نمونه سوال درس روش استفاده از متون علمی شیمی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس روش استفاده از متون علمی شیمی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
.
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : روش استفاده از متون علمی شیمی
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۴۱
۱- کدامیک از ویژگی های کتابخانه های دیجیتالی نیست؟ ۱. شامل منابعی است که در خارج از مرزهای فیزیکی کتابخانه قرار دارند. ۲. خدمات خود را به گروه های ویژه ای از کاربران عضو ارائه می کنند. ۳. به کتابداران ماهر و مجرب نیازی ندارند. ۰۴ به منابع منحصر به فردی مانند نسخ خطی دسترسی دارند.
۲- کدامیک بزرگ ترین پایگاه اطلاعاتی دنیا است؟
Web of Science . * John Wiley v. Springer . Y Scopus . ۳- مجله های الکترونیکی منتشر شده توسط شرکت EISeVier تحت چه عنوانی قرار دارند؟
Ei Village · * Kluwer Online . Y Taylor & Francis . Y Science Direct . )
۴- کدامیک دایره المعارف اختصاصی شیمی است؟ The New Encyclopedia Britannica .MC (raw Hill encyclopedia of science & technology . Y
kirk - Othmer Encyclopedia of chemical technology v.
The Condenced Chemical Dictionary . Y. ۵- کدام هندبوک در زمینه شیمی معدنی است و در آلمان منتشر می شود؟
CRC . Y. Thorpes .Y Gmelin . Y Ullmanns . ) ۶- ارزش هر مجله علمی با کدامیک ارزیابی می شود؟
۱. تعداد شماره های منتشر شده ۲. تعداد مقاله های چاپ شده
(Impact factor) „SU -,-> f ۳. تعداد مراجع مقاله ها
۷- مهم ترین عامل برای این که مجله ای در لیست ISI قرار گیرد، کدام است؟ ۱. نشر به موقع مجله ۲. تنوع بین المللی مقاله ها ٠٢ کميته علمی منتخب مجله ۴. زبان انگلیسی مقاله ها Sc.- WIPO -A ۱. اختراع اتحادیه اروپا ۲. اختراع ایالات متحده امریکا ۳. اختراع سازمان جهانی مالکیت فکری ۴. بانک اطلاعاتی وبگاه علم
ایت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۲۵۶ صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : روش استفاده از متون علمی شیمی
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۴۱
۹- چکیده نامه های شیمی با چه تناوبی چاپ می شوند؟
۱. هر دو هفته يک شماره ۲. به صورت هفتگی
۳. هر ماه دو بار ۲. هردو ماه یک بار
۱۰- کدامیک از منابع زیر، کارهای اصلی انجام شده در یک موضوع ویژه و مراجع مهم و لازم آن را به طور یک جا ارائه می
کند ؟ ۱. مونوگراف ها ۲. هندبوک ها ۳. کتاب ها و مراجع ۴. کتاب های آزمایشگاهی
۱۱- محتوای چکیده شامل کدامیک است؟ ۱. خلاصه اصلی مقاله ۲. جزئیات کار ۳. منابع مقاله ۲. خلاصه مقاله به زبان اصلی ۱۲- نمایه های شماره های هفتگی CA شامل کدامیک می شود؟ ۱. نمایه موضوعی ۲. نمایه مولف ۳. نمایه راهنما ۴. نمایه فرمولی
۱۳- در نمایه مولف، هنگامی که نام مولف در مقاله ای در ابتدا ذکر نشده باشد، نشانه ارجاع به نام همکار مولف اول کدام است؟
ReV. . t. Ref . Y. See Y Hill .)
۱۴- کامل ترین منابع جهت آنالیز ترکیبات کدام است؟
Vogel t ASTM . Y Merck Index Y US patent .)
۱۵- داروهای تولیدی در ایران کدام گرید دارویی را دارند؟ IP t BP : Y USP . Y EP . )
۱۶- هدف استاندارد ایزو ۹۰۰۰، استقرار کدامیک است ؟ ۱. سیستم مدیریت زیست محیطی به عنوان بخشی از مدیریت جامع ۲. سیستم های مدیریت و تضمین کیفیت در فرآیند تولید
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
۴. معیارهای عمومی سازمان های بازرسی کننده بی طرف
r ایت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۲۵۶ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۲ از***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
*- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : روش استفاده از متون علمی شیمی
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۴۱
۱۷- کدامیک در مورد مراک MerCK صحیح است؟ ۱. کاتالوگ محصولات شرکت مرک است. آ، استاندارد ارزیابی ترکیبات دارویی است.
۳. هندبوک جامع ترکیبات شیمیایی و زیستی است. ۴. نمایه ثبت اختراع داروهای جدید است.
۱۸- مقاله ای که بر پایه تحقیق ارائه شود و برای اولین بار به چاپ برسد، چه نام دارد؟
۱. مقاله دست اولی ۲. مقاله آموزشی ۳. سند گنجینه ای ۲. سند ثبت اختراع
۱۹- در کدام قسمت مقاله، مسئله تحقیق و ضرورت انجام و اهداف به صورت مختصر بیان می شود؟
۱. چکیده ۲. مقدمه ۳. نظریه ۴. نتایج و بحث
۲۰- مطالب مجله الکترونیکی در سایت http://jChertled Chem.WiSe.edui در چه زمینه ای است؟
۱. معرفی کتاب های آموزشی شیمی آ، اخبار و رویدادهای دنیای شیمی ۳. اطلاع رسانی درباره مواد شیمیایی ۴. آموزش علم شیمی
ایت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۲۵۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :