نمونه سوال درس شیمی فیزیک 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی فیزیک 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد *- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
.
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : شیمی فیزیک ۱
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۱۶
استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است
- حجم یک مول گاز کامل در دمای ثابت از ۰/۵ لیتر به ۱۰ لیتر افزایش می یابد. تغییرات آنتروپی آن چند j/molk است؟ R = 8.314 j/molk
१>/Y"> . ि 所入/\入 Y Y*/१ \ . Y Yパめ .い
۲- با در دست داشتن معادله های زیر :
H2Sg)+32O2(g) - H2O0) +SO2(g) AH =-562.6Kj CS2(i) +3O2(g) ->CO2(g) +2SO2(g) AH =-1075.2Kj
مقدار AH واکنش زیر چند کیلو ژول است ؟ CS ეც|) +2H2O(1) → CO2(g) +2H2S(s)
+ώ γΥ/2. * -ώ γΥ/2. Υ _\ 2*Y|A Y +\ . . ) ۳- با توجه به کدام گزینه زیر فشار داخلی یک گاز به وجود می آید؟
Y . دافعه بين مولکولها Y حجم غیر قابل دسترسی
۳. حجم مستثنی شده ۴. جاذبه بین مولکولها
۴- کدام گزینه زیر دارای جذر متوسط مجذور سرعت (UTIllS) کمتری است؟
UF, . Y. Xe . Y“ Kr . Y H2 . Y
۵- کدام کمیت زیر مقداری می باشد؟ ۱. حجم ۲. فشار ۲. ويسکوزيته ۴ . غلظت ۶- در کدام حالت زیر، 2) = 2) می شود؟ ۱. وقتی واکنش در فشار ثابت انجام شود. ۲. وقتی واکنش در حجم ثابت باشد. "، واکنشهایی که بدون تغییر مولاریته انجام میشود. ۴. وقتی دما ثابت باشد.
۷- اگر در فشار ثابت حجم گازی ۱۰ لیتر باشد در صورتی که دمای گاز بر حسب کلوین تا دو برابر دمای اولیه گرم شود، حجم نهایی گاز چقدر خواهد شد؟
۱. دو برابر ۲. سه برابر ۳. چهار برابر آ، تغییر نمیکند
\•\•|\•\•የ\የVጻ
φ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۱ از =
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد *- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
.
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : شیمی فیزیک ۱
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۱۶
استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است
- حجم یک مول گاز کامل در دمای ثابت از ۰/۵ لیتر به ۱۰ لیتر افزایش می یابد. تغییرات آنتروپی آن چند j/molk است؟ R = 8.314 j/molk
१>/Y"> . ि 所入/\入 Y Y*/१ \ . Y Yパめ .い
۲- با در دست داشتن معادله های زیر :
H2Sg)+32O2(g) - H2O0) +SO2(g) AH =-562.6Kj CS2(i) +3O2(g) ->CO2(g) +2SO2(g) AH =-1075.2Kj
مقدار AH واکنش زیر چند کیلو ژول است ؟ CS ეც|) +2H2O(1) → CO2(g) +2H2S(s)
+ώ γΥ/2. * -ώ γΥ/2. Υ _\ 2*Y|A Y +\ . . ) ۳- با توجه به کدام گزینه زیر فشار داخلی یک گاز به وجود می آید؟
Y . دافعه بين مولکولها Y حجم غیر قابل دسترسی
۳. حجم مستثنی شده ۴. جاذبه بین مولکولها
۴- کدام گزینه زیر دارای جذر متوسط مجذور سرعت (UTIllS) کمتری است؟
UF, . Y. Xe . Y“ Kr . Y H2 . Y
۵- کدام کمیت زیر مقداری می باشد؟ ۱. حجم ۲. فشار ۲. ويسکوزيته ۴ . غلظت ۶- در کدام حالت زیر، 2) = 2) می شود؟ ۱. وقتی واکنش در فشار ثابت انجام شود. ۲. وقتی واکنش در حجم ثابت باشد. "، واکنشهایی که بدون تغییر مولاریته انجام میشود. ۴. وقتی دما ثابت باشد.
۷- اگر در فشار ثابت حجم گازی ۱۰ لیتر باشد در صورتی که دمای گاز بر حسب کلوین تا دو برابر دمای اولیه گرم شود، حجم نهایی گاز چقدر خواهد شد؟
۱. دو برابر ۲. سه برابر ۳. چهار برابر آ، تغییر نمیکند
\•\•|\•\•የ\የVጻ
φ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۱ از =
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد *- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
.
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شیمی فیزیک ۱
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۱۶
۸- اگر دو مول از گاز ایده آلی را در یک تحول برگشت پذیر به صورت ایزوترم در دمای ثابت ۲۹۸ کلوین تا ۲ برابر حجم اولیه
منبسط کنیم مقدار کار چقدر خواهد شد ؟ R = 8.314 j/molk
- ****/2 . * | ད་ལ་དད་པ་ད:/2 . ད་ _f ጳAAlf .V +१/\/\/* . "
۹- بازده یک سیکل کارنو که در آن دمای منبع سرد صفر کلوین باشد، برابر کدام گزینه است؟
۱. صفر ۲. صد در صد ۳. بیست و پنج درصد ۰۲ پنجاه درصد
- ԹՍ —W. مقدار 器| برای گاز ایده ال و گاز واندروالسی به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ T
...Y
}
1. - 1 1, P . y2 y2 T P
- 8 aa o-1 ، ے z - تے * سی... » - ع). یا -۲ "ا- - ۱- اگر فرکانس برخورد گازی " " ( 3 و میانگین سرعت مولکول های گازا " " ل " باشد، مسیر آزاد متوسط این گاز چقدر است؟
Ym . f Am . Yo . |. Ym . Y |ձոl . )
۱۲- اگر جرم مولکولی گاز A، چهار برابر جرم مولکولی گاز B باشد، سرعت نفوذ گاز A چند برابر گاز B خواهد بود؟
1 t 1 . r Y Y f . ) 4 2
۱۳- ویسکوزیته یک نمونه گاز با دما چه نسبتی دارد؟
۱. نسبت مستقیم دارد. ۲، نسبت عکس دارد.
۳. بستگی به وزن مخصوص گاز دارد. ۰۴ بستگی به فشار گاز دارد. Cl - —Wy
در معادله "P * , , , (V ーb ) = RT | ، ثابت a دارای کدام دیمانسیون است؟
V L atm'.mol” L atm'.molo V L°.atm.mol", , V Lo atm.mol” .)
۱۵- تحت چه شرایطی انحراف از حالت ایده آل برای گازها به وجود می آید؟ ۱. دمای پایین و فشار بالا ۲. دمای بالا ۳. فشار پایین ۴. دمای بالا و فشار پایین
የ\የVጻ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ”W*AY–AW = صفحه ۲ از ۶***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شیمی فیزیک ۱
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۱۶
۱۶- اگر گازی در اثر انبساط سرد شود یعنی ضریب ژول تامسون آن ...................... و اگر در اثر انبساط گرم شود یعنی ضریب ژول تامسون آن ------------------- می باشد. W ... ثبت، مثبت ャ。 ثبت، منهٔ .Y . نفی، مثبت " . منف ، منف
۱۷- در کدام حالت از تعادلهای فازی نقطه بحرانی را خواهیم داشت؟
W ... مایع ---- بخار Y مایع - جامد .Y . جامد - بخار .Y . جامد - جامد
۱۸- کدام گزینه زیر صحیح است؟
T2 V2 Y dT dV . Y Ln === (7–1)Ln –# Ε- = (1-Η γ) - Ti (y–1) V1 T (1+y) V –1 Y 1-γ. Υ T. (V. Y T. (V. Yo T \V1 T \V
۱۹- در یک چرخه طی یک فرآیند برگشت ناپذیر همواره کدام گزینه برقرار است؟
۱. AH و ۵U صفر هستند. آ: AH و A بزرگتر از صفر هستند.
- - - Y - -
" AH و A کوچکتر از صفر هستند. A کوچکتر از صفر و A بزرگتر از صفر هستند. ۲۰- در فرآیند نفوذ چه کمیتی انتقال می یابد؟
۱. جرم ۲. اندازه حرکت خطی ٢. انرژی جنبشی ۴. گرما
۲۱- اگر برای سیستمی با حجم ۱۰ لیتر و فشار ثابت ۱ اتمسفر و بدون کار غیر فشار - حجم، گرمای داده شده به سیستم در فشار ثابت ۲۰ ژول باشد، تغییر آنتالپی سیستم چقدر خواهد شد؟
) . j.v x.j. y \ j.* ۴. صفر
۲۲- ماکزیمم کار مفید انجام شده در آنتروپی و فشار ثابت برابر کدام است؟ dG . f dH , Y dA . Y dU . )
۲۳- بر حسب قرارداد AG F کلیه عناصر و ترکیبات به حالت پایدار فیزیکی در هر دمایی به ترتیب از راست به چپ چگونه
است؟ ۱. برابرصفر - مخالف صفر ۲. مخالف صفر - برابر صفر ۳. مخالف صفر - مخالف صفر آن برابر صفر - برابر صفر
φ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۳ از = \•\•|\•\•የ\የVጻ***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شیمی فیزیک ۱
رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۱۶
۱۶- اگر گازی در اثر انبساط سرد شود یعنی ضریب ژول تامسون آن ...................... و اگر در اثر انبساط گرم شود یعنی ضریب ژول تامسون آن ------------------- می باشد. W ... ثبت، مثبت ャ。 ثبت، منهٔ .Y . نفی، مثبت " . منف ، منف
۱۷- در کدام حالت از تعادلهای فازی نقطه بحرانی را خواهیم داشت؟
W ... مایع ---- بخار Y مایع - جامد .Y . جامد - بخار .Y . جامد - جامد
۱۸- کدام گزینه زیر صحیح است؟
T2 V2 Y dT dV . Y Ln === (7–1)Ln –# Ε- = (1-Η γ) - Ti (y–1) V1 T (1+y) V –1 Y 1-γ. Υ T. (V. Y T. (V. Yo T \V1 T \V
۱۹- در یک چرخه طی یک فرآیند برگشت ناپذیر همواره کدام گزینه برقرار است؟
۱. AH و ۵U صفر هستند. آ: AH و A بزرگتر از صفر هستند.
- - - Y - -
" AH و A کوچکتر از صفر هستند. A کوچکتر از صفر و A بزرگتر از صفر هستند. ۲۰- در فرآیند نفوذ چه کمیتی انتقال می یابد؟
۱. جرم ۲. اندازه حرکت خطی ٢. انرژی جنبشی ۴. گرما
۲۱- اگر برای سیستمی با حجم ۱۰ لیتر و فشار ثابت ۱ اتمسفر و بدون کار غیر فشار - حجم، گرمای داده شده به سیستم در فشار ثابت ۲۰ ژول باشد، تغییر آنتالپی سیستم چقدر خواهد شد؟
) . j.v x.j. y \ j.* ۴. صفر
۲۲- ماکزیمم کار مفید انجام شده در آنتروپی و فشار ثابت برابر کدام است؟ dG . f dH , Y dA . Y dU . )
۲۳- بر حسب قرارداد AG F کلیه عناصر و ترکیبات به حالت پایدار فیزیکی در هر دمایی به ترتیب از راست به چپ چگونه
است؟ ۱. برابرصفر - مخالف صفر ۲. مخالف صفر - برابر صفر ۳. مخالف صفر - مخالف صفر آن برابر صفر - برابر صفر
φ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۳ از = \•\•|\•\•የ\የVጻ***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شیمی فیزیک ۱ رشته تحصیلی /کد درس : شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۱۶ ۲۴- اگر در واکنشی () - A -۹ () ،A باشد، کدامیک از گزینه های زیر صادق است؟
۱. واکنش غیر خودبخودی است. ۰۲ واکنش خودبخودی است.
۳. واکنش در دمای بالا خودبخودی است. ۲. واکنش در دمای پایین خودبخودی است.
۲۵- تغییر آنتالپی حاصل از افزایش فشار بنزن مایع از ۱ اتمسفر به ۱۱ اتمسفر چند ژول بر مول است؟ (برای بنزن مایع (d = 0.879gr/cm’, a = 1.237×10−"K
Δ2 . * S/2 . " y ** . Y \ ו. ץןץ
۲۶- برای تعادل (Kp ،(CH3OH (g) «» CO(g) + 2H2(g در C° 275 برابر با 103atm2× 1.14 است. مقدار KC برای این تعادل در C° 275 چقدر است؟ R=0.082lit.atm/mol.k
56.3mololito 0.563mol%lit’ ” 11.2mololito " 112mol°lit~* -W
۲۷- بر طبق اصل دوم ترمودینامیک در یک سیستم منزوی، رابطه تغییرات آنتروپی کدام است؟
dS < dT = 0 . Y dS > dT = 0 . W. dS /dT = 0 . Y dS/dT(0 : ) ۲۸- در مقایسه فرآیند همدمای برگشت پذیر و آدیاباتیک برگشت پذیر، با افزایش حجم افت فشار در فرآیند ................. بیشتر
است زیرا نسبت ظرفیت های گرمایی ................. از یک می باشد.
۱. همدما- کوچکتر ۲. همدما- بزرگتر ۳. آدیاباتیک - کوچکتر ۲. آدیاباتیک - بزرگتر
۲۹- تغییرات انرژی آزاد هلمهولتز در یک سیستم بسته طی فرآیند همدما برابر کدام گزینه است؟
dA = 0 \ dA =Vdp V dA = pdV “ dA = -pdV " مقدار )器( معادل کدام کمیت زیر است؟ (黑) . Y. () . Y. 體) 。ャ () ... W მS/„ მS/,, ôT/e дT/, - - ... T., T. - - - . ... -۳۱ تغییر انرژی درونی یک مول گاز که دمای ان از ا" به " تبدیل می شود از کدام رابطه زیر به دست می اید؟ —'. . Y. —'. Y. 'i- Y 'i- . Y АU =—С, јат АU =—c јат до =jcат AU = ĴCydT \•\•|\•\•የ\የVጻ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۴ از ۶***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :