نمونه سوال درس ریاضی مهندسی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس ریاضی مهندسی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۵۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : ریاضی مهندسی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار(چندبخشی ) ۱۱۱۱۰۹۵
استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است
4 - - کدامیک ریشه معادله i = ا- است؟
4/5eae * , isin * i * 2ICOS)+Sin()) 2ICOS)+Sin()) 8 π - - π f π - - π . Y. 2Icos)+Sin()) N2ICOS)+Sin())
.N 16 —Y
حاصل عبارت ") برابر است با
128--128i . Y. 2"–2"i . Y. 256 . Y 1 + i . )
۳- تابع (۹) - (۹) / در چه نقاطی مشتقپذیر است؟
z=0.い ۲. نیم صفحه بالایی
= x + iv = 0} . f -
{z = x + iy |x + y = 0} ) روی r =3 vʻv42 v°— v’—2 vo —f
مزدوج همساز х у+ 2 х — у у " کدام است؟
u–3 yx+2 y-o-2x 。ャ 3xy+x+c u=3xy+4xy-x'+c f u =3x y +2 x .* = — —A
جواب معادله ' ۴ برابر است با؟
ke Z z = ln(4)+2k7ti . Y k E Z z = ln(4)+(2k + 1)/mi . )
f = ln(4) +2(2k + 1)7ti . V
=ln()+2K7 k = Z z = ln(4)+2(2k + 1)/ti ke Z 4
۶- مقدار اصلی (T" برابر است با؟
π. € — sti . Y. πί . γ 3πί. γ«Υ «/Υ «Υ »Υ ΛΔΔ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۵
***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۵۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ریاضی مهندسی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار(چندبخشی ) ۱۱۱۱۰۹۵
1 —W
نگاشت اتم دایره گذرا از مبدا را به .... تبدیل می کند.
۱. خط راستی که از مبدا می گذرد.
۲. خط راستی که از مبدا نمی گذرد. ۳. دایره ای که از مبدا می گذرد.
۲. دایره دیگری که از مبدا نمی گذرد.
3 —A e dz حاصل انتگرال )cos(z را روی دایره واحد 1 -أة ا برابر است با؟ 7i . t. e : « \ . Y صفر . Y cos(1) cosh z a —A حاصل zfー2z روی دایره واحد آن برابر است با؟ 2π . * - πί. Υ ۲. صفر πί. \ j d6 —\. )6(13+12cos | برابر است با؟ 67 t 5 Y 7 Y π. ) 5 π 5 1 —\\ حاصل انتگرال z°ezdz به کمک قضیه مانده ها کدام است ؟ z= 3πi . Y. の .ャ πi . " πi . ) 2 3 2 - 1 –țY | z >2 - /***(; род. 2) سری لوران تابع (“T؟'''T؟ ا؟ حول () -تم برای ما * برابر است با؟ ' )1+n . Y. - / 3 n . Y. ੇ –n-1 =(n 1 -<- ۴. وجود ندارد. n (2 –1) (1–(-)) - η= Z 후 1-() ു -
γ«Υ «/Υ «Υ »Υ ΛΔΔ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۲ از ۵
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۵۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ریاضی مهندسی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار(چندبخشی ) ۱۱۱۱۰۹۵
42 – 1 -ן ו"
تصویر دو خط ثابت » - ۲ و "T" تحت نگاشت -2- برابر است با؟
۱. دو دایره با مرکز یکسان ۲. دو دایره عمود بر هم ۳. دو دایره بدون اشتراک ۴. دو خط عمود بر هم - Co = i - — = i - Co –ţ? نگاشتی که نقاط z. *。乙 ,9 33 را به ترتیب بر روی نقاط " اT" ،W" و " WT می نگارد برابر است با؟ 1 t 1 . r zー1 .Y z+1 ・) уy = —— Му = — Му = — уy = — Z 3 z+1 zー1 [ーk ーr ***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۵۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ریاضی مهندسی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار(چندبخشی ) ۱۱۱۱۰۹۵
۱۸- سری فوریه تابع (۱) برای فاصله ا) عبارت است از:
྾་་ cos"༣ f ಾ-ಖು¤ . Y. Σ" .Y 1 . ) n 7 F17t Pl = 2 * —WA انتگرال فوریه ۶" برای " برابر کدام است؛ 1. ExG(2) ᎤᏃ 。ャ 1. ExG(2) OY ... ) π". O +1 r。 Οχ +1 oo 2 . . Y. cxo - . Y. 2 ra( sin(Ow)dox 2. ExG(2) da: r。 O +1 r。 O +1 " تبدیل فوریه " (") / برای (۲ برابر است با؟ 1 t __1 | " | 1 1_ , V _ ! :) 2 2 2 7ИСИ ν.2π Οχ Vπα O. )Y— جواب عمومی معادله ()=815 کدام است» и = F(y + 2x) + G(y + x) - W u = F(y) + G(x) . ) u = F(y–3x) + G(y –5x) . . u = F(y +3x) + G(y +5x) . Y "= .2u, =0 ust+ 3 " با کدام تغییر متغیر زیر به فرم متعارف تبدیل می شود؟ α= y +2χ, β= y +3χ . " a = y –2x, Д3 = y – x - 1 α=3y -χ, β= 2y -χ . * α= y -2χ, β= y-3.χ . " ۲۳- معادله گرمای یک بعدی یک معادله ... است. ۱. هذلولی گون ۲. بیضی وار ۳. سهمی وار ۴ - غیر خطی የf– روش دالامبر برای حل کدامیک از معادلات زیر بکار می رود؟ ۱. موج یک بعدی ۲. پخش گرمایی ۳. لاپلاسی ۴۔ تیر مرتعش
γ«Υ «/Υ «Υ »Υ ΛΔΔ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۵
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :