نمونه سوال درس فیزیولوژی گیاهی 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس فیزیولوژی گیاهی 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
=انشكاه پیام نیو کارشناسی و کارشناسی ارشد
டிங் உள். مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : فیزیولوژی گیاهی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : زیست شناسی (علوم گیاهی)، علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۳۱
۱- موجوداتی که برای جذب و تثبیت CO2 فقط از اکسایش مواد آلی استفاده می کنند مثل باکتری و قارچ ها چه نامیده می شوند؟ ۰۱ فیتوارگانوتروف ۲. شیموارگانوتروف ٠٢ فيتوليتوتروف ۴۔ شیمولیتوتروف
۲- کدام گزینه یک کلوئید آلی است؟
۱. رسی ۲. هیدرات کربن ۳. هیدرات آلومینیوم " هوموس ۳- کدام گزینه صحیح است ؟
۱. رسی ها دارای بار مثبت هستند ۰۲رس های متورم آب رابین ورقه های خود جذب می کنند
۰۳رسی ها فقط به حالت پراکنده دیده می شوند ۴. یکی از پیچیده ترین ورقه ها، ورقه کائولیت است ۴- در اثر متقابل عناصر: کاتیون ها(مثل کلسیم) بصورت .............. در جذب کاتیون های دیگر (مثل پتاسیم) عمل کرده و
بصورت. . در جذب آنیون ها موثرند؟
۱. همکاری - همکاری ۲. همکاری - تضاد ۳. تضاد- تضاد ۴. تضاد- همکاری
۵- کدام آب توسط ریشه گیاه بهتر جذب می شود؟ ۱. جاری Y ثقلی ャ پیوسته *. مویینگی
۶- هنگامی که پتانسیل آب خاک به شدت کاهش می یابد چه اتفاقی برای گیاه می افتد؟
۱. جذب آب به وسیله ریشه به شدت کاهش می یابد ۲. جذب آب به وسیله ریشه به شدت افزایش می یابد ۳. تاثیری در جذب آب ندارد ۴. تبخیر آب خاک افزایش می یابد
۷- کدام جزء پتانسیل آبی در یاخته های بالغ اغلب نادیده گرفته می شود؟
۱. پتانسیل اسمزی ۲. پتانسیل خمیرهای ۳. پتانسیل تعادل آبی (تورگر) ۰۴ برحسب شرایط متغییر است
۸- در سلول A مقدار فشار تورگر برابر صفر و پتانسیل اسمزی ۱ - میباشد در سلول B مقدار فشار تورگر برابر یک (۱) و پتانسیل اسمزی ۱ - می باشد کدام گزینه در مورد حرکت آب صحیح است؟
A a B ; Y B به A ۱. از
۳. حرکت نمی کند f ابتدا از A به B و پس از مدتی عکس می شود
y)ף"ץ Vו. ו. ון. ו. ו نیمسال اول የቁየ--ቁየ\ = صفحه ۱ از ۴

***
.
=انشكاه پیام نیو کارشناسی و کارشناسی ارشد
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : فیزیولوژی گیاهی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : زیست شناسی (علوم گیاهی)، علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۳۱
۹- کدام گزینه در تولید نیروی مکشی دخالت نمی کند؟
۱. فشار اسمزی شیره واکوئلی ۲. افشار اسمزی واکوئل های بافت های درونی ۳. نیروی چسبندگی آب درآوندها ۲. مقدار کلوئیدها و درجه خشکی خاک
.)— میکوریزا در جذب و انتقال عناصر................. چون فسفات کمک کرده در مقابل اسیدیته خاکی 9----------------- ایجاد بردباری می کند ۱. کم تحرک - سرما ۰۲ پر تحرک - تنش خشکی ۰۳ پر تحرک - سرما آ، کم تحرک - تنش خشکی
۱۱- در گیاهان چوبی چند ساله، قسمت های پیرتر بافت چوب توسط کدام ماده هدایت آبی خود را از دست می دهند؟ ۱. تيلوز " سوبرين ۳. لیانگین ۲. شیره آوندی ۱۲- حرکت آب از سطح ریشه تا نوار کاسپاری عمدتا از چه طریقی صورت می گیرد؟ ۱. سمپلاست ۲. آپوپلاست ۰۳ سمپلاست - آپوپلاست ۴. آوند آبکشی ۱۳- کدام گزینه عامل اصلی صعود آب خاک داخل گیاه است؟ ۱. فشار ریشه ای ۲. خاصیت موئینگی آوندها ٣. کشش تعرقی ۴. همه موارد ۱۴- علت باز شدن روزنه ها کدامست؟ ۱. فقط تورژسانسی یاخته های محافظ روزنه ها ۲. تورژسانس یاخته های محافظ روزنه ها بعلاوه ضخیم بودن دیواره آنها در مجاورت دهانه روزنه ۳. فقط ضخیم بودن دیواره یاخته های محافظ روزنه در مجاورت دهانه ۲. تورژسانس یاخته های محافظ روزنه ها بعلاوه ضخیم بودن دیواره آنها در مقابل دهانه روزنه
۱۵- کدام عنصر و هورمون گیاهی نقش اصلی را در جنبش های روزانه ای دارند؟ \ . K .۲ ABA. Na، اتسلا، Na . ۴ ABA. K . Y، اتبلی. تیلن تیلن
y)ף"ץ Vו. ו. ון. ו. ו
***
.
芒業 کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فیزیولوژی گیاهی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : زیست شناسی (علوم گیاهی)، علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۳۱ ۱۶- کدام گزینه در مورد عکس العمل روزنه ها صحیح نمی باشد؟ ۱. روزنه ها معمولا در مقابل تابش نور باز شده و در تاریکی بسته می شوند ۲. غلظت بالای CO2 در برگ (اتاقک روزنه ای) موجب باز شدن روزنه ها می شود ۳. کاهش پتانسیل آب برگها، روزنه ها را می بندد
۲. دمای بالا معمولا باعث بسته شدن روزنه ها می شود
۱۷- فوزیکوسین موجب.................... و اسید آبسیزیک موجب .................روزنه ها می شود؟
۱. باز شدن - باز شدن ۲. بسته شدن - باز شدن
۲. بازشدن - بسته شدن ۴. بسته شدن - بسته شدن ۱۸- کدام عنصر جز عناصر کم مصرف می باشد؟
Fe . Y Mg .\ ۱۹- کدام عنصر بفرم اکسید جذب و به همان فرم تثبیت می شود
۱. نیتروژن ۲. گوگرد ۲۰- کدام عنصر در داخل گیاه تحرک پایینی دارد؟
۱. پتاسیم ۲. فسفات ۳. کلسی ۲۱- کمبود کدام عنصر زردی رنگ برگ ها و لکه های پراکنده ابتدا در حاشیه برگ های پیر مشاهده شده و سپس در تمام
سطح برگ انتشار می یابد؟
Fe . Y Ca . ۲۲- کدام عنصر در انتشار طبیعی گونه ها نقش به سزایی دارد؟ Ca Y K . \ ۲۳- محل فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز و هورمون القاء کننده آن کدامست؟ ١. سیتوپلاسم- اکسين ۲- سیتوپلاسم- سيتوکينين ٠٢ کلروپلاست– سیتوکينين ۴. کلروپلاست- اکسین
۲۴- افزایش OH جذب کدام عنصر را افزایش می دهد؟ Mg . y Mn . y a)ף"וVו. ו. ון. ו. ו
نیمسال اول ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴
***
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
دانشکاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : فیزیولوژی گیاهی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : زیست شناسی (علوم گیاهی)، علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی، زیست شناسی گرایش علوم گیاهی، زیست شناسی گرایش عمومی ۱۱۱۲۰۳۱
۲۵- کدام گزینه در مورد جذب یون صحیح نمی باشد؟ ۱. انتخابی بودن جذب
۲. سرعت عبور کاتیون ها بیش از آنیون هاست
۳. سرعت عبور K کمتر از NT14 می باشد
۴. جذب نیترات موجب اسیدی شدن خاک و آمونیوم موجب قلیایی شدن آن می شود የም– يونوفورها والینومایسین ------------------ شکل که بطور انتخابی ۵ را جابجایی یونهای---------------------- موثر است ؟ ۱. کروی - آمونیوم ۲. لوله ای - آمونیوم ۲. لوله ای– پتاسیم ۴. کروی - پتاسیم
۲۷- در غشاء تونوپلاستی کاتیون ها بصورت
.... 9 آنیون ها بصورت ..
.... با پروتون جابجاء می شوند؟ ۱. همبر(کمک انتقالی) - پادبر(ضد انتقالی) ۲. پادبر- پاد بر
۳. پادبر- همبر آ، همبر- همبر ۲۸- در مورد آکو آپورین ها کدام گزینه صحیح می باشد؟
۱. کانال های آبی هستند
ャ。 کانال های پتاسیم هستند
۳. منافذ خروج آب از گیاه هستند
۴. فقط در غشای پلاسمایی و تونوپلاست سلولهای گیاهی یافت می شوند
۲۹- کدام ATP آزها به آنیون ها احساساند ولی نسبت به کاتیون ها غیر حساس می باشد؟ ۱. ATP آزهای تونوپلاستی ۲. ATP آزهای کلروپلاستی
۳. ATP آزهای میتوکندریایی ۴. ATP آزهای پلاسمایی
."?— کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟
۰۱یون آمونیم رقیب یون پتاسیم است آ، ورود یون های فسفریک را تسهیل می کند ۲. مولیبدن در کمپلکس نیترات ردوکتاز حضور دارد آ، نیتروژناز از دو پروتئین مس - گوگردی تشکیل شده است y)ף"ץ Vו. ו. ון. ו. ו


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :