نمونه سوال درس روانشناسی شخصیت نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس روانشناسی شخصیت نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : ( روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم)، شخصیت (نظریه هاومفاهیم رشته تحصیلی /کد درس :، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۴۰۷ -، روانشناسی عمومی، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۴
۱- کدام گزینه ذیل بیانگر وجود مشترک تعاریف مختلف از شخصیت می باشد؟
۱. شباهت افراد ۲. تمایز افراد ۳. خصوصیات روانی فرد ۴. فرایندهای ذهنی افراد ۲- نخستین سنگ بنای شخصیت از چه زمانی شکل می گیرد؟
۱. هنگام لقاح ۲. قبل از تولد ۳. هنگام تولد ۴. بعد از تولد ۳- منگولیسم ناشی از چه عاملی می باشد؟
۱ . بالا بودن سن پدر ۲. بالا بودن سن مادر
۳. اختلال در کروموزوم جفت ۲۲ ۴. اضافه بودن کروموزوم جفت ۲۰ ۴- کدام دانشمند معتقد است، تفاوت های فردی افراد به اساسی سیستم عصبی آنها مربوط می شود؟
۱. مورگان ۲. فرگوسن ۳. بالبی ۴. پاولف ۵- هورمون انسولین از کدام غده ترشح می شود؟
۱. تیروئید ۲. قشر داخلی غده فوق کلیوی
۳. لوزالمعده ۴. قشر خارجی غده فوق کلیوی ۶- طرفداران کدام نظریه بر این باورند، شیر خوردن نوزاد از پستان مادر عامل اصلی دلبستگی به مادر است؟
۱. روانکاوی ۲. رفتارگرایی ۳. کردارشناسی ۴. یادگیری اجتماعی ۷- ترس از غریبه در چه سنی ایجاد می شود؟
۱ . ۶ ماهیگ ۲. ۸ ماهگ ۳. ۱۲ ماهگ ۴. ۱۸ ماهگ ۸- چه کسی معتقد است، منبع اصلی ایجاد وحشت در دوره نوزادی، جدایی است؟
۱. ماورار ۲. باولبی ٢. امرسون ۴. فروید ۹- طبق تحقیقات انجام شده بازی های موازی در کودکان چند ساله بیشتر دیده می شود؟
۱. ۲ ساله ۲. ۳ ساله ۳. ۵ ساله ۴. ۶ ساله
۱۰- از دیدگاه چه کسی پیشرفت های شغلی و تحصیلی بهترین شاخصی های پایگاه طبقه اجتماعی است؟
۱. بالدوین ۲. پیاژه ۳. کرندالی ۴. مک کلی لند
\.\. [\.\. Y\%. V
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم )، شخصیت (نظریه هاومفاهیم ) رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۴۰۷ -، روانشناسی عمومی، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۴
۱۱- بر اساس نظریه فروید نیروهای عقلی بیشتر در کدام سطح فعالیت روانی قرار دارند؟
۱. خودآگاه ۲. نیمه خودآگاه ۳. ناخودآگاه ۴. ناهشیار
۱۲- براساس نظریه فروید تأکید بر مسائل اخلاقی مربوط به کدام سطح شخصیت انسان می باشد؟ ۱. نهاد ۲. من ۳. فراخود ۴. من و فراخود ۱۳- مرحله معقدی شامل چه سنی می باشد؟ ۱. ۱۵ ماهگی تا ۳ سالگی ۲. ۱۸ ماهگی تا ۳ سالگی ۳. ۱۸ ماهگی تا ۴ سالگ ۴. ۲ سالگے , تا ۴ سالگ هکی
۱۴- در دیدگاه فروید مکانیزم های دفاعی در اختیار کدام پایگاه شخصیتی است؟
۱. نهاد ۲. فراخود ۳. خود ۴. فرانهاد ۱۵- در این شعر که رستم یالی بود در سیستان منشی کرده ام رستم دستان " چه مکانیزم دفاعی بکار گرفته شد؟ ۱. برون فکنی ۲. تصعید ۰۳ همانند سازی ۴. درون فکنی
۱۶- یکی از مهمترین صورت های ازلی در نظریه یونگ چیست؟ ۱. ناهشیار جمعی ۲. ناهشیار فردی ۳. خود یابی ۴. هشیاری ۱۷- کدامیک از گزینه های ذیل از کارکردهای افراد آدمی از دیدگاه یونگ نمی باشد؟
۱. عاطفه ۲. احساسی ۳. ادراک ۴. تفکر
۱۸- کدام دانشمند بر جنبه اجتماعی بودن انسان تأکید داشت؟ ۱. آدلر ۲. یونگ ۳. فروید ۴. آلپورت ۱۹- کدام دسته از دانشمندان نظریه خود را بر مبنای علت غایی بنا نموده اند؟
۱. آدلر و فروید ۲. یونگ و فروید ۳. آدلر و یونگ ۴. آنافروید و آدلر
۲۰- کدام دسته از روانکاوان به داشتن دیدگاه اجتماعی شهرت دارند؟
t
۱. آدلر و هورنای ۲. فروید و آدلر ۳. یونگ و آدلر . اریک فروم و فروید
\.\. [\.\. Y\%. V
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم )، شخصیت (نظریه هاومفاهیم )
رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۴۰۷ -، روانشناسی عمومی، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۴
۲۱- از دیدگاه اریک فروم کدام مکانیزم روانی بازیابی امنیت، دارای بیشترین بار اجتماعی است؟
).. ویران سازی ャ。 همنوایی بلا اراده « : اقتدار طلبی to انکار کردن آزادی ۲۲- از دیدگاه اریک فروم مطلوب ترین رابطه متقابل بین والدین و فرزند در کدام مکانیزم روانی متجلی می شود؟
۱. همنوایی ۰۲ ویران سازی ۳. همزیستی خوب آ. عشق ۲۳- به اعتقاد فروم شکست در ارضای کدام نیاز منجر به خودشیفتگی می شود؟
۱. هویت ۲. تعالی ۰۳ مربوط بودن ۴. ریشه دار بودن ۲۴- عقلانی ترین نظریه شخصیت توسط چه کسی مطرح شد؟
۱. راتر ۲. جورج کلی ۳. اریک فروم ۴. آلفرد آدلر ۲۵- براساس دیدگاه فروم کدام سنخ منشی در گذشته زندگی می کند و بیشتر سرد، ترشرو و فاصله گیر است؟
۱. بارور ۲. بازاری ۳. محتکر ۴. مرده گرا ۲۶- براساس دیدگاه جورج کلی اینکه افراد در ساختن رویدادها با یکدیگر تفاوت دارند، بیانگر کدام اصلی است؟
۱. تبعی فردیت ۲. تبعی ساختمانی ۳. تبعی سازمان ۴۔ تبعی دوگونگی ۲۷- کدام دانشمند به وجود رابطه علت و معلولی بین ویژگی های جسمی و خصوصیات شخصیتی در انسان اعتقاد داشت؟
۱ . بقراط ۲. کرچمر ۳. شلدون ". جالينوس ۲۸- در نظریه شلدون کسانی که نمره ۱-۱-۷ می گیرند، در کدام طبقه جای می گیرند؟
۱. لذت گرایی ". اندیشه ورزی ۳. فعالیت گرایی ۴. هیچکدام ۲۹- کدامیک از دانشمندان ذیلی از نظریه پردازان تحلیلی عاملی نمی باشد؟
۱. ترستون ۲. گیلفورد ۳ - اسپرمن ۲. فرگوسن ۳۰- تقسیم بندی صفات به صفات روساختی و پایه از چه کسی می باشد؟
۱. فرگوسن ۲. کاتلی ۳. ترستون ۴. گالتن ۳۱- تقسیم بندی خصوصیات شخصیتی افراد براساس طبقه بندی مقوله ای و بعدی از چه کسی می باشد؟
۱. الپورت ۲. گیلفورد ۳. آیزنگ ۴. کاتلی
Y\%. V .\.\[ .\.\ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
.
مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم )، شخصیت (نظریه هاومفاهیم )
رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۲۱۱۴۰۷ -، روانشناسی عمومی، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۴
۳۲- خصوصیات شخصیتی مانند تحجر فکری، عدم گذشت در برابر خطای دیگران و خودمحور از خصوصیات کدام تیپ
شخصیتی می باشد؟
F., A F . Y. B . Y. A . ) ۳۳- از دیدگاه مزلو چهارمین نیاز بشر چیست؟
۱. حرمت ۲. عشق ۳. ایمنی ۴. دوست داشته شدن ۳۴- نظریه یادگیری اجتماعی در شخصیت را چه کسی برای اولین بار بکار برد؟
۱. بندورا ۲. فروم ۳. آلفرد آدلر ۴. راتر ۳۵- کدام دانشمند به ماهیت طولی بودن شخصیت اعتقاد داشت؟
۱. راتر ۲. فروید ۳. یونگ ٠٢ مورى ۳۶- کدام دانشمند معتقد است رفتار توسط هسته شخصیت قابل پیش بینی است؟
۱. راتر ۲. مدی ٠٢ اريکسون ٠٢ مورى ۳۷- در DSM-IV-IR چند الگوی اختلال شخصیت ارائه شده است؟
۱. ۸ الگو ۲. ۱۰ الگو ۳. ۱۲ الگو ۴. ۱۴ الگو
۳۸- خصوصیاتی مانند سرد بودن، کناره گیری، بی هیجان و عاطفه ی مقید و محدود شده از سبک عاطفی کدام اختلال
شخصیت است؟
۱. اسکیزوئید ۲. اجتنابی ۰۳ پارانوئید ٢. اسکيزوفرنی گونه ۳۹- ویژگی کمال گرایی سبک رفتاری کدام اختلال شخصیتی می باشد؟
۱. وابسته ٠٢ مرزى ٠٢ وسواسی ۴ - ضداجتماعی ۴۰- کدامیک از آزمون های زیر از آزمون های فرافکن می باشند؟
) . MMPI ۲. پرسشنامه شخصی وودورث
۳. آزمون نقاشی آدم ۴. ۱۶ عاملی کاتلی
Y\%. V .\.\[ .\.\ صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :