نمونه سوال درس آمار استنباطی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس آمار استنباطی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آمار استنباطی
رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۱۱۷۰۰۵
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- فرض کنید در یک کیسه ۸ توپ سفید و ۴ توپ سیاه وجود دارد، احتمال پیشامد A «یک توپ سفید» چقدر است؟
3 f * 。ャ * 。ャ ..) 2 3. 2
;
۲- اگر {1357} - B و {139} = A باشد، AUB کدام است؟
{957) to {1,133.579) : « {13579) 。ャ {1,13579) ... )
۳- فرض کنید فضای نمونه ای شامل ۱۰ مهره است که ۴ مهره آن چوبی و ۶ مهره آن فلزی است. از ۴ مهره چوبی، ۲ مهره آبی و دو مهره قرمز و از ۶ مهره فلزی ۳ مهره آبی و ۳ مهره فلزی است. احتمال پیشامد ترکیبی مهره چوبی یا آبی چقدر است؟
7 t 으 .w is . Y. — . ) 10. 10. 10 10. ۴- تعداد جایگشت های ممکن برای ۳ شی مستقل کدام است؟ 作人 F ** . Yʻ \ Y Y 2. \ - - - . . + .* * تض ۵- در توزیع دوجمله ای ")p +q)، چنانچه d=0 = E باشد، میانگین توزیع چقدر است؟ to . Y. 10 .Y 포 . Υ/ώ ώ \ . (p +q) 2
۶- در مطالعه ای میزان اضطراب امتحان ۲۵ دانش آموز مورد بررسی قرار گرفت و انحراف استاندارد نمرات اضطراب برابر با ۱۵ به دست آمد. خطای استاندارد میانگین را محاسبه کنید.
\ . . ; ャ.Y A Y * . )
۷- در صورتی که پژوهشگری فرض صفر را در حالی که آن فرض درست است رد کند یا فرض صفر را علیرغم غلط بودن آن بپذیرد به ترتیب کدام خطاها حادث می شوند؟
B- a t β-β.γ a- В " O-O. . ) ۸- رابطه 1- ز/ بیانگر کدام یک از موارد زیر است؟
۱. خطای نوع اول ۲. خطای نوع دوم ۳. سطح معناداری ۴. توان آزمون
ץ.."וץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۹


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آمار استنباطی
رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۱۱۷۰۰۵
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- فرض کنید در یک کیسه ۸ توپ سفید و ۴ توپ سیاه وجود دارد، احتمال پیشامد A «یک توپ سفید» چقدر است؟
3 f * 。ャ * 。ャ ..) 2 3. 2
;
۲- اگر {1357} - B و {139} = A باشد، AUB کدام است؟
{957) to {1,133.579) : « {13579) 。ャ {1,13579) ... )
۳- فرض کنید فضای نمونه ای شامل ۱۰ مهره است که ۴ مهره آن چوبی و ۶ مهره آن فلزی است. از ۴ مهره چوبی، ۲ مهره آبی و دو مهره قرمز و از ۶ مهره فلزی ۳ مهره آبی و ۳ مهره فلزی است. احتمال پیشامد ترکیبی مهره چوبی یا آبی چقدر است؟
7 t 으 .w is . Y. — . ) 10. 10. 10 10. ۴- تعداد جایگشت های ممکن برای ۳ شی مستقل کدام است؟ 作人 F ** . Yʻ \ Y Y 2. \ - - - . . + .* * تض ۵- در توزیع دوجمله ای ")p +q)، چنانچه d=0 = E باشد، میانگین توزیع چقدر است؟ to . Y. 10 .Y 포 . Υ/ώ ώ \ . (p +q) 2
۶- در مطالعه ای میزان اضطراب امتحان ۲۵ دانش آموز مورد بررسی قرار گرفت و انحراف استاندارد نمرات اضطراب برابر با ۱۵ به دست آمد. خطای استاندارد میانگین را محاسبه کنید.
\ . . ; ャ.Y A Y * . )
۷- در صورتی که پژوهشگری فرض صفر را در حالی که آن فرض درست است رد کند یا فرض صفر را علیرغم غلط بودن آن بپذیرد به ترتیب کدام خطاها حادث می شوند؟
B- a t β-β.γ a- В " O-O. . ) ۸- رابطه 1- ز/ بیانگر کدام یک از موارد زیر است؟
۱. خطای نوع اول ۲. خطای نوع دوم ۳. سطح معناداری ۴. توان آزمون
ץ.."וץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۹


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آمار استنباطی
رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۱۱۷۰۰۵
۹- فرضیه تنش زدایی باعث کاهش میزان اضطراب می شود از کدام نوع است؟ ۱. فرضیه بدون جهت ۲. فرضیه یک دامنه ٠٢ فرضيه دو دامنه
۱۰- در کدام یک از موارد زیر احتمال ارتکاب خطای نوع دوم افزایش می یابد؟ ۱. کاهش مقدار)O
آن افزایش شدت تأثیر متغیر مستقل بر وابسته
۳. افزایش پراکندگی نمره های متغیر وابسته در اثر تأثیر متغیر مستقل
۴. افزایش حجم نمونه
۱۱- کدام موارد زیر از ویژگی های توزیع طبیعی است؟ ۱. میانگین، میانه و نما مساوی صفر است. ۲. دنباله منحنی در هر دو طرف محور X ها را قطع می کند. ۳. سطح بین منحنی و محور X ها را برابر ۲ فرض می کنند. ۲. انحراف استاندارد منحنی طبیعی برابر صفر است. ۱۲- این جمله که هرچه حجم نمونه ها بیشتر شود توزیع میانگین های نمونه ها به توزیع طبیعی نزدیکتر می شود بیانگر کدام موارد زیر است؟ ۱. قانون اعداد بزرگ ۲. قضیه حد مرکزی ۳. خطای نمونه گیری ۴. نظریه نمونه برداری ۱۳- از جامعه ای که در آن میانگین و انحراف استاندارد نمرات دانش آموزان کلاس ششم در درس ریاضی به ترتیب ۱۴ و ۶ است
نمونه ای با حجم ۱۴۴ انتخاب کردیم و میانگین آن را برابر با ۱۵ به دست آوردیم. نمره استاندارد میانگین این نمونه را
\/१% . Y - • |\ . )
۱۴- در آزمون Z تک نمونه ای در چه صورتی فرض صفر رد می شود؟ قدر مطلق ٪ مشاهده شده بیشتر از ٪ بحرانی باشد. قدر مطلق ٪ مشاهده برابر حجم نمونه باشد. قدر مطلق ٪ مشاهده شده کمتر از 2 بحرانی باشد.
قدر مطلق ٪ مشاهده شده کمتر یا مساوی 2 بحرانی باشد.
ץ.."וץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۲ از ۹
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آمار استنباطی
رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۱۱۷۰۰۵
۹- فرضیه تنش زدایی باعث کاهش میزان اضطراب می شود از کدام نوع است؟ ۱. فرضیه بدون جهت ۲. فرضیه یک دامنه ٠٢ فرضيه دو دامنه
۱۰- در کدام یک از موارد زیر احتمال ارتکاب خطای نوع دوم افزایش می یابد؟ ۱. کاهش مقدار)O
آن افزایش شدت تأثیر متغیر مستقل بر وابسته
۳. افزایش پراکندگی نمره های متغیر وابسته در اثر تأثیر متغیر مستقل
۴. افزایش حجم نمونه
۱۱- کدام موارد زیر از ویژگی های توزیع طبیعی است؟ ۱. میانگین، میانه و نما مساوی صفر است. ۲. دنباله منحنی در هر دو طرف محور X ها را قطع می کند. ۳. سطح بین منحنی و محور X ها را برابر ۲ فرض می کنند. ۲. انحراف استاندارد منحنی طبیعی برابر صفر است. ۱۲- این جمله که هرچه حجم نمونه ها بیشتر شود توزیع میانگین های نمونه ها به توزیع طبیعی نزدیکتر می شود بیانگر کدام موارد زیر است؟ ۱. قانون اعداد بزرگ ۲. قضیه حد مرکزی ۳. خطای نمونه گیری ۴. نظریه نمونه برداری ۱۳- از جامعه ای که در آن میانگین و انحراف استاندارد نمرات دانش آموزان کلاس ششم در درس ریاضی به ترتیب ۱۴ و ۶ است
نمونه ای با حجم ۱۴۴ انتخاب کردیم و میانگین آن را برابر با ۱۵ به دست آوردیم. نمره استاندارد میانگین این نمونه را
\/१% . Y - • |\ . )
۱۴- در آزمون Z تک نمونه ای در چه صورتی فرض صفر رد می شود؟ قدر مطلق ٪ مشاهده شده بیشتر از ٪ بحرانی باشد. قدر مطلق ٪ مشاهده برابر حجم نمونه باشد. قدر مطلق ٪ مشاهده شده کمتر از 2 بحرانی باشد.
قدر مطلق ٪ مشاهده شده کمتر یا مساوی 2 بحرانی باشد.
ץ.."וץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۲ از ۹
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : آمار استنباطی رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۱۱۷۰۰۵
۱۵- کدام یک از موارد زیر به توزیع نرمال شباهت بیشتری دارد؟
۱. توزیع t با درجه آزادی ۵ ۲. توزیع t با درجه آزادی ۱۰
۳. توزیع t با درجه آزادی ۲۵ ۴. توزیع t با درجه آزادی ۳۵ ۱۶- پژوهشگری قصد دارد میانگین نمره استعداد کلامی دانشجویان سال اول دانشگاه را با میانگین نمره استعداد کلامی جامعه داوطلب ورود به دانشگاه مقایسه کند. بدین منظور نمونه ای به حجم ۲۵ نفر از میان دانشجویان سال اول دانشگاه انتخاب و میانگین و انحراف استاندارد نمرات استعداد کلامی آنها را به ترتیب ۶۲۵ و ۹۰ محاسبه می کند در صورتی که بر اساس نتایج پژوهش ها میانگین نمره ی استعداد کلامی برای جامعه داوطلب ورود به دانشگاه ۵۰۰ باشد، مقدار t مشاهده شده
چقدر است؟
१/\> . ि A%や .Y >/१f . Y \/१% . ۱۷- پژوهشگری در مقایسه میانگین نمرات سلامت روان دانش آموزان دبیرستانی با میانگین فرضی جامعه مقدار t مشاهده شده را برابر با ۱/۴ محاسبه کرده است. در صورتی که بحرانی جدول در سطح معناداری ۰/۰۵ برای این افراد برابر ۲ باشد کدام نتیجه گیری درست است؟
۱. فرض صفر رد می شود.
۲. فرضی خلاف تأیید می شود.
۳. میانگین سلامت روان دانش آموزان بیشتر از میانگین فرضی جامعه است. ۴. میانگین سلامت روان دانش آموزان با میانگین جامعه تفاوت معناداری ندارد. ۱۸- در صورتی که خطای استاندارد میانگین سلامت روان ۱۶ دانش آموز دبیرستانی برابر ۲/۵ و تی بحرانی و میانگین به ترتیب ۲ و ۲۹ باشد حد پایین اطمینان را محاسبه کنید.
ΔΛ. * ץ. ץץ Yt Y དཔ༈ . ད་
ץ.."וץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۹
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درسی : آمار استنباطی رشته تحصیلی /کد درس : راهنمایی و مشاوره، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی، علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ۱۱۱۷۰۰۵
۱۹- پژوهشگری قصد دارد تأثیر آموزش مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری را در کاهش تعارض زناشویی بررسی کند بدین منظور از میان زنان متأهل دارای تعارض زناشویی ۱۰ نفر را انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین می کند. به گروه آزمایش طی ۱۰ جلسه مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری را آموزش می دهد. سپس تعارض دو گروه را اندازه می گیرد. نمرات در جدول زیر ارائه شده است. با توجه به نمرات و با فرضی همگنی واریانس های دو گروه چنانچه خطای استاندارد میانگین ۲ باشد میزان تفاوت میانگینهای دو گروه کدام گزینه زیر است؟
نمرات گروه آزمایش (X1) | نمرات گروه کنترل (X2)
Y. זו
ΥΛ ץץ
YA \f
Y'. Y.
Y^ \2 * : * ャ.ャ ༈:/དར་ད” . ད་ ו. ץץן"ץ
۲۰- پژوهشگری قصد دارد اثربخشی آموزش مهارت های مطالعه را در دو گروه از دانش آموزان مقطع چهارم دبستان که به لحاظ بهره هوشی همتراز شده اند با هم مقایسه کند. کدام آزمون زیر برای هدف این پژوهشگر مناسب تر است؟
۱. پیرسون ۲. ] مستقل t۰۳ همبسته ٠٢ خی دو ۲۱- کدام یک از موارد زیر جزء مفروضه های آزمون تحلیل واریانس است؟ ۱. اسمی بودن مقیاسی اندازه گیری متغیرها ۲. رتبه ای بودن مقیاس اندازه گیری متغیرها نرمال بودن توزیع نمرات
۴. عدم همگنی واریانس های نمرات در گروه های مورد بررسی
صفحه ۴ از ۹
ץ.."וץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :