نمونه سوال درس سیستم های اطلاعات مدیریت نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس سیستم های اطلاعات مدیریت نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درسی : سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی ) ۱۱۱۵۱۲۷ -، علوم کامپیوتر(چند بخشی )، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۷۶ -، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع چند بخشی )۱۲۱۸۱۰۵ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۲۱۸۱۱۲)
۱- کدام گزینه عامل تعیین کننده و کلید موفقیت هر سازمانی محسوب می شود و از منابع مهم قدرت است؟
۱. مدیریت ۰۲ ثروت ۳. اطلاعات ۴. نیروی انسانی ۲- تفسیر دستورات موجود در حافظه از وظایف کدام واحد از واحدهای پردازش مرکزی می باشد؟
۱. حساب - منطق ۲. کنترلی ۳. ثبات ها ۴. گذرگاه ها ۳- در کدام بعد از ویژگی های اطلاعات با کیفیت، اطلاعات می تواند به صورت خلاصه ارائه شود؟
۱. بعد شکلی ۲. بعد محتوا ۳. بعد زمان ۴. بعد مکان
۴- در کدام بعد از خصوصیات سازمان های عصر ارتباطات، مدیریت به صورت مشارکتی، چرخشی و گاهی اوقات پاره وقتی
است؟ ۱. ساختار سازمانی ۲. منابع انسانی ۳. فرآیندهای مدیریت ۴. آموزش A— کدام نرم افزار برنامه ای تعاملی است که به کاربر اجازہ دهی دهد اطلاعات روى ولب را مشاهده کند ؟
۱. پست الکترونیک ۲. صفحه گسترده ۳. پایگاه داده ها ۲. مرورگر وب
۶- مجموعه ای از قواعد و مقررات که به منظور کنترل انتقال داده ها بین رایانه ها و شبکه ها ایجاد می شوند را چه می نامند؟
۱. شبکه ۲. سیستم ۳. پایگاه داده ۴۔ پروتکل ۷- کدام سیستم عرضه کننده نظامی است که استفاده کننده می تواند با بکارگیری جعبه های باز شونده رایانه ای به انواع
مختلف خدمات اینترنت دست یابد؟
۱. انتقال فایل های رایانه ای ۲. گوفر
۳. سرویس های آموزشی ۴. تجهیزات اطلاعاتی ۸- در کدام مدلی از مدل های پایگاه داده، انعطاف پذیری و کاربر پسندی بالا و پیچیدگی پائین می باشد؟
۱. مدل سلسله مراتبی ۲. مدل شبکه ای ۳. مدل های رابطه ای ۴. مدل های جمعی
۹- کدام گزینه تصمیم گیرندگان سازمان را با کنار هم آوردن قضاوت انسانی و عملیات رایانه ای شده در حل مسائل ساختار یافته و نیمه ساختار یافته کمک می کند؟
۱. سیستم مدیریت دانش ٠٢ سيستم خبره ۳. سیستم پن ۴. سیستم اطلاعات مدیریت ۲۰۱۴۷ ۱۰۱۰/۱۰۱۰ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی ) ۱۱۱۵۱۲۷ -، علوم کامپیوتر(چند بخشی )، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۷۶ -، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی ) ۱۲۱۸۱۰۵ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۲۱۸۱۱۲
۱۰- سیستمهای اطلاعاتی مدیریت فروش و پشتیبانی از کانال های توزیع، جزء کدام نوع از سیستمهای اطلاعات بازاریابی
است؟
۱. بازاریابی راهبردی ۲. بازاریابی راهکاری ۳ - بازاریابی عملیاتی ۲. بازاریابی پشتیبانی ۱۱- قیمت گذاری و پیش بینی های کوتاه مدت جزء کدام یک از دامنه فعالیت های بخش تحقیقاتی بازاریابی می باشد؟
۱. تحقیق در مورد بازار فروش ۲۔ تحقیق در مورد محصول
۳. تحقیق در مورد شرکت، اقتصاد و صنعت ۴۔ تحقیق در مورد تبلیغات
۱۲- در کدام مرحله از فرآیند برنامه ریزی راهبردی سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی، براساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرآیندها و نیازهای اطلاعاتی، مدل پیشنهادی برای سازمان ایجاد می شود؟ ۱. فرآیند شروع تدوین راهبرد آن درک وضعیت موجود و تفسیر نیازهای سازمان *. تعیین راهبرد سیستم های اطلاعاتی f تعریف معماری اطلاعات و سیستم ها ۱۳- مفهوم کدام گزینه مجموعه ای از فعالیت های بهم وابسته است، که بواسطه آن سازمان منابع مورد نیازش را برای تولید کالا و خدمات از افراد، گروه ها و یا سازمان های دیگر تامین می کند ؟ ۱. زنجیره ارزش داخلی ۲. زنجیره عرضه ۳. زنجیره مشتری ۲. زنجیره ارزش خارجی ۱۴- داد ۵ هایی که پردازش، تبدیل و ترکیب شده اند تا شکل معین و معناداری بگیرند و آگاهی بیشتری را به فرد منتقل کنند، چه نامیده می شوند؟ ۱. دانش آشکار ۲. دانش ضمنی ۳. داده ۴. اطلاعات ۱۵- مسائل ساختار یافته و داده های جزئی و مشروح، مربوط به کدام سطح مدیریت است؟ ۱. مدیریت راهبردی ۲. مدیریت راهکاری ۳. مدیریت عملیاتی f مدیریت عالی ም\-- کدام گزینه برای ذخیره سازی برنامه ها و داده ها از آن استفاده می شود و می توان اطلاعات آن را تغییر داد ؟ ۱. حافظه دستیابی مستقیم ۲. حافظه فقط خواندنی ۳. حافظه ثانویه ۴. حافظه نوری ۱۷- بر مبنای کدام نظریه سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی یکی از عوامل تولید بشمار می آید که به آسانی می تواند جانشین
سرمایه و نیروی کار شود؟
۱. اقتصاد خرد ۲. داد و ستد ۳. نمایندگی ۲. اجتماعی
\•\•|\•\•የ•\የV
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی ) ۱۱۱۵۱۲۷ -، علوم کامپیوتر(چند بخشی )، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۷۶ -، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی ) ۱۲۱۸۱۰۵ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۲۱۸۱۱۲
۱۸- کدام گزینه برنامه کاربردی هوش مصنوعی که مستلزم پردازش علائم تجریدی است، می باشد؟
۱. کوبولی ۲. جاوا ۳. لیسب ۴. پاسکال
۱۹- کدام نرم افزار مبادلات تجاری را ثبت، ذخیره و پردازش می کند و صورت های مالی را تهیه می کند؟
۱. پشتیبانی تصمیم ۲. پردازش عملیات ۳. مدیریت موجودی ۰۴ ثبت سفارش فروش ۲۰- مهم ترین جزء تشکیل دهنده در طراحی سیستمهای اطلاعاتی کدام است؟
۱. اینترنت ۲. شبکه ۳. پروتکل ۴. پایگاه داده ها ۲۱- کدام گزینه از نقاط ضعف روش ستاره ای، از روش های ایجاد شبکه های محلی رایانه ای می باشد؟
۱. مشکل بودن توسعه ۲. نیاز به سخت افزار پیچیده
۰۳ وابستگی رایانه ها به یکدیگر ۴. کنترل مرکزی و عیب یابی ۲۲- کاربران می توانند از طریق پست الکترونیکی و یادگیری سیستمهای اطلاع رسانی پیام هایشان را مبادله کنند مربوط به
کدامیک از مزایای شبکه های ارتباطی برای سازمان می باشد؟
۱. قابل اعتماد بودن ۲. هزینه ۳. ارتباطات ۴. فضا ۲۳- در کدام روش از سازمان دهی فایل ها، برای تعیین آدرس فیزیکی یک رکورد، از یک فیلد کلیدی استفاده می شود و با این
حال، این فرآیند بدون شاخص انجام می گیرد؟
۱. سازماندهی ترتیبی فایل ۲. سازماندهی ترتیبی مبتنی بر شاخص
۳. سازماندهی مستقیم فایل ۴. سازماندهی محدود ۲۴- کدام سیستم طوری طراحی شده است که تصمیم خاصی را به کاربرانش توصیه نماید، عملیاتی که باید انجام گیرد را بیان
نماید یا پیش بینی هایی را مطرح نماید؟
Y ... )
سیستم مدیریت دانش سيستم خبره
.Y . سیستم پشتیبانی تصمیم .Y . سیستم اطلاعات مدیریت
۲۵- گزارش حساب های مشتری جزء کدام یک از گزارشی های سیستم اطلاعات مدیریت است؟
۱. تفصیلی ۰۲ تاریخی ۳. خلاصه ۴. استثنایی
የ•\የV•\•\|•\•\ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درسی : سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعات مدیریت، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی ) ۱۱۱۵۱۲۷ -، علوم کامپیوتر(چند بخشی )، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۷۶ -، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی ) ۱۲۱۸۱۰۵ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۲۱۸۱۱۲
۲۶- کدام گزینه از معایب استفاده از سیستم مدیریت پایگاه داده می باشد؟ ۱. بازیافت سریع داده ها ۲. تقاضای سخت افزار بزرگ تر
۳. تجمع داده های متنوع از منابع مختلف ۲. تسهیل دسترسی و دستکاری داده ها
۲۷- کدام مدلی از مدل های پایگاه داده، بر پایه دو سازه مهم یعنی مجموعه ها و رکورد ها ساخته می شود و از گراف استفاده می کند؟
۱. مدل سلسله مراتبی ۲. مدل شبکه ای ۳. مدل رابطه ای ۴۔ مدل جمعی ۲۸- برای پرداختن به فعالیت های تجاری جدید، یک شرکت باید مجموعه پول نقد و یا سرمایه خود را افزایش دهد مفهوم کدام
گزینه می باشد؟
) ... مدیریت نقدینگی ャ。 مدیریت سرمایه
۳. بودجه بندی سرمایه ای ۲. برنامه ریزی مالی و بودجه بندی ۲۹- دانش جدید سازمانی منجر به بهبود محصولات، فرآیندها، فناوری ها یا خدمات می شود و سازمان ها را قادر می سازد
رقابتی باقی بمانند و به حیاتشان ادامه دهند مربوط به کدام معیار از معیارهای دارایی راهبردی می باشد؟
۱. غیر قابل تقلید بودن ۲. کمیاب بودن
۳. ارزشمند بودن ۲. غیر قابل جایگزین بودن
زندگی مشتری می باشند؟
۱. مشتریان بالقوه ۲. مشتریانی که عکس العمل نشان می دهند.
۳. مشتریان بالفعل ۴. مشتریان سابق
\•\•|\•\•የ•\የV
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :