نمونه سوال درس مدیریت مالی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس مدیریت مالی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۷۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : مدیریت مالی، مدیریت مالی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری، حسابداری (چند بخشی )۱۲۱۴۰۳۰ -، مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۷۰ -، ریاضیات و کاربردها، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۰۴ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۳۸۰۰۹
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
بنکاهی ماهیانه ۵۰۰۰۰ ریال درآمد خالصی دارد و ۱۰۰۰۰۰ سهام عادی منتشر کرده است و بازده مورد انتظار سالیانه یک
سرمایه گذار دار این بنگاه ۲۰٪ میباشد. ۱- از نظر وی ارزش هر سهام عادی چند ریال است؟ ) . W ΥΔ. ."ץ W. מ"ן f. ף"ץ
Y— ارزشی بنگاه چند ریال است؟
YA・・・・ f Yめ... ...V ۳۰۰ ،۰۰۰ .۲ ΥΔ». . . . )
۳- کدام یک از موارد زیر جزء وظایف مدیر مالی در گذشته نبوده است؟
۰۱ثبت گزارشات مالی آن تهیه گزارشات مالی .Y . تامین منابع مالی f تخصیص بهینه منابع
۴- طبق قاعده ۶۹، با نرخ بهره ۲۰٪ چند سال طول می کشد تا مبلغ ۵۰۰، ۱۰ ریال امروز به مبلغ ۲۱،۰۰۰ ریال برسد؟
Y/N Y 管/Y.Y f : y Y's A . )
۵- اگر نرخ بهره ۱۳٪ باشد، چند سال طول می کشد تا پول سرمایه گذاری شده امروز ۳ برابر شود؟ १ . f A . W. A Y f . ) ۶- اگر نرخ بهره ۱۲٪ باشد چه مبلغی باید پس انداز شود تا به مدت نامحدود اقساط ماهیانه ۱۰،۰۰۰ ریالی دریافت شود؟
۵۰۰ ،۰۰۰ .۴ Yo........... . Yʻ ۲۰۰ ،۰۰۰ .۲ ۱۰۰ ،۰۰۰ .۱
۷- (1،11 ، A/F) بیانگر ......است. ۱. عامل برگشت سرمایه ٠٢ عامل وچوه استهلاکی
۲. عامل ارزش فعلی ۲. عامل ارزش آتی
γ. γ./γ. γ. γΥΔΥ"Υ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۱۳
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۷۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مدیریت مالی، مدیریت مالی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری، حسابداری (چند بخشی )۱۲۱۴۰۳۰ -، مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۷۰ -، ریاضیات و کاربردها، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۰۴ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۳۸۰۰۹
اوراق قرضه ای به ارزش اسمی ۱۰۰۰۰ ریال خریداری شد. بابت خرید آن هر سال ۶۰ ریال بهره دریافت
می شود سررسید آن ۱۰ ساله می باشد.
۸- اگر این اوراق به قیمت ۱،۰۰۰ ریال خریداری شود نرخ بهره این اوراق چند درصد است؟
:/A Y %). Y /ΥΔ .
۹- اگر این اوراق به قیمت ۷۵۴ ریال خریداری شود نرخ بهره این اوراق چند درصد است؟
/2 . * :/A Y %). Y /ΛΔ . )
۱۰- شخصی ۳ سال پیش مبلغ ۵ میلیون ریال با نرخ ۱۰ درصد سرمایه گذاری کرده است. این پول ۲ سال دیگر چند ریال می شود؟ М.Ү• . . . . . Ү Λ.ΔΥ.Δ . . Υ Λ.ΛΛΥ.Υ. . . Υ V ,ጫ የ\.• • • • \ ۱۱- اگر قیمت جاری سهام شرکتی ۱۵۰،۰۰۰ ریال و سود پرداختی هر سهم ۱۸،۰۰۰ ریال باشد چنانچه نرخ بازده مورد انتظار ۱۵٪ باشد نرخ رشد سود سهام چند درصد است.؟
|A Y :/r , Y /Δ.Υ |A . ) قیمت هر سهم در حال حاضر ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ، سود سال جاری شرکت ۱۸۰۰۰۰ ریال، نرخ بازده بدون ریسک ٪۱۰، نرخ رشد شرکت ۵٪ و بتای شرکت ۱/۴ می باشد. ۱۲- نرخ بازده مورد انتظار بازار چقدر است؟
. . )% Y. "וו/
۱۳- جایزه پذیرش سهام شرکت چند درصد است؟
/ү Ү /Δ. )
صفحه ۲ از ۱۳
γ. γ./γ. γ. γΥΔΥ"Υ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۷۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مدیریت مالی، مدیریت مالی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری، حسابداری (چند بخشی )۱۲۱۴۰۳۰ -، مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۷۰ -، ریاضیات و کاربردها، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۰۴ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۳۸۰۰۹
۱۴- منظور از بتا کدام گزینه است؟
. تفاوت بین نرخ بازده بازار و نرخ بهره بدون ریسک است. ۲. همان جایزه پذیرش سهام شرکت است. ۳. متوسط میزان تغییر بازده یک سهم به بازده کل بازار را اندازه گیری می کند. ۴. رابطه خطی بین مخاطره و بازده بازار را نشان می دهد.
۱۵- در کدام بازار نمی توان بر اساس اطلاعات گذشته قیمت سهام، سهامی با بازده بالا در آینده انتخاب کرد؟
۱. کارایی ضعیف آن کارایی نیمه قوی .Y . کارایی قوی ۴. نیمه کارا
۱۶- با توجه به الگوی زیر ارزشی فعلی قیمت سهام چند ریال است؟
سود هر سههم نرخ رشد سال • - W* * \ ۴۰ درصد \f. Y ۴۰ درصد \ጫም γΥΔ/2 ۱۰ درصد ۳ به بعد A.Y.. .Y Λ.ΛΥΔ . Υ Λ.Υ.Δ . " V.Δ . . )
W— با توجه به جدول توزیع احتمال که برای قیمت آتی سهام طراحی شده است قیمت آتی سهام بیانگر کدام گزینه است؟
. . Δ • • *・・ W . . 人· a. قیمت آتی .).| ΥΔ /Δ • /ΥΔ/ .).| احتمال وقوع W. . . ; %の・・V 2. . . Y ᎣᏉ• . '
۱۸- بازده پرتفو بر اساس الگوی زیر چند درصد است؟
بازده مبلغ سرمایه نام شرکت گذاری .).| * • ...“ Y الف ΥΔ/ . . . . . . * نبا ○ W . . . . . . 7. Y. YY|AY . * \ ן"ןVמ .W \f|ጫ .V \Δ/VΔ . )
γ. γ./γ. γ. γΥΔΥ"Υ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۳ از ۱۳


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۷۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مدیریت مالی، مدیریت مالی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری، حسابداری (چند بخشی )۱۲۱۴۰۳۰ -، مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۴۰۷۰ -، ریاضیات و کاربردها، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۰۴ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۳۸۰۰۹
۱۹- اگر بتای شرکتی ۱/۷۵ باشد با کاهش ۳۰ درصدی در شاخصی بازار چه میزان بازده هر سهام شرکت تغییر می کند.؟
| f Y . * ‘/.A. . W / ΔΥ/Δ . Υ /VΔ . )
۲۰- با توجه به اطلاعات زیر طبق قاعده میانگین - واریانس کدام طرح به ترتیب پذیرفته می شود؟
طرح ج طرح ب طرح الف احتمالی | بازده احتمالی | بازده احتمالی | بازده W.’ “ /Δ • • /Δ • Δ• • /Δ• Y"... . . /Δ • Y.. . . /Δ • Y.め・・ /Δ •
۱. الف - ب - ج ۲. ب - الف - ج ٢. الف – ج – ب آ.ج – ب – الف
۲۱- کدام یک از موارد زیر در هزینه سرمایه شرکت تأثیر ندارد؟ ) ... بدهی ها ャ。 سهام عادی « : دارایی ها f سهام ممتاز
۲۲- منابع زیر برای اجرای یک پروژه پیش بینی شده است. اگر نرخ مالیات ۱۰٪ باشد هزینه متوسط سرمایه چقدر است؟
منبع مبلغ نرخ /ΥΔ W.” “... • * سهام عادی %)Y *・・・・・ سهام ممتاز
%). *····· بد هغی
| \\ |A Y / \/Y१ . Y :/ ון "וו .Y :/ ו. זן זו
۲۳- کدام یک از موارد زیر در تصمیم گیریهای پروژه ای، عامل ارزش زمانی پول را در نظر نمی گیرد؟ ۱. شاخص سودآوری " . دوره بازیافت سرمایه ۳. ارزش فعلی خالصی ۴. نرخ بازده داخلی
۲۴- NPV طرح الف با نرخ بهره ۱۰٪ ، ۱۰۰،۰۰۰ ریال مثبت می باشد. کدام یک از موارد زیر نمی تواند نرخ بازده داخلی طرح الف
باشد؟
%). , t ‘/ \\|A . Wo |\\ . Y 7 ጳ|የል .γ. γ./γ. γ. γΥΔΥ"Υ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۱۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :