نمونه سوال درس بیوشیمی عمومی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس بیوشیمی عمومی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۱۵
تشریحی : ۳ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۳۰ تشریحی : ۳۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : بیوشیمی عمومی رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) ۱۱۱۴۲۰۴ استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- گلیکولیپید از چه ترکیبی ساخته شده است؟ ۱. لیپید و پروتئین ۲. لیپید و قند
۳. پروتئین و قند ۰۴ لیپید و اسید نوکلئیک ۲- اتصال (۱ -----۴)O و (۱ -----۶) O در ساختمان کدام پلی ساکارید وجود دارد؟
۱. آمیلوز و آمیلوپکتین ۰۲گلیکوژن وآمیلوپکتین
۳. گلیکوژن و آمیلوز ۴. سلولوز وآمیلوز ۳- کدام عبارت زیر صحیح است؟
۱. اسیدهای چرب در آب معمولا محلول هستند ۲. اسیدهای چرب اشباع نقطه ذوب بالاتری نسبت به اسیدهای چرب غیر اشباع دارند ۳. اسیدهای چرب اشباع نشده اکثرابه شکلی ایزومری ترانسی هستند
آ، اسیدهای چرب اشباع نشده دارای پیوندهای دو گانه کمتری نسبت به اشباع شده می باشند
۴- نخستین پروتئین الیگومری که مورد تحلیل پرتو ایکس قرار گرفت چیست؟
RNA . f DNA . Y ۱. هموگلوبین ۲. آلانین ۵- در غلظت های بالا معادله میکایلیسی منتن به چه صورت می شود؟
Km = 1 . f Km = u , v. V = Vmax . Y V = 1 . \ ۶- بازدارنده های آلوستریکی چه نوع بازدارندگی می باشد؟ ۱. رقابتی ۲. نارقابتی ۳۔ غیر رقابتی · بی رقابتی ۷- ساختار RNA به چه ترتیبی است؟
T.C.G.A . Y. U.C.G.A . Yo T.C.G Y C.G.A . ) ۸- در چرخه EMP گلوکوز به کدام یک از مواد زیر تبدیل می شود؟
۱۰۱ پیروات ۲۰۲ پیروات ۱۰۳ اسید لاکتیک ۲.۴ اسید لاکتیک
۱. پیروات کیناز آ ، فسفوگلیسرو موتاز ۳. انولاز ۴. لاکتات دهیدروژناز
\•\•|\•\• የየየንV ;
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۲

***
.
: کارشناسی و کارشناسی ارشد - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۱۵ تشریحی : ۳ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۳۰ تشریحی : ۳۰
عن-وان درس : بیوشیمی عمومی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی، مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) ۱۱۱۴۲۰۴
سری سوال : ۱ یک - ترنسفراز 2 . *.
. انولاز
هالوآنزیم ۲،۳۳ نمره ۲،۳۳ نمره ۳۴، ۲ نمره
صفحه ۲ از ۲
۱۰- در چرخه گلیکولیز مرحله فسفریل دار شدن گلوکوز تحت اثر کدام نوع آنزیم است؟
۱. دهیدروژناز ۲. آلدولاز ۳. کیناز
۱۱- در چرخه TCA از ۲ مولکول پیروات چند مولکول CO2 آزاد می شود؟
人.Y * . Y. ャ.い ۱۲- راه گلیکولیز در کدام ارگان انجام می پذیرد؟
۱. میتوکندری ۲. هسته ٠٢ ديواره سلولی
۱۳- در زنجیره تنفسی چند مولکول ATP از اکسایش کامل کربوهیدرات ها تولید می گردد؟
ャー .Y Y人.Y \人.1 ۱۴- کدام آنزیم باعث جدا شدن رشته های مولکول DNA می شود؟ ۱. لیگاز ۲. هلیکاز .Y . پریماز ۱۵- RNA polymerase چه نوع آنزیمی است؟ ۱: آپوآنزیم ۲. آلوستریک ۳. تنظیم کننده سوالات تشریحی ۱- مشخصات کلی کربوهیدرات ها را شرح دهید و ترکیبات آنها را نام ببرید.
۲- انواع RNA را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید.
۳- چرخه گلیکولیز را به اختصار شرح دهید.
; የየየንV •\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :