نمونه سوال درس شیمی تجزیه 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی تجزیه 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
藥〜 کارشناسی و کارشناسی ارشد - -, - - - - - - ;I - مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : شیمی تجزیه ۲
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (شیمی تجزیه )، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۳
استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است - مقاومت محلول ۱۰٪ سولفوریک اسید در یک سلول هدایت سنج در دمای C 25 برابر ۰/۳۲۴ اهم است. هدایت الکتریکی (G) این محلول کدام است؟ ... "Yo S : * Y・人ーやS Y ・/Y・人% S Y •/• \ Y१% S . ۲- تیتراسیون مخلوطی از دو اسید با درجات تفکیک متفاوت توسط محلول سدیم هیدروکسید، با کدام روش نتایج دقیق تری
به دست می دهد؟
۱. پتانسیل سنجی ۲. هدایت سنج
۳. DH- سنجی ۴. حجم سنجی با شناساگر ۳- هدایت سنجی مستقیم در کدامیک کاربرد ندارد؟
۱. در آزمایشگاه تجزیه ۲. در کنترل صنایع کاغذ
۲. در کنترل عملیات ریخته گری ۴۔ در کنترال املاح محلول آب
۴- مقاومت یک محلول ۰/۱ نرمال سدیم کلرید در سلول هدایت سنجی با مساحت الکترودی ۱/۵ سانتی متر مربع و فاصله بین الکترودها ۰/۷۵ سانتی متر، مساوی ۴۶/۸ اهم است. هدایت مخصوصی این محلول کدام است؟
• I\ \ \ М устг" - ? - 1 \ - Я.М s.cтт" " ۰/۰۴۲۷۴ ۲ cm 1 -۰/۰۲۱۳۷۲ ۲. ا cm 1 - .۱
۵- در سنجش اسید - باز به روش کولن سنجی مزاحمت وCO چگونه حذف می شود؟ ۱. با افزایش PH و رسوب دادن کربنات ۲. با کاهش DII و انحلال رسوب کربنات
۳. با خنثی کردن توسط باز قوی ۰۴ با دمیدن یک گاز عاری از رCO به محلول
۶- رابطه هدایت الکتریکی یک یون با کدامیک صحیح است؟
۱. با بزرگ تر شدن بار الکتریکی، هدایت آن کاهش می یابد.
۲. با کوچک تر شدن اندازه یون، هدایت آن افزایش می یابد.
۳. با افزایش غلظت یون، هدایت الکتریکی آن کاهش می یابد
۴. هدایت الکتریکی یک یون، مستقل از غلظت آن است. ۷- محلولی نسبت به هر دو یون * Pb و Ni *I ، ۰/۱۰۰ مولار است. غلظت یون سرب در محلول وقتی که نیکل شروع به
رسوب کردن می کند، کدام است؟ Ni** +2e «–» Ni E” = –0.25V Pb' +2 · Pb E° = —0.13 V
8.8×10 °M Y 9,4x10~°M . W 1×107*M Y 8.8×10°M .)
صفحه ۱ از ۴
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۵۳۱ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شیمی تجزیه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (شیمی تجزیه )، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۳ ۸- در الکترولیز محلول مسی (II) در محیط اسید نیتریکی، یون نیترات چه نقشی دارد؟ ۱. موجب هم رسوبی می شود. ۲. عامل کمپلکسی کننده است. ۳. یک ماده قطبشی زدای کاتدی است. آ، از حلالیت رسوب جلوگیری می کند. ۹- از کدام روش الکترو تجزیه ای برای تعیین غلظت های کم اکسیژن در نمونه گازی، استفاده می شود؟ ۱. کولن سنجی در پتانسیل کنترل شده ۲. کولن سنجی در شدت جریان کنترل شده ۳. الکترووزنی با الکترود نقره ۴. پلاروگرافی AC ۱۰- برای پلارو گرافی در حلال های بی پروتون، کدامیک به عنوان الکترولیت کمکی مناسب تر است؟ (CH,), NCIO, * LiClO, Y NH, NO, Y KCl . ) ۱۱- در پلاروگرافی کدامیک علت افزودن الکترولیت بی اثر با غلظتی حدود ۱۰ تا ۱۰۰ برابر غلظت آنالیت به محلول است؟ ۱. کاهش مهاجرت یونی به حداقل مقدار ۲. افزایش مقاومت الکتریکی حلالی ۳. افزایش ثابت دی الکتریک حلال ۰۴ جلوگیری از ظهور ماکزیمم جریان ۱۲- کدامیک در پلاروگرافی، الکترود ثانویه است؟
۱. الکترود قطره جیوه ۲. الکترود پلاتین ۰۳ الکترود کالومل اشباع ۴۔ الکترود فلزی نوع دوم
۱۳- الکترولیز ۲۰ میلی لیتر محلول ۰/۰۰۱ مولار مس سولفات در جریان ۲ میلی آمپر به مدت ۲۰ دقیقه انجام می شود. غلظت مسی سولفات در محلول نهایی کدام است؟ (1F = 96500C/mole)
7.6x107°M . f 3.8x10~“M . W 1.24x10°M - Y 2.4×10°M .) ۱۴- در پیل گالوانی بCu Ci (IM) Ag" (IM) A علامت مثبت برای پتانسیل پیل نشان دهنده کدامیک است؟ ۱. الکترود نقره قطب مثبت (آند) است. ۲. الکترود مسی قطب منفی (کاتد) است.
۲. الکترود نقره قطب مثبت (کاتد) است. آ، الکترود مس قطب مثبت (کاتد) است.
۱۵- کدامیک در سنجش حجمی مخلوط هالیدها توسط نقره نیترات، ترتیب رسوب کردن را نشان می دهد؟
۱. یدید - کلرید - برمید ۲. یدید - برمید - کلرید ۳. کلرید - برمید - یدید آن برمید - یدید - کلرید
۱۶- در سنجش حجمی ۱۰ میلی لیتر محلول * Fe ۰/۱۰ مولار، در حضور سولفوریک اسید با محلول استاندارد ۰/۱۰ مولار "Ce ، پتانسیل الکترود پلاتین بعد از افزایش ۸ میلی لیتر محلول "Ce کدام است؟
(Prono =0.86V, E.,..., = 1.44V) ۱. ۱/۲۸ ولت " . CJs /ώλ ۳. ۶۴/. ولت ۴. ۰/۷۲ ولت ו"ן (אזץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴***
. - - دانشگاه پیام نور =
کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : شیمی تجزیه ۲
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (شیمی تجزیه )، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۳
۱۷- پتانسیل الکترود پلاتین در سنجش غلظت * Fe با محلول استاندارد "Ce ، در کدام نقطه بستگی به مقدار اکسایشی * Fe توسط هوا و تبدیل به "Fe دارد؟
۱. در شروع سنجش ۲. قبل از نقطه هم ارزی ۰۳ در نقطه هم ارزی ۲. بعد از نقطه هم ارزی
۱۸- کدامیک از روش های تجزیه پتانسیل سنجی با استفاده از الکترود های شناساگر نمی باشد؟
۱. روش گران ۲: روش قرائت مستقیم ۲. روش افزایشی ۱۹- کدامیک از مشخصات الکترود شناساگر مورد استفاده در پتانسیل سنجی نمی باشد؟ ۱. پاسخ الکترود نسبت به فعالیت آنالیت از رابطه نرنست پیروی کند. ۲. به هیچ گونه شیمیایی دیگر از محلول مورد تجزیه پاسخ ندهد. ۳. با هیچ ماده شیمیایی از محلول مورد تجزیه واکنش ندهد. ۴. زمانی که جریان الکتریکی کمی از پیل می گذرد، سطح آن تغییر کند. ۲۰- در پلاروگرام از کدامیک در تجزیه کیفی استفاده می شود؟ ۱. پتانسیل نیمه موج ۲. جریان باقیمانده ۲۱- کدامیک در مورد الکترودهای حساسی به گاز صحیح است؟ ۱. در ساختار آن ها از الکترود مرجع استفاده نمی شود. ۲. در ساختار آنها از یک غشاء استفاده می شود. ۳. پاسخ دهی آن ها معمولا سریع است . ۴. پاسخ الکترود مستقیما به فعالیت گاز درون نمونه بستگی دارد. ۲۲- کدامیک منشاء خطای قلیایی الکترود شیشه در اندازه گیری PH محلول غلیظ سدیم هیدروکسید است؟ ۱. غلظت زیاد کاتیون قلیایی ۲. پتانسیل عدم تقارن ۳. حضور حلالی آب ۲. فعالیت زیاد یون هیدروکسید ۲۳- تحرک کدام یون در قسمت خشک غشا شیشه ای بیشتر است؟
۱. سیلیکات ۰۲یون سدیم ٠٢ يون كلسيم
ו"ן (אזץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۳ از ۴
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شیمی تجزیه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (شیمی تجزیه )، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۳ ۲۴- کدامیک در مورد پتانسیل اتصال مایع صحیح است؟ ۱. از تماس دو محلول پتاسیم کلرید با غلظت یکسان ایجاد می شود. ۲. در فصل مشترک الکترود فلزی با محلول یون فلزی ایجاد می شود. ۳. در نتیجه اختلاف در نفوذ یون های الکترولیت ها ایجاد می شود. آن هیچ تاثیری در مقدار پتانسیل پیل ندارد. $.cool bwäz Pt,H2(0.9atm) | H' (0.1M)|| KCl(0.1M), AgCl(sat'd | Ag J.: J. 513 Jolx cel -YA 3.3×10° Y 5.2x10° . W 3.1×10" . " 2.7×107 ・) ۲۶- برای اندازه گیری غلظت یون کلرید به روش پتانسیل سنجی، از کدام الکترود مرجع می توان استفاده کرد؟
Y
۱. نقره- نقره کلرید جيوه- جيوه (I) سولفات
۳. کالومل اشباع ۴. کالومل نرمالی
үү— پتانسیل الکترود نقره در محلولی که نسبت به نقره کلرید اشباع و فعالیت یون کلرید در آن ۱/۰ مولار باشد، کدام است؟ (Елм-080 W. K.-18x10")
۱. ۱/۳۸ ولت ۲. ۱۰۵/ ۰ ولت ۳. ۰/۷۴ ولت
۲۸- کدامیک دلیلی بر خود به خودی بودن واکنش یک پیل است؟
ΔG" = 0 ." E"ca « 0 V Eeen > 0 V ΔG"> 0 . ) ۲۹- الکترود کالومل چه نوع الکترودی است؟
۱. الکترود ملغمه ۲. الکترود فلزی نوع سوم ۳ - الکترود فلزی نوع دوم ۴ - الکترود فلزی نوع اول ۳۰- در پیلی، ارتباط الکتریکی بین دو محلول، توسط کدامیک برقرار می شود؟
۱. الکترود آند ۲. الکترود کاتد ۰۳ سیم فلزی آ، پل نمکی
ו"ן (אזץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :