نمونه سوال درس متون خارجی در اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس متون خارجی در اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : زبان تخصصی، متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی رشته تحصیلی /کد درس : - مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۲۱۲۱۶۵ - ، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی
اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۲۲۵۰۰۹
1-Rare means:
1 basic truth * enough 3. uncommon * human beings 2-Birds.......... by laying eggs. 1. reproduce * compose 9 function * distinguish
3-Some living things are unicellular organisms. Uni- in unicellular means:...
1. one 2, first * several
4-Function means:
* quality * purpose ability * combine 5-Producers are the green plants that............... -
1. make their own food * consume other organisms
% are only found in forests * must live near the sea 6-Which word refers to chemical materials?
* photosynthesis * manufacture
9 decomposers 4 carbonhydrates 7-Omnivorous or general feeders eat............. -
1. animal material 2.
both plant and animal food
* a single species * food from plant sources only 8-Some ............ organisms do not clearly belong to either the plant kingdom or the animal kingdom. * aspect * extention 3. borderline * classification 9........... one-celled organisms have both animallike and plantlike characteristics. 1. ΑΙ * Some primitive 3. All primitive * Most classes 10-Steam ............ to water when it touches a cold surface. * evaporates * condenses * generates 4. transforms 1010/101022973 نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۳

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : زبان تخصصی، متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی رشته تحصیلی /کد درس : - مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۲۱۲۱۶۵ - ، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی
اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۲۲۵۰۰۹
11- Cells containing chlorophyll................. - * provide light and warmth for plants * transform chemical energy into radiant energy * serve as the basic substance in the food materials of plants
* form carbohydrates by using radiant energy
12-Most cities depend on the electrical energy............ by various power stations.
1. derived * formed * generated * reproduced 13-A scientist must produce in support of his theories.
1. fertile * industry 3 evidence * crescent 14-At first, early man............ instruments to harvest grain.
1. indicated * lacked * associated * enabled 15-Domesticate means:
1. satisfactory 2. tame 3 restrict * undesirable 16-Which word refers to plants?
1. limit * Sugar 3 beet * suitable 17-Which word has different meaning?
1. requirement * colony 3. need * necessary 18-Artificial means:
1. put into practice * made by man
9 measuring instrument * advantageous 19-With correct........... of the weather, farmers can plan their work better.
1 duration * formation * forecasts * operations 20-An anemometer .................. -
1. measures wind speed * measures wind direction
4.
3. measures temperature measures air pressure
1010/101022973
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۳


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : زبان تخصصی، متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی رشته تحصیلی /کد درس : - مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۲۱۲۱۶۵ - ، مهندسی آب و خاک، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی
اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی )، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۲۲۵۰۰۹
21-Which word refers to beneath?
1 continue * decompose % below 4 horizon 22-Weathering occurs in ............ -
1. several different ways * two different ways
3. cold weather * hot weather 23-In the autumn, the ground is full of ............ leaves.
* expanded ° decayed 3 contracted 4. crusted
24-Which word is different?
1. medium * habitat 3 depth * environment 25-Planting the same crop repeatedly in ............ years may reduce the soil fertility. 1. successive * effective * capillary 4 fertility
26-Germinate means:
1. animal waste or other material * cause to develop
% ways of doing something * become dry gadually 27-Vegetative cover, .......... the absorptive capacity of the soil.
1. increases * diminishes * alternates * replaces
28-Dicots, but not monocots, have............. - * only one seed leaf * two seed leaves
% more than two seed leaves * several seed leaves
29-Proper drainage helps the seeds............ - 1- to receive oxygen * to obtain moisture
* to keep viability * to erode the seed coats
30-Plants growing on a mountainside may not be harvested if they are not easily............... -
* accessible * additional 3 convertible o preciseble
"וAVץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :