نمونه سوال درس حسابداری مالیاتی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حسابداری مالیاتی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWW. 20 FHEEORGolf .
業 ± پيامنیي. کارشناسی لکهها که آنهپهن پهسنبششی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحیی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ قشریحی : ۰ غنسوان درس : حسابداری مالیاتی
رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری، حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۲۸ استفاده از ماشین حساب، ساده مجاز است ۱- کدامیک از موارد زیر جزء وراث طبقه سوم نمی باشد؟ . دایی ۲. خاله
۳. پسر خاله ۴، پسر خواهر
۲- کدامیک از موارد زیر بدون تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قابل کسر از ماترک متوفی خواهد بود؟
۰۲بیمه عمر ۰۳ نفقه ایام عده آ ، اثاث البیت منزل ۳- اگر شخصی متوفی مقیم خارج از ایران و ماترک وی ۱۰/۰۰۰ دلار باشد و مالیات ارث پرداختی به کشور خارجی ۳۰۰۰ دلار باشد، در صورتی که نرخ هر دلار ۳۰/۰۰۰ ریال باشد، مالیات بر ارث متوفی چقدر است؟
YA!•••Î••• · f Δ•1. ••/••• ." Wል|•••|••• • V ΔΥΙΔ••/••• .
۴- کدامیک از گزینه های زیر در مورد مالیات بر ارث صحیح نمی باشد؟ ۱ . وراث طبقه اول کمتر از ۱۸ سال معافیت ۵۰ میلیون ریالی دارند. ۰۲ وراث طبقه اول اگر معلول یا محجور باشند مبلغ ۵۰ میلیون ریال معافیت دارند. ۰۳ وراث طبقه اول مبلغ ۳۰ میلیون ریال معافیت دارند. ۴. وراث طبقه اول بیشتر از ۱۸ سال معافیت ۵۰ میلیون ریالی دارند.
۵- کدامیک از ارگان های زیر مجاز به صدور سفته، برات و اوراق مشمول حق تمبر هستند؟ ۱. بانک مرکزی ۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی
۰۳ دیوان محاسبات ۴. سازمان حسابرسی
اگر آقای سازش از اول تیرماه سال ۹۲ ملک خود را به اجاره واگذار نماید و قرارداد اجاره یکساله و مبلغ اجاره دریافتی ه ۱۰۰/۰۰۰/۰۰ باشد و طبق قرارداد مبلغ اجاره هر سه ماه یک بار دریافت شود.
۶- مالیات سه ماهه اول چقدر است؟
Δ./ΥΔ-1••• . * ΔΥΙΥΔ-1. •• . Υ fA|Wል•|••• • V የጻ|Wል•|••• .۷- مالیات سه ماهه دوم سال چقدر است؟
PA/YA・l...... f ዖምዘየል•|••• • V "ΔΙΥΔ-1. •• Υ P千fYA・I・・・・い
A.
πg γ"ΆγΥ/Υ""ΥγγΥΥ"V
உ 11 மக்க ஊ

***
www. 20FHEEORGdf .
- کارشناسی (ද්: 藥 موت که از اهپین و سمنبشی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات: تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ دسری سوال : ۱ یک عنسوان درس : حسابداری مالیاتی
رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری، حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۲۸
۸- مالیات سه ماهه سوم سال چقدر است؟
Fðld ••/••• f PA/め・・・・・・V *P/め・・l・・・・Y "ΥΙΔ••Ι. . . . )
۹- مالیات سه ماهه چهارم سال چقدر است؟
\. •••|•IV6 - 1- - - - W የፄ|Yል•|••• • V fለ|Wልוf b - - - -1. מIV. ט
۱۰- در مورد مالیات بر درآمد اجاره اگر شخصی از حقوق بازنشستگی امرار معاش کند، تا چه میزانی معافیت برای وی در نظر گرفته شده است؟
۱. یک دوازدهم معافیت ماده ۸۴ ۲. دو دوازدهم معافیت ماده ۸۴
۰۲ به میزان معافیت ماده ۸۴ ۴. معافیت ندارد ۱۱- در مورد نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ........... و به نرخ ......... در تاریخ انتقال از طرف مالک یا صاحب حق مشمولی
مالیات است.
۱ . وجوه دریافتی مالک - ۵٪ Y . ارزشی معاملاتی - ۲٪
۰۲ وجوه دریافتی مالک - ۲٪ ۴. ارزش معاملاتی - ۵٪ ۱۲- آقای بهرامی حق واگذاری یک واحد تجاری متعلق به خود را با دریافت مبلغ ۲۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال انتقال می دهد. در صورتی : - که ارزش معاملاتی حق واگذاری ۳۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریالی باشد مالیات مربوطه چقدر است؟
P/PA・I・・・・f γΥ/Υ"..]. . . . Υ f/f?..]... .Y \\|\ል•|••• •۱۳- کدامیک از گزینه های زیر در مورد در آمد غیر نقدی حقوق و دستمزد صحیح می باشد؟ ۱. مسکن با اثاثیه ۲۵٪ حقوق و مزایای غیرنقدی ۰۲ اتومبیل با راننده ۵ ٪ حقوق و مزایای نقدی : ۰.۳ اتومبیل بدون راننده ۱۰٪ حقوق و مزایای نقدی ۴. مسکن بدون اثاثیه ۲۰٪ حقوق و مزایای نقدی ۱۴- کدامیک از موارد زیر کلاً از پرداخت مالیات معاف است؟ ۱. مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان ۲. عیدی و پاداش آخر سال
۳. حقوق پرسنل نیروهای مسلح ۴. اضافه کار
۳۶۱۷/۳۶۱۷۷۷۳۷ ==تستستستستستستستست= نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ === تحت تات= تحت تع صفحه ۲ از ۶
#ited with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com***
www. 20FHEEORGdf .
دانش تکاه پیام نور کارشناسی
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : قستی : ۳۰ قشریعی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : قستی : ۶۰ تشریحی ه ۰ عفستیوان درس : حسابداری مالیاتی
رشته تحصیلی / کد درس :حسابداری، حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۲۸
حقوق اصلی آقای احمدی ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال، فوق العاده شغل ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال، حق جذب ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و بدی آب و هوا ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. مزایای غیر نقدی حقوق آقای احمدی مسکن با اثاثیه و اتومبیل با راننده است. همچنین در فروردین ماه ۹۲ مبلغ اضافه کاری آقای احمدی ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
| | ۱۵- اگر آقای احمدی مشمول نظام هماهنگ پرداخت حقوق باشد، مالیات ماهانه حقوق وی چقدر است؟(معافیت ماده ۸۴ سالانه ۴۰۰،۰۰۰، ۱۷ ریالی است)
۱۶- اگر آقای احمدی مشمول نظام هماهنگ پرداخت باشد، مالیات حقوق فروردین وی چقدر است؟
| \. Y?/AY"Y" . Y \|\A•|Aየየ\|\ ז. "ן"ןAן."ווןו f. "ז"זAןץ"ווןו - \. “Y γ/γ γρ/Αγγ . Υ \[Y°.9 | Ay“Y. "ץץ^ן?ץ"ץן ו f. "ן"ץA,ן • A"ו/ו
Υ/ΥΛΔΙΤ γγ . ? Ys・A・/管)V・Y Ys・%・/管YY .Y የ|• የ ሃ|የ የW .۱۸- اگر آقای احمدی مشمول نظام هماهنگ پرداخت نباشد، مالیات حقوق فروردین ماه چقدر است؟
۱۷- اگر آقای احمدی مشمول نظام هماهنگ پرداخت نباشد، مالیات حقوق ماهانه وی چقدر است؟ | | | |
Y/Yy". / F AY , f Υ/ΥΔ•/fΑΥ.Υ የ|ም A ል|የ\\ · V የ|ልፅ•|f\W .۱۹- کدامیک از گزینه های زیر عضو کمسیون تقویم املاک در مورد مالیات نقل و انتقالی املاک نمی باشد؟ ۰ نماینده سازمان امور مالیاتی ۲. نماینده وزارت مسکن و شهرسازی ۳. نماینده جهاد کشاورزی ۴. نماینده وزارت صنعت و معدن
۲۰- آقای تقوی و همسر ایشان دارای رستورانی هستند که در آمد فروش خود را در سال ۹۲ مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه های رستوران را ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به اداره دارایی اعلام نموده اند. مالیات سالانه صاحبان رستوران چقدر است؟ γΥ/fΔ. [. . . * ן.."ץ/ץץ- - > - W የም |\ል•|••• • V ΥΡΙΔΔ / ••• . !
۲۱- آقای محمدی نسبت به ۴۰ درصد مالیات تعیین شده از طرف اداره دارایی اعتراضی دارد. در صورتی که مالیات تشخیص داده
| شده از طرف دارایی ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد و آقای محمدی از خدمات یک وکیل استفاده نماید، مبلغ مالیات حق الوکاله
چقدر است؟
\AA|... ." \fል|• • • • V \Yel. . . . ) | |
۲۲- آقای ربانی به عنوان یک حسابرسی مستقل، حسابرسی شرکت فولاد مبارکه اصفهان را به عهده گرفته است. طبق قرارداد حق الزحمه آقای ربانی پس از اتمام کار مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است. مالیات حق الزحمه آقای ربانی چقدر است؟
Υ/•••/. . . . ? ώ! •••1. ••. Υ \[...]... . Y Y! ... [... ."
rgүүIr;үүүүүү
***
WWW. 20FILEORGif .
دانشکاه ییام نوه کارشناسی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : . سری سوال : ( سکا۔ عن-وان درس : حسابداری مالیاتی
رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری، حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۲۸
-○
جيمسs
۲۳- موسسه غیر تجاری احدی در عملکرد سال ۹۲ خود مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در آمد و مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال هزینه نشان
داده است. مالیات بر درآمد این موسسه چقدر است؟ ) . • • • • • • ձl...|... V \-1.-1... .Y YAI ۴. ۰/۰۰۰ ه ۱۲/۵ ۲۴- یک شرکت چینی در اول سال ۹۲ قراردادی با یک شرکت دولتی ایرانی منعقد نمود. مفاد قرارداد عبارت است از:
مبلغ قزارداد ۳۰۰/۰۰۰ دلار و هر دلار ۳۰/۰۰۰ ریال. همچنین وجه نقد پرداخت شده به شرکت چینی در سال ۹۲ مبلغ i۰۰۰ش دلار است. مالیات بر درآمد شرکت چینی چقدر است؟
A[...] ... . f Υ/Δ- Ι. . . . Υ \/A. -|~~~ . W \ላ|•••|••• • ۲۵- در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار شود، پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت چند درصد به عنوان مالیات کسر نماید؟ χγ . f γ. γ/Δ . Υ χρ . Υ / ώ . !
۲۶- آقای احمدی اموال خود را به شرح زیر هبه نموده است: ویلا به ارزش معاملاتی ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ارزشی روز ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و آپارتمان به مبلغ ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال به آقای
| - | 3; - حسینی و موجودی حساب بانکی به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، به سازمان بهزیستی اصفهان . مالیات بر درآمد اتفاقی چقدر : # است؟ | § የየ|ል••|••• 「 Yf| ሃል•|••• •V YF/YA・I・・・・Y Y?! ... [... ." |
| ۲۷- درآمد نقد یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض تحصیل می نماید، مشمول مالیات.. به نرخ | - .مقرر در ماده ...... قانون مالیات مستقیم می باشد | || 1 - | ۱۳۱ ۱. ارث - ماده ۲۰ ۲. ارث - ماده | 3. ۱۰۵ - ۳. اتفاقی - ماده ۱۳۱ ۴. اتفاقی : | 1. - - | ۲۸- کدامیک از موارد زیر جزء ماترک مشمول مالیات متوفی محسوب می شود؟ | ۱. دیه ۲. خسارت فوت : ۰۳ سپرده بانکی نزد بانک های خارجی ۰۴ اثاث البیت منزل f ۲۹- چند درصد سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی از پرداخت مالیات معاف است؟ ; / ジ・・* / 千・・Y ፮ ለo · V 7. Y. . ) * ۳۶۱۷/۳۶۱۷۷۷۳۷ ستستستستستست= نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۶ تاR
| م i
| P:nted with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :