نمونه سوال درس مدیریت مالی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس مدیریت مالی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درسی : مدیریت مالی رشته تحصیلی / کد درس : MBA۱۲۱۸۲۹۴ مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها ۱۲۱۴۰۹۰ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۹ - ، مدیریت
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- تامین منابع مالی یعنی... .
- کنترل ورود و خروج وجه نقد آ، کنترل مستمر وجه نقد در حسابهای شرکت پیش بینی تعهدات آینده
۲. شناسایی منابع و استفاده صحیح از آنها در زمان مناسب
۲- مهمترین هدف مدیر مالی در هر موسسه کدام است؟
۱. حداکثر کردن ارزشی موسسه آن افزایش دارایی ها
۳. انتخاب روشهای مناسب در عملیات حسابداری ۲: نظارت بر بدهی های شرکت ۳- اگر شخصی بخواهد ۴ سال بعد ۲۰۰۰ ریال در اختیار داشته باشد با فرضی نرخ بهره ۱۰ درصد، در زمان حال چه مقدار باید
پس انداز کند ؟
\የለጫ .† ף"זו זו. וץ"זו. .W ۱۳۶۶ .۱ ۴- یک فقره وام بانکی به ارزش ۱۰۰،۰۰۰ ریال دریافت شد و قرار است طی ۱۰ قسط مساوی با نرخ بهره ۱۲ درصد بازپرداخت
شود. اگر اقساط ماهیانه پرداخت شود ارزش هر قسط چند ریال است؟
\\.ምጻለ .V ז"ן ו. וו" .W \...... . Y \\.. . . . ) ۵- جریان های نقدی سال های اول تا چهارم به ترتیب ۱۰،۰۰۰، صفر ، ۱۵،۰۰۰ و ۲۰،۰۰۰ ریال می باشد. با فرضی نرخ بهره ۱۰ درصد
ارزش فعلی جریان های نقدی تقریباً معادل چند ریال است؟
YA.••• · f Y管・・・・Y የጓ.• • • • V Y. . . . . . )
۶- اگر نرخ بهره ۱۳ درصد باشد چند سال طول می کشد تا ارزش پول پس انداز شده ۳ برابر شود؟
Y t * . Y A Y १ . ۷- اگر ۱۰،۰۰۰ ریال در هر سال با نرخ بهره ۱۰ درصد سرمایه گذاری شود پس از ۴ سال چقدار قابل برداشت است؟
ም.ጳጳ. : W 2.ΛΥ", . Υ Δ.Υ. . . Υ .ि११• . ۸- شخصی ۲ سال پیش مبلغ ۵ میلیون ریال با نرخ بهره ۱۰ درصد سرمایه گذاری کرده است. این پول ۳ سال دیگر چقدر می شود؟
۸،۰۵۲ ،۵۰۰ .۴ V .וץ..ףף . .W V .ץcy W .ץ"ו. .W V.PYめ.め・・・い
γ«Υ /Υ γ«ΥΥΔΥΛ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۱۱


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درسی : مدیریت مالی رشته تحصیلی / کد درس : MBA۱۲۱۸۲۹۴ مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها ۱۲۱۴۰۹۰ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۹ - ، مدیریت
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- تامین منابع مالی یعنی... .
- کنترل ورود و خروج وجه نقد آ، کنترل مستمر وجه نقد در حسابهای شرکت پیش بینی تعهدات آینده
۲. شناسایی منابع و استفاده صحیح از آنها در زمان مناسب
۲- مهمترین هدف مدیر مالی در هر موسسه کدام است؟
۱. حداکثر کردن ارزشی موسسه آن افزایش دارایی ها
۳. انتخاب روشهای مناسب در عملیات حسابداری ۲: نظارت بر بدهی های شرکت ۳- اگر شخصی بخواهد ۴ سال بعد ۲۰۰۰ ریال در اختیار داشته باشد با فرضی نرخ بهره ۱۰ درصد، در زمان حال چه مقدار باید
پس انداز کند ؟
\የለጫ .† ף"זו זו. וץ"זו. .W ۱۳۶۶ .۱ ۴- یک فقره وام بانکی به ارزش ۱۰۰،۰۰۰ ریال دریافت شد و قرار است طی ۱۰ قسط مساوی با نرخ بهره ۱۲ درصد بازپرداخت
شود. اگر اقساط ماهیانه پرداخت شود ارزش هر قسط چند ریال است؟
\\.ምጻለ .V ז"ן ו. וו" .W \...... . Y \\.. . . . ) ۵- جریان های نقدی سال های اول تا چهارم به ترتیب ۱۰،۰۰۰، صفر ، ۱۵،۰۰۰ و ۲۰،۰۰۰ ریال می باشد. با فرضی نرخ بهره ۱۰ درصد
ارزش فعلی جریان های نقدی تقریباً معادل چند ریال است؟
YA.••• · f Y管・・・・Y የጓ.• • • • V Y. . . . . . )
۶- اگر نرخ بهره ۱۳ درصد باشد چند سال طول می کشد تا ارزش پول پس انداز شده ۳ برابر شود؟
Y t * . Y A Y १ . ۷- اگر ۱۰،۰۰۰ ریال در هر سال با نرخ بهره ۱۰ درصد سرمایه گذاری شود پس از ۴ سال چقدار قابل برداشت است؟
ም.ጳጳ. : W 2.ΛΥ", . Υ Δ.Υ. . . Υ .ि११• . ۸- شخصی ۲ سال پیش مبلغ ۵ میلیون ریال با نرخ بهره ۱۰ درصد سرمایه گذاری کرده است. این پول ۳ سال دیگر چقدر می شود؟
۸،۰۵۲ ،۵۰۰ .۴ V .וץ..ףף . .W V .ץcy W .ץ"ו. .W V.PYめ.め・・・い
γ«Υ /Υ γ«ΥΥΔΥΛ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۱۱


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مدیریت مالی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها ۱۲۱۴۰۹۰ - ، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۹ -، مدیریت MBA۱۲۱۸۲۹۴ ۹- اوراق مشارکتی با نرخ بهره ۱۵ درصد خریداری شده است با تدابیر دولت نرخ سود بازار کاهش می یابد این تغییر چه تاثیری بر اوراق مشارکت خریداری شده دارد؟ ۰۱ باعث کاهش ریسک خریدار می شود آن باعث افزایش ارزش اوراق مشارکت می شود
" باعث کاهش ارزش اوراق مشارکت می شود آن بستگی به نرخ تورم دارد
۱۰- سود سهام در پایان سال اول ۱،۰۰۰ ریال اعلام گردید. اگر نرخ رشد ۱۰ درصد باشد سود سهام در پایان سال پنجم معادل
چند ریال است؟
\.fም† .V ז. ז'ץץ.ץ Y... A Y \.የልየ .۱۱- در چه نوع بازاری نمی توان با استفاده از اطلاعات گذشته قیمت سهام، سهامی با نرخ بازده بسیار بالا در آینده انتخاب کرد؟
۱. نیمه کارا أ : ضعسف ". نیمه قوی ٠٢ قوی ۱۲- شواهد تجربی نشان می دهد که اکثر افراد در بازار سرمایه چگونه اند؟
۱. ریسک پذیر ۲. ریسک گریز
۳. بی تفاوت به ریسک آریسک پذیر یا در نهایت بی تفاوت
۱۳- ضریب حساسیت (بتا) سهام شرکت سروش ۱/۲۵ می باشد. اگر شاخصی بازار ۲۰ درصد کاهش یابد چه میزان تغییر در بازدهی هر سهم وجود دارد؟
۱. ۲۵ درصد کاهشی ۲۰۰۲درصد کاهش ۱۸۰۳درصد کاهشی ۲۰۰۴درصد افزایش
۱۴- اگر نرخ بازده مورد انتظار، نرخ بهره بدون ریسک و بتای شرکت به ترتیب ۲۰٪، ۱۰٪ و ۲ باشد، نرخ بازده بازار چند درصد
است؟
Y. . ; ΥΔ . Υ \ . . Y ו. זו ۱۵- هر چه شیب خط بازار سهام بزرگتر باشد ریسک .......است.
۱. سیستماتیک کوچکتر ۲. غیر سیستماتیک بزرگتر
γ«Υ /Υ γ«ΥΥΔΥΛ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۱۱


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مدیریت مالی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها ۱۲۱۴۰۹۰ - ، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۹ -، مدیریت MBA۱۲۱۸۲۹۴
۱۶- برای اجرای یک پروژه قرار است که منابع آن از طریق جدول زیر تامین گردد.(نرخ مالیات ۱۰٪ است)
منبع میزان نرخ سود یا بهره
%2 Y. . . . . . بد هغی
/人 Y" . . . . . . سهام ممتاز
%)Y Δ* * * * * سهام عادی
هزینه متوسط سرمایه چند است؟ ፮ ጳ|fለ .V ‘/. A|% . Y ‘/, MA . Y | V | A . ) ۱۷- شرکت الف قصد دارد ۴ میلیون ریال سهام منتشر کند که هزینه انتشار آن ۲۰۰ هزار ریال می باشد. اگر این هزینه از نظر
مقامات مالیاتی قابل قبول نباشد و نرخ بازده در بازار ۱۰ درصد باشد نرخ موثری که می بایست بابت انتشار این سهام به
خریداران پرداخت شود چقدر است؟
| A/A . * ‘/. A|A . Y / ) /ΔΥ . Υ % \\|A . ) شرکت سیما برای دایره حمل کالا قصد دارد یک دستگاه ماشین خریداری کند. بهای تمام شده ان ۹۰۰,۰۰۰ ریال و عمر مفید آن ۵ سال است. صرفه جویی سالانه ناشی از خرید این ماشین ۵۴۰٫۰۰۰ ریال می باشد. در پایان سال پنجم می توان ماشین را به قیمت ۰۰۰ و ۵۰ ریال فروخت. نرخ هزینه سرمایه ۲۰% و نرخ مالیات ۴۰% می باشد. ۱۸- دوره بازیافت سرمایه چند سال است؟
* . . Y|A v Y|). Y ץןץV .ו ۱۹- خالصی ارزش فعلی طرح چند ریال است؟
ו. "וV"ו.ץ."ו f Y. Yʻ.a... . Yʻ Yि".११• . Y. ז. ף."ן"וץ–
۲۰- نرخ بازده داخلی طرح چقدر است؟
%). , t ‘/|YA . Wo /Y・.Y 7የየ . )
۲۱- شاخصی سودآوری چقدر است؟
/Y* f /Y・.Y /Υ Λ . Υ %). . )
۲۲- نرخ بازده حسابداری بر اساسی میانگین سرمایه چقدر است؟
Ifለ .V ፮፻ል .V :/זץ .Y /γγ.
γ«Υ /Υ γ«ΥΥΔΥΛ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۱۱


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
سری سوال : ۱ یک
|\?– 's A : *
۴. هیچکدام از طرحها
صفحه ۴ از ۱۱
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها ۱۲۱۴۰۹۰ - ، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۹ -، مدیریت MBA۱۲۱۸۲۹۴
الف - خرید ماشین آلاتی برای کاهش هزینه تولید یکی از محصولات به بهای تمام شده ۳۰۰،۰۰۰ ریال و صرفه جویی سالانه
ب - ایجاد کارخانه جدید برای تولید یک محصول جدید با هزینه اولیه ۲ میلیون ریال و جریان نقدی سالانه ۵۰۰،۰۰۰ ریال به
۲۳- برای محاسبه NPV طرح الف از نرخ ........... و طرح با از نرخ ------------- استفاده می شود.
:/YY / A Y |\? – ?)Y Y 74–7).2 . )
۱. الف ۲. با ". هر دو طرح
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : مدیریت مالی
شرکت الف برای انواع طرحهای خود حداقل نرخ های زیر را در نظر گرفته است:
نوع طرح نرخ بازده
|A کاهش هزینه :/\Y بسط ظرفیت تولید
%)? طرح جدید
در سال جاری ۲ طرح پیشنهاد شده است:
۰۰۰، ۴۵ ریالی و عمر مفید ۱۰ ساله.
مدت ۶ سال.
۲۴- کدام طرح برای شرکت قابل قبول است؟
۲۵- مزیت عمده تامین مالی از طریق سهام چیست؟
۱. افزایش تعداد سهامداران

دریافت وجه نقد بابت فروش سهام
۲. انتخاب هیئت مدیره جدید
عدم اجبار برای شرکت در پرداخت سود به سهامداران
γ«Υ /Υ γ«ΥΥΔΥΛ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
سری سوال : ۱ یک
|\?– 's A : *
۴. هیچکدام از طرحها
صفحه ۴ از ۱۱
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها ۱۲۱۴۰۹۰ - ، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۹ -، مدیریت MBA۱۲۱۸۲۹۴
الف - خرید ماشین آلاتی برای کاهش هزینه تولید یکی از محصولات به بهای تمام شده ۳۰۰،۰۰۰ ریال و صرفه جویی سالانه
ب - ایجاد کارخانه جدید برای تولید یک محصول جدید با هزینه اولیه ۲ میلیون ریال و جریان نقدی سالانه ۵۰۰،۰۰۰ ریال به
۲۳- برای محاسبه NPV طرح الف از نرخ ........... و طرح با از نرخ ------------- استفاده می شود.
:/YY / A Y |\? – ?)Y Y 74–7).2 . )
۱. الف ۲. با ". هر دو طرح
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : مدیریت مالی
شرکت الف برای انواع طرحهای خود حداقل نرخ های زیر را در نظر گرفته است:
نوع طرح نرخ بازده
|A کاهش هزینه :/\Y بسط ظرفیت تولید
%)? طرح جدید
در سال جاری ۲ طرح پیشنهاد شده است:
۰۰۰، ۴۵ ریالی و عمر مفید ۱۰ ساله.
مدت ۶ سال.
۲۴- کدام طرح برای شرکت قابل قبول است؟
۲۵- مزیت عمده تامین مالی از طریق سهام چیست؟
۱. افزایش تعداد سهامداران

دریافت وجه نقد بابت فروش سهام
۲. انتخاب هیئت مدیره جدید
عدم اجبار برای شرکت در پرداخت سود به سهامداران
γ«Υ /Υ γ«ΥΥΔΥΛ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :