نمونه سوال درس دو میدانی 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس دو میدانی 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۴ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : دومیدانی ۱، دوومیدانی ۱-عملی
رشته تحصیلی / کد درس : آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی )، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، مدیریت ورزشی -مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی، مدیریت ورزشی -مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی، مدیریت ورزشی -مدیریت بازاریابی در ورزش، مدیریت ورزشی -مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی، مدیریت ورزشی -مدیریت رویدادهای ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران )۱۲۱۵۰۱۰ -، تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته) ۱۲۱۵۱۶۴
۱- طول باند دور خیز در پرش طول چقدر است؟
۱. ۲۵ متر ۲. ۳۵ متر ۳. ۴۵ متر ۴. نامحدود ۲- از نظر روانی، دو و میدانی باعث افزایش کدام عامل می شود؟
۱. اعتماد به نفسی ۲. اراده ۳. قدرت ۴. استقامت روانی ۳- دو سرعت عبارتست از :
۱. دویدن در مسافتهای کوتاه ۰۲ پیمودن مسافتی در حداقل زمان ممکن
۲. دویدن بدون کاهش سرعت ۲. دویدن طولانی با کسب شتاب مثبت ۴- سرعت زنان حدود چند درصد سرعت مردان است؟
Λώ . * ү. Y 2 . . Υ A . . ) ۵- مراحل استارت نشسته در دوهای سرعت به چه صورت است؟
۱. به جای خود ، حاضر ، رو ۲. به جای خود ، رو
۰۳ حاضر، به جای خود ، رو ۴. حاضر ، رو
۶- تقسیم بندی مراحل دوی ۱۰۰ × ۴ متر به چه صورت است؟
۱. استارت، دویدن ، تعویضی چوب ۰۲ آمادگی ، شتابگیری ، تعویض چوب
۳. آمادگی ، تعویض چوب، فتو فینیش ۴ . به جای خود، حاضر، رو - ..................... ۷- در دو سرعت ، هر گام متشکل از دو بخش قابل تشخیصی پرواز و
۱. دویدن じg| .Y ۳. سکون ۴۔ سرعت
۸- در مسابقات پرتاب وزنه چنانچه تعداد ورزشکاران بیشتر از ۸ نفر باشند، هر ورزشکار چه تعداد پرتاب در مرحله اول انجام
می دهد؟ ۶.۱ پرتاب ۲. ۲ پرتاب ۳. ۳ پرتاب ۸.۴ پرتاب \የ•የጻ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۱ از ۴

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۴ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : دومیدانی ۱، دوومیدانی ۱-عملی
رشته تحصیلی /کد درس : آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی )، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، مدیریت ورزشی -مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی، مدیریت ورزشی -مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی، مدیریت ورزشی -مدیریت بازاریابی در ورزش، مدیریت ورزشی -مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی، مدیریت ورزشی -مدیریت رویدادهای ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران )۱۲۱۵۰۱۰ -، تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته) ۱۲۱۵۱۶۴
۹- ارتفاع موانع در مسابقه ۱۰۰ متر بانوان چند سانتی متر است؟
\ . . . ; үe ү At Y At . )
۱۰- فاصله بین شروع تا اولین مانع در دو ۴۰۰ متر مردان چقدر است؟ ۱. ۳۵ متر ۲. ۴۰ متر ۳. ۴۵ متر ۴. ۲۵ متر ۱۱- در دو ۳۰۰۰ متر با مانع جمعا ۳۵ مانع وجود دارد که عبارتست از؟ ۲۰۰۱ مانع خشکی و ۱۵ مانع آب ۳۰۰۲ مانع خشکی و ۵ مانع آب ۲۸۰۳ مانع آب و ۷ مانع خشکی ۲۸۰۴ مانع خشکی و ۷ مانع آب ۱۲- دویدن اقتصادی در دوهای استقامت به چه صورت است؟ ) ... وضعیت کلی بدن در حین شتابگیری صاف و کشیده است
۲. دید ورزشکار مستقیم و حدود ۹ تا ۱۰ متری است
r
سر به طرفین حرکت می کند ۴. انگشتان به حالت باز بوده و حرکت دستها در طرفین بدن در نوسان است ۱۳- در انتخاب تمرینات اینتروال فشرده جهت قهرمانان شدت تمرین چقدر است؟ ۶۰۰۱ تا ۷۰ درصد حداکثر سرعت ورزشکار ۷۰۰۲ تا ۸۰ درصد حداکثر سرعت ورزشکار ۸۰۰۳ تا ۹۰ درصد حداکثر سرعت ورزشکار ۹۰۰۲ تا ۱۰۰ درصد حداکثر سرعت ورزشکار ۱۴- کدام گزینه نادرست است؟ ۱. در پیاده روی همیشه یک پای ورزشکار با زمین در تماسی است دامنه حرکتی در پیاده روی با افزایش چرخشی مفصلی لگن افزایش می یابد که خود باعث افزایش طولی گام می شود ۲. در پیاده روی دستها پایین تر از ارتفاع کمر و تا ارتفاع شانه ها حرکت می کند
قراردادن پا با زانوی خمیده در پیاده روی خطا محسوب می شود
\•\•|\•\•የ•የጻنیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۴ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : دومیدانی ۱، دوومیدانی ۱-عملی
رشته تحصیلی /کد درس : آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی )، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، مدیریت ورزشی -مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی، مدیریت ورزشی -مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی، مدیریت ورزشی -مدیریت بازاریابی در ورزش، مدیریت ورزشی -مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی، مدیریت ورزشی -مدیریت رویدادهای ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران )۱۲۱۵۰۱۰ -، تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته) ۱۲۱۵۱۶۴
WΔ- ویژگی 9 اختلافاتی که در تکنیکهای مختلف پرش طولی وجود دارد، در کدام مرحله قابل تشخیص است؟
۱. دورخیز ". جهش ۳. پرواز ۴. فرود ۱۶- از نظر بیومکانیکی، مسافت پرتاب به کدامیک از عوامل زیر بستگی ندارد؟
۱. ارتفاع پرتاب ۲. سرعت رها کردن ۳. مقاومت هوا ۴. قد ورزشکار ۱۷- ترتیب پرش سه گام به چه صورت است؟
۱. گام، لی لی ، پرش ۲. لی لی ، پرش ، گام ۳. پرش ، لی لی ، گام ۰۴ لی لی ، گام ، پرش
۱۸- دوراخیز در پرش ارتفاع به سبک فاسبوری چگونه است؟
. دورخیز برای پرندگانی که با پای راست پرش می کنند از طرف راست انجام می شود
ورزشکار در اولین بخش دورخیز (۶ -۳ گام) در خط تقریبا مستقیم می دود
r
در گام ماقبل آخر مرکز ثقل بدن در بالاترین قسمت خود قرار دارد ورزشکار برای افزایش سرعت خود باید قوسی بیشتری را طی کند ۱۹- در مسابقات رسمی دوومیدانی چه کسی می تواند مکان مسابقه را تغییر دهد؟
۱. سرداور ۲. دبیر مسابقات
۳. مسئول برگزاری مسابقات ۴. منشی ۲۰- در پرتاب نیزه، وزن نیزه آقایان و بانوان به ترتیب چند گرم است؟
A . . – Y. . . Y %・・ ー 人・・・Y Y. . – a . . . Y 入··一 \····W ۲۱- در پرتاب وزنه، وزن گوی آهنی آقایان و بانوان به ترتیب چند کیلوگرم است؟
キーVYジ・. f e - ү . ү. */Yー・ーVYー・.Y Δ - γ/γ 2 . . )
\•\•|\•\•የ•የጻنیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۳ از ۴

***
.
کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۲۴ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : دومیدانی ۱، دوومیدانی ۱-عملی
رشته تحصیلی /کد درس : آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی )، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی، مدیریت ورزشی -مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی، مدیریت ورزشی -مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی، مدیریت ورزشی -مدیریت بازاریابی در ورزش، مدیریت ورزشی -مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی، مدیریت ورزشی -مدیریت رویدادهای ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران )، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران )۱۲۱۵۰۱۰ -، تربیت بدنی و علوم ورزشی (ناپیوسته) ۱۲۱۵۱۶۴
۲۲- در پرتاب وزنه ، در خصوص نحوه ایستادن ورزشکار در وضعیت شروع کدام گزینه صحیح است؟
۱. سمت راست مسیر پرتاب می ایستد آسمت چپ مسیر پرتاب می ایستد ۳. پشت به مسیر پرتاب می ایستد آن روبروی مسیر پرتاب می ایستد
۲۳- در پرتاب چکش و در تمام طول چرخش ها، وضعیت تنه و دستها به چه صورت است؟ ۱. تنه خم و دستها کشیده اند ۲. تنه و دستها کاملا کشیده اند ۳. تنه صاف و کشیده و دستها خم هستند ۴. تنه و دستها حالت خمیدگی دارند
۲۴- پرتاب چکشی اولین بار در چه سالی وارد بازیهای المپیک شد؟
ད ༢ ད ད” . ༈་ \ १ . . Y \ १ • • . Y \\ጻፇ .\•\•|\•\•የ•የጻنیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۴ از ۴

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :