نمونه سوال درس شیمی آلی 3 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی آلی 3 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : شیمی آلی ۳
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۰
W— کدام عبارت در مورد مقایسه آریل هالیدها 9 آلکیل هالیدها صحیح است؟ ۱. واکنش پذیری آریل هالیدها بیشتر از آلکیل هالیدها است. ۰۲ پیوند کربن - کلر در آریل کلرید کوتاه تر و نیز محکم تر از پیوند کربن - کلر در آلکیل کلرید است. ۳. از نظر خواص فیزیکی، آریل هالیدها با آلکیل هالیدها تفاوتهای زیادی دارند.
۴. آریل هالیدها در مقایسه با آلکیل هالیدها از قطبیت بیشتری برخوردار هستند.
۲- محصول اصلی کدام واکنش زیر یک آریل کتون است؟
OH Ο ... )
人 AlCl,
, но с —
φ
OH 。ャ
+ CH3(CH2)6C-Cl
OH Ο Ο .* || || HASO 0. + CH,c-o-cсн, حـكككة ? OH o o . Y. NaOH + 2 сн„ӧ о ӧон, —****—- ? но
OH
"ו"וV וץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۱ از ۱۰
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شیمی آلی ۳
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۰
۲- کدام ترکیب در واکنش با متوکسید سدیم در متانول در دمای C ()5 کمترین سرعت نسبی را دارد؟
C| Y C| NO, C| Y C| .* O.N NO, NO, NO, NO,
C| ok KNH. , NHạ ? -339C - Y NH, ... W NH, f NH, .* C. C. C. NH,
ΝΗ
"ו"וV וץ. ו. ון. ו. ו
W. نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۲ از***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - - - - -- - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : شیمی آلی ۳
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۰
۵- حدواسط و محصول نهایی واکنش زیر کدام است؟
ÇF, NaNH —" - ? NH, C| ҪF, o Y ҪF, o . Y NH, ހަހި oҪFo ҪF, “ ÇF, cF, r NH, NH, ۶- کدام عبارت در مورد ساختار فنولی نادرست است؟ ۱. فنول ساختار مسطح دارد. ۲. زاویه C-O-H در فنول 109 درجه می باشد. ۳. پیوند C-O در فنول کمی بزرگتر از پیوند C-O در متانول است. آ، استخلاف هیدروکسیل در فنول برخلاف متانول خصلت الکترون دهندگی دارد. ۷- دمای جوش کدام ایزومر ترکیب نیترو فنول کمتر است؟ ۱. ارتو ۲. متا ۳. پارا ۴. دمای جوش هر سه ایزومر برابر است. "ו"וV וץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۳ از ۱۰***
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
*- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شیمی آلی ۳
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۰
۸- محصول اصلی واکنش زیر کدام است؟
H C
Br ャ
H
3 C Br
Ho-K ) મo-( )
Нас
f .* H_/-() H_/-() Ho- ) મo- )-B
нс Br Ꮋ.Ꮯ
۹- واکنش p- کروزول با پروپانوییل کلرید و کلرید آلومینیم کدام محصول زیر را تولید می کند؟
Y . Y
o СН, СН,
"ו"וV וץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۴ از ۱۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :