نمونه سوال درس کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۱۵۲۱۵
۱- در کدام روشی جایگزینی مقادیر گمشده، میانگین کلیه مقادیر معتبر متغیر مورد نظر، جایگزین کلیه مقادیر گمشده
می شو د. Linear intorpolation Y Linear trend and point . ) Series mean . * Median of nearby points . Y.
۲- تنها نموداری است که در نرم افزار SDSS که در آن از دو متغیر کمی استفاده شده است. ۱. نمودار پراکنشی ۲. نمودار جعبهای ۳. نمودار بافت نگار ۴. نمودار شاخه و برگ ۳- در نرم افزار SDSS کدام کد شناسایی برای توصیف متغیر، مورد استفاده قرار می گیرد.
Lable f Value . * Туре у Name . )
۴- برای مقایسه میانگین مشاهدات زوج شده در SDSS از کدام فرمان استفاده می شود. Independent SamplesT Test . Y. One sample T Test . )
One Way ANOVA t Paired Sampeles T Test . Y.
۵- کدام مورد شدت و رابطه خطی میان دو متغیر را نشان می دهد.
۱. ضریب همبستگی ۲. جدولی توافقی ۳. فراوانی ۴. آزمونهای آماری
۶- در نرم افزار SPSS اگر بخواهیم با استفاده از متغیر های موجود، متغیرهای جدیدی تولید نماییم از کدام فرمان استفاده
Rplace missing value . Y Compute . ) Edit case . * Sort case . Y.
۷- این منو امکان دسترسی سریع به برخی از امکاناتی که به میزان زیاد در EVieWS مورد استفاده قرار می گیرد را فراهم می آورد.
VieW , f Prossesing . Y. Quick Y Object . )
۸- ایجاد یک نسخه مجدد از خروجی مورد مشاهده در پنجره ایجاد شده و قرار دادن آن در پرونده کاری در نرم افزار EVieWS از طریق کدام گزینه می باشد.
Freeze output t Store from DB . Y. Update from DB .Y Fetch from DB . )
የ\የfጫ•\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۱۵۲۱۵ A— کاربرد نرم افزار EViews چيست . ۱. ایجاد پایگاه اطلاعاتی ۲. انجام محاسبات مالی ۳. ارزیابی های مالی ۴. تخمین و شبیه سازی الگوها و مدل های اقتصاد سنجی ۱۰- در نرم افزار SDSS دستور Mer8CFile از منوی Data چه عملی انجام می دهد. ۱. ایجاد فایلی داده ای جدید ۲. ادغام کردن فایلی داده ای
۳. مرتب کردن داده های یک فایل ۴. حذف فایلی داده ای
۱۱- در نرم افزار EVieWS در حالت فعال بودن Unit ROOt TCSt چه عملی صورت می گیرد. ۱. آزمون استقلال داده ها ۲. آزمون ریشه واحد ۳. آزمون شکست ساختاری ۴. آزمون هم انباشتگی ۱۲- در نرم افزار EVieWS برای برازش معادله رگرسیونی روندها از کدام گزینه در منوی QuiCK استفاده می شود. Estimation Equation Y Series Statistics . )
Group Equation . Y. Estimation Var . Y
۱۳- در نرم افزار ACCCS، کدام نما همه اطلاعات یا قسمتی از آنها را در یک رکورد نشان می دهد.
Table . * Database . Y. Form . Y. Design . )
۱۴- در کدام یک از مقیاسها تمام عملگرهای ریاضی تعریف شده اند.
۱. مقیاس اسمی ۲. مقیاس رتبه ای ۳. مقیاس فاصله ای ۴. مقیاس نسبی
۱۵- برای ایجاد کردن فرمول جدید در محیط EXCe1 از کدام منو استفاده می شود.
Format . Y. IhSert . Y" View . Y. Styles . )
۱۶- در فایلهای بزرگ نرم افزار SPSS برای رفتن به سطر دلخواه از کدام فرمان استفاده می شود.
Split file . * Go to Case . Y. Transpose Y Sort cases . )
۱۷- مجموعه جداول در محیط ACCeS را چه می نامند.
۱. فیلد ۲. رکورد ۳. پایگاه اطلاعاتی ۴. داده
۱۸- متغیرهایی که به صورت ذاتی و صوری قابل مشاهده باشند مانند مرد یا زن بودن جزو کدام نوع متغیرها می باشند.
۱. متغیرهای اسمی ۲. متغیرهای رتبه ای ۳. متغیرهای فاصله ای ۴. متغیرهای کمی
\•\•|\•\•የ\የfጫ
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۱۵۲۱۵
۱۹- برای وارد کردن داده های خام یا فراخوانی فایل داده های ذخیره شده در نرم افزار Spss از کدام پنجره استفاده می شود.
Go to case . * Define dates . Y. InSert CaseS Y Spss Data Editor . )
۲۰- در نرم افزار FOWerPoint، از ویژگی PaCKaged PreSentation به چه منظور استفاده می شود.
۱. ضبط صفحات معرفی طراحی شده، به صورت یک بسته نرم افزاری واحد بر روی یک CD
۲. اعمال جلوههای ویژه انتقال بر روی صفحات معرفی طراحی شده
۳. متحرک سازی صفحات معرفی طراحی شده
۴. تغییر تمامی عناصر صفحات معرفی، بر اساس یک الگوی از پیش طراحی شده.
۲۱- از کدام نرم افزار جهت تهیه صفحات معرفی تاثیر گذار استفاده می شود.
Microsoft Excel . Y MicroSoft Word . )
Microsoft Acces , f POWerPoint MicroSoft . Y.
۲۲- در محیط EXCel جهت مقایسه نسبت اجزای یک مجموعه با کل مجموعه از کدام نوع نمودار استفاده می شود؟
Pie . * line . Y. Bar . Y Area . )
۲۳- پر کاربردترین وسیله ورودی کامپیوتر کدام مورد می باشد.
۱. اسکنر ۲. ماوس ۳. دوربین دیجیتال ۴. صفحه کلید
۲۴- در نرم افزار EXCel اولین کاراکتر در نوار فرمول کدام است.
۱. علامت / ۲. علامت = ۳. علامت # ۴. علامت GD)
۲۵- در نرم افزار POWCIFOint جهت وارد نمودن یک عنوان در صفحات معرفی از کدام گزینه استفاده می کنیم.
New Slide . Y. New Presentation . )
Click to add Subtitle . * Click to add Title . Y.
۲۶- حافظه کامپیوتری RAM یعنی:
۱. حافظه دائمی ۲. حافظه با قابلیت فقط خواندنی
۳. حافظه موقتی ۴. حافظه جانبی
۲۷- کدام مورد جزو سیستم های عاملی می باشد.
EVieWS : f Unix . Y. MicroSoft Office . Y. Powerpoint . )
\•\•|\•\•የ\የfጫ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۱۵۲۱۵
۲۸- فایلهای اجرایی در سیستم عامل ویندوز معمولا چه فرمتی دارند.
xls . \ ppt . Y. gif Y eXe . )
۲۹- در نرم افزار WOrd جهت کم یا زیاد کردن فاصله بین خطوط، از کدام منو استفاده می شود.
FOrmat . * In Sert . Y. View . Y. Styles .۳۰- برای کپی کردن قسمتی از یک متن در محیط WOrd از کدام میانبر استفاده می شود.
Alt Ctrl . Y. p, Ctrl Y c. Ctrl . Y. v. Ctrl . )
\•\•|\•\•የ\የfጫ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :