نمونه سوال درس روش تحقیق در منابع طبیعی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس روش تحقیق در منابع طبیعی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : روش تحقیق در منابع طبیعی، روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی، مقدمات روش تحقیق و آمار اجتماعی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چندبخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۹ - ، مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۳۷ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۵۵
۱- تعیین استراتژی از اهداف طرح کدام نوع پرسشی است؟
۱. طراحی پرسش آغازین به حالت احساسی ۲. طراحی پرسش آغازین عقلانی و تحقیقی
۳. طراحی پرسش آغازین به حالت احساسی و عقلانی و تحقیقی ۴. طراحی پرسش آغازین با محتوای اقناع
۲- شاخص نداشتن ابهام و تکراری نبودن از کدام نوع کارکردهای پرسش آغازین می باشد؟ ۱. ترغیب مخاطب به خواندن موضوع تحقیق ۲. زیبایی یک پرسش آغازین ۳. کوتاه و موجز بودن پرسش آغازین ۴. قواعد طراحی و نگارش پرسش آغازین
۳- انتخاب موضوع تکراری در پرسش آغازین مربوط به کدام نوع دسته بندی است؟
۱. بعد مکان ۲. بعد زمان ۳. بعد کیفیت ۴. بعد بیان
۴- یکی از مهمترین روش های بنیادی در امر یادگیری کدام است؟
۱. مشورت ۲. مطالعات اکتشافی ۳. مدلسازی ۴. خواندن
۵- کدام تسهیل تسلط فرد را بر موضوع بیشتر می نماید؟
۱. تسهیلی فراگرد ۲. تسهیل متقابل ۳. تسهیل واگرد ۴. تسهیل همگرا
۶- در کدام نوع بازداری موضوع دوم برای موضوع نخست اختلال ایجاد می کند؟
۱. فراگرد ۲. واگرد ۳. متقابلی ۴. اولیه
۷- کدام مورد به عنوان بستر نتایج علمی بیشتر تحقیقات اجتماعی، اقتصادی شناخته می شود؟ ۱. مصاحبه با کارشناسان ٢ . مصاحبه با مسؤولان
۳. مصاحبه باشاهدان عینی ۴. مصاحبه با دانشگاهیان ونخبگان
۸- پس از طرح پرسش آغازین، محقق باید دنبال چه چیز دیگری باشد؟ ۱. شناخت از موضوع تحقیق ۲. آماده سازی چارچوب نظری مسأله تحقیق
۳. تعیین قالب برای طرح پرسش های تکمیلی ۴. درک موضوع های استخراجی پیرامون پرسش مطرح شده
۹- این نظریه برای درک واقعیات در علوم اجتماعی و میدان عمل روشی ویژه ای دارد؟
۱. تطور گرایی ۲. مثبت گرایی ۳. ساخت گرایی ۴. کارکرد گرایی ۱۰- بر اساس نظر کارکرد گرایان نظام اجتماعی بر چه چیزی استوار است؟
۱. وافعیت ۲. نظم ۳. تعادلی ۴. قانون
γ.γ./). γ. γΥγγ"Λ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روش تحقیق در منابع طبیعی، روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی، مقدمات روش تحقیق و آمار اجتماعی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چندبخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۹ - ، مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۳۷ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۵۵
۱۱- این مورد در زمره مهمترین تواناییهای انسان برای انتقال پیام به شمار می رود؟ ۱. مدلسازی ۲. زبان و گفتار ۳. مفهوم سازی ۴. نوآوری در مطالب ۱۲- حلقه میان طرح نظری تحقیق و مشاهده به منظور تسهیل در تحلیل اطلاعات کدام است؟
۱. نظریه ۲. فرضیه ۳. مدلی ۴. انگیزه
۱۳- کدام گزینه در مورد اصول فرضیه سازی صحیح می باشد؟ ۱. در اصل صراحت و دقت اصل بر قابل بررسی بودن فرضیه برای اندازه گیری است. ۲. در اصل خطای سهو- عمد، فرضیه باید روشن و مفاهیم دو طرف با دقت تعریف شود. ۳. در اصل فراغت از ارزش محقق باید به سمت سو گیری در یک موضوع نرود. ۲. در اصل پژوهش پذیری محقق باید به بعد ارزشی هر پدیده اقتصادی و اجتماعی توجه کند. ۱۴- کدام گزینه به معنای مجسم کردن اشیاء به منظور شناسایی در ذهن انسان است؟ ۱. تعمیم ۲. تجرید ۳. تخیلی ۴. قیاسی ۱۵- این نوع پرسش ها سرعت عملیات را بیشتر و استخراج اطلاعات را آسانتر می نماید؟ ۱. پرسش های بسته ۲. پرسش های باز ۳. پرسش های دام ۴. پرسش های مدرج ۱۶- در این روش پرسشنامه با طرح سؤالات تخصصی شروع و با سؤالات عمومی پایان می یابد؟ ۱. قیفی ۲. قیفا وارونه ۳. طرح منفرد ۴. طرح خوشه ای ۱۷- کدام روش در تحقیقات اقتصادی و اجتماعی از مهمترین روش های جمع آوری اطلاعات است؟
۱. روش مصاحبه ۲. روش مشاهده ۳. روش اسنادی ۴. روش پرسشنامه
۱۸- یکی از ابزارهای نظارت قوهء مجریه برای اطلاع رسانی در درون این قوه کدام گزینه است؟
۱. طرح های عمرانی غیرانتفاعی ۲. موافقت نامه ها
۳. طرح های مطالعاتی ۴. مطالعات انجام شده ۱۹- کدام نوع از مقیاس ها فاقد مبدأ می باشد؟
۱. مقیاس های اسمی ۲. مقیاس های فاصله ای ۳. مقیاس های ترتیبی ۲. مقیاس های نسبی ۲۰- هدف نهایی کدام طیف تنظیم سنجه ها بر اساس منطق و استنتاج عقلی خواهد بود؟
۱. طیف بوگاردوسی ۲. طیف لیکرت ۳. طیف گاتمن ۴. طیف ترستون
γ.γ./). γ. γΥγγ"Λ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روش تحقیق در منابع طبیعی، روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی، مقدمات روش تحقیق و آمار اجتماعی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چندبخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۹ - ، مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۳۷ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۵۵
)Y— در مورد طیف آزگود کدام گزینه صحیح است ؟ ۱. در نظام عددی فاصله ها از ۳+ تا ۳- تعیین می شوند.
۲. در نظام شماره ای فاصله ها از ۱ تا ۷ تعیین می شوند.
۳. در نظام عددی شماره ۳ و در نظام شماره ای، شماره ۳ به عنوان مبدأ اختیاری تلقی خواهد شد.
۲. این طیف نمی تواند سنجش و عقاید افراد را اندازه بگیرد. ۲۲- روشی که از درون نگری، درون کاوی و مشهود گرایی جدا می شود، دارای کدام یک از ویژگی های زیر است؟
۱. شک دستوری در روش ۲. عقلانیت در روش ۳. واقعیتگری در روش ۴. روح علمی در روش ۲۳- بررسی پدیده ها با هدف شناخت سطحی و عمقی از تغییرات یک جامعه در زمان های T در کدام روش صورت می گیرد؟
۱. روش مقطعی ۲. روش تحقیقات طولی ۳. روش پانل ۴. روش روند پژوهی ۲۴- کدام گزینه متعلق به روش با شاخص تحلیل آماری می باشد؟
۱. روش پهنانگر ۲. روشی ژرفانگر ۳. روش استنباطی ۴. روش تحلیل محتوی ۲۵- در کدام یک از ابعاد و انتظارات روش تحلیل محتوی، موضوع متن باید چنین تحلیل شود که در صورت تحلیل سایر محققان
، همگی با نتایج یکسان یا مشابهی روبرو شوند؟
۱. عینی بودن ۲. اجتناب از اثر هاله ای ۳. منظم بودن ۴. عملکردی بودن ۲۶- پیام خاصی که فرستنده آن را مورد توجه قرار می دهد به کدام واحد اطلاق می شود؟
۱. واحد ثبت ۲. واحد مضمون ۳. واحد محتوای متن ۴. واحد شمارش ۲۷- اعتبار پیش بینی متعلق به کدام یک از انواع اعتبار است؟
۱. اعتبار صوری ۲. اعتبار همزمان ۳. اعتبار تجربی ۴. اعتبار سازه ای ۲۸- این روش یکی از محاسبات آماری است که به منظور بازیابی علیت پیامها به کار می رود؟
۱. روش تاریخی ۲. روش روایی ۳. تحلیلی صدفه ۴. تحلیل محتوایی ۲۹- کدام گزینه از اصول کاربرد روش های تاریخی می باشد؟
۱. نمونه گیری ۲. استنتاج
، قلمرو موضوعی
γ.γ./). γ. γΥγγ"Λ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روش تحقیق در منابع طبیعی، روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی، مقدمات روش تحقیق و آمار اجتماعی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چندبخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۹ - ، مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۳۷ - ، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۵۵
۳۰- کدام آزمون گاهی به عنوان آزمون پیوستگی فرضیه صفر هم نامیده می شود؟
۱. ازمون مجذور کای برای استقلال ۲. آزمون حسن انطباق مربع کای
۳. آزمون تست یک نمونه ای مربع کای ۴. آزمون فرضیه های مجذور کای
γ.γ./). γ. γΥγγ"Λ
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :