نمونه سوال درس معادلات دیفرانسیل نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس معادلات دیفرانسیل نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : معادلات دیفرانسیل
رشته تحصیلی /کد درس : ،(فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد)، فیزیک (هسته ای ) ۱۱۱۱۰۲۰-، شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (کاربردی شیمی گرایش محض ۱۱۱۱۰۲۶ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش ، کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ، مهندسی خودرو، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی، مهندسی رباتیک، مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، مهندسی عمران، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی متالورژی ومواد - متالورژی صنعتی، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی هوا فضا - هوا فضا ۱۱۱۱۴۰۹ -، ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی ۱۱۲۴۰۲۴ - ، مهندسی آب و خاک، مهندسی ماشینهای کشاورزی و
مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۹۳
۱- کدامیک از معادلات زیر همگن نیست؟
Y , ャ Y y –y . ) x y–vy-vy im. - xy =y+xxe . - f .* (*x+2y+1)dy=(x-y + y)dx xsin ° y'= ysin”-#x JX) JX
"- معادله ديفرانسیل N(x, y)dx = M(x, y)dy کامل ست اگر: DM – ON * OM ON V OM ON Y δΜ θΝ ." δy Τ θα δx Τ θν δx Τ θν δy Τ θx
"— عامل انتگرالساز معادله دیفرانسیل (۲) = کدام است؛
x . � * . w- \ . Y \ . ) — х — у Y ャ у JC / --" —f جواب عمومی معادله دیفرانسیل X = ۳ - کدام است؟ y=x (x +c) y = x, (x+c) ' r ャ . Y. —" . Y. y = x (x +c) y = x (x+c) / r Y \ Y —A معادله دیفرانسیل у = x +-y--y کدام است؟ ᏗᏇ ᏗᏇ ) ... جداشدنی ャ。 برنولی .Y . کلرو .Y . ریکاتی Y.). ().). YYYYY i نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۶
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : معادلات دیفرانسیل
رشته تحصیلی /کد درس : فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد)، فیزیک (هسته ای ) ۱۱۱۱۰۲۰-، شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۱۰۲۶ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ، مهندسی خودرو، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی، مهندسی رباتیک، مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، مهندسی عمران، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی متالورژی ومواد - متالورژی صنعتی، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی هوا فضا - هوا فضا ۱۱۱۱۴۰۹ -، ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی ۱۱۲۴۰۲۴ - ، مهندسی آب و خاک، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۹۳
/ Ay * معادله دیفرانسیل مرتبه دوم ۰=(, J ( y با کدامیک از تغییر متغیر ها قابل حل است؟
y'= p , y-po. 。ャ y'= p , y-黨 ... ) у = p , y="黨 f у = p , y=r黨 r W— جواب عمومی معادله دیفرانسیل **-=sy + " ( کدام است؟ A. y=eo (c, cos*x+c, sin ¥x) 。ャ y = e (ccos x + c, sin x) ... ) y = e o (ccosx+c, sin x) y=e (c.coswitc.sino) '
- —A معادله دیفرانسیل . = ۴y + ۶y- (۲ با کدام تغییر متغیر حل می شود؟ - « , « - 。ャ - ... ) χ=ί ρ x=e' t = lnx x = lnt ۹- بدون در نظر گرفتن ثابت های A و B جواب خاص معادله ۲ y = ۳Sin + ( کدام است؟ x(A sin x + B cos x) . Y
x (Asinx+B cos x) ... )
A sin Yx + B cos y x , f A Sin x + B cos x , Y
Y.). ().). YYYYY i صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : معادلات دیفرانسیل
رشته تحصیلی /کد درس : فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد)، فیزیک (هسته ای ) ۱۱۱۱۰۲۰-، شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۱۰۲۶ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ، مهندسی خودرو، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی، مهندسی رباتیک، مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، مهندسی عمران، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی متالورژی ومواد - متالورژی صنعتی، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی هوا فضا - هوا فضا ۱۱۱۱۴۰۹ -، ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی ۱۱۲۴۰۲۴ - ، مهندسی آب و خاک، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۹۳
" معادلات مسیر های قائم دسته منحنی های ху =c کدام است ؟ ャ to ‘ ,, — ..., -W ャ Y 。ャ Y ャ x y = a ҳ y = a y –ү х = a x –w y = a r - • • .ت —\\ کدام گزینه در مورد معادله دیفرانسیل ۰ = y" + (۲+۲) y صحیح است؟ — \ . ) \- = x نقطه منفرد منظم و ۲ = A نقطه منفرد نا منظم ャ \ . Y - = A و ۲ = A هر دو نقطه منفرد نا منظم ャ \ . Y. - = A و ۲ = A هر دو نقطه منفرد منظم ャ — \ . Y. - = ۲ نقطه منفرد نامنظم و ۲ = ۲ نقطه منفرد منظم ャ " توان شاخص معادله دیفرانسیل . = y" + (۲۲+۱) y = y ۲۲ کدام است؟ to : « 。ャ ..) s = s=ー"。x=ー。 *="。x=ー و ل = s = s و 1- = s ャ ャ ャ il il —Wy شعاع همگرایی سری توان )\-x( کدام است؟ 11= n! + oo f \ . Yʻ ۲. صفر \ .) ヤ ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۴۴۷ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۳ از ۶
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : معادلات دیفرانسیل
رشته تحصیلی /کد درس : فیزیک (اتمی و مولکولی)، فیزیک (حالت جامد)، فیزیک (هسته ای ) ۱۱۱۱۰۲۰-، شیمی (شیمی فیزیک)، شیمی (کاربردی )، شیمی گرایش محض ۱۱۱۱۰۲۶ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ، مهندسی خودرو، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی، مهندسی رباتیک، مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، مهندسی عمران، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی متالورژی ومواد - متالورژی صنعتی، مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات، مهندسی هوا فضا - هوا فضا ۱۱۱۱۴۰۹ -، ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی ۱۱۲۴۰۲۴ - ، مهندسی آب و خاک، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۹۳
۱۴- رونسکینی توابع f(x) = Sin A و تا COS = ( )8 کدام است؟
sin x.cos x * ۳. صفر — \ . Y. \ . )
WΔ- معادله دیفرانسیل )۱-۴۲+y = (y با کدام تغییر متغیر به یک معادله دیفرانسیل جدا شدنی تبدیل می شود.
z = y+ fx–) * z = fx+い Y y= z+ fx+い Y z = y+fx
?\— | , \ = s (D+ *)x + Dy |\ | داد امت است؟ دستگاه ۲ ۵ او اع ، حنادا دا۱ امت است ؟ جواب عمومی D-1):+D)= C( رای چسبد پارامتر آست
ャ ャ * .x
–) —W تبدیل لاپلاس تابع Y = (۲) / کدام است؟
s 。ャ T S
"" تبدیل لاپلاس تابع )f(x( = e "sin(rx کدام است؟
* .Y = (F(x کدام است؟
S. -- (s-)(s-) تبدیل معکوس
"( "-e ’) 。ャ "( "4-o') ... ) ге -e ге те
Y.). ().). YYYYY i
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۶
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :