عضلات در حد کم
افزایش رفلکس بصورت اکستنسور و ناممکن بودن ترمیم ضایعه
۳. کاهش رفلکسی های تاندونی و از بین رفتن عضلات در حد زیاد

۲. افزایش رفلکس بصورت فلکسور و امکان ترمیم ضایعه
۹- افزایش میزان اعتماد به نفسی از طریق فعالیت های بدنی در معلولین، اشاره به کدامیک از اثرات سودمند ورزشی دارد؟
۱ . ورزش به عنوان یک عامل تجدید پیوستگی اجتماعی آ، ورزش به عنوان یک عامل تفریحی و نشاط بخش
۳. ورزش به عنوان یک عامل کلینیکی ۴. ورزش به عنوان یک عامل هماهنگ کننده ارگانیسم بدن ۱۰- مرحله بهبودی در فلج اطفال چقدر طول می کشد؟
۱. ۲ روز ۲. ۲ ماه ۳. ۲ سال ۴. ۶ ماه
۱۱- برای افراد مبتلا به ضعف یا فلج عضله چهار سر ران، فلج مغزی و ضایعات نخاعی چه نوع ارتزی مناسب است؟
۱. ارتز KAFO ۲. ارتز AFO ۳. ارتز FOA ۴. ارتز FKOA
۱۲- در بخشی میدانی رشته دو و میدانی کدام دسته از معلولین در کلاس F42 قرار می گیرند؟ ۱. معلولین BK دو طرفه و BK یک طرفه ۲. معلولین AK یک طرفه و AK دو طرفه ۳. معلولین BK یک طرفه و AK دو طرفه ۴. معلولین AE دو طرفه و BE دوطرفه
۱۳- کدامیک از کودکان عقب مانده ذهنی می توانند در فعالیت های حرکتی مشابه با کودکان عادی شرکت کنند و بهره هوشی
آنها چقدر است؟
۱. تربیت پذیر ۴۹= ۳۰ ۲. آموزش پذیر ۴۹- ۳۰ ۳. آموزش پذیر ۷۵-۵۰ ۴. تربیت پذیر ۷۵-۵۰
γ.γ./). γ. γΥγΛ)
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۵


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : تربیت بدنی و ورزش معلولین
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران) ۱۲۱۵۰۲۰
۱۴- تنها سازمان چند منظوره رشته های ورزشی معلولین در جهان و کمیته هماهنگ کننده ورزشی معلولین در جهان به ترتیب
از سمت راست به چپ چه نام دارد؟
IPC,CC t ICC,IPC v. ISOD,ISRA . Y ISOD,IPC . \ ۱۵- افراد در ........................... در اثر آسیب به گوش خارجی یا میانی فقط مقداری از شنوایی خود را از دست می دهند و این
افراد در حدود ..................... دسی بل از حس شنوایی را از دست داده اند.
۱. کری انتقالی -۵۰ تا ۶۰ دسی بلی ۲. کری ادراکی یا عقبی -۵۰ دسی بل
۳. کری ادراکی - ۲۵ دسی بلی ۴. کری انتقالی - ۲۵ تا ۴۵ دسی بلی
۱۶- یکی از علل مهم عقب ماندگی ذهنی در خلال تولد چیست؟
۱. پرتونگاری ۲. نارس بودن یا دیررس بودن نوزاد ۳. ناهنجاریهای کروموزمی آ، بیماریهای عفونی مادر مثل سیفلیس ۱۷- کدامیک از اهداف تجویز ارتز می باشد؟ ۱. کم کردن فشار عمودی ۲. بهبود عملکرد f
۳ - جلوگیری یا تصحیح دفورمیتی ۱۸- کدام از ویژگی های زیر از علائم Hypotonia می باشد؟ ۱. مبتلایان معمولا دستهای پهن و انگشتان کوتاه دارند ۲. پاهای این افراد عموما کوتاه و زمخت است ۳. گردن و اعضای کودکان کم سن و سال اغلب نرم و شل هستند ۴. کودکان مبتلا در هنگام تولد معمولا سبک تر و کوتاه تر از کودکان طبیعی هستند و رشد کافی ندارند. ۱۹- در اثر بی حرکتی و سکون در سالمندان چه عارضه خطرناکی در آنها می تواند ایجاد شود؟
۱. آرترید ۲. استئوپروز ۳. دیابت ۴. آنژین صدری
۲۰- اختلالات مغزی ناشی از تشدید احساسات جسمی و تحت تاثیر ناراحتی های روحی و روانی جزء کدام گونه از حملات صرع
می باشد؟ ۱. گونه بسیار حاد ۲. گونه حاد یا صرع اصلی ۳. گونه خفیف یا صرع کوچک ۴. گونه بسیار کم )γ.γ./). γ. γΥγΛ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۵
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : تربیت بدنی و ورزش معلولین
رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران) ۱۲۱۵۰۲۰
۲۱- شایع ترین علت قطع عضو چه می باشد؟ ۱. ناهنجاری های مادرزادی ۲. بیماری ها ۳. ناهنجاری های کروموزمی ۴. تروما ۲۲- به کلیه وسایل کمکی که جهت جلوگیری از بد شکلی یا نگهداری قسمت های مختلف بدن به موازات آنها به کار می رود چه می گویند؟
r ۱. واکر ۲. ارتز
پروتز ۴. کراچ
۲۳- در کلاس بندی پزشکی - ورزشی ورزشکاران تیر و کمان، ورزشکاران ویلچری که از بازوهایشان بطور کامل استفاده می کنند در کدام کلاسی قرار می گیرند؟
Α2. * ARST . Y W2 Y W1 . ) ۲۴- وسیله ای که برای استفاده از نیروهای فوقانی در راه رفتن و حرکت دادن بدن مورد استفاده قرار می گیرد چه نام دارد؟ ۱. واکر ۲. صندلی چرخ دار ۳. کراچ ۴. پارا واکر
۲۵- به افرادی که با توجه به نقصی که در بینایی دارند از باقیمانده بینایی با استفاده از وسایل کمکی می توانند بهره برداری نصبی کنند، چه می گویند؟
۱. نیمه بینا ۲. نابینا ۲. دیر بینا ۴. نابینای مطلق
۲۶- کدام بیماری ، شایع ترین بیماری روماتیسمی است و به طور متوسط یک درصد افراد جامعه را گرفتار می کند؟ ۱. آرتریت روماتوئید ۲. مایلومنینگوسل ۰۳ مولتيپل اسکلروز آ، اسپینا بیفیدا ۲۷- شدیدترین نوع فلج مغزی که باعث عقب ماندگی ذهنی می شود چه نام دارد؟ ۱. آتاکسی ۲. آتتوز ۳. اسپاستیک ۴. سختی
۲۸- سازگاری فرد از جهات زیستی - عاطفی - روحی و روانی با جامعه و محیط اطراف را از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی چه می
گویند؟ ۱. سازگاری مستقل ۲. گستره زندگی مستقل ۳. سلامت ۴. سازگاری
۲۹- در بیماری M.S مولتیپل اسکلروز بر روی چه قسمتی از دستگاه عصبی تاثیر می گذارد که باعث می شود بیمار کنترل ادرار
خود را از دست دهد؟ ۱. مغز ャ。 نخاع ۳. مخچه .Y . ساقه مغز
γ.γ./). γ. γΥγΛ)
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۵

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :