نمونه سوال درس شیمی فیزیک 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی فیزیک 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد *- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
.
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : شیمی فیزیک ۲
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۱
استفاده از ماشین حساب ساده ، ماشین حساب مهندسی مجاز است ۱- برای آنکه در یک سیستم معین، فازی مانند G با فاز ز/ در حال تعادل باشد، کدام گزینه صحیح است؟ Αίi.α – Αή β . \ P, = Pa " ۴. معمولا برقراری شرط مساوی بودن پتانسیل شیمیایی با برقراری تعادل دمایی و فشار نیز همراه است. ۲- در تعادل میان آب و بخار آب (به) H2O (/) «=» H2O چند متغیر مستقل می تواند وجود داشته باشد؟
* : * * . Y. ャ.Y \ . )
dP —y س-- علامت - در فرایند تصعید چگونه است؟ dT ۱. همواره منفی است. ۲، همواره مثبت است.
۳. با توجه به نوع ماده می تواند منفی یا مثبت باشد.
۴. با توجه به شرایط دما و فشار می تواند مثبت یا منفی باشد.
۴- از رسم تغییرات لگاریتم نپری فشار بخار یک مایع با معکوس دمای کلوین خط راستی ایجاد خواهد شد. عرض از مبدأ این
خط کدام است ؟ -AS3,e \ AS$. " АН в у -AH3, .) R R R R
۵- معادله کلاپیروان - کلازیوسی در تعادل جامد - جامد کدام است؟ dP Tur AVr + dP Tur AHur v dP ΔVετ . γ dP _ AH,, .dT AH
tr dT AVr dT Tir AH., dT Tir AVor
۶- حداکثر تعداد فازهایی که میتواند در یک سیستم دو جسمی در تعادل باشند کدام است؟
ャ. f A . Y. * . Y. Y. . )
\ A"וץץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۱ از ۸
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد *- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
.
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : شیمی فیزیک ۲
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۱
استفاده از ماشین حساب ساده ، ماشین حساب مهندسی مجاز است ۱- برای آنکه در یک سیستم معین، فازی مانند G با فاز ز/ در حال تعادل باشد، کدام گزینه صحیح است؟ Αίi.α – Αή β . \ P, = Pa " ۴. معمولا برقراری شرط مساوی بودن پتانسیل شیمیایی با برقراری تعادل دمایی و فشار نیز همراه است. ۲- در تعادل میان آب و بخار آب (به) H2O (/) «=» H2O چند متغیر مستقل می تواند وجود داشته باشد؟
* : * * . Y. ャ.Y \ . )
dP —y س-- علامت - در فرایند تصعید چگونه است؟ dT ۱. همواره منفی است. ۲، همواره مثبت است.
۳. با توجه به نوع ماده می تواند منفی یا مثبت باشد.
۴. با توجه به شرایط دما و فشار می تواند مثبت یا منفی باشد.
۴- از رسم تغییرات لگاریتم نپری فشار بخار یک مایع با معکوس دمای کلوین خط راستی ایجاد خواهد شد. عرض از مبدأ این
خط کدام است ؟ -AS3,e \ AS$. " АН в у -AH3, .) R R R R
۵- معادله کلاپیروان - کلازیوسی در تعادل جامد - جامد کدام است؟ dP Tur AVr + dP Tur AHur v dP ΔVετ . γ dP _ AH,, .dT AH
tr dT AVr dT Tir AH., dT Tir AVor
۶- حداکثر تعداد فازهایی که میتواند در یک سیستم دو جسمی در تعادل باشند کدام است؟
ャ. f A . Y. * . Y. Y. . )
\ A"וץץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۱ از ۸
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد *- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : شیمی فیزیک ۲ رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۱ ۷- کدام گزینه بیانگر محلول ایده آل نیست؟ ۱. مخلوط دو یا چند ایزوتوپ آ ، مخلوط بنزن و تولوئن ۳. مخلوط دو یا چند گاز کاملی ۴. آب - الکلی ۸- یک مول بنزن و یک مول تولوئن را در دمای 27C و فشار یک اتمسفر با هم مخلوط میکنیم، مخلوط حاصل تقریبا ایده
آل است. ۲: ASm آن چند J/mol است؟
**/2 . * ץ. ץץ ャパジ.Y γ γ/ΔΥ.Υ ۹- در تشکیل محلولهای مایع از دو مایع خالصی .A و B کدام گزینه صحیح است؟
وقتی n A مول از مایع خالص A را به بخار دارای فشار P تبدیل میکنیم، 0) AG است. وقتی mA مول از مایع خالص A را به بخار دارای فشار P تبدیل میکنیم، 0(AG است.
.Y . وقتی یک مول بخار A که دارای فشاری برابر .P است در همان دمای ثابت به یک مول بخار A با فشار PA تبدیل شود، () = AG است.
; . . - - - 7. اسے . وقتی IlA مول از بخار A را که دارای فشاری برابر .P است در همان دمای ثابت به درون محلولی رانده شود بدون انکه غلظت
محلول تغییر کند، 0 = AG است.
"" در قانون رائول PA = XA PÅ فازهای مربوط به کمیات X A , PA به ترتیب عبارتند از :
W ... گاز- گاز ャ。 مایع - مایع .Y . مایع - گاز .Y . گاز- مایع
\\— کدام گزینه صحیح است؟ ۱. فشار بخار هر سازنده بر بالای محلول ایده آل به طور خطی با کسر مولی آن تغییر میکند. ۰۲ فشار کلی بخار بالای محلول ایده آل به طور خطی با کسر مولی تغییر نمی کند. ۳. محلول غیر ایده آل حتما نسبت به قانون رائول انحراف منفی دارد.
۴. محلول غیر ایده آل فقط نسبت به قانون رائول انحراف مثبت دارد.
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۲ از ۸
\ A"וץץ. ו. ון. ו. ו***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد *- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
.
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : شیمی فیزیک ۲
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۱
۱۲- کدام گزینه صحیح است؟ ۱. قانون هنری برای حل شونده در محلولهای ایده آل کاربرد دارد. ۲. قانون هنری برای حل شونده در محلولهای غیر ایده آل کاربرد دارد. ۳. قانون هنری برای حل شونده در محلولهای رقیق غیر ایده آل کاربرد دارد. ۴. قانون هنری برای حل شونده در محلولهای ایده آل و غیر ایده آل کاربرد دارد.
۱۳- کدام گزینه صحیح نمیباشد؟ ۱. پتانسیل شیمیایی یکی از کمیتهای مولی جزئی مهم است. ۰۲ پتانسیل شیمیایی وابسته به غلظت است. ۳. پتانسیل شیمیایی وابسته به فعالیت است.
u; = u + RTInP, . "
kJ , , „ , —WP نقطه ذوب نرمال سیکلوهگزان مC ،CH"65 و آنتالپی ذوب آن
2.6 است. ثابت مولال کاهش نقطه انجماد mol گزان /k را حساب کنید. M =84R=8314//molk
\ . Y. Y \ . Y Y N . . \ זו. ץץ
۱۵- غلظت یک ترکیب شیمیایی مفروضی در یک محلول ۱۰ گرم بر لیتر محلول است. هرگاه افشار اسمزی این محلول در دمای 27C برابر ۰/۲۴۶ اتمسفر باشد، جرم مولی این ترکیب کدام است؟
\ . . . . ; \ . . . Y. \ . . Y \ . . . . . )
\ A"וץץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۳ از ۸***
I - کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آن هونو سنجشی
WWW ight A . 20FHLE.ORG'opyrig spose 〜藥
حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شیمی فیزیک ۲
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۱
"هرگاه عمل انجماد محلول R از دمای اتا ادامه پیدا کند. کدام گزینه صحیح نیست؟
۱. به تدریج C بیشتری به جامد تبدیل خواهد شد. ۲. غلظت محلول تغییر خواهد کرد.
۳. غلظت C در محلول کم خواهد شد. ۲. دمای انجماد محلول ثابت خواهد بود. ҫ • . . . . . .2 .7 T3 . T. - —W
با سرد کردن محلول E از دمای * " تا دمای ** درجه آزادی چگونه تغییر خواهد کرد؟
. Y t \ Y . Y. ャ,い .Y Y Y .い
۱۸- در دیاگرام فاز مایع - بخار برای یک سیستم ایده آل از A و B، کدام گزینه در مورد کسر مولی B در فاز بخار صحیح است؟
- P (T)Xed) Y - P (T)Xed) . Y
ః = -ī ః -ఛానె PoCT) - P(T)X,«,, .*
X-z_x = – Xer-v = ইছে । চক্ৰতন ৪৫ – জুলত
۱۹- کدام گزینه درباره درجه آزادی در نقطه آزئوتروپ صحیح است؟
* . * ャ.ャ \ . Y . . )
\ A"וץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۴ از ۸

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :