نمونه سوال درس مهارتهای ارتباطی کلاس نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس مهارتهای ارتباطی کلاس نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : مهارتهای ارتباطی کلاسی رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۶
۱- راهنمایی برای جانشینی پی در پی سوالات و مبحث درسی که می تواند شامل مرور و توضیح مختصر یک مبحث یا توضیح مبتنی بر درس قبلی باشد جزء کدامیک از روشهای کلیدی در سوال کردن است؟ ۱. سازماندهی ۲، هدایت و توزیع ۳. تذکر و تحقیق ". تسلسل ۲- یکی از اشتباهات رایج در پرسشگری کدام است؟ ۱. ارائه روشن سوال ۲. طرح سوالات ساده ای که به سوال اصلی باز می گردد ۳. ساخت همراه با تمرکز آگاهانه ۴. طرح سوالی دشوار در آغاز کار
۳- در کدام نوع از انواع گوش دادن شنونده نکات اضافی را می پیراید و نکات کلیدی یا بد فهمی های شاگرد را تشخیصی می
۱. گوش دادن سطحی ۲. گوش دادن پیمایشی
۳. گوش دادن جستجویی ۴. گوش دادن مطالعاتی ۴- واکنش موثر پس از شنیدن جوابهای یک شاگرد کدامیک از موارد زیر است؟
۱. نادیده گرفتن جوابها ۲. ارائه تقویت و بازخورد
۳. تصحیح نکردن جوابهای غلط ۴. عدم تغییر در نوع سوال ۵- کدامیک از جملات زیر صحیح است؟
۱. گوش دادن جستجویی ترکیبی ماهرانه از گوش دادن پیمایشی و مطالعاتی است
۲. ارائه روشن سوال با کاربرد کلمات و عباراتی که برای تمامی شاگردان مناسب باشد مرتبط است
۳. سوال بی مخاطب یا هدایت نشده شیوه مناسبی در پرسشگری است
۴. یکی از شیوه های مناسب در پرسشگری عدم توجه به دلالتهای یک جواب است ۶- در کدامیک از دروسی ساختار جدی و معین یا چهار چوبی وجود ندارد و سوالات کم و مشارکت شاگردان زیاد است؟
۱. دروسی توضیحی ۲. دروسی مباحثه ای ۳ - دروس تحقیقی ۴. مهارت آموزی ۷- کلید موفقیت در کسب آمادگی برای آموزش مهارتها کدامیک از موارد زیر است؟
۱. راهنمایی ۲. ارائه تمرین ۳. سوال کردن ۴. تحلیل کار ۸- مجموعه اعمال و راهنمایی ها از راه ارائه یک مدل و بیان یک سوال کدامیک از موارد زیر را شامل می شود؟
۱. راهنمایی ۲. شرح دادن ۳. سوال کردن ۴. نشان دادن
)・い・ハ・Y・Y・管めい
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مهارتهای ارتباطی کلاسی رشته تحصیلی / کد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۶ ۹- زمانیکه ما اطلاعات حاصل از نتایج و بازخوردها را ارائه می کنیم برای کمک به شاگرد به منظور تحلیل عملکردش چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
۱. استفاده از نشانه ها ۲. استفاده از سوالات ۳. خواندن یک متن ۴. نشان دادن
۱۰- کدام نوع یادگیری برای شاگرد با آزمایش و کشف توام است؟
۱. مهارت آموزی ۲. دروس مباحثه ای ۰۳ یادگیری تحقیقی دروسی توضیحی
۱۱- برای وضع قواعد و مقررات کلاسی چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟
۱. قواعد و مقررات باید کلی باشد ۲، لزومی به هماهنگی آنها با اهداف یادگیری نیست
۳. باید تنها توسط معلم تنظیم شود آ، باید واضح و قابل فهم باشد ۱۲- کلاسی گردانان موفق تمامی ویژگیهای زیر را دارند به جز؟
۱. نشان می دهند که آگاهی دارند ۲. با موقعیتهای همپوشی دار به طور موثر کنار می آیند
۳. عدم دخالت دانش آموزان در فعالیتهای چالش انگیز ۴. حفظ ملایمت و تداوم دروسی ۱۳- کدامیک از موارد زیر جزء ویژگیهای سبک مدیریت مقتدرانه است؟
۱. دانش آموزان افرادی وابسته به دیگران می شوند
۲. دانش آموزان عزت نفس پایینی دارند
۳. دانش آموزان ترغیب می شوند متفکرانی مستقل باشند
۴. دانش آموزان در گفت و شنود شرکت نمی کنند و با هسالان خود هماهنگ نیستند ۱۴- در کدام سبک مدیریتی کانون توجه عمدتا بر حفظ نظم در کلاس معطوف است ؟
۱. مقتدرانه ۲. سلطه جویانه ۳. آسان گیرانه ۴. مشارکتی ۱۵- ارتباطی غیر کلامی که نشان می دهد شما به فرد در حال صحبت دقیقا گوش می دهید عبارتست از :
۱. تشویق کردن ۲. سکوت کردن ۳. انعکاسی احساسات ۴. توجه کردن ۱۶- مهارت خاصی مربوط به مهارتهای پیگیری شامل کدام موارد زیر است؟
۱. تحرک جسمانی ۲. انعکاسی معانی ۳. تشویق های کوتاه ". تماس چشمي
)・い・ハ・Y・Y・管めい
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : مهارتهای ارتباطی کلاسی رشته تحصیلی / کد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۶
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
۱۷- منظور از گوش دادن کدامیک از موارد زیر است؟
۱. دریافت تحریک های شنیداری توسط ساختار گوش
۲. شنیدن، انتخاب، جذاب و سازماندهی شنیده ها و ارائه کنش مشخصی به محرکهای شنیداری
۳. انتقال تحریک های شنیداری به مغز
۰۴ پیوند زدن احساسات به محتوا
۱۸- منظور از محیط غیر مزاحم " چیست ؟
۱. اجتناب از حرکت ها و رفتارهای اضافه در محیط ۲. محیطی که تعاملات در آن محدود باشد
۳. موانع زیادی بین افراد ایجاد نکند و ترس آور نباشد ۴. عدم تماس چشمی در محیط
۱۹- منظور از در باز کن چیست ؟
۱. اصرار تهدید آمیز برای برقراری تعامل ۰۲ دعوتی بدون زورگویی برای صحبت کردن
۲. دعوتی برای گوش کردن ۴. تقویت کردن
۲۰- پاسخ های ساده ای که گوینده را تشویق می کند هر طور مایل است، داستان خود را بیان کند و در عین حال شنونده را فعال نگه می دارد، چه نامیده می شود ؟
١. انعکاس احساسات ۲. توضیح ۳. تشویق کوتاه ۴۔ انعکاس معانی
۲۱- کدامیک از موارد زیر این امکان را فراهم می کند که فرد با دوسو گرایی و تردید مربوط به مطرح کردن مشکلش مواجه شود ؟
۱. سکوت توجه آمیز ۲. تشویق کوتاه ۳. محیط غیر مزاحم ۴. حالت درگیر بودن
۲۲- کدامیک از ویژگیهای اصلی زبان است ؟
۱. وابستگی به زمان و مکان ۲. عدم استفاده از نشانه ها
۳. ترکیب قواعد ۴. نظام مند بودن
۲۳- کدام ویژگی زبان انسانها را قادر می سازد تا برای تولید و درک پیا کلامی تازه، توانایی نامحدود داشته باشد؟ - 9 م ویژ کی زبان را تا در میداسارد را برای دو لید و در دبا پیامهای دالامی دار۵، دو آدابی
۱. نقش زبان ۲. تکیه گاه اندیشه ۳. خلاقیت زبان ۴. گونه های زبان
۲۴- کدامیک قواعد ترکیب واژه ها و چگونگی ساخت جمله های مختلف را تعیین می کند؟
۱. ساخت آوایی ۲. ساخت صرفی ۳. ساخت نحوی ۴. ساخت معنایی
)・い・ハ・Y・Y・管めい
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مهارتهای ارتباطی کلاسی
رشته تحصیلی / کد درس : راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۶
۲۵- کدامسک از اقه اعد نشاندهنده تعاما ، ۹ دا). قعیت و شرایط اجتماعی متفاوت است ؟ یک از خو ربان و موثعیب و دسرای عی متعاو
۱. سیاق ۲. قواعد ترکیب واژه ها
۳. سبک ۴. قواعد کاربرد شناختی
۲۶- تغییر لحن و آهنگ کلام که طرفین گفتگو به وسیله آنها پیام می دهند، جزء کدامیک از اجزاء رویداد زبانی است ؟
۱. موقعیت ۲. هنجار ۳. توالی محتوایی ۴. کلید یا رموز و اشارات
۲۷- عواملی که در نحوه بیان پیام، خارج از محتوای زبانی آن تاثیر می گذارند، چه نامیده می شوند؟
۱. قواعد ۲. عناصر کلامی ۳. عناصر فرازبانی ۴. ابزار
۲۸- تداوم کلام به استمرار کاربرد چه عواملی بستگی دارد؟
۱. کاربرد عناصر زبانی و تاکید ۲. کاربرد عناصر زبانی و تقویت
۳. کاربرد عناصر زبانی و مکث ۴. کاربرد عناصر زبانی و حرکات بدنی
۲۹- افرادی که سبک رفتاری خاضعانه دارند و بدون توجه به احساسات خود با دیگران موافقت می ورزند، شامل کدام موارد زیر
می شوند؟
Y ... )
رفتار مبتنی بر عدم ابراز وجود رفتار مبتنی بر ابراز وجود
۲. رفتار مبتنی بر خشونت ۴. رفتار مبتنی بر اقتدار
۳۰- کدامیک از مراحل مهارت گوش دادن محسوب می شود ؟ ۱. دقت و تمرکز مداوم حواسی ۲. تاکید پیام
۳. واکنش نشان دادن ۴ - تقویت پیام
)・い・ハ・Y・Y・管めい
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :