نمونه سوال درس ریاضی عمومی 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس ریاضی عمومی 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : ریاضی ۲، ریاضی عمومی ۲، ریاضی کاربردی ۱، ریاضیات عمومی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی ۱۱۱۱۴۶۸-۱۱۱۱۴۱۰-۱۱۱۱۴۰۸-۱۱۱۱۱۰۹-۱۱۱۱۱۰۳-۱۱۱۱۱۰۰-۱۱۱۱۰۹۷ ۱۱۱۱۰۲۵ 2 co —W (-)) مقدار حد دنباله ا" برابر است با: +co t „—6 . Y eo . Y ۱. صفر cxo 2 –Y مقدار (n= (TF برابر است با ) . 2 Y 1 ۳. صفر ۴. سری واگراست ۳- کدام یک از سری های زیر همگراست؟ Cx) 1 * * sinn " * An-1 ° 2 + n \ Σ (-1)". - Σ Σ 2" Σ n=1 Ո n=l Il n=1 n=l Il 11 —f (-)"2n+1 شعاع همگرایی له سری 1+ 2n کدام است؟ +co . Y. 2 . Y. 1 .Y صفر ... ) b = (0,1,2) ā =(1,–1,0 —A تصویر برداری ) ( بر ) ( کدام است؟ —1 1 to 1 –1 : « (0,—1, —2) -‘ –1 –2 . " (→, L.,0) (1,–1,0) (0,---, -7) 5 5 5 5 5 - معادله صة ای که از سه نقطه )0,0,0(C(1,1,1), A(–1,0, 2), Ο می گذرد برابر است با —x + 3y + z = 0 \ —2x + у — z = 0 ) —2x+3y – z = 0 * x +3y + z = 0 \ - هر گاه A ماتریسی ۳۶۳ و 2 = A اآن گاه ا3A ابرابر است با 54 f 12 . Y. 2 .Y 6 ... ) ) Υ») •/Υ «Υ Υ Λ Λ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۵***
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : ریاضی ۲، ریاضی عمومی ۲، ریاضی کاربردی ۱، ریاضیات عمومی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی ۱۱۱۱۴۶۸-۱۱۱۱۴۱۰-۱۱۱۱۴۰۸-۱۱۱۱۱۰۹-۱۱۱۱۱۰۳-۱۱۱۱۱۰۰-۱۱۱۱۰۹۷ ۱۱۱۱۰۲۵ 2 co —W (-)) مقدار حد دنباله ا" برابر است با: +co t „—6 . Y eo . Y ۱. صفر cxo 2 –Y مقدار (n= (TF برابر است با ) . 2 Y 1 ۳. صفر ۴. سری واگراست ۳- کدام یک از سری های زیر همگراست؟ Cx) 1 * * sinn " * An-1 ° 2 + n \ Σ (-1)". - Σ Σ 2" Σ n=1 Ո n=l Il n=1 n=l Il 11 —f (-)"2n+1 شعاع همگرایی له سری 1+ 2n کدام است؟ +co . Y. 2 . Y. 1 .Y صفر ... ) b = (0,1,2) ā =(1,–1,0 —A تصویر برداری ) ( بر ) ( کدام است؟ —1 1 to 1 –1 : « (0,—1, —2) -‘ –1 –2 . " (→, L.,0) (1,–1,0) (0,---, -7) 5 5 5 5 5 - معادله صة ای که از سه نقطه )0,0,0(C(1,1,1), A(–1,0, 2), Ο می گذرد برابر است با —x + 3y + z = 0 \ —2x + у — z = 0 ) —2x+3y – z = 0 * x +3y + z = 0 \ - هر گاه A ماتریسی ۳۶۳ و 2 = A اآن گاه ا3A ابرابر است با 54 f 12 . Y. 2 .Y 6 ... ) ) Υ») •/Υ «Υ Υ Λ Λ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۵***
. کارشناسی
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ریاضی ۲، ریاضی عمومی ۲، ریاضی کاربردی ۱، ریاضیات عمومی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی ۱۱۱۱۴۶۸-۱۱۱۱۴۱۰-۱۱۱۱۴۰۸-۱۱۱۱۱۰۹-۱۱۱۱۱۰۳-۱۱۱۱۱۰۰-۱۱۱۱۰۹۷ ۱۱۱۱۰۲۵ 3 - کدام یک از مجموعه بردارهای زیر در R مستقل خطی نمی باشد؟ A = {(1,2,3), (–2,1,0), (–1,3,3)} ... ) B = { (0,1,–1), (0, 2,-1), (1, 2,-1)} 。ャ C = {(–1,0,1), (2,1,3),(–1,1,4)} ." D ={(0,1,2),(1,0,1),(–1,0,1)} هرگاه costi-sintj= (" آنگاه بردار مماس در 0 = اکدام است» i +j t i-j . Y. j Y i .) .W— خمیدگی سهمی *0్సe= * برابر است با J2 to 2N2 : « V2 。ャ V2 ..) 2 4
۱۱- حد کدام یک از توابع زیر در مبدا مختصات موجود است؟
2 2 . " 2 2 . ) XT + XT – f(x,y) = *, *, f(x,y) = *, *, хг — у х" + y 3 \,3 ." ху .* f(x,y) = * ~ * f(x,y)=-, -, х — у х" + y 2_2 2 - ץן هرگاه 0 = 1- آXyZFX y + Z مقدار Zx در (0, 1,1) برابر است با —1 to – 2 : « 1 。ャ ۱. صفر
Υ») •/Υ «Υ Υ Λ Λ )
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۲ از ۵***
.
سری سوال : ۱ یک
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰
کارشناسی
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵
عن-وان درس : ریاضی ۲، ریاضی عمومی ۲، ریاضی کاربردی ۱، ریاضیات عمومی ۲
رشته تحصیلی / کد درسی : مهندسی ۱۱۱۱۴۶۸-۱۱۱۱۴۱۰-۱۱۱۱۴۰۸-۱۱۱۱۱۰۹-۱۱۱۱۱۰۳-۱۱۱۱۱۰۰-۱۱۱۱۰۹۷ ۱۱۱۱۰۲۵
– v2 2 2 -ן ו" آهنگ تغییر تابع x + 2y“ – z = (لامf(X در نقطه (درامتداد کدام یک از بردارهای زیر بیشترین مقدار را دارد؟ 2i –2 j+2k " 2i +4.j+2k " i +2j−2k " 2i-4.j–2k " (0,1,0) f(x,y)=Ln(2x* +y”) –ţ? معادله صفحه مماسی بر رویه به معادله 2 در نقطه ) " " " کدام است ؟ 2x+2yーz=0 f х — у + z = 0 Y 2yーz=2 Y 2xーz=2 。い - - - - - 2 3 م م -Wώ فرض کنید Z= 2X +3y مقدار dz به ازای 1 = dx = 0.1, y = 2.X و 0.2 = dy برابر است با 0.3 : * 3 .v 0.2 . " 0.1 ...) -۱۶ 1+z^- + z* = \lx°+ v° هر گاه NX +y = 2 آن که z「x+z「y برابر است با f . Y. .Y ... ) 2Joy” х* + y* 2 V2 – vo · – —W فرض کنید R ناحیه محدود به نمودارهای 6+ y = x , * لا باشد. انتگرال دوگانه f(x + 4y)dA| به R کدام یک از حالت های زیر نوشته می شود؟ 3 x2 。ャ 3 x+6 ... ) | | (x +4y)dydx | | (x +4y)dydx –2 x+6 –2 x2 3 x2 f 3 x+6 .* J j (x + 4y)dxdy J j (x + 4y)dxdy –2 x+6 –2 x2 . . . 2 N4-x” -w انتگرالی s (x^+y”)dydx در مختصات قطبی کدام است –2 0 兀2 3 to 兀2 : « π4 3 。ャ 2π 3 3 ... ) j j rodrde s s rdrd6 j j rodrde j j rodrde 0 0 () () 0 0 0 0
صفحه ۳ از ۵
Υ») •/Υ «Υ Υ Λ Λ )
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
. - - دانشگاه پیام نور = 藥
کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ریاضی ۲، ریاضی عمومی ۲، ریاضی کاربردی ۱، ریاضیات عمومی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی ۱۱۱۱۴۶۸-۱۱۱۱۴۱۰-۱۱۱۱۴۰۸-۱۱۱۱۱۰۹-۱۱۱۱۱۰۳-۱۱۱۱۱۰۰-۱۱۱۱۰۹۷ ۱۱۱۱۰۲۵
—WA J dv از صفحه لا" باشد آن گاه R روی ناحیه Fi, F, اگر حجم محدود به نمودارهای توابع پیوسته دو متغیره \ برابر است با ۱. حجم ناحیه D ۲. مساحت ناحیه R ۳. مساحت ناحیه D ۴. مرکز جرم جسم D 兀 冗 —Y. (1,美,子) اگر 20 مختصات کروی نقطه M باشد. مختصات دکارتی آن کدام است؟ (! V3 1) to (V3,1,0) : « (! 1. 0) 。ャ , V3 1. 0) ... ) 2’ 2 2 2 2 2 ° 2' سوالات تشریحی \— ابتدا نشان دهید که هرگاه 1<|x| آن گاه ۱،۴۰ نمره 1-x+xo-...--- 1 + x 1 - — l* 1) f(x) =ੋਨੁ سپس یک سری توانی نمایشگر تابع (1+x) - الف) محل تلاقی خط 4 = =لا = x را با صفحه "لاش بیابید ۱،۴۰ نمره —1 --- - - • *, 2 5] -- ب) وارون ماتریسی | = A را به روش تحویل سطری ( اعمال مقدماتی ) بیابید 1 3 vo – 2 —r – ۱،۴ نمره فرض کنید " L-a. P(0,1,1)Q(1,0,2),f(x,y,z)=x yz+z آرا در نقطه او در سوی جهت بردار " بیابید. مینیمم آهنگ تغییر آ در P را محاسبه کنید f— - 2 22 – ۱،۴۰ نمره قاط بحرانی ونوع آن ها را برای تیم : X +2xy + 2y+ — 6x +10y = (لامf(X تعیین کنید Υ») •/Υ «Υ Υ Λ Λ )
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :