نمونه سوال درس شیمی صنعتی 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی صنعتی 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : شیمی صنعتی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (کاربردی ) ۱۱۱۴۰۶۴
استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است ۱- کدام گزینه در مورد ارتباط نیروی برشی و تنش برشی صحیح است؟ ۱. تنش برشی مولفه مماسی نیروی وارده بر سطح است. ۲. تنش برشی حاصل تقسیم نیروی برشی بر مساحت سطح می باشد. r
تنش برشی و نیروی برشی اساسا یکسان هستند.
۴. تنش برشی حاصلضرب نیروی برشی در مساحت سطح می باشد. ۲- گرانروی مطلق در سیستم مهندسی انگلیسی کدام است؟ 2 * 2 . Y. 。ャ ... W fi lb.,.s lb, .fi o S fi s” fi
r کدامیک از عبارات زیر کشش سطحی را در لوله مویین نشان می دهد؟ ۴ کشش سطحی، وزن مخصوص مایعات و –r شعاع لوله است. cos 6 :* hyr V O = 2/Ircos 6) · Y hγ ) hyr 2 coS 6 2rcos 6 ۴- با فرض ایستایی جو زمین چنانچه دانسیته هوا ثابت باشد فشار جو در ارتفاع ۱۰۰۰۰ فوت از سطح چند DSia است؟ o - |b T =59 F P =14.7 psia y=0.076 : O/YY . * ༢/༈ ད,. ད་ *|\ \ . Y \ */१ . ۵- اگر فشار اتمسفر ۱bar و فشار نسبی درون مخزن ۲۸۰rillul18 خلا باشد فشار مطلق درون مخزن چند بار است؟
・/>Y f «/Υ Λ . Υ זן ו" .V .ץן"V .ו ۶- برای اندازه گیری اختلاف فشار دو محیط گاز و مایع از کدام نوع فشار سنج استفاده می شود؟
۱. پیزومتر ۲. مانومتر تفاضلی ۳. بارومتر ۲. مانومتر
V. זוץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۱ از ۷
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی *- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : شیمی صنعتی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (کاربردی ) ۱۱۱۴۰۶۴
۷- کدام گزینه قانون ارشمیدسی را کامل می کند؟
هرگاه جسمی درون سیالی قرار گیرد به اندازه ................. جسم از وزن جسم ............ می شود. ۱. حجم - کم ۰۲ وزن سیال هم حجم - کم ۳. حجم سیالی هم وزن - کم ۴. چگالی - کم
۸- در جریان کدام نوع سیال، کلیه ذرات سیال روی خطوطی موازی با هم و با سرعت یکسان حرکت می کنند؟
۱. حقیقی ۲. تراکم پذیر ۳. ایده آلی ۴. تراکم ناپذیر
۹- سرعت جریان مایعی (۱/۲ = S ) در یک خط لوله به قطر ۲۰CIT1 برابر ۱l11/S است . شدت جریان سیال بر حسب K8/S| کدام است؟
・/・Y% f •/ΥΛΛ : Υ .ו.ן"V .W .ו "ו -ן .۱۰- کدامیک از گزینه های زیر معادله پیوستگی را در حالت جریان غیر قابل تراکم نشان می دهند؟
AV = A.V. " рjudА 二 p.ju,dA . Y у,АМ = yoА.М. " pАW = pА,У, У ۱۱- توان، بر حسب اسب بخار، در سیستم واحدهای انگلیسی کدام است؟ јOH i pOH " pOH " јOH - 550 550 1000 1000
۱۲- کدام گزینه عدد بدون بعد رینولدز را نشان می دهد؟
μ" pVD " VD Y pVD ."
ρV и |ն All
۱۳- کدام عبارت صحیح نیست؟
۱. زبری کمیتی بدون بعد می باشد. ۲. در جریان متلاطم اعداد رینولدز کمتر از ۲۰۰۰ در لوله مستقیم مشاهده نمی شود.
۳. معیار اصلی در تعیین وضعیت جریان (آرام یا متلاطم ) عدد رینولدز می باشد.
t
در جریان آرام داخل لوله اتلاف بلندا متناسب با توان اول سرعت می باشد.
V. זוץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۲ از ۷***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شیمی صنعتی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (کاربردی ) ۱۱۱۴۰۶۴ ۱۴- کدام گزینه شکل صحیح معادله اصطکاک در لوله (دارسی - وایز باخ ) را نشان می دهد؟
D V? . Y. L V* . Y.
- L /, = 4/-- , h =4s;
。ャ ... W V h = f;"| L 2 g
g D g
-\Δ
در پمپاژ سیایی ( 880= O/) بلندای مکشی معادل ۱۰tll است. اگر فشار بخار سیالی در این دما &294 باشد In IM1
F11 (g =9/8) بر حسب متر) کدام است؟( NFSH 2/Δ4 . * үүү ү ༠ /ད” ད. ད་ ༠༢/༢ ༢ . ད
۱۶- در میان وسایل اندازه گیری جریان سیالات کدام وسیله جریان را بر مبنای سطح می سنجد؟ ۱. وانتورى متر ۲. روتامتر ۳۔ جریان سنج نازلی " : اوريفيس متر
۱۷- شاخه ای از علم فیزیک که ارتباط بین گرما و اشکال دیگر انرژی را بررسی می کند چه نام دارد؟
۱. ترمو سینتیک ۲. انتقال حرارت ۳. هیدرودینامیک ۴. ترمودینامیک
۱۸- کدام عبارت زیر صحیح نیست؟ ۱. عایق های خوب الکتریکی همواره عایق های گرمایی نیز هستند. ۲. مس و نقره هادیهای خوب گرمایی هستند. ۳. عایق های توخالی نسبت به عایق های توپر هدایت پذیری گرمایی بیشتری دارند.
آ، پشم شیشه نسبت به شیشه پنجره عایق بهتری محسوب می شود.
۱۹- اگر دمای مطلق گازی ۳ برابر شود هدایت پذیری گرمایی چه تغییری می کند؟
۱. ۳ برابر " N3 برابر r ' .2 آ، بدون تغییر
3
V. זוץ. ו. ון. ו. ו
= نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۳ از ۷***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
.
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شیمی صنعتی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (کاربردی ) ۱۱۱۴۰۶۴
—Y. دیواره کوره ای از یک لایه ۱۲۰mm از جنس آجر نسوز با هدایت پذیری گرمایی ==== 16.() تشکیل شده و لایه I11.
بیرونی آن را نیز آجر معمولی با ضخامت ۲۵۰mm و هدایت پذیری گرمایی ---- 1.5 تشکیل می دهد. دمای سطح m. C
داخلی دیوار و سطح بیرونی آن به ترتیب ۸۰۰ و ۶۰ درجه سانتی گراد است. میزان اتلاف حرارت از دیواره کوره بر حسب وات کدام است ؟
ጓ/\ም |ም . ሾ ү*. Y ү*Д. . Ү A. Y.Y. . )
W —Y) •••••••••••••L(0.038- ( ۵ با لایه ای از پشم شیشهCIll لوله ای به قطر I11.
همرفتی ––3 تبادل حرارت می کند شعاع بحرانی عایق ، برحسب متر، کدام است؟
mÍ. C
. . . ) Y2 . Y. ・/・YめY .Y γ/Λ Α.Υ ・/・%や .い " در لوله ای به طول L، شعاع داخلی ، شعاع بیرونی و هدایت پذیری K مقاومت گرمایی کدام است؟
. Y. r ャ . Y R ln('/') R ln('/') R – ln('/') R ln('/')
2 Κπ K7LL 2 ΚπL 2 ΚπL
۲۳- کدام عبارت در مورد نفوذپذیری گرمایی ( )) صحیح است؟
کوچک بودن ** به معنای زیاد بودن شدت انتقال گرما در ماده می باشد.
" کوچک بودن ** ناشی از بزرگی K می باشد.
" کوچک بودن ** ناشی از بزرگ بودن PC می باشد. کوچک بودن " به معنای سرعت بیشتر نفوذ گرما در ماده است. ۲۴- معادله (q = hA(T-T نشان دهنده کدام شکلی از انتقال حرارت همرفتی است؟
۱. حرکت سیال روی سطح داغ ۲. انتقال حرارت در جوششی
۰۳ انتقال حرارت در میعان ۴. همرفت آزاد روی سطح داغ
V. זוץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۴ از ۷***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :