نمونه سوال درس شیمی تجزیه دستگاهی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی تجزیه دستگاهی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
*- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : شیمی تجزیه دستگاهی
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (شیمی تجزیه )، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۳۱
استفاده از ماشین حساب ساده ، ماشین حساب مهندسی مجاز است ۱- گذارهای الکترونی درونی و پراش در کدام روش مورد بررسی قرار می گیرد؟
۱. طیف بینی میکروموج آ ، طیف بینی مرئی- ماوراء بنفش
۳. طیف بینی اشعه X ۴. رزونانس مغناطیسی هسته ۲- کدام مطلب در ارتباط با «تداخل سنج مایکلسون» صحیح است؟ ۱. در دستگاه های RTIR و FTNMR کاربرد دارد. ۲. باعث ایجاد علامت های زایل شونده القایی (FID) می شود. ۳. آینه موجود در بازوی آن با سرعت خطی ثابتی حرکت می کند.
۴. باعث افزایش نسبت لرزش به علامت می شود.
۳- طبق نظریه ............ حرکت هسته ها در طی زمانی که انتقال الکترونی رخ می دهد، قابل چشم پوشی است. ١. اسنل ۲. بولتزمن ۳. بورن- اپنهایمر ٢. فرانک و کوندون
۴- کدام گروه رنگساز دارای ضریب جذب مولی بزرگتری می باشد؟
– C = C — , ; }c = c{ r – C = O Y — N = O . )
۵- کدامیک از عوامل انحراف دستگاهی از قانون بیر - لامبرت نمی باشد؟ ۱. نور سرگردان ۲. تابش چند فام ۳. واکنش با حلالی ۴. نوسان های ولتاژ ۶- لامپ های کوارتز- هالوژن منبع نوری به کار رفته در کدام دستگاه طیف بینی می باشد؟ Y . طیف بینی ماوراءبنفش - مرئی Y طیف بینی زیر قرمز ۰۳ طیف بینی جذب اتمی ۴. طیف بینی رامان ۷- کدام مطلب در ارتباط با وجود نقطه ایزو بستیک در طیف های جذبی مرئی - ماوراء بنفش صحیح است؟ ۱. جذب در آن وابسته به نسبت غلظتهای دو جزء می باشد. ۲. در مخلوط فقط دو جزء وجود دارد
۳. تمام منحنی ها در این نقطه همدیگر را قطع می کنند. ۴. در مخلوط حتماً جزء سومی با ۰ = c وجود دارد.
, V () ו"ץץ. ו. ון. ו- \ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۱ از ۶
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
*- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شیمی تجزیه دستگاهی
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (شیمی تجزیه )، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۳۱
۸- کدامیک آشکارساز طیف بینی مرئی - ماوراء بنفش است؟ ۱. پیرو الکتریک آ، ترمیستور ۲. ربایش الکترون ۴. فوتولوله
۹- کدام منابع تابشی در ناحیه ماوراء بنفش به کار می رود؟
۱. پیچه نیکروم ۲. لامپ دوتریوم ... -- لامپ تنگ f لامپ نرنست .*
۱۰- مولکولهای استیلن و اتیلن به ترتیب دارای چند شکل ارتعاشی هستند؟
۱. ۷ و ۱۲ ۲. ۹ و ۱۲ .A , \v v ۸.۴ و ۱۲
۱۱- کدامیک قاعده گزینش برای طیف بینی زیر قرمز است؟ ۱. اوربیتالهای حالت پایه و برانگیخته عناصر تقارن یکسانی داشته باشد. ۲. تغییرات ارتعاشی توام با تغییرات اسپین باشد. ۳. تغییر در حالت ارتعاشی با تغییر در قطبش پذیری همراه است.
۴. تغییر در حالت ارتعاشی با تغییر در ممان دو قطبی همراه باشد.
۱۲- بلور تری گلایسین سولفات )TGS( در کدام آشکارساز به کار می رود؟
۱. بولومتر ۰۲ پیروالکتریک *. پنوماتیک f گولی
۱۳- در کدام تکنیک طیف بینی ممکن است هیچ گونه سلول بعنوان جایگاه نمونه لازم نباشد؟
۰۱ طیف بینی زیر قرمز ۲. طیف بینی اشعه X ۰۳ طیف بینی مرئی- ماوراء بنفش ۴. طیف بینی رامان
۱۴- خطوطی که فرکانسی نور پراکنده شده پایین تر از فرکانسی نور تابیده شده باشد، چه نامیده می شود؟ ۱. استوکسی ۲۔ آنتی استوکس ۳. تیندالی
۴. رایلی
, V () ו"ץץ. ו. ון. ו- \ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۲ از ۶***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شیمی تجزیه دستگاهی
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (شیمی تجزیه )، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۳۱
۱۵- کدامیک از خصوصیات شعله اکسید نیترو- استیلن است؟

۱. افزایش تشکیل اکسیدهای دیرگداز
۳. مناسب بودن برای اندازه گیری های نشر شعله ای آن حضور گروه های اکسید کننده قوی
افزایش جمعیت اتمهای خنثی در حالت پایه
۱۶- قدرت تفکیک یک شبکه پراش به چه عواملی بستگی دارد؟ ۱. فاصله شیارها و تعداد آنها ۲. طول موج
.Y . وسعت سطح شبکه f گزینه های ۱ و ۳ هر دو صحیح می باشند.
۱۷- کدام عبارت در کروماتوگرافی گازی صحیح است؟ ۱. معمولاً دمای آشکارساز C ۲۵ کمتر از دمای نهایی ستون انتخاب می شود. ۰۲ درجه حرارت ستون در حدود نقطه جوش نمونه ثابت نگه داشته می شود. *. معمولاً دمای قسمت ورودی نمونه و آشکارساز حدود ۱۰٪ بیشتر از دمای ستون است. ۴. دمای محل تزریق کمتر و دمای آشکارساز بیشتر از دمای نهایی ستون است. ۱۸- پاسخ کدام آشکارساز کروماتوگرافی گازی، با تعداد اتم های کربن در ترکیب متناسب است؟ TCD . ) FID , Y ECD . Y
PDA . Y.
۱۹- اگر زمان بازداری ترکیبی ۲۸ دقیقه و عرض پیک آن ۴ دقیقه باشد، تعداد سطوح نظری (کارآیی ستون) برای این ترکیب
چقدر است؟ \ \Y Y VA* .\ үr q f \ Y', . "
۲۰- دیاتومه دریایی به چه منظوری در کروماتوگرافی گازی استفاده می شود؟
۱. ماده استاندارد ۲. مبادله کننده یون ۳. ماده پایه ۴. فاز متحرک
۲۱- مهمترین مزیت کدام آشکارساز در کروماتوگرافی گازی گزیننده بودن آن می باشد؟ PDA f FID . * ECD . Y TCD . )
, V () ו"ץץ. ו. ון. ו- \ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۳ از ۶***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
*- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : شیمی تجزیه دستگاهی
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (شیمی تجزیه )، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۳۱
۲۲- در روش طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته کدام مورد صحیح است؟ ۱. در تجزیه کمی، درجه بندی مقدماتی همیشه ضروری است. ۲. برای گرفتن طیف نمونه، تخلیص کامل آن ضروری است. ۳. میدان مغناطیسی احساسی شده، توسط تمام پروتونها مقداری ثابت است.
آ، بی حفاظت شدن پروتون سبب جابه جایی به میدان پایین تر نسبت به TMS می شود. ۲۳- برای انتقال نمونه از دستگاه کروماتوگراف گازی به دستگاه طیف بینی جرمی، از کدامیک استفاده می شود؟
۱. سیستم ورودی مستقیم ۲. سیستم ورودی منقطع
۳. جداکننده جت ۴. منبع جرقه ای
۲۴- کدام روش تجزیه جرمی برای مولکولهای سنگین مناسب بوده و از نظر جرمیون محدودیتی ندارد؟ ۱. زمان پرواز ۲. تمرکز یگانه ۳. تمرکز دوگانه ۴. چهارقطبی ۲۵- بهترین و حساسترین آشکارساز در طیف بینی جرمی کدام است؟ ۱. ترموکوپلی ۰۲ پیروالکتریک ۳. فوتولوله ۴. تکثیرکننده الکترون ۲۶- در کدام ترکیب نو آرایی «مک لافرتی» امکان پذیر است؟ ۱. استون ۲. تولوئن ۳. ۳- پنتانون ۴. ۲- هگزانون ۲۷- کدامیک رایج ترین روش تولید یون در طیف بینی جرمی بوده و توسط آن تخریب و تجزیه وسیع مولکولی روی می دهد؟
۱. یونش شیمیایی ۲. برخورد الکترونی
f . Y.
یونش در میدان یونش حرارتی
, V () ו"ץץ. ו. ון. ו- \ صفحه ۴ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :