نمونه سوال درس شیمی عمومی 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی عمومی 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد *- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : شیمی ۱، شیمی عمومی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : ، (فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد)، فیزیک (هسته ای ) ۱۱۱۴۰۰۲ -، شیمی (شیمی معدنی )، شیمی (کاربردی شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۰۸ -، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۴۰۸۲
استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است ۱- در مورد میزان انحراف پرتو کاتدی در یک میدان مغناطیسی کدام گزینه صحیح است؟ ۱. با بار ذرات نسبت مستقیم و با جرم ذرات تشکیل دهنده آن نسبت معکوس دارد. ۲. با بار ذرات نسبت معکوس و با جرم ذرات تشکیل دهنده آن نسبت مستقیم دارد. ۳. با بار و جرم ذرات تشکیل دهنده آن نسبت معکوس دارد. ۲. با بار و جرم ذرات تشکیل دهنده آن نسبت مستقیم دارد.
۲- هدف از آزمایش تامسون تعیین کدامیک بود؟
۱. سرعت سقوط قطرات روغن ۲. بار الکترون e . . ." ۳. جرم الکترون دسبم -
J11
۳- کدامیک در میدان های الکتریکی و مغناطیسی منحرف نمی شود؟
۱. پرتو آلفا ۲. پرتو بتا ۳. پرتو گاما ٠٢ پرتو کانالی ۴-Ar و S نسبت به هم چه حالتی دارند؟ ۱. ایزوتوپ ۲. ایزوبار ۳. ایزومر آ، ایزوتون
۵- کدامیک بلندترین طول موج را در ناحیه مرئی دارد؟
۱. نور سبز آ ، نور نارنجی · نور قرمز ۴ - نور آبی
۶- بر طبق رابطه مزلی کدامیک از موارد زیر با هم متناسب هستند؟
. . . ." z L. V . Y zーb U W Y چ - b با W۱. ا
.
۷- کدامیک در مورد الکترونگاتیویته عناصر جدول تناوبی صحیح است؟
۱. در هر دوره از چپ به راست و در هر گروه از پایین به بالا کاهش می یابد.
۲. در هر دوره از چپ به راست و در هر گروه از پایین به بالا افزایش می یابد. ۲. در هر دوره از چپ به راست افزایش و در هر گروه از پایین به بالا کاهش می یابد. ۲. در هر دوره از چپ به راست کاهش و در هر گروه از پایین به بالا افزایش می یابد.
YF·入V,\,)/·\,\ صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شیمی ۱، شیمی عمومی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد)، فیزیک (هسته ای ) ۱۱۱۴۰۰۲ -، شیمی (شیمی معدنی )، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۰۸ -، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۴۰۸۲
۸- تغییرات آنتالپی واکنشی که در آن، یک مولکول گازی شکل به اتم های گازی شکل تفکیک می شود، چه نامیده می شود؟
۱. انرژی یونش ۲. انرژی متوسط پیوند ٢. انرژی الکترون خواهی ۲. انرژی تفکیک پیوند ۹- طول پیوند کدامیک از مولکولهای دو اتمی زیر کوتاهتر است؟
I 2 . Y. F2 . Y. Br2 。ャ Cl2 ... W ۱۰- بار قراردادی نیتروژن میانی در O و N کدام است؟ (NO)
+ \ . Y ۱. صفر ۱۱- کدامیک در مورد فلزات صحیح است؟
انرژی یونی شدن آنها پایین است.
الکترونگاتیوی آنها بالا است.
انرژی پیوندی در مولکولهای فلزی نسبت به انرژی پیوندی در مولکولهای غیرفلزی خیلی بیشتر است.
کشش الکترونهای ظرفیتی به طرف هسته زیاد است.
AAAAAA AAAA 0S SS LL SSSGSGS SGSGS AAAA 0S AAAA AAAA AAAA S
پیوند و خاصیت مغناطیسی آن کدام است؟ (O)
۲۰۱ و دیامغناطیسی ۳۰۲ و دیامغناطیسی ۲۰۳ و پارامغناطیسی ۳۰۴ و پارامغناطیسی
(s B, C, N, O) با کدام ملکول زیر مشابه است؟ N, ساختار الکترونی —Wy
NO . Y. CN Y ΟΟ.Υ
۱۴- با توجه به ساختار لویس *CO چند زوج الکترون غیر پیوندی وجود دارد؟ (CO:')
人.Y z . Y ャ.い
\\— هیبریداسیون BrF کدام است؟ (F. Br ر)
2 .Y
dsp sp? :)
YF·入V,\,)/·\,\ نیمسال دوم ”W*AY–AW = صفحه ۲ از ۶
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شیمی ۱، شیمی عمومی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد)، فیزیک (هسته ای ) ۱۱۱۴۰۰۲ -، شیمی (شیمی معدنی )، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۰۸ -، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۴۰۸۲
۱۶- کدام ترکیب یک مولکول قطبی است؟ (P 5 او 16S , 5B , 6C , ) F)
PF, . Y. CO, . Y. BF, 。ャ SF6 ... W
۱۷- ساختار هندسی پClF چیست؟ (F, , Cl()
۱. مسطح مثلثی ۲. هرمی ۲. دو هرمی مثلثی ۴. T شکلی ۱۸- کدام بلور سخت و شکننده است؟
۱. یونی ۲. شبکه ای ۳. قطبی ۴. فلزی ۱۹- کدام گزینه در مورد زاویه پیوندها صحیح است؟ (O و H , C, , N )
۱. متان ک آب ک آمونیاک ۲. آمونیاک ک آب کمتان
۳. آب کمتان ک آمونیاک ۴. متانک آمونیاک ک آب
۲۰- اگر در ساختار هشت وجهی دو زوج الکترون غیر پیوندی وجود داشته باشد، شکل هندسی آن کدام است؟ ۱. هرمی مربعی آن چهار وجهی تغییر شکل یافته ". زاویه دار ۴. مسطح مربعی ۲۱- اگر طول پیوند در مولکول HF برابر A ۰/۹۲ و ممان دوقطبی آن D ۱/۹۸ باشد. در صد یونی بودن پیوند H و F (le = 4.8x10 "esu,1D = 10 "esu.cm) oc-l saiz
Δώ/ . * fö/ , የ \ v‘/, . Y ༈ ད་༤༡/. ད
۲۲- اگر در فشار ثابت دمای یک گاز ایده آل یک درجه سانتیگراد بالا رود، حجم آن به کدام صورت تغییر می کند؟
Y . ۲. به اندازه ۲۷۳ برابر حجم آن در صفر درجه زیاد می شود.
- 1 به اندازه 273 حجم ان در صفر درجه زیاد می شود.
به اندان ۰۴ به اندازه ۲۲/۴ برابر حجم آن در صفر درجه زیاد می شود. به اندازہ
- - - 1 22.4 حجم ان در صفر درجه زیاد می شود.
۲۳- نسبت سرعت عبور مولکولی گاز رSO به اکسیژن کدام است؟ (O:S)
ャ V2 . Y
r
1 V2
1. 2
\,\·/),\,YF·入V
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۳ از ۶***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد *- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
.
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : شیمی ۱، شیمی عمومی ۱ رشته تحصیلی /کد درس : فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد)، فیزیک (هسته ای ) ۱۱۱۴۰۰۲ -، شیمی (شیمی معدنی )، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۰۸ -، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۴۰۸۲
۲۴- مخلوطی از ۴۰ گرم گاز اکسیژن و ۴۰ گرم گاز هلیم دارای فشار کل IITil) ۰/۹۵ است. فشار جزئی اکسیژن چقدر است؟ (Не,"О)
• lA atm f • Y atm . W. • * atm . Y • |\ atm . )
۲۵- طبق نظریه انرژی جنبشی گازها، انرژی جنبشی یک مول گاز تک اتمی کدام است؟ . Y. . Y. 。ャ ... W * R ° rr °ʻrt * R 2 2 2 2
۲۶- معادله حالت برای گازهای حقیقی کدام است؟

(p+)(V-6)=RT (-)(V+b)=RT . Y (p-b)(V+)=RT . Y. (p+b)(V-)=RT .* ۲۷- سهم هر سلول واحد در کدام ساختار ۴ است؟ ۱. مکعب ساده ۲. مکعب مرکزپر ۳. مکعب با وجه مرکزدار ۲. مکعب فشرده در بلور NaCl نسبت شعاع کاتیون به آنیون 0/414 < ج 0/73 است. عدد کئوردیناسیون چند می شود؟ * : * z . Y 人.Y \ Y . )
۲۹- کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ ۱. دمای جوش مایعات با تغییر فشار خارجی تغییر نمی کند. ۲. تشکیل حباب در دماهای کمتر از دمای جوش صورت می گیرد. ۳. با کاهش فشار خارجی، می توان مایع را در دماهای بالاتر به جوش آورد.
۰۴ تا هنگامی که تمام مایع بخار نشده است، دمای مایع در حال جوش ثابت می ماند.
۳۰- در کدام نقصی ، بعضی از کاتیونها در محل اصلی خود در شبکه قرار نگرفته اند بلکه محل هایی در بین لایه های شبکه را
اشغال کرده اند ؟ ۱. نقص استوکیومتری آ ، نقص شاتکی ۰۳ نقص فرنکل ۴. نقصی جابجایی YF·入V,\,)/·\,\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۴ از ۶***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :