نمونه سوال درس اصول حسابداری رشته کشاورزی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول حسابداری رشته کشاورزی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : اصول حسابداری، حسابداری واحدهای کشاورزی، مدیریت و حسابداری
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۱ - ، مهندسی کشاورزی علوم دامی ) ۱۲۱۴۰۸۸ - ، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها ۱۲۱۴۰۸۹)
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- کدام مورد جزء ویژگی های اطلاعات حسابداری نیست؟
۱. کاملی بودن ۲. مربوط بودن ۳. قابل اتکا بودن ۴. تداوم داشتن ۲- اصل ثبات رویه جز ع:
۱. اصول حسابداری است ۲.فروضی حسابداری است
۳. ویژگی های اطلاعات حسابداری است ۲. اصولا محدود کننده حسابداری است ۳- «معاملات و رویدادها در زمان وقوع و بدون توجه به دریافت و پرداخت وجه نقد مربوط شناسایی شوند» این مطلب مفهوم
کدام گزینه است؟
۱. فرضی دوره مالی ۲. فرض واحد پولی ۳. فرض تعهدی ۴. اصل تحقق درآمد ۴- کدام گزینه موسسات را از نظر نوع فعالیت طبقه بندی نموده است؟
۱. انتفاعی - غیر انتفاعی ۲. تک مالکی - چند مالکی
۳. خدماتی - بازرگانی - تولیدی ۴. عمومی - خصوصی - تعاونی ۵- اجاره دریافتنی در طبقه کدامیک از گزینه های زیر قرار می گیرد؟
۱. دارایی ۲. بدهی ۳. درآمد ۴. هزینه ۶- معادله درست حسابداری کدام است؟
۱. دارایی = بدهی + سرمایه ۲. دارایی = بدهی - سرمایه
۳. بدهی =دارایی سرمایه ۴. دارایی = سرمایه درآمدها هزینه ها ۷- موسسه ای مقداری اثاثه به طور نسیه خریداری کرده است. کدام گزینه درست است؟
۱. افزایش دارایی، کاهش بدهی ۲. افزایش دارایی ، کاهش دارایی
۳. افزایش دارایی، افزایش سرمایه ۴. افزایش دارایی، افزایش بدهی ۸- کدام گزینه صحیح است؟
۱. درآمدها سرمایه را کاهش می دهند-هزینه ها باعث کاهش سرمایه می شوند
۲. درآمدها سرمایه را افزایش می دهند - هزینه ها باعث افزایش سرمایه می شوند
۳. درآمد ها باعث کاهش دارائیهاو سرمایه می شوند-هزینه هاباعث کاهش دارایی یا افزایش بدهی می شود
۴. درآمد ها باعث افزایش دارائیها و سرمایه می شوند-هزینه هاباعث کاهش دارایی یا افزایش بدهی می شود
• Υ») •/Υ «Υ ΥΥΥΔ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۶
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول حسابداری، حسابداری واحدهای کشاورزی، مدیریت و حسابداری
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۱ - ، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) ۱۲۱۴۰۸۸ - ، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها ۱۲۱۴۰۸۹
۹- صاحب موسسه، قطعه زمینی به قیمت ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان سرمایه به پارکینگ موسسه اختصاص داده است. ثبت صحیح این رویداد کدام گزینه است؟
۱. حساب زمین بدهکار، حساب سرمایه بستانکار ۲. حساب صندوق بدهکار، حساب سرمایه بستانکار
۳. حساب سرمایه بدهکار، حساب زمین بستانکار ۴. حساب سرمایه بدهکار، حساب صندوق بستانکار
.\— ثبت دفتر کل جزء کدام مرحله از مراحل حسابداری محسوب می شود؟ ا. تلخيص ۲. تفسیر ۳. ثبت ۴. طبقه بندی ۱۱- حساب خلاصه سود و زیان چه موقع ایجاد و چه موقع بسته می شود؟
۱. در موقع بستن حساب های موقت ایجاد و موقع بستن حساب های دائمی بسته می شود

در موقع اصلاح حساب ها ایجاد و موقع بستن حساب های دائمی بسته می شود
Y.
. در موقع اصلاح حساب ها ایجاد و موقع بستن حساب های موقت بسته می شود
t
در موقع بستن حساب های دائمی ایجاد و موقع بستن حساب های موقت بسته می شود ۱۲- صورت حسابی بابت خدمات انجام شده برای یکی از مشتریان ارسال میگردد. ثبت صحیح کدام است؟ ۱. حساب های دریافتنی بدهکار، حساب درآمد بستانکار ۲. حساب هزینه بدهکار، حسابهای پرداختنی بستانکار ۳. حساب درآمد بدهکار، حساب صندوق بستانکار ۴. حساب های دریافتنی بدهکار، حساب صندوق بستانکار ۱۳- کدام یک از حساب ها در تهیه صورت سود و زیان بکار گرفته نمی شود؟ ۱. هزینه حقوق ۲. برداشت ۳. درآمد خدمات ۴. هزینه اجاره ۱۴- در کدام یک از روشهای شمارش موجودی ها ، بهای تمام شده موجودی کالای پایان دوره بر اساس قیمت های جاری در ترازنامه گزارش می شود؟ ۱ . شناسایی ویژه ۲. میانگین ۳. اولین صادره از اولین وارده ۴. اولین صادره از آخرین وارده
۱۵- مقداری کالا با شرط (ن/۳۰-۱۰/۲) فروخته شد به هنگام وصول وجه در طی دوره تخفیف، حساب یا حساب های بدهکار
عبارتست از:
۱. صندوق و تخفیفات خرید ۲. صندوق و تخفیفات فروش
۳. حساب های دریافتنی ۴. حساب های پرداختنی • Υ») •/Υ «Υ ΥΥΥΔ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۲ از ۶
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول حسابداری، حسابداری واحدهای کشاورزی، مدیریت و حسابداری رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۱ - ، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) ۱۲۱۴۰۸۸ - ، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها ۱۲۱۴۰۸۹
۱۶- صورتحسابی به مبلغ ۴۰۰۰۰ ریال که مشمول ۵٪ تخفیف تجاری می باشد. با شرط (ن /۳۰-۱۰/۲) صادر گردیده است . مبلغ قابل وصول طی دوره تخفیفات عبارت است از:
۱. ۴۳۰۰۰ ریال Ju YWY; . Y ۳. ۳۸۰۰۰ریالی ۴. . ۳۷۲۴ریال
۱۷- استهلاک انباشته حسابی است که: ۱. در سمت بدهکار ترازنامه نوشته شده و از دارایی مربوطه کسر میگردد ۲. در سمت بستانکار تراز نامه و در سرفصل بدهی ها نشان داده می شود ۳. در صورتحساب سود و زیان نشان داده شده و از دارایی ها کسر می شود
۴. در بخش داراییهای ترازنامه منعکس و به دارائیهای دیگر اضافه می شود.
۱۸- آخرین مرحله از تلخیص حساب ها در سیستم اطلاعات حسابداری چیست؟ ۱. تهیه تراز آزمایشی ۲. تهیه صورت های مالی
۳. تهیه دفتر کل ۴. تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده
۱۹- ساختمانی به مبلغ ۱۲ میلیون ریال در اول مهر ۱۳۹۱ خریداری شد. ارزش اسقاط این ساختمان ۲ میلیون ریال و عمر مفید آن . \ سال برآورد شده است. برای ثبت استهلاک دار پایان اسفند ماه ۱۳۹۱ کدام حساب و به چه مبلغی باید بدهکار شود ؟
۱. استهلاک انباشته ۱ میلیون ریالی ۲. هزینه استهلاک ۱ میلیون ریال
۳. استهلاک انباشته ۵۰۰ هزار ریالی ۴. هزینه استهلاک ۵۰۰ هزار ریال
۲۰- روش شناسایی در آمد در ارتباط با محصولات کشاورزی، کدام گزینه می باشد؟
۱. در زمان فروش ۲. روش اقساطی ۳. تکمیل تولید ۴. هنگام تولید
۲۱- جهت ثبت در آمد های دریافت نشده کدام حساب بدهکار می گردد؟ - ۳. حسابهای دریافتنی ۴. حسابهای پرداختنی
۱. هزینه ۲. درآمد
صفحه ۳ از ۶
• Υ») •/Υ «Υ ΥΥΥΔ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول حسابداری، حسابداری واحدهای کشاورزی، مدیریت و حسابداری
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۲۱ - ، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) ۱۲۱۴۰۸۸ - ، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها ۱۲۱۴۰۸۹
۲۲- موسسه نادر ملزوماتی را در تاریخ xxxx۴/۱۵ به بهای ۳۸۰۰۰۰ ریال نقدا خریداری و در بدهکار حساب هزینه ملزومات ثبت نمود. در پایان دوره مالی موجودی ملزومات ۸۰۰۰۰ ریال میباشد. ثبت اصلاحی در پایان دوره مالی عبارت است از: ۱. موجودی ملزومات بدهکار ۳۰۰۰۰۰ ریالی - هزینه ملزومات بستانکار ۳۰۰۰۰۰ریالی ۲. موجودی ملزومات بدهکار ۸۰۰۰۰ریالی - هزینه ملزومات بستانکار ۸۰۰۰۰ریالی
۳. هزینه ملزومات بدهکار ۳۰۰۰۰۰ ریالی - موجودی ملزومات بستانکار ۳۰۰۰۰۰ ریالی
۲. هزینه ملزومات بدهکار ۰۰۰۰)ریال - موجودی ملزومات بستانکار ۸۰۰۰۰ریال
"ץץ- در پایان دوره مالی حساب برداشت به کدام حساب بسته میشود؟
۱. هزینه ۲. درآمد ۳. خلاصه سود و زیان ۴. سرمایه ۲۴- در یک موسسه خدماتی کدامیک از موارد زیر تحت سرفصل اثاثه قابل انعکاسی است؟ ۱. میز و صندلی ۲. نوشت افزار ۳. حق الامتیاز تلفن ۴. سرقفلی
۲۵- دارائیهای موسسه ای ۷۵۰۰۰۰ ریال و بدهی های آن نصف سرمایه است . جمع بدهی و سرمایه چقدر است؟
۱. ۲۵۰۰۰۰ ریالی Y. ۵۰۰۰۰۰ ریالی ۳. ۷۵۰۰۰۰ریالی f ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی
۲۶- شرکت بهراد ۲ راس گوساله گوشتی را به مبلغ ۳۲۰۰۰۰ ریال نقدا خریداری می نماید. ثبت آن چگونه است؟ ۱. موجودی گوساله بدهکار- صندوق بستانکار ۲. موجودی گوساله بدهکار- بستانکاران بستانکار
۳. موجودی گوساله بدهکار- اسناد پرداختنی بستانکار ۲. صندوق بدهکار- موجودی گوساله بستانکار
۲۷- در سوال ۲۶ چنانچه در پایان دوره مالی ، خالصی ارزش فروش گوساله برابر با مبلغ ۴۶۰۰۰۰ ریال باشد. کدام ثبت درست است؟
۱. موجودی گوساله بدهکار ۱۴۰۰۰۰ ریالی - بستانکاران بستانکار ۱۴۰۰۰۰ ریالی ۲. موجودی گوساله بدهکار ۱۴۰۰۰۰ ریالی - صندوق بستانکار ۱۴۰۰۰۰ ریالی ۳. موجودی گوساله بدهکار ۱۴۰۰۰۰ ریال - درآمد افزایش ارزش گوساله بستانکار ۱۴۰۰۰۰ ریال
۴. موجودی گوساله بدهکار ۱۴۰۰۰۰ ریالی - هزینه تولید بستانکار ۱۴۰۰۰۰ ریال
• Υ») •/Υ «Υ ΥΥΥΔ صفحه ۴ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :