نمونه سوال درس اصول حسابداری 3 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول حسابداری 3 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۷ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ تشریحی : ۱۲۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : اصول حسابداری ۳
رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری، حسابداری ۱۲۱۴۰۱۹ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت بازرگانی چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۷۶)
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- شرکت نارنجستان شعبه ای در بابل دارد. کالای ارسالی به شعبه به بهای تمام شده به علاوه ۲۰٪ سیاهه می ۳،۰۰ نمره گردد. خلاصه عملیات شعبه در فروردین ماه ۱۳۹۱ به شرح زیر بوده است: الف - موجودی کالای اول دوره به بهای سیاهه ۹۰۰/۰۰۰ ریالی ب - کالای ارسالی به شعبه ۲/۴۰۰/۰۰۰ ریالی ج - کالای برگشتی از شعبه به اداره مرکزی ۱۲۰/۰۰۰ ریال د - کالای بین راهی شعبه به بهای سیاهه ۴۸۰/۰۰۰ ریال ه- فروش نقدی شعبه ۲/۲۰۰/۰۰۰ ریال ی -موجودی کالای پایان دوره شعبه به بهای سیاهه ۹۶۰/۰۰۰ ریالی مطلوبست ثبت عملیات فوق در دفاتر شرکت نارنجستان.
۲- فروشی خالصی شرکت ترمه در سال ۱۳۹۱ ۹/۳۰۰/۰۰۰ ریالی، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریالی، ۲،۰۰ نمره هزینه های توزیع و فروش ۴۵۰/۰۰۰ ریال، هزینه های عمومی و اداری ۶۵۰/۰۰۰ ریال و هزینه استهلاک ۱۰۰/۰۰۰ ریال است. الف - هزینه های پرداختنی در طی سال ۱۳۹۱ مبلغ ۲۳۰/۰۰۰ ریال افزایش داشته است. ب - حسابهای پرداختنی در طی سال ۱۳۹۱ مبلغ ۸۰/۰۰۰ ریال کاهش داشته است. ج - حسابهای دریافتنی در طی سال ۱۳۹۱ مبلغ ۵۲۰/۰۰۰ ریال افزایش داشته است. د - پیش پرداخت بیمه در طی سال ۱۳۹۱ مبلغ ۳۱۰/۰۰۰ ریال کاهش داشته است. مطلوبست تهیه قسمت جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی به روش مستقیم و غیرمستقیم.
۳- رویدادهای زیر مربوط به سرمایه گذاری شرکت موج در شرکت دریا است: ۱،۵۰ نمره ۱۳۹۱/۱/۱۷ شرکت موج ۱۴۰۰۰ سهام عادی شرکت دریا (معادل ۳۰٪ کل سهام شرکت دریا) را به بهای تمام شده ۹۰/۸۷۰/۰۰۰ ریالی نقد ا خریداری کرد. ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ سود ویژه شرکت دریا در پایان سال ۹۱ مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی می باشد. رویدادهای مالی فوق را در دفتر روزنامه شرکت موج ثبت کنید.
)•)•/)•)•'• १
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۷ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ تشریحی : ۱۲۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : اصول حسابداری ۳
رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری، حسابداری ۱۲۱۴۰۱۹ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت بازرگانی چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۷۶)
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- شرکت نارنجستان شعبه ای در بابل دارد. کالای ارسالی به شعبه به بهای تمام شده به علاوه ۲۰٪ سیاهه می ۳،۰۰ نمره گردد. خلاصه عملیات شعبه در فروردین ماه ۱۳۹۱ به شرح زیر بوده است: الف - موجودی کالای اول دوره به بهای سیاهه ۹۰۰/۰۰۰ ریالی ب - کالای ارسالی به شعبه ۲/۴۰۰/۰۰۰ ریالی ج - کالای برگشتی از شعبه به اداره مرکزی ۱۲۰/۰۰۰ ریال د - کالای بین راهی شعبه به بهای سیاهه ۴۸۰/۰۰۰ ریال ه- فروش نقدی شعبه ۲/۲۰۰/۰۰۰ ریال ی -موجودی کالای پایان دوره شعبه به بهای سیاهه ۹۶۰/۰۰۰ ریالی مطلوبست ثبت عملیات فوق در دفاتر شرکت نارنجستان.
۲- فروشی خالصی شرکت ترمه در سال ۱۳۹۱ ۹/۳۰۰/۰۰۰ ریالی، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریالی، ۲،۰۰ نمره هزینه های توزیع و فروش ۴۵۰/۰۰۰ ریال، هزینه های عمومی و اداری ۶۵۰/۰۰۰ ریال و هزینه استهلاک ۱۰۰/۰۰۰ ریال است. الف - هزینه های پرداختنی در طی سال ۱۳۹۱ مبلغ ۲۳۰/۰۰۰ ریال افزایش داشته است. ب - حسابهای پرداختنی در طی سال ۱۳۹۱ مبلغ ۸۰/۰۰۰ ریال کاهش داشته است. ج - حسابهای دریافتنی در طی سال ۱۳۹۱ مبلغ ۵۲۰/۰۰۰ ریال افزایش داشته است. د - پیش پرداخت بیمه در طی سال ۱۳۹۱ مبلغ ۳۱۰/۰۰۰ ریال کاهش داشته است. مطلوبست تهیه قسمت جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی به روش مستقیم و غیرمستقیم.
۳- رویدادهای زیر مربوط به سرمایه گذاری شرکت موج در شرکت دریا است: ۱،۵۰ نمره ۱۳۹۱/۱/۱۷ شرکت موج ۱۴۰۰۰ سهام عادی شرکت دریا (معادل ۳۰٪ کل سهام شرکت دریا) را به بهای تمام شده ۹۰/۸۷۰/۰۰۰ ریالی نقد ا خریداری کرد. ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ سود ویژه شرکت دریا در پایان سال ۹۱ مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی می باشد. رویدادهای مالی فوق را در دفتر روزنامه شرکت موج ثبت کنید.
)•)•/)•)•'• १
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۷ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ تشریحی : ۱۲۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول حسابداری ۳
رشته تحصیلی / کد درس : حسابداری، حسابداری ۱۲۱۴۰۱۹ -، حسابداری (چند بخشی )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی، مدیریت بازرگانی (چند بخشی )، مدیریت جهانگردی (چند بخشی )، مدیریت دولتی (چند بخشی )، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۷۶
۴- مانده های زیر در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹قبل از بستن حسابها از دفاتر شرکت تولیدی البرز استخراج شده است: ۲،۰۰ نمره موجودی مواد اولیه در ابتدای سال ۹۷۰/۰۰۰ ریال، خرید مواد ۲/۶۵۰/۰۰۰ ریال،
موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای سال ۹۸۵/۰۰۰ ریال، دستمزد مستقیم ۳/۴۲۵/۰۰۰ ریال، موجودی کالای ساخته شده ابتدای سال ۱/۳۲۵/۰۰۰ ریال، هزینه سربار کارخانه ۸۲۵/۵۰۰ ریالی، کالای ساخته شده پایان سال ۱/۴۲۰/۰۰۰ ریال، کالای در جریان ساخت پایان سال ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال، موجودی مواد پایان سال ۷۴۰/۰۰۰ ریالی. مطلوبست تهیه صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده.
۵- انواع سیستمهای بهایابی را نام ببرید و به طور مختصر شرح دهید که هر کدام در چه شرایطی به کار می روند؟ نمره
۶- اطلاعات اولین مرحله تولیدی شرکت ستاره به شرح زیر است: ۳،۰۰ نمره کالای در جریان ساخت اول دوره ۱۴۰۰ واحد ۷۰٪ تکمیلی به مبلغ ۳/۷۰۰/۰۰۰ ریالی، اقدام به تولید ۳۵۰۰ واحد، هزینه مواد مستقیم ۹/۳۱۰/۰۰۰ ریال، هزینه دستمزد مستقیم ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال، سر بار کارخانه ۹/۲۰۱/۴۰۰ ریالی، کالای در جریان ساخت پایان دوره ۱۸۰۰ واحد ۸۰٪ تکمیل. مواد در ابتدای فرایند تولید مصرف می گردد. مطلوبست تهیه گزارش بهای تمام شده تولید برای اولین مرحله شرکت ستاره.
۷- زمان استاندارد برای تولید هر واحد محصول ۳ ساعت و نرخ استاندارد دستمزد برای هر ساعت کار مستقیم ۲۵۰ ۱،۵۰ نمره در طی دوره مالی برای ۳۵۰۰ واحد کالا ۲۵۰۰۰ ساعت کار مستقیم انجام شده و جمعا ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریالی دستمزد
پرداخت شده است.
انحراف نرخ دستمزد و انحراف کارایی دستمزد را محاسبه کنید.
)•)•/)•)•'• १
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۲

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :